Gnderen Konu: Ulu Türk kaðanlýðýný kuramasak bile kuvvetli bir Türk birliði yapmalýyýz  (Okunma says 41437 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd armata

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 316
 • 0
Elbet bir gün '' Düþman illeri viran olacak Türk illeri Birleþip Turan olacak Baþkentimiz yeniden 'ÖTÜKEN' olacak..''

Çakma enver paþanýn hayal dünyasý da amma geniþmiþ be :D

Yanlýz þu baþkent ötüken iþi yaþ,kayseri yapsak?

evrimd armata

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 316
 • 0
Hadislerle konuþacaksak madem Hz.Peygamberde ''Allahýn doðuda bir ordusu var adýda Türktür'' demiþ Burdan bile birþeyler çýkarabiliriz.Bir hadistede ''Türkler dünyaya 2 kere haklim olacaktýr'' deniyor bakalým ama þu anda zaman hadislere güvenerek  hareket etme deðil duruma göre hareket etme zamanýdýr ve þu andada Türk'ün Türk'ten baþka dostu yoktur

bu kafayla biz birinci hakimiyetimizi kaybettik deðil ki ikinci kez hakim olalým.

Ýttihat terakkinin bosnayý savunan osmanlý paþasýný þehit edip bosnayý 3-5 günde avusturyaya nasýl peþkeþ çektiðini araþtýr derim.Dikkat et ve ihaneti gör düþmanýn yapamadýðýný ittihat ve terakki yapýyor.

evrimd M.B.T

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 464
 • 30
Alevi-sünni, Türk-Kürt çatýþmasýnýn Atatürkçü geçinenlerin eseri olduðunu sanmýyorum. Bu çatýþmalarýn temeli cumhuriyetten öncesine dayanýyor çünkü. Ancak bu bölge, galiba dünyanýn en fazla gizli servislerin mesai yaptýðý bölge. Osmanlýyý parçalayýp ayrýþtýranlar halen görevlerine devam ediyorlar.

Ama yardým ettiler.

evrimd krizmatik

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2
 • 0
içimizdeki kargaþa ve kavgayý sonuçlandýrmadýkça pkk vs ekonomik açýdan bir almanya olmadýkça hiçdeðilse fransa bu konular hayal olacaktýr. içerde güçlü bir devlet yani abd nin itip kakamayacaðý hükümetleri oluþturamayýp kendi iç dinamiklerimizle iç siyasetin þekillenemediði sürece hayal. en sonunda sýcak para tehdidiyle libyada olduðu gibi dýþ politikanýzý bile askeri gücünüz dahil kendi istediði gibi kullanýr. 

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Alnt
Malezya Baþbakaný Mahathir Muhammed, ülkesinin gençlerine Türkiye’ye gitmelerini, orada çalýþmalarýný ve deneyim kazanýp Malezya’nýn büyümesine katký saðlamalarýný söyledi.

Gerçekleþtirdiði konuþmada Türkiye’ye ziyaretine deðinen Muhammed, Türklerin çok çalýþkan olduðunu, Türkiye'deki kalkýnmanýn Malezya'dakinden daha iyi olduðunu, ve bunu saðlayanýn Türk insaný olduðunu söyledi.

Mahathir, Türkiye'nin sergilediði kalkýnmanýn Malezya için iyi bir örnek olduðunun altýný çizerek,

"Genç nesil Türkiye'ye gitmeli, Türkçeyi öðrenip 10 sene orada çalýþtýktan sonra buraya dönmeli. Bu sayede Malezya'da deðiþimin yaþanacaðýný düþünüyorum," dedi.

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Alnt
T.C. Dýþiþleri Bakanlýðý
@TC_Disisleri

Kardeþ Özbekistan’ý TürkKeneþi ailesinde görmekten memnuniyet duyuyoruz. Hoþgeldin Özbekistan.
Alnt

Macaristan'ýn baþkenti Budapeþte'de, Türk Dili Konuþan Ülkeler Ýþbirliði Konseyinin tanýtým ofisi hizmete açýldý.

Kazakistan Dýþ. Bak. Yrd. Tleuberdi, "Macarlar kendilerini Atilla'nýn torunlarý olarak görüyorlar. Türk-Hun tarihleriyle de büyük gurur duyuyorlar." dedi.

evrimd serkan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1282
 • -115
 • DefenceTurk.com
Ýngiliz milletler topluluðundan daha anlamlý bir birlik en azýndan.
Bunun için Azerbaycan Nahcývan arasýndaki Megri boðazýnýn alýnmasý yada güney Azerbaycan ýn baðýmsýz olarak kara baðýnýn saðlanmasý gerek. Maðlesef þu anda Türk devletleri ile güvenli topraklar üzerinden kara baðýmýz bulunmamakta. En güvenlisi Gürcistan ama Kafkasya'da yarýn neyin ne olacaðý belli olmaz
beðen

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Alnt
T.C. Dýþiþleri Bakanlýðý
@TC_Disisleri

Kardeþ Özbekistan’ý TürkKeneþi ailesinde görmekten memnuniyet duyuyoruz. Hoþgeldin Özbekistan.
Alnt
Özbekistan, Türk Keneþi’nden sonra TÜRKPA’ya da katýlýyor.

Özbekistan, Türk Konseyi’ne baðlý olarak çalýþan Türk Dili Konuþan Ülkeler Parlamenter Asamblesi’ne (TÜRKPA) katýlacaðýný duyurdu.

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Alnt
3 Ekim Türk Dili Konuþan Ülkeler Ýþbirliði Günü

Ýþbirliðinin ortak çatýsý Türk Dili Konuþan Ülkeler Ýþbirliði Konseyidir (Türk Keneþi).

Türk Konseyi, Kök Türk Kaðanlýðýnýn soylu çocuklarý Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kýrgýzistan 'nin imzasýyla Nahçývan'da  kuruldu.

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Alnt
Özbekistan'ýn Hive þehri "2020 Türk Dünyasý Kültür Baþkenti" seçildi.