Gnderen Konu: Okul kitabýnda Türkler yine düþman oldu  (Okunma says 2387 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd SKYWOLF

  • SKYWOLF
  • Genel Yetkili
  • DefenceTurk
  • *****
  • leti: 44344
  • 623
Okul kitabýnda Türkler yine düþman oldu
« : 26 Nisan 2012, 08:08:09 »
Okul kitabýnda Türkler yine düþman oldu
Yunanistan'da tarih kitaplarý yine deðiþti.
26.04.2012 - 04:31

Birkaç yýl önce olaylý þekilde Türklerle ilgili düþmanca ifadeleri kitaplardan çýkaran bakanlýk yeni baskýlarda yine Türkleri katliamcý olarak tanýttý.
ESKÝ SÖYLEME DÖNÜLDÜ

Milliyet'ten Taki Berberakis'in haberine göre; Yunanistan'da 2007 yýlýnda Türkler ve Osmanlý hakkýnda "daha barýþçýl ve yumuþak" ifadeler taþýdýðý gerekçesiyle eleþtirilerek dönemin Milli Eðitim Bakaný'nýn siyasi kariyerini sonlandýran 6. sýnýf tarih kitabýnda eski söylemlere dönülmesine karar verildi.
YENÝ ÝÇERÝK AÇIKLANDI

2007'de Türkler ve Osmanlýlar hakkýnda içerdiði ifadeler nedeniyle dönemin Milli Eðitim Bakaný Marietta Yannakou'nun siyasi kariyerine malolan 6. sýnýf tarih kitabýnýn yerine 5 yýl süren belirsizliðin ardýndan "eski ve bilinen yöntemlerle" kaleme alýnmýþ tarih kitabý getirildi. Önümüzdeki ders yýlýnda öðrencilere daðýtýlacak yeni kitabýn içeriði Yunanistan'da yayýmlanan Kathimerini gazetesi tarafýndan açýklandý.
TÜRKLER HIRÝSTÝYANLARI KATLETTÝ

Gazetenin haberine göre yeni tarih kitabýnda þu ifadeler kullanýlýyor: "Türkler Ýzmir'e girdi. Rum ve Ermeni mahallelerini ateþe verdi. Metropolit Hrisostomos, Müslüman ahaliye verildi ve öldürüldü. Limanda ifade edilemez derecede acý anlar yaþandý, baþrolde gemilere binerek kurtulmaya çalýþan göçmenler vardý. Felaketi, Hýristiyanlarýn katledilmesi ve yaðmalama tamamladý. Bu, bölgede asýrlardýr süren Yunan mevcudiyetinin dramatik sonuydu."

Kitapta ayrýca, Yunanlýlarýn 1922'de Anadolu'dan "kovulduklarý", "kökten söküldükleri" ifadelerine yer veriliyor.
"ÝZDÝHAM YAÞANDI" DENÝYORDU

2007 yýlýnda okullara daðýtýlan ancak çektiði tepkiler nedeniyle sadece bir yýl okutulan tarih kitabýnda "27 Aðustos 1922'de Türk ordusu Ýzmir'e girdi. Limanda, binlerce Yunanlýnýn gemilere binerek Yunanistan'a gitmeye çalýþmasý nedeniyle, izdiham yaþandý" ifdaleri kullanýlýyordu.

"Ýzdiham" kelimesi aylarca Yunan kamuoyunda ve medyada büyük tartýþma konusu yaratýrmýþ, tepkiler üzerine kitapta yapýlan "Yunanlýlar trajik koþullar altýnda evlerini terk etmek zorunda kaldýlar" deðiþiklik de ülkedeki milliyetçi çevreleri tatmin etmemiþti.

http://www.ensonhaber.com/okul-kitabinda-turkler-yine-dusman-oldu-2012-04-26.html
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com