Gnderen Konu: Türkiye - ABD Ýliþkileri  (Okunma says 231644 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd UYVAR

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2045
 • -111
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #110 : 10 Austos 2018, 22:49:49 »
Hakan Atilla dönerse tr, iran'a dalacak demektir. Benim de teorim bu!
''Baþarýnýn sýrrý amaca sadakattir.''

evrimd Tigerfish

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2286
 • 198
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #111 : 10 Austos 2018, 23:04:40 »
Rahibi serbest býraksýnlar yüz bin Türküde hristiyan yapmalarýna izin verelim bu meseleyi kapatalým önerim bu.

Sen saðlam bir doktora görünmen lazým. Benim önerim bu.

evrimd Raptor44

 • Ýnsanlar yaptýklarýyla yargýlanýr
 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 845
 • -72
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #112 : 11 Austos 2018, 00:22:33 »
Hakan Atilla dönmeden Rahip de serbest kalmaz, 1 yýl daha bu sürer gibi. Uzun bir ambargo sürecine hazýr olmak gerekir.
Katýlýyorum uzun bir ambargo bizi bekliyor Trumpýn son mesajýnda sonra bunu çok iyi anladým ne olursa olsun o ambargo yenilecek muhakkak Rahip serbest kalmamalý gerçi ABD bize ambargo uygulayacak lakin tüketim mallarýnda sanmýyorum ben olsam ABD menþeli firma ve ürünleri ülkeye sokmam bu tarz durumda gençleri görüyoruz ceplerinde para yok millete hava basmak için krediyle iPhonelar macler havada uçuþuyor Apple Türkiyedeki karini ciddi oranda azaltabiliriz bu sayede tabi yapýlýrmý bilmem onun yerine ise xioami popo gibi çin markalarýný ülkeye sokabiliriz bu markalar çok popüler ürünleri ile tanýnýyor hatta ben bile Xiaomi mi mix 2 kullanýyorum tabi bu tarz bir durumda ülke gençleri çok yüklenirler devlete oda ayrý konu 35-40 yaþ ve üstü ambargolara aliskinda gençler ne yapar hiç bir fikrim yok
IRK, DÝN, DÝL, MEZHEP ÖNEMLÝ DEÐÝLDÝR ÖNEMLÝ OLAN BU ÜLKE ÝÇÝN YAPTIKLARINDIR

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #113 : 11 Austos 2018, 08:32:32 »
Cumhurbaþkaný Erdoðan New York Times'a yazdý: 'Türkiye zaman belirledi ve ABD dinlemezse...'Cumhurbaþkaný Erdoðan New York Times'a makale yazdý. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, 'Kötülüðün dünyanýn her yerinde pusuya yattýðý bir dönemde, uzun zamandýr müttefikimiz olan ABD'nin Türkiye'ye karþý attýðý tek taraflý adýmlar sadece ABD'nin çýkarlarýna ve güvenliðine zarar verir. Çok geç olmadan, Washington iliþkilerimizin asimetrik olabileceði yanlýþ düþüncesini bir kenara býrakmalý ve Türkiye'nin alternatiflere sahip olduðunu kabul etmelidir. Bu tek taraflýlýk ve saygýsýzlýk trendini tersine çeviremezlerse yeni dost ve müttefikler aramaya baþlayacaðýz. ABD, Türkiye'nin egemenliðine saygý duymaya baþlayýp, milletimizin karþý karþýya olduðu tehlikeleri anladýðýný ispatlayamazsa ortaklýðýmýz riske girebilir. Türkiye zaman belirledi ve ABD dinlemezse bir kez daha kendi göbeðini kendi kesecek' deðerlendirmesinde bulundu.
Erdoðan, New York Times gazetesi için Ýngilizce kaleme aldýðý "Türkiye, ABD ile Krizi Nasýl Görüyor?" baþlýklý makalede, iki ülke arasýnda son dönemde yaþanan gerginliðe deðindi.

Türkiye ve ABD'nin son 60 yýldýr stratejik ortak ve NATO müttefiki olduðuna, iki ülkenin Soðuk Savaþ döneminde ve sonrasýnda karþýlaþtýklarý ortak zorluklara karþý omuz omuza durduðuna iþaret eden Erdoðan, "Türkiye, yýllar boyunca ne zaman gerekli olsa ABD'nin yardýmýna koþtu. Kore'de askerlerimiz birlikte çarpýþtý. Küba füze krizinin en yüksek olduðu dönemde, Türkiye topraklarýnda Jüpiter füzelerinin konuþlanmasýna izin vererek ABD'nin durumu yatýþtýrma çabalarýna katký saðladý. 11 Eylül terör saldýrýlarýnýn ardýndan Washington bu kötülüðü yapanlara karþýlýk vermek için dostlarýný ve müttefiklerini beklediðinde, askeri birliklerimizi buradaki NATO misyonunu baþarýya kavuþturmak için Afganistan'a gönderdik." ifadelerini kullandý.

Erdoðan, öte yandan ABD'nin, Türk halkýnýn endiþelerini anlayamadýðýný ve saygý duyamadýðýný vurguladý.

Son yýllarda iki ülkenin ortaklýðýnýn ABD tarafýndan anlaþmazlýklarla sýnandýðýný kaydeden Erdoðan, "Ne yazýk ki bu tehlikeli trendi tersine çevirme çabalarýmýz boþa çýktý. ABD, Türkiye'nin egemenliðine saygý duymaya baþlayýp, milletimizin karþý karþýya olduðu tehlikeleri anladýðýný ispatlayamazsa ortaklýðýmýz riske girebilir." deðerlendirmesine yer verdi.

"FETÖ'nün darbe giriþimine tepkisi tatmin edicilikten uzaktý"

Erdoðan, Türkiye'nin, Pensilvanya'da yaþayan Fetullah Gülen'in elebaþý olduðu Fetullahçý Terör Örgütü'nün (FETÖ) mensuplarý tarafýndan 15 Temmuz 2016'da saldýrýya uðradýðýný hatýrlattý.

ABD'nin, bu darbe giriþimi ve sonrasýndaki geliþmelerle ilgili tutumuna da deðinen Erdoðan, ifadelerini þöyle sürdürdü:
"FETÖ'cüler hükümetime karþý kanlý bir darbe yapmaya çalýþtý. O gece milyonlarca vatandaþ, þüphesiz ki ABD'lilerin Pearl Harbour ve 11 Eylül saldýrýlarýndan sonra deneyimlediði vatana baðlýlýk hissiyatýyla sokaklara döküldü. Uzun zamandýr benim seçim kampanyalarýmý yöneten sevgili arkadaþým Erol Olçok ve oðlu Abdullah Tayyip Olçok'un da aralarýnda olduðu 251 masum insan ülkemizin özgürlüðü için en aðýr bedeli ödedi. Ailemin ve benim ardýmdan gelen ölüm mangasý baþarýlý olsaydý ben de onlardan biri olacaktým. Türk halký, ABD'den bu saldýrýyý kesin bir dille kýnamasýný ve Türkiye'nin seçilmiþ hükümetiyle dayanýþmasýný dile getirmesini istedi. ABD bunu yapmadý. ABD'nin olaya tepkisi tatmin edicilikten uzaktý. Türk demokrasisinin yanýnda olmak yerine ABD yetkilileri ihtiyatlý bir þekilde 'Türkiye'de istikrar, barýþ ve devamlýlýk' çaðrýsýnda bulundu. Bu da yetmezmiþ gibi Türkiye'nin iki taraflý bir anlaþma ile Fetullah Gülen'in iadesi için yaptýðý talepte hiçbir ilerleme kaydedilmedi."

Erdoðan, Türkiye-ABD iliþkilerinde baþka bir hayal kýrýklýðýnýn ise terör örgütü PKK'nýn Suriye kolu PYD/YPG'ye ABD'nin verdiði destek olduðuna dikkati çekti.
Cumhurbaþkaný Erdoðan yazýsýnda bu konuyla ilgili, "Türk makamlarýnýn tahminlerine göre, Washington son yýllarda PYD/YPG'ye silah vermek için 5 bin kamyon ve 2 bin kargo uçaðý kullandý. Hükümetim, ABD'li yetkililerin PKK'nýn Suriye'deki müttefiklerine eðitim ve teçhizat verme kararlarýndan duyduðumuz endiþeyi tekrar tekrar paylaþtý. Ne yazýk ki sözlerimize kulak týkandý ve ABD silahlarý en nihayetinde sivil halkýmýzý ve Suriye, Irak ve Türkiye'deki güvenlik güçlerimizi hedef almak için kullanýldý." görüþünü paylaþtý.

"Milli çýkarlarýmýzý korumak için gerekli adýmlarý atacaðýz"

Son günlerde ABD'nin, hakkýnda bir terör örgütüne yardým ettiði suçlamasý bulunan Amerikan vatandaþý Andrew Brunson'ýn Türk polisi tarafýndan tutuklanmasýný gerekçe göstererek Türkiye ile tansiyonu artýracak birçok adým attýðýný vurgulayan Erdoðan, þu ifadeleri kullandý:
"Donald Trump'ý birçok toplantýmýz ve konuþmamýzda uyardýðým gibi hukuki sürece saygý duymak yerine, ABD dost bir millete karþý haddini aþan tehditler yayýmladý ve Bakanlar Kurulumuzun birçok üyesine yaptýrým uyguladý. Bu karar kabul edilemez, mantýksýz ve en nihayetinde uzun süreli dostluðumuza zarar verici nitelikteydi. Türkiye'nin tehditlere cevap vermediðini göstermek için birkaç ABD'li yetkiliye yaptýrým kararý aldýk. Biz hep ayný prensibe baðlý kalacaðýz: Hükümetimi hukuki sürece müdahale etmeye zorlamaya çalýþmak anayasamýza ya da ortak demokratik deðerlerimize uygun deðildir.
Türkiye zaman belirledi ve ABD dinlemezse bir kez daha kendi göbeðini kendi kesecek. 1970'lerde Türkiye, Washington'ýn itirazlarýna raðmen Kýbrýs Rumlarý tarafýndan Türk kökenlilere karþý uygulanan soykýrýmý engellemek için Kýbrýs'a girdi. Son zamanlarda Washington'ýn Suriye'nin kuzeyinden gelen milli güvenlik tehditleriyle ilgili bizim endiþelerimizin ciddiyetini anlayamamasý, DEAÞ'ýn NATO sýnýrlarýna eriþimini kesen ve YPG'yi Afrin kentinden çýkaran iki askeri operasyonla sonuçlandý. Bu durumlarda olduðu gibi milli çýkarlarýmýzý korumak için gerekli adýmlarý atacaðýz."

Erdoðan yazýsýna þu ifadelerle son verdi:
"Kötülüðün dünyanýn her yerinde pusuya yattýðý bir dönemde, uzun zamandýr müttefikimiz olan ABD'nin Türkiye'ye karþý attýðý tek taraflý adýmlar sadece ABD'nin çýkarlarýna ve güvenliðine zarar verir. Çok geç olmadan, Washington iliþkilerimizin asimetrik olabileceði yanlýþ düþüncesini bir kenara býrakmalý ve Türkiye'nin alternatiflere sahip olduðunu kabul etmelidir. Bu tek taraflýlýk ve saygýsýzlýk trendini tersine çeviremezlerse yeni dost ve müttefikler aramaya baþlayacaðýz."

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-new-york-timesa-yazdi-turkiye-zaman-belirledi-ve-abd-dinlemezse-40925199
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #114 : 11 Austos 2018, 08:49:24 »
Cumhurbaþkaný Erdoðan çok mantýklý konuþmuþ. En azýndan halka seslendiðinde sarf ettiðine benzer "sizin dolarýnýz varsa bizim de Allah'ýmýz var" gibi cümleler kullanmamýþ.  Ýki ülke arasýnda müttefiklik gerekliliklerini Türkiye'nin yerine getirdiðinin altýný koyu renkli kalýn çizgilerle çizerek vurgulamýþ. ABD'nin, daha doðrusu ABD yönetiminin Türkiye politikasýnýn ABD'ye büyük zarar vereceðini net þekilde belirtmiþ ve ABD dýþýnda seçeneklerimiz olduðunu da açýk açýk söylemiþ.

Genelde haklý olanlarýn deðil güçlü olanlarýn galip geldiði dünyamýzda, bu gerilimden dilerim fazla zarar görmeden kurtuluruz...
« Son Dzenleme: 11 Austos 2018, 08:50:17 Gnderen: SKYWOLF »
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd ARUYGUN

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 10
 • -2
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #115 : 11 Austos 2018, 10:23:27 »
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/konutta-yeni-kampanya-40925079

Bu haber doðruysa konuþmasý ile uygulamanýn farklý olduðunu gösteriyor.

evrimd yakusha

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 313
 • 20
 • Sabri Unal
  • turkdefence
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #116 : 11 Austos 2018, 20:05:04 »
Sonuçta elde birikmiþ yoðun bir konut stoðu var, bunlarýn eritilmesi ve firmalarýn iflas ettirilmeMEsi gerekiyor, firmalarý iflas ettirirsek bu sefer de kurtarmak veya bir þekilde borçlarýný tahsil etmek gerekecek. Bitmemiþ binalarý kimse satamayacaðýna göre bu konutlarý maliyetine falan firmalar elden çýkartýp zararý azaltmaya çalýþacak.

evrimd UYVAR

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2045
 • -111
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #117 : 11 Austos 2018, 20:24:51 »
Valla benim duyduðum inþaat firmalarina haber gitmiþ "parti bitti beyler" diye. Eldekileri bitirip yeni projeye baþlamayacaklar. Guya Suriye bize pazar olacakti ama evdeki hesap carsiya uymadi.

Firmalar maliyetine satiþ yaparak zarari azaltmaz, nakite döner ki bu da birþeydir.
''Baþarýnýn sýrrý amaca sadakattir.''

evrimd mavi1991

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1685
 • 36
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #118 : 11 Austos 2018, 21:33:17 »
Size türkiyedeki inþaat iþini bir anlatayým ve ekonominin neden bu kadar kýrýlgan olduðunu biraz daha kafanýzda canlanýr;

Devlet gider imara açýlmamýþ ya da hazine arazisi yanýna yol, köprü veya metro yapar,

Tabi projeye baþlamadan önce oradaki araziler süpürülür

Sonra arsa sahipleri inþaata baþlamak için gider bankalardan kredi çeker,

Banka içeriye para bulayým diye yabancý kaynaklardan kredi çeker

Alýn size dýþ borç, sonra ülke ekonomisini þaha kaldýracak olan yerli ve milli mütahitlerimiz faiz ve artan borç yükünü daire fiyatlarýna yansýtýr sonra ne mi olur eflasyon artar, iþin diðer bir kötü yaný yerli sermayede üretimi artýracak ve cari açýðý kapatacak yatýrýmlar yerine beton ekonomisine yatýrým yapmýþ olup elde fiyatlarý aþýrý pahalý konut stoðu kalmýþtýr. Þimdi de yabancý yatýrýmcý ülkeye sýcak para getiremeyince ne mi oluyor dýþ borç sürekli artar iken yapý stoðu kýþýn yazýn öyle güzel güzel olduðu yerde duruyor iþin berbart yaný bu ülkede herkes kýsa yoldan zengin olmak istiyor fakat topluca batýyoruz

evrimd Canik

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 279
 • -27
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #119 : 12 Austos 2018, 04:47:22 »
Valla benim duyduðum inþaat firmalarina haber gitmiþ "parti bitti beyler" diye. Eldekileri bitirip yeni projeye baþlamayacaklar. Guya Suriye bize pazar olacakti ama evdeki hesap carsiya uymadi.

Firmalar maliyetine satiþ yaparak zarari azaltmaz, nakite döner ki bu da birþeydir.
Nakitlede ihracata dönük iþlere gireceklerdir kurun yüksekliðinden faydalanmak isteyeceklerdir çünkü dolarýn düþük seyrettiði dönemde 1 tl olacak deniliyordu hatýrlarsýnýz ihracaatci firmalar ihracatý býrakýp müteahitlige baslamislardi þimdi de tekrar ihracata baþlayabilirler.