Gnderen Konu: Türkiye - ABD Ýliþkileri  (Okunma says 231709 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd UYVAR

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2045
 • -111
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #90 : 03 Austos 2018, 00:33:50 »
Kesinlikle. Tarihi çok bilmiþ geçinen demogoglardan da öðrenmem. Öðrettirmem!
''Baþarýnýn sýrrý amaca sadakattir.''

evrimd Partikül

 • 2017 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1555
 • 197
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #91 : 03 Austos 2018, 00:59:27 »
Anadolu topraklarý, konum olarak zaten zor bir coðrafyadýr. Jeopolitik dinamiklerin kesiþim noktasýdýr, ana karalarýn çarpýþma noktasýdýr, çýkar çatýþmalarýn düðümlendiði merkez, tarihin baþladýðý yerdir. Bu topraklarda yaþamak zaten zordur. Her babayiðidin de harcý deðildir. Bütün bunlarý hesaba katarsak; Türk milleti bütün bu dinamikleri iyi veya kötü idare edebilmiþtir. Açýkçasý, baþka bir kavim olsaydý; bu kadar idare edebilir miydi? Orasý muamma!

evrimd gokkurt

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 21
 • 1
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #92 : 03 Austos 2018, 03:51:23 »
Selçuklu ve Osmanlý muz cumhuriyeti miydi? Bu topraklar medeniyetin beþiði öyle þey olur mu?

evrimd OKÇULAR

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 737
 • 84
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #93 : 03 Austos 2018, 10:42:52 »
dünya 2 bloktu,türkiye'yi kaybetmek istemezdi türkiye yi kaybetmek ortadoðuyu tamamen kaybetmek demekti,türkiye de o zamanlar komünizm tehlikeside vardý...ama þimdi öylemi ?...adamlarýn BOP denen büyük israil projesi var ve bu projenin gerçekleþmesi için gerekirse türkiyenin iþgal edilmesi var,suudi arabistan ve mýsýr hýzla silahlanýyorlar acaba kimin için?

Batý dünyasý yine Türkiyeyi kaybetmek istemez ama geçmiþe göre bizde rahat durmuyoruz. Rusya ve Arap ülkeleri ile iliþkiler, Kuzey Irak ve Suriye de faaliyetler, askeri üsler, Petrol arama vs ortaya yeni bir oyuncu çýktý ve azar ve kulaðý çekme artýk iþe yaramýyor. Yinede ABD kesip atýyor mu? Hayýr. Ýkili görüþmeler devam ediyor. Trump un siyaseti gerilimi bir noktaya kadar çýkarýp taviz sonrasý iki demeç ile iliþki seviyesini normale getirmek þeklinde iþliyor. Peki bu politik ve siyasi hamleler bize yapýlýnca yada biz yapýnca neden hemen demoralize oluyoruz? F-35 projesini bitiriyoruz anlamýþ deðilim.

Ýliþkilerin daha kötüye gideceði günler gelmedi henüz. Hele petrol arama gemimiz bir Akdeniz'e çýksýn. 3'ünçü hava limaný faaliyete geçip Avrupa'daki hava trafiði Türkiye'ye kaysýn. Suriye'de Rusya ile beraber ABD ye ''kýþ kýþ'' diyelim esas kýyamet o zaman kopacak. Ýyi mi olur? Zaman gösterecek.
DÜNYADA BÜTÜN GERCEKLER 3 MERHALEDEN GECER.
1. iLK BAÞLARDA HAFÝFE ALINIR ÖNEMSENMEZ
2. ARKASINDAN ÞÝDDETLÝ BÝR DÝRENÝÞ VE BASKIYA UÐRAR.
3. EN SON TAM BÝR DOÐRU OLARAK KABUL EDÝLÝR..

evrimd Tigerfish

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2286
 • 198
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #94 : 03 Austos 2018, 10:47:04 »
Amerika'yla bozulan iliþkiler bugünün mesele deðildir. Ana çatýþma noktalarý 90'lý yýllara kadar dayanýyor. Turgut Özal' ýn ''1 koyup 3 alacaðýz'' þeklinde formüle ettiði Irak projesine TSK karþý çýkmýþtý. Yaþý yetenler hatýrlayacaktýr, dönemin Genel Kurmay Baþkaný Necip Torumtay; ''TSK, Irak' la savaþa girmeyecektir'' diyerek Turgut Özal' a rest çekerek istifa etmiþti. Ondan sonraki süreç TSK' ya karþý Amerikan Gladyosunun operasyonlarý þeklinde devam etti. Faili meçhuller, þunlar bunlar derken; Türkiye' nin direnç noktalarý yýpratýlmaya çalýþýldý.

Mevcut AKP hükumeti de bir ABD projesi olarak Türkiye' nin baþýna getirilmiþtir. Bu hükumet ve ona yamadýklarý Amerikan Gladyosu (FETÖ) marifetiyle Türkiye Cumhuriyeti' ne çok büyük zarar verdiler. Devleti içten içe kemirerek, ülkeyi adeta iþgale hazýr hale getirdiler. Nasýl ki Turgut Özal, Irak konusunda yanlýþ hesap yapmýþtýr; ayný hatanýn daha beterini RTE' ye yaptýrdýlar. Yahu, insan hiç geçmiþten ders almaz mý! Turgut Özal döneminde baþaramadýklarýný az kalsýn RTE döneminde baþaracaklardý. Neyse ki RTE saf deðiþtirerek, yapmýþ olduðu yanlýþtan bir þekilde dönmeyi baþardý.

Bütün bunlarýn en temelinde ki mesele ise; bir takým insanlarýn Türkiye Cumhuriyeti' ni içlerine sindirememeleri olmuþtur. Ýsmet Ýnönü' den baþlayan süreç; Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Tansu Çiller, Abdullah Gül ve en son RTE' ye kadar gelmiþtir. Ýþte bu siyasal çizgi, bir türlü Atatürk devrimlerini hazmedememiþtir. Bu hazýmsýzlýk sonucunda ülkeyi adeta uçurumun kenarýna kadar getirdiler. Aslýna bakarsanýz Türkiye Cumhuriyeti tarihi; mandacýlarýn, amerikancýlarýn, hazýmsýzlarýn tarihidir. Netice itibariyle bu kadar hazýmsýzlýða raðmen, amerikancýlýk yaparak bir yere varamayacaklarýný anlamýþ olacaklar ki; hazýmsýzlýklarý devam etmekle birlikte, Amerikancýlýk çizgisinden ayrýlarak daha milli bir noktaya gelmeyi baþardýlar. Daha doðrusu hayat þartlarý zorladý.   
Þimdiye kadar yorumlarýnýzdan en beðendiðim bu. Geçmiþ dýþ politikayý sizden iyi özetleyemezdim.

O bahsý geçen Necip Torumtayýn istifasýný iyi hatýrlýyorum. Rahmetli Turgut Özal’ýn düþüncesinin altýnda yatan Musul ve Kerkük’e uzanmak ve o bölgede btö nün yuvalanmasýna engel olmaktý. Adam cesaretini kaybedince istifasýný sundu. O zamanýn þartlarý tam yerindeydi. Ancak birileri uzaktan " hayýr olmaz " demiþ anlaþýlan.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #95 : 03 Austos 2018, 11:32:52 »
Alnt
Türkiye, ambargo uygulayan ABD'nin 21 üssünü kapattý. ABD Bayraklarý indirildi, yerine Türk Bayraklarý çekildi.
25 TEMMUZ 1975
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd metin62

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2355
 • 185
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #96 : 03 Austos 2018, 14:52:06 »
Türk- ABD iliþkisi þu aralýk yine cok sancýlý.
 Malesef sýkýntý sadece ABD ile sýnýrlý olmayýp bir çok AB ülkesi ile de sýkýntý yaþamaktayýz ama konumuzun baþlýðý ABD olduðu için sadece bu konuya deðineceðim. Malesef ABD ile yaþamakta olduðumuz bu günkü sýkýntý ne ilk ne de son. Sýrf bu nedenlerden  dolayý ,öncelikle þantajlara , askeri ambargolara , ekonomik ve mali kýsýntýlara karþý Türkiye olarak en az etkilenecek þekilde gerçekci  stratejiler geliþtirmek zorundayýz.
Bu stratejilerse ancak  tüm siyasi partilerin  destekleyeceði demokratik uygulanabilir çözümler yaratmak sureti ile yaratýlýp uygulanabilir. Hamaset veya ferdi politikalar ile yol alamayacaðýmýz aþikar.
Bizler ülkemizdeki demokratik ayýplarýmýzý ne kadar çabuk kaldýrýrsak ,öncelikle kendi insanýmýza   hýzmet yapmýþ hem de hasýmlarýmýzýn elindeki kozlarý azaltmýþ oluruz.

Ör: Adalet sistemimiz .
Yýllardýr yargýlarý devam etmekte olan davalarda insanlar hapisanelerde yatmakta . Kimileri yargý sürecinde aramýzdan ayrýlmýþlar. Kimileri yýllarca yargýlama sonrasýnda bereat etmiþ , yargýlama ve bereat sonrasý iþe geri iþe dönüs kýsýtlý.  Hayatýnýn bir evresini boþuna yýllarca hapislerde geçiren insanlar veya hayatlarýný tutuklu olduklarý sürecde kaybedenlere tazminat yok kadar az. Turukluluk sürecinde tutuklu aileleri periþan. Bütün bu yazdýklarýmý kendi insanlarýmýza uyguluyoruz malesef sanýrým siysi görüþümüz ne olursa olsun hiç bir arkadaþým bu tür durumlardan hoþnut olamaz.
 Gelelim ABD li rahip olayýna .Velev rahip suçlu veya suçsuz neticede yargýlamasý gereðinden fazla uzun sürüyor. Adamý tutukladýk ve hapise attýk  rahatlýk ile ev hapsinde tutulabilirdi . ABD nin kendi vatandaþýnýn bu durumda olmasýna þarlayacaðýný bilmemiz gerekiyordu . ABD nin bizlere açýktan þantaj tehdittlerde bulunmayacaðý ön görmemiz gerekiyordu.
Johnson mektubunu unuttukmu? Kýbrýs barýþ harekatý sonrasý Silah ambargosu ? Midnight expres filimini hatýrlayanlar konuyu bilir uyuþturucu kullanýcýsý/alýcýsý ABD vatandasýný tutuklamamýz sonrasý örtülü silah ambargosu uygulanmýþtý ‘’2 x Destroyer deniz kuvetlerine veriliþi geciktirilmiþti’’ ya yakýn geçmiþimizdeki çuval olayý?

Demek ki stratejik ortaklýk falan bunlar boþ kavramlar. Yani bizleri avutmak için karþý tarafýn bizim gönlümüzü okþamak için ara sýra dillendirmekte olduðu içi boþ bir kavram .Türkiye an gereði veya geçmiþte stratejik bir ortak olabilir ama vazgeçilemez deðil. ABD nin Stratejisi deðiþtiði anda öneminiz ve aðýrlýðýnýz deðiþir. Yani uzun lafýn kýsasý ortak cýkarlarmýz örtüþtüðü sürece ortaðýz . Siyasi görüþlerimizi bir tarafa býrakýp gerçekci öngörüler ile stratejiler geliþtirip uygulayalým.

evrimd UYVAR

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2045
 • -111
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #97 : 03 Austos 2018, 16:28:12 »
Yeryüzündeki herkes güçlü müttefik zayif düþman ister. Tr uzun zamandir güçlü deðildi. Sürüyü yakalayamiyordu. Üstüne üstlük efendisine dikleniyordu. Sakalini týraþ ettiler. Sakal yeniden uzadi, hem de daha gür. Bu sefer kol kesmeden birakmazlar! Tek kolla dilendirirler.
''Baþarýnýn sýrrý amaca sadakattir.''

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #98 : 04 Austos 2018, 17:25:19 »
Konuyla ilgili olmayan iletiler temizlendi. Yoldayým ve siteyle þu an ilgilenemiyorum. Akhisar - Balýkesir arasýnda oba yörük sofrasýnda mola verdim. Size bunlarý yazarken gözlememi yiyip ayranýmý yudumluyorum. ☺

Bazý arkadaþlarý yaþlarýna uygun davranmaya davet ediyorum. Özellikle Uyvar'ý...

Lütfen konuyu daðýtmayalým. Bugün ABD'ye yaptýrým olabilecek bir kaç þeyden bahsetmiþ galiba cumhurbaþkaný. Ne olduðunu tam olarak bilmiyorum. Bilenler paylaþýrsa sevinirim.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd UYVAR

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2045
 • -111
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #99 : 04 Austos 2018, 17:58:15 »
Ben de yöneticileri siteyi adam gibi yonetmeye davet ediyorum. Ozellikle Skywolf'u. Ortada bisey yokken davayla tehdit edilirsem cevabi mahkeme celbi olur. Goze goz dise dis!
''Baþarýnýn sýrrý amaca sadakattir.''