Gnderen Konu: Türkiye - ABD Ýliþkileri  (Okunma says 231636 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd ARUYGUN

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 10
 • -2
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #40 : 28 Temmuz 2018, 09:48:07 »
Çok sýð düþünüyoruz. Cahil cesareti derler ya aynen durum bu. Zaman ve mekaný deðerlendiremiyoruz deðiþimleri görüp ayak uyduramýyoruz anlýk reflekslerle hareket edip durumu kurtarýyoruz bazende olmuyor.  Benim kendi düþüncem Türk olarak kendimizi çok büyük görmemiz birde buna islamýn bence yanlýþ yorumlanan biat felsefesi eklenince olay içinden çýkýlmaz hal bir alýyor.

Þu durumu þöyle açýklayayým

Elbette milliyetçi ve dini duygularýmýz olacak ama milliyetçiliðin bir sýnýrý olduðunu anlamamýz gerekli. Ülkenin içinde bir çok etnik gurup olduðunu ve hatta refah düzeyin artýkça yeni gelenlerin ve geleceklerin de bu ülkenin bir parçasý olduðunu hissetirmeli ve bunu saðlamalýyýz.  Saf milliyetçilik yaparsak bu saðlanamaz bir süre sonra diðer etnik gruplarýn karþý milliyetçilik akýmlarý ile uðraþýr durursunuz.

Dinimizin akýl ve mantýk, hatta ilim ve irfan dini olduðunu bilmemiz gerekli garip garip tarikat yapýlarýnýn veya  Þeh , derviþ , Ermiþ , gibi ne olduðu belli olmayan kendine bile bir hikmeti olmayan kiþilerin peþinden gideceðine onlara biat edeceðine insanlara daha yararlý ilimin ve bilimin peþinden gitsinler bunlar ile uðraþan insanlarýn müriti olup insanlýða yardýmlarý dokunsun islam dininin yasaklarý ve yapmaný istedikleri belli ve açýktýr.  Hatýrladýðým ( Türkçe Kur'ân mealinde ) "apaçýk ayetler olarak indirdik."   der.  Bende derim ozaman o þehler derviþler Allahýn sözü üstüne söz söyleme hakkýný kimden ve nasýl alýrlar.Ýnsanlarýmýzý kendi istekleri için hurafelere nasýl yönlendirirler bu hakký nasýl kendilkerinde bulurlar bunlar Ýslam dinini nasýl yüceltirler aklým almýyor.
      Ýslamýn bize emrettiði gibi yaþamak kiþiyi baðlar ama islamýn bize bir insanlýk kardeþliði sunduðunu unutmamak yanlýþ yapan kardeþlerimizi uyarmak ve doðruyu söylemek gerekir daha sonrasý için kiþinin yanlýþnýan devam edip etmemesi onu baðlar. Bizler görevimizi yaptýktan sonra yanlýz biat ettiðimiz Allaha o kardeþlerimiz için doðru yola yönlendirmesi için dua etmemiz yeterlidir.Lütfen arkadaþlar þunuda unutmadan ekleyeyim yabancý güçler Türkiyenin geliþmesini istemiyorlar  bizi sömürüyorlar her tarafýmýz düþmanlarla sarýlý gibi garip bir açýklama yapmanýzý anlamýyorum beynim bunu duyduðunda cidden YANIYOR. Bildiðiniz mavi ekran oluyor.  Hangi devlet bir baþka devletin geliþip güçlenmesini ve kendini geçmesini ister merak ediyorum cidden bunu söyleyen devlet var mý  varsada cidden özür diliyorum bu sözlerim için.  Az akýl ya akýl lütfen yani  büyük harfle AKIL.

evrimd UYVAR

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2045
 • -111
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #41 : 28 Temmuz 2018, 12:02:32 »
Yahu bu ülke milletleþememiþ, milletleþme niyeti de olmayan bir toplama kampý zaten. Bulgar, laz, kürd, zaza, gürcü... Allah ne verdiyse göçmüþ zamanýnda. Hepsinin de talepleri var. Ýmkanlar kýsýtlý. Nasýl olacak?

TC'yi bile ermeni ve rumlarý þutlayarak kurabildik. Bakalým kýsmet.
''Baþarýnýn sýrrý amaca sadakattir.''

evrimd sephiroturk

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 310
 • -3
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #42 : 28 Temmuz 2018, 12:09:18 »
Lütfen arkadaþlar þunuda unutmadan ekleyeyim yabancý güçler Türkiyenin geliþmesini istemiyorlar  bizi sömürüyorlar her tarafýmýz düþmanlarla sarýlý gibi garip bir açýklama yapmanýzý anlamýyorum beynim bunu duyduðunda cidden YANIYOR. Bildiðiniz mavi ekran oluyor.  Hangi devlet bir baþka devletin geliþip güçlenmesini ve kendini geçmesini ister merak ediyorum cidden bunu söyleyen devlet var mý  varsada cidden özür diliyorum bu sözlerim için.  Az akýl ya akýl lütfen yani  büyük harfle AKIL.
sen öyle düþünüyorsun diye akýllý biz geri zekalýmýyýz  ???
Hatta senin dediklerine karþý þunu idaa ediyorum : Türkiye dünyanýn en fazla dýþ güçlerin saldýrýlarýna maruz kalan ülkedir , þimdi istersen mavi ekran ol istersen komple yan  ;D

evrimd ARUYGUN

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 10
 • -2
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #43 : 28 Temmuz 2018, 13:18:38 »
Yine akýl diyeyim. Belki hata bendedir. Yanlýþ anlattým.  Sephiroturk  arkadaþým.  yazdýðýmdan dýþ güçlere maruz kalmýyoruz diye bir durum çýkarmýþsýn doðru anladýysam. Benim anlatmak istediðim bu tip argümanlar sunup bunun arkasýna saklanmayý anlamýyorum. Anlamadýðým için yanýyorum. Ben yine yanayým problem deðil. Hiç bir yabancý devlet rakibi olan bir devletin güçlenmesini istemez.  geliþmek istiyorsak sömürülmek istemiyorsak bize saldýran dýþ güçlerden daha çok çalýþmak çalýþmak çalýþmak zorundayýz.  AKIL dediðim þeyi kullanýp daha çok çalýþmak çalýþmak çalýþmak zorundayýz. bahane üretmeye gerekyok.

Uyvar arkadaþým milletleþme niyeti 1923 ile baþladý ve devam ediyor. Dediðin doðru birçok etnik grup var. Bunlarýn sancýlarý halen devam ediyor devam edecek Eski Türk devletlerinde bu durumu güç ile halletmiþiz osmanlý ile bir çok etnik grubu yine güç ve bazýlarýnýda yönetimden ufak paylar vererek halletmiþiz. Þimdiki durum da ise uzlaþma kültürü ve karþýlýklý konuþma kültürünü geliþtiriyoruz.  Allaha inandýðým kadar evrimede inanýrým. Bildiðimiz hayat devam ettikçe insanlýk buna ayak uyduracak ve evrilecektir.


evrimd UYVAR

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2045
 • -111
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #44 : 28 Temmuz 2018, 13:25:31 »
@aruygun

Ben sana benim çözümümü söyleyeyim: Ya kýlýç, ya tehcir, ya da zorunlu evlilik. Bir nesilde problem solved.
''Baþarýnýn sýrrý amaca sadakattir.''

evrimd ARUYGUN

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 10
 • -2
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #45 : 28 Temmuz 2018, 13:33:47 »
Herkesin görüþüne saygým var.  Umarým benim görüþüm kazanýr.

evrimd UYVAR

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2045
 • -111
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #46 : 28 Temmuz 2018, 14:30:06 »
Benim her görüþe saygim yok. Kazanan da benim görüþüm zaten.

Yönetimden ufak pay dediðiniz de bakanliktan baþliyor bu arada.
''Baþarýnýn sýrrý amaca sadakattir.''

evrimd fýrtýna06

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 5089
 • 235
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #47 : 28 Temmuz 2018, 14:56:59 »
ABD bir din görevlisi için temsilciler meclisinde karar çýkarttýrýyor, bizim Halkbank genel müdür yardýmcýmýz ABD'de tutuklu, Türkiye'den ses soluk yok. Kapalý kapýlar ardýnda ne türlü pazarlýklar yapýlýyorsa artýk bu benim hiç hoþuma gitmiyor. ABD'de baþkan ayrý telden çalýyor, savunma bakaný ayrý telden çalýyor ya da bunlar bizimle resmen dalga geçiyor. Umarým sonunda bu baskýya boyun eðmek zorunda kalmayýz.

evrimd Yabgu

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 724
 • -96
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #48 : 29 Temmuz 2018, 04:34:44 »
ABD bir din görevlisi için temsilciler meclisinde karar çýkarttýrýyor, bizim Halkbank genel müdür yardýmcýmýz ABD'de tutuklu, Türkiye'den ses soluk yok. Kapalý kapýlar ardýnda ne türlü pazarlýklar yapýlýyorsa artýk bu benim hiç hoþuma gitmiyor. ABD'de baþkan ayrý telden çalýyor, savunma bakaný ayrý telden çalýyor ya da bunlar bizimle resmen dalga geçiyor. Umarým sonunda bu baskýya boyun eðmek zorunda kalmayýz.
Neden ses çýksýnki. Bu hükümet devletin bankasýný iþin içine katýp fýrýldak çevirmeye kalktý onuda eline yüzüne bulaþtýrdý. Bir tarafta dünyanýn karþýsýnda durdugu bir ülkeye (iran) para aklamaya çalýþan bankanýn genel müdür yardýmcýsý , diðer tarafta ne halt yemiþ olursa olsun hristiyan dünya için önemli biri olan peder. Koy bakalým hangisi daha agýr basýyor. Birde o kadar vukuatlýyýzki , Amerika "pederi fethullaha gülene takas için sebepsiz yere ellerinde tutuyolar" dediðinde bunu çürütecek bir delil ortaya koyamýyoruz. Adalarýn birinde ajanlýkla suçlanan 4-5 kiþi yakalanmýþtý. Bir villada harita açmýþlar ülkeyi bölme hesaplarý yapýyolar diye yansýmýþtý haberlere. Ne oldu o "ajanlar" ? Serbest. Kendi halkýmýz içinde dahi genel görüþ "mevcut sistemin istediði kiþiyi fetöcü ithamýyla yerinden etme" algýsý var. Halkýn bunu düþünüyorken elin teksas kafalýsý Amerikalýsýna ne anlatacaksýn. Burda kaç defa yazdým. Bizim devlet aklýmýz yok. Ýsteyenin zoruna gitsin. devletler bir fikirle akýlla ayakta durur. Tek kiþinin düþünceleriyle deðil. Tek kiþinin o günki moduyla alakalýda deðil. Bir aklýn olmayýnca , bir sistemin olmayýnca yaptýgýn iþleri böyle eline yüzüne bulaþtýrýrsýn. Düne kadar kendi tvlerinde ekrana çýkartýp "hayýrsever iþadamý" algýsý yarattýklarý Reza Zarrab neden Amerikaya gidip teslim oldu. Ne çevirdikleri belli deðil. Sonra burdan birileriniz çýkýyor ve diyorki bu devlet meselesi hükümet deðil. Bu devlet meselesi þahýs deðil. Amerikanýn baþýmýza ördüðü binlerce olay var sonuna kadar katýlýyorum. en baþta pkk belasýný beslediler besliyolar. Lakin bugünki durumda kimse mevcut hükümetin hiç suçu yok onlar süt dökmüþ kedi muamelesi yapýpta insanýn aklýyla oynamasýn. Olmayan beyinlerinde fýrtýna estiriyolar.
« Son Dzenleme: 29 Temmuz 2018, 04:35:41 Gnderen: Yabgu »
TURK OGUZ BEGLERÝ BUDUN EÞÝDÝN. ÜZE TENGRÝ BASMASAR , ASRA YÝR TELÝNMESER , TÜRK BUDUN , ÝLÝNGÝN TÖRÜNGÜN KÝM ARTATI UDAÇI ERTÝ ?

evrimd BlackHawk89

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 428
 • -4
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #49 : 29 Temmuz 2018, 19:25:01 »
Pence'den yeni mesaj; Abd Rahip Brunson býrakýlana kadar Türkiye'ye yaptýrým uygulamaya hazýr.