Gnderen Konu: Türkiye - ABD Ýliþkileri  (Okunma says 231703 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #100 : 05 Austos 2018, 13:41:00 »
Ben de yöneticileri siteyi adam gibi yonetmeye davet ediyorum. Ozellikle Skywolf'u. Ortada bisey yokken davayla tehdit edilirsem cevabi mahkeme celbi olur. Goze goz dise dis!


Ýsteyen istediðini mahkemeye verebilir.  Ýletileri silmiyoruz, sadece farklý bir bölüme saklýyoruz.  Tabi savcýlýk sizi ne kadar ciddiye alýr bilemem. Yok sen öyle dedin, yok ben demedim , þöyle dedim. O dedi, bu dedi,  benim babam senin babaný döver vs. O kadar iþimizin arasýnda, çoluk çocukla uðraþacak zamanýz yok da diyebilirler. Ýlle de ýsrar ederseniz saçma bir konu yüzünden senelerce mahkemelerde uðraþýr durursunuz.

Bunun yerine yaþýnýza uygun davranarak mantýklý þekilde konularý tartýþsanýz daha iyi olmaz mý?

Bakýnýz konuyla ilgili müthi bir geliþme paylaþmýþ habercilermiz...  ;D ;D

Rahip Brunson'ýn eþi kiliseye gitti... Türk bayraðý detayýÝZMÝR'in Konak ilçesinde, ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ýn eþi Norine Brunson, pazar ayinine katýlmak üzere eþinin görevli olduðu Diriliþ Kilisesi'ne gitti. Kilisenin kapýsýnda, Türk bayraðýnýn asýlý olduðu görüldü.

FETÖ ile terör örgütü PKK adýna suç iþlediði ve casusluk yaptýðý iddiasýyla tutuklanan, saðlýk sorunlarý gerekçe gösterilerek, cezasý ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ýn eþi Norine Brunson, pazar ayinine katýlmak için Alsancak'taki Bornova Sokaðý'nda bulunan Diriliþ Kilisesi'ne gitti.

Sivil polisler, kilisenin çevresinde önlem alýrken, pencereler ile kapýlarýn kapalý olduðu görüldü. Kilisenin giriþ kapýsýnýn üst bölümünde ise Türk bayraðýnýn asýlý olduðu görüldü.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/rahip-brunsonin-esi-kiliseye-gitti-turk-bayragi-detayi-40918855
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #101 : 08 Austos 2018, 08:44:20 »
ABD'den 'Papaz Brunson' açýklamasý: Önemli bir iþaret...ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Heather Nauert, Dýþiþleri Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu ve ABD Dýþiþleri Bakaný Mike Pompeo arasýnda gerçekleþen telefon görüþmelerinin ve birebir görüþmelerin, Papaz Andrew Craig Brunson konusu adýna önemli bir iþaret olduðunu belirtti.
Sözcü Nauert, Ýzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adýna suç iþlediði ve casusluk yaptýðý iddiasýyla ev hapsinde bulunan ABD'li din adamý Andrew Craig Brunson ile ilgili açýklamalarda bulundu.

Nauert, Çavuþoðlu ile Pompeo arasýndaki görüþmeye atýf yaparak, "Telefon görüþmesi yapmýþ olmak önemli bir iþaret. Sohbet etmiþ olmalarý kesinlikle zarar vermez, biz bu yüzden diyaloðun önemine güveniyoruz." ifadesini kullandý.

Türkiye ile ABD arasýnda bir anlaþmaya varýlýp varýlmadýðý hakkýndaki bir soruya ise Nauert, "Eðer bir anlaþmaya varýlmýþ olsaydý Papaz Brunson ve diðer Amerikalýlar burada, evlerinde olurlardý." þeklinde yanýt verdi.

Brunson konusunda "çok gayret gösterdiklerini" belirten Nauert, Türk ve ABD'li heyetler arasýnda Washington'da yapýlmasý beklenen görüþme hakkýnda bilgi vermekten kaçýndý.

ÝDDÝANAMEDEN


Terör örgütleri FETÖ ve PKK adýna 9 Aralýk 2016'da suç iþlediði iddiasýyla tutuklanan ABD'li papaz Brunson hakkýnda Ýzmir Cumhuriyet Savcýsý Berkant Karakaya tarafýndan hazýrlanan iddianamede, Brunson'un din adamý görüntüsü altýnda söz konusu terör örgütleri adýna suç iþlediði ve genel stratejileri kapsamýnda eylem birlikteliði içinde olduðu, örgütlerin amaçlarýný bilerek ve isteyerek iþ birliði yaptýðý belirtilmiþti.

Brunson'ýn FETÖ'nün üst düzey mensuplarý ile kod isimlerini bilerek görüþtüðü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege bölgesi imamý ile firari Bekir Baz ve yardýmcýsý Murat Safa ile hakkýnda "silahlý terör örgütü üyesi olmak" suçlamasýndan dava açýlan tutuklu sanýk Uluslararasý Af Örgütü Türkiye Þubesi Baþkaný Taner Kýlýç ile görüþmeler yaparak strateji belirlediði iddia edilmiþti.

EV HAPSÝ

Brunson'ýn ABD'li bir askere gönderdiði 15 Temmuz 2016'daki darbe giriþiminin baþarýsýz olmasýndan üzüntü duyduðuna iliþkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki, "Türkleri sallayacak bazý olaylarý bekliyorduk. Ýsa'ya dönmek için gerekli koþullar oluþtu. Darbe teþebbüsü bir þoktu. Birçok Türk geçmiþte de olduðu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teþebbüsünden sonra bu baþka bir sallama. Sanýrým olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacaðýz." mesajý da dosyaya eklenmiþti.

Teknik incelemede de sanýk Brunson'ýn, görüþmediðini öne sürdüðü FETÖ'nün sözde Ege bölge imamý firari sanýk Bekir Baz ile birbirlerine çok yakýn yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edilmiþti.

Mahkeme, 25 Temmuz'da dosya üzerinde yaptýðý incelemede, Brunson'ýn tutukluluðunu ev hapsine çevirerek sanýk hakkýnda yurt dýþýna çýkýþ yasaðý getirmiþti.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/abdden-papaz-brunson-aciklamasi-onemli-bir-isaret-40921589
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd metin62

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2355
 • 185
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #102 : 08 Austos 2018, 10:45:51 »
Teknik incelemede belirtilen 293 defa Fetö imamý ve Bronsonun bir birine çok yakýn GSM sinyal alýmý konusu!

293 yakýn sinsal ne demek onu bir acýklayým öncelikle.
Fetö imamý ile Bronsonun  cep telefonlarý ayni baz istasyonundan veya bir birine komþuluklarý olan baz istasyonlarýndan hizmet almýþlar demektir.
Bu durumda her iki zat'ýn da ayni mahallede ortak kapsama alanýnda belli aralýklar ile dolaþmýs  olduklarýný gösterir yani ne fazla ne az .
Yani elde bu iki MSISDN  numarasýnýn görüþtüðünü destekler bir kanýt yok.

Dilerim Bronson hakkýnda  diðer iddialar daha saðlam, yoksa bu tür iddialar ile kimseyi cezalandýrmak mümkün olmaz.


evrimd UYVAR

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2045
 • -111
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #103 : 08 Austos 2018, 10:55:26 »
Yahu 15 temmuzdan sonra kamudan 200bin kisi atilmadi mi? Demek oluyor ki her mahallede bir fetöcü var zaten. Bu yeni birsey degil ki. Konuþma yoksa mahkemede delil olmaz.
''Baþarýnýn sýrrý amaca sadakattir.''

evrimd tumucin

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2345
 • 24
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #104 : 08 Austos 2018, 14:53:56 »
papazi brunson verdikmi yoksa  buda geri vites  alistik

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #105 : 10 Austos 2018, 08:33:39 »
ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Nauert: Türkiye ile müzakere süreci devam ediyor

ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Heather Nauert, ülkesinin Türkiye'ye yönelik yaptýrým kararlarýyla ilgili olarak ABD'ye giden ve burada bir dizi görüþme gerçekleþtiren Türk heyetin Türkiye'ye dönmesinin ardýndan yaptýðý açýklamada, 'Müzakere süreci devam ediyor.' dedi.
Bakanlýk Sözcüsü Nauert, günlük basýn toplantýsýnda kendisine yöneltilen soru üzerine Türk heyetinin ABD'deki temaslarýna iliþkin açýklama yaptý.

Sözcü Nauert, "Türkiye ile çok kapsamlý bir iliþkimiz var ve Türkiye hükümetiyle bu konularý her görüþmemizde konuþuyoruz. Dün, Türkiye hükümeti yetkilileriyle yaptýðýmýz görüþmeler çok geniþ kapsamlýydý. Açýk bir þekilde Rahip Andrew Brunson'ýn eve dönmesi gerektiðini söyledik." dedi.

"Bu (görüþmelerin) bir kýsmýný kamuoyuna açýk bir þekilde tartýþmayacaðýz." diyen Nauert, "Ýlerleme olarak Brunson'ýn eve dönmesini görüyoruz. Görüþmelerin içeriði hakkýnda tanýmlamalar yapmayacaðýz." ifadesini kullandý.

Baþkanlýðýný Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý Sedat Önal'ýn yaptýðý 9 kiþilik Türk heyeti Washington'a gelerek, ABD Dýþiþleri Bakanlýðý ve Hazine Bakanlýðý'nda görüþmeler yapmýþtý.

Dýþiþleri Bakanlýðý, Adalet Bakanlýðý ile Hazine ve Maliye Bakanlýðý'ndan 3'er temsilcinin bulunduðu Türk heyetinin temaslarýna Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kýlýç da eþlik etmiþti.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/abd-disisleri-bakanligi-sozcusu-nauert-turkiye-ile-muzakere-sureci-devam-ediyor-40923974
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #106 : 10 Austos 2018, 16:54:11 »
ABD Baþkaný Trump'tan Türkiye'ye iliþkin skandal paylaþýmABD Baþkaný Donald Trump, Türkiye'ye yönelik skandal paylaþýmlarýna bir yenisini ekleyerek, çelik ve alüminyum için gümrük verilerini vergileri iki katýna çýkardýðýný duyurdu.
Trump, Twitter hesabýndan yaptýðý paylaþýmda, "Türk lirasýnýn ABD dolarý karþýsýnda hýzla düþtüðünü" ifade ederek, Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasýna onay verdiðini duyurdu.

Trump, "Alüminyumda bu oran artýk yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile iliþkilerimiz bu dönemde iyi deðil." ifadelerini kullandý.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/abd-baskani-trumptan-turkiye-tweeti-40924811
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd serkan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1282
 • -115
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #107 : 10 Austos 2018, 18:58:08 »
Rahibi serbest býraksýnlar yüz bin Türküde hristiyan yapmalarýna izin verelim bu meseleyi kapatalým önerim bu.
beðen

evrimd UYVAR

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2045
 • -111
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #108 : 10 Austos 2018, 20:53:57 »
Rahibi iþkenceyle öldürelim, onlar da 8-10 þehre atom bombasi atsinlar, 20-30 milyon insan ölsün. Ulke rahatlasin. Suriye gibi olmak istemiyorum. Benim de önerim bu.
''Baþarýnýn sýrrý amaca sadakattir.''

evrimd yakusha

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 313
 • 20
 • Sabri Unal
  • turkdefence
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #109 : 10 Austos 2018, 22:46:18 »
Hakan Atilla dönmeden Rahip de serbest kalmaz, 1 yýl daha bu sürer gibi. Uzun bir ambargo sürecine hazýr olmak gerekir.