Gnderen Konu: Gürcistan Parlamentosunda ‘soykýrým’ kavgasý  (Okunma says 8310 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd URUG

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 57
 • 0
Parlamentoda ‘soykýrým’ kavgasý

Gürcistan Parlamentosu'nun 1915 olaylarýyla ilgili Ermeni iddialarýnýn müzakeresini teklif eden milletvekili Djondi Bagaturi ile Azeri asýllý milletvekili Azer Suleymanov arasýnda yumruk yumruða kavga yaþandý.
"Adalet için birlik partisi"nin milletvekili Djondi Bagaturi, parlamento oturumunda "Çerkes soykýrýmý" ile ilgili konu açarak, 1915 olaylarýyla ilgili Ermeni iddialarý için Gürcistan Parlamentosu'nun planlarýnýn ne yönde olacaðýný sordu.

Bagaturi, "Çerkes soykýrýmýný deðerlendirdiðimiz zaman ben, bu meseleyi kaldýrmamamýz gerektiðini söylemiþtim. Çünkü Çerkes meselesinin ardýndan Ermeni meselesi önümüze gelecekti. Diðer halklar gibi Ermeniler de parlamentomuza benzeri istekte bulundu. Vatandaþlarýmýz olan Ermeni kardeþlerimize þimdi ne demeliyiz" þeklinde konuþtu.

Bagaturi'nin sözlerine itiraz eden Azerilerin yoðun olarak yaþadýðý Marneuli (Borçalý) bölgesi milletvekili Azer Suleymanov, Bagaturi'nin üzerine bardak fýrlatmaya çalýþtý. Bunun üzerine Bagaturi de elinde tuttuðu kalemi Suleymanov'un üzerine fýrlatýnca tartýþma kavgaya dönüþtü. Ýki milletvekili arasýnda çýkan yumruklu kavga araya giren diðer milletvekilleri tarafýndan yatýþtýrýldý.

Kavganýn ardýndan söz alan Suleymanov, "Ermeni yanlýsý milletvekili" olmakla suçladýðý Bagaturi'nin asýl isminin "Djondi Bagaturyan" olduðunu söyledi.
Parlamento Baþkaný David Bakradze, Suleymanov'a hitaben, "Bu mesele Ermeniler için olduðu gibi, Azeriler ve Türkler için de çok hassas, sancýlý ve tarihi bir meseledir. Meselenin duygusal boyutlarla deðerlendirilmesine izin veremem. Dolayýsýyla mikrofonunuzu açmayacaðým" diyerek, Suleymanov'a söz vermedi.

Bagaturi protesto edildi

Bu arada, canlý yayýmlanan kavgalý oturumu izleyen Azeri gençler, parlamento binasýnýn önüne gelerek, Bagaturi'yi protesto etti.

"Bagaturi haindir", "Hocalýya adalet" gibi sloganlar atan Azeriler, Bagaturi'nin sözlerinin kabul edilemez bir provakasyon giriþimi olduðunu ve herkesin tepki göstermesi gerektiðini dile getirdiler.

http://www.hurriyet.com.tr/planet/20411558.asp

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=_JOLTeyJf-s" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=_JOLTeyJf-s</a>


evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Gürcistan Parlamentosunda ‘soykýrým’ kavgasý
« Yantla #1 : 25 Nisan 2012, 08:04:15 »
Ermenilerin her yerde nasýl çalýþtýklarýna güzel bir örnek. Dünya nasýl uyutuluyor. Ýþine nasýl gelirse öyle davrananlar tarafýndan. Tarihe baktýðýmýzda Ermenilerin yaptýklarý soykýrýmý belgeleriyle görüyoruz. Haydi býrakýn tarihi bugüne bakalým, Ermnilerin yine soykýrýmla iþgal ettikleri topraklar üzeirnde varlýklarýný sürdüklerini görüyoruz. Dünya üzerinde toplasak kaç Ermeni vardýr bu iftirayý destekleyen? Peki buna karþý durup gerçekleri öne sürebilecek kaç Türk var?

Daha dün Ýstanbul'un göbeðinde, Taksim meydanýnda bir gurup 1915'deki olaylarý Ermeni soykýrýmý olarak kabul ederek anma töreni düzenlediler. Ne hale geldi bu memleket! Bu rezilliðe nasýl izin veriliyor? >:( >:(
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd Ati

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 71
 • 0
Gürcistan Parlamentosunda ‘soykýrým’ kavgasý
« Yantla #2 : 25 Nisan 2012, 16:31:30 »
Biz fransa deðiliz. Ýsteyen burada "ermeni soykýrýmýný anma" günü düzenleyebilir. Bunda bir sakýnca yok.

Ermeniler dünyaya daðýldýklarý için lobicilik faaliyetleri çok güçlü. Bizim yurtdýþýnda ki Türkler ne yazýkki bir araya gelip orada ki devlete istediðini pek yaptýramýyor.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Gürcistan Parlamentosunda ‘soykýrým’ kavgasý
« Yantla #3 : 25 Nisan 2012, 16:34:58 »
Biz fransa deðiliz. Ýsteyen burada "ermeni soykýrýmýný anma" günü düzenleyebilir. Bunda bir sakýnca yok.

Seni bilmem ama benim için sakýncasý çok büyük. Bize dayatýlan uydurma soykýrýmý benim ülkemde kimse anamaz.  >:( >:(
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd Ati

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 71
 • 0
Gürcistan Parlamentosunda ‘soykýrým’ kavgasý
« Yantla #4 : 26 Nisan 2012, 22:38:45 »
O zaman Fransa'dan ne farkýmýz kalýr peki?

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Gürcistan Parlamentosunda ‘soykýrým’ kavgasý
« Yantla #5 : 27 Nisan 2012, 08:13:57 »
O zaman Fransa'dan ne farkýmýz kalýr peki?

Nasýl ne farkýmýz kalýr? Bütün belgeler bizim böyle  bir soykýrýmý yapmadýðýmýzý söylerken, fransa bunun olmadýðýný iddia edenleri cezalandýrýyor. Biz ise belgelere dayalý olarak olmadýðýný, GERÇEÐÝ söylüyoruz. O þerefsizler  ve yandaþlarý bizim söylediðimizin doðru olduklarýný çok iyi bildikleri için kendi arþivlerini bile araþtýrmaya açmýyorlar. Biz GERÇEÐÝ söyleyene ceza deðil, iftira atana engel olacaðýz. Ýþte böyle kocaman, insanýn gözüne giren bir fark var. Daha ne farkýndan bahsediyorsun! >:(

Demokrasi kavramý diye bize yutturulmaya çalýþýlan þeyi bazýlarýmýz gerçekten yutmuþlar. Bize yutturulmaya çalýþýlan demokrasi adalete engel olacaksa, arsýzý haklý konuma getirecekse, baþlarým ben öyle demokrasiye! >:(

Milletimiz senelerdir birileri tarafýndan uyutuluyor. Asla olmaz denilenler oluyor, asla deðiþmez denilen herþey deðiþiyor. tabi ki deðiþim iyi birþeydir. Ancak bu bizim çýkarýmýza olduðunda iyi olacaktýr, zararýmýza olduðunda deðil. O kadar iyi uyutulmuþuz ki bazýlarýmýz artýk olaylarýn ciddiyetinden uzaklar. "Fransadan ne farkýmýz kalýr?", "Kürt Devleti kurulsa ne olur?" gibi sorular sormalarý, birilerinin sinsi amaçlarýna ulaþtýklarýnýn açýk bir göstergesi.

Defalarca örnek verdiðimiz olayý bir kere daha anlatalým. Bilim insanlarý bir kurbaðayý kaynar suyun içerisinde atmýþlar. Suyun sýcaklýðýndan caný fena halde yanan kurbaða sýçrayarak içerisine atýldýðý kaptan çýkarak kurtulmuþ. Ayný kurbaðayý bu sefer ýlýk suyun bulunduðu kaba koymuþlar. Ama kabý yavaþ yavaþ ýsýtmaya baþlamýþlar. Kurbaða bu sefer olayýn farkýna varamamýþ ve yavaþ yavaþ ýsýnarak kaynayan suyun içerisinde haþlanarak ölmüþ. Bizim de durumumuz bu iþte.
« Son Dzenleme: 27 Nisan 2012, 08:15:37 Gnderen: SKYWOLF »
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd çiðil42

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 151
 • 1
Gürcistan Parlamentosunda ‘soykýrým’ kavgasý
« Yantla #6 : 27 Nisan 2012, 10:53:29 »
Biz fransa deðiliz. Ýsteyen burada "ermeni soykýrýmýný anma" günü düzenleyebilir. Bunda bir sakýnca yok.

Ermeniler dünyaya daðýldýklarý için lobicilik faaliyetleri çok güçlü. Bizim yurtdýþýnda ki Türkler ne yazýkki bir araya gelip orada ki devlete istediðini pek yaptýramýyor.

lan sana þuç bulmam senin yetiþtiðin ortam ve aldýðýn aile terbiyesiyle alakalý tek tip insan yok tabi þereflisi var þerefsizi var Kansýzý var

evrimd Ati

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 71
 • 0
Gürcistan Parlamentosunda ‘soykýrým’ kavgasý
« Yantla #7 : 28 Nisan 2012, 14:57:23 »
Bende sana suç bulamýyorum. Saygýsýzca bana "lan" dedin ve Türkçe'yi katlettin. Muhtemelen bunun nedeni ailenin sana eðitim vermemesidir. Dünya'da tek tip insan yok. Türkiye'de de yok. Ve gelecekte de olmayacak. Kendinden baþka düþünen herkesi "Þerefsiz, kansýz" diye nitelemen insanlýkla ne kadar alakalý olduðun konusunda da bana güzel bir fikir verdi. Mevlana'nýn, Yunus Emre'nin kemikleri sýzlýyordur þimdi.
« Son Dzenleme: 28 Nisan 2012, 15:26:05 Gnderen: Ati »

evrimd Ati

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 71
 • 0
Gürcistan Parlamentosunda ‘soykýrým’ kavgasý
« Yantla #8 : 28 Nisan 2012, 15:16:57 »
O zaman Fransa'dan ne farkýmýz kalýr peki?

Nasýl ne farkýmýz kalýr? Bütün belgeler bizim böyle  bir soykýrýmý yapmadýðýmýzý söylerken, fransa bunun olmadýðýný iddia edenleri cezalandýrýyor. Biz ise belgelere dayalý olarak olmadýðýný, GERÇEÐÝ söylüyoruz. O þerefsizler  ve yandaþlarý bizim söylediðimizin doðru olduklarýný çok iyi bildikleri için kendi arþivlerini bile araþtýrmaya açmýyorlar. Biz GERÇEÐÝ söyleyene ceza deðil, iftira atana engel olacaðýz. Ýþte böyle kocaman, insanýn gözüne giren bir fark var. Daha ne farkýndan bahsediyorsun! >:(

Demokrasi kavramý diye bize yutturulmaya çalýþýlan þeyi bazýlarýmýz gerçekten yutmuþlar. Bize yutturulmaya çalýþýlan demokrasi adalete engel olacaksa, arsýzý haklý konuma getirecekse, baþlarým ben öyle demokrasiye! >:(

Milletimiz senelerdir birileri tarafýndan uyutuluyor. Asla olmaz denilenler oluyor, asla deðiþmez denilen herþey deðiþiyor. tabi ki deðiþim iyi birþeydir. Ancak bu bizim çýkarýmýza olduðunda iyi olacaktýr, zararýmýza olduðunda deðil. O kadar iyi uyutulmuþuz ki bazýlarýmýz artýk olaylarýn ciddiyetinden uzaklar. "Fransadan ne farkýmýz kalýr?", "Kürt Devleti kurulsa ne olur?" gibi sorular sormalarý, birilerinin sinsi amaçlarýna ulaþtýklarýnýn açýk bir göstergesi.

Defalarca örnek verdiðimiz olayý bir kere daha anlatalým. Bilim insanlarý bir kurbaðayý kaynar suyun içerisinde atmýþlar. Suyun sýcaklýðýndan caný fena halde yanan kurbaða sýçrayarak içerisine atýldýðý kaptan çýkarak kurtulmuþ. Ayný kurbaðayý bu sefer ýlýk suyun bulunduðu kaba koymuþlar. Ama kabý yavaþ yavaþ ýsýtmaya baþlamýþlar. Kurbaða bu sefer olayýn farkýna varamamýþ ve yavaþ yavaþ ýsýnarak kaynayan suyun içerisinde haþlanarak ölmüþ. Bizim de durumumuz bu iþte.

Biz þimdi Ermeni soykýrýmýna inanmýyoruz. Bu yüzden Ermeni soykýrýmýný kabul eden ülkelere ve Ermeni soykýrýmýný inkar etmenin yasak olduðu ülkelere çok kýzýyoruz. Eðer biz Ermeni soykýrýmý yoktur diye yasaklar koysak Ermeni soykýrýmýna inananlar bize kýzmaz mý? Baþkasýnýn kýzdýðýmýz özelliðini niye burada uygulayalým.
Düþünce, fikir, ifade özgürlüðü nereye gitti? Bu özgürlükleri ülkeye getiren Atatürk deðil mi? Býrakýn artýk bu bizim fikirlerimiz doðrudur herkes böyle düþünmek zorundadýr mantýðýný. Evet, elbette bu konuda bizim söylediðimiz doðru. Ama kimse bizim gibi düþünmek zorunda deðil.
Ne oldu bu insanlara anlamýyorum. "Ne olursan ol gel" diyen Mevlana'nýn, "Yaradýlaný sev Yaradan'dan ötürü" diyen Yunus Emre'nin torunlarý niye bugün Haccac'ýn torunlarý gibi davranýyor?
Ermenilere bundan 100 yýl önce "Milleti Sadýka" deniyordu. Karþýlýklý kýz alýnýp veriliyor, iki tarafta diðerini bayramýnda ziyarete gidip tebrik ediyordu. Her zamanki gibi oyuna geldik. Düþman olduk birbirimize düþtük. Þimdi yine ortada kandýrýlan Ermeniler var. Ve biz yine onlara yasaklar koyma derdindeyiz. Yasak koymak yerine oturup konuþmayý seçmek daha mantýklý ve medenice deðil mi?

evrimd Ati

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 71
 • 0
Gürcistan Parlamentosunda ‘soykýrým’ kavgasý
« Yantla #9 : 28 Nisan 2012, 15:21:06 »
O zaman Fransa'dan ne farkýmýz kalýr peki?

Nasýl ne farkýmýz kalýr? Bütün belgeler bizim böyle  bir soykýrýmý yapmadýðýmýzý söylerken, fransa bunun olmadýðýný iddia edenleri cezalandýrýyor. Biz ise belgelere dayalý olarak olmadýðýný, GERÇEÐÝ söylüyoruz. O þerefsizler  ve yandaþlarý bizim söylediðimizin doðru olduklarýný çok iyi bildikleri için kendi arþivlerini bile araþtýrmaya açmýyorlar. Biz GERÇEÐÝ söyleyene ceza deðil, iftira atana engel olacaðýz. Ýþte böyle kocaman, insanýn gözüne giren bir fark var. Daha ne farkýndan bahsediyorsun! >:(

Demokrasi kavramý diye bize yutturulmaya çalýþýlan þeyi bazýlarýmýz gerçekten yutmuþlar. Bize yutturulmaya çalýþýlan demokrasi adalete engel olacaksa, arsýzý haklý konuma getirecekse, baþlarým ben öyle demokrasiye! >:(

Milletimiz senelerdir birileri tarafýndan uyutuluyor. Asla olmaz denilenler oluyor, asla deðiþmez denilen herþey deðiþiyor. tabi ki deðiþim iyi birþeydir. Ancak bu bizim çýkarýmýza olduðunda iyi olacaktýr, zararýmýza olduðunda deðil. O kadar iyi uyutulmuþuz ki bazýlarýmýz artýk olaylarýn ciddiyetinden uzaklar. "Fransadan ne farkýmýz kalýr?", "Kürt Devleti kurulsa ne olur?" gibi sorular sormalarý, birilerinin sinsi amaçlarýna ulaþtýklarýnýn açýk bir göstergesi.

Defalarca örnek verdiðimiz olayý bir kere daha anlatalým. Bilim insanlarý bir kurbaðayý kaynar suyun içerisinde atmýþlar. Suyun sýcaklýðýndan caný fena halde yanan kurbaða sýçrayarak içerisine atýldýðý kaptan çýkarak kurtulmuþ. Ayný kurbaðayý bu sefer ýlýk suyun bulunduðu kaba koymuþlar. Ama kabý yavaþ yavaþ ýsýtmaya baþlamýþlar. Kurbaða bu sefer olayýn farkýna varamamýþ ve yavaþ yavaþ ýsýnarak kaynayan suyun içerisinde haþlanarak ölmüþ. Bizim de durumumuz bu iþte.

"Kürt devleti kurulsa ne olur" diye sormam tamamen bu konuda ki bilgisizliðimdendi. Ben gibi islam birliðini savunan birisi elbette bir Kürdistan devleti istemez. Ama -sorunlara çözüm olacaksa- Türkiyeye baðlý -gemiþte olduðu gibi- bir Kürdistan eyaletine karþý deðilim.