Gnderen Konu: Ulu Türk kaðanlýðýný kuramasak bile kuvvetli bir Türk birliði yapmalýyýz  (Okunma says 41436 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Türk Yatýrým Fonu’nun kuruluþu.
« Yantla #120 : 30 Mays 2023, 23:05:48 »
Alnt
Azerbaycan tarihi bir adým atýyor.

Türk Yatýrým Fonu’nun kuruluþunu onaylýyor.

Türk Yatýrým Fonu'nun kurucularý Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kýrgýzistan'dýr.

Türk Yatýrým Fonu'nun baþlangýç sermayesi 500 milyon ABD dolarýdýr.

Fon Baþkaný, kurumun Yönetim Kurulu tarafýndan uzatma veya yeniden atama yapýlmaksýzýn rotasyon esasýna göre dört yýllýk bir dönem için atanacak.

Türk Yatýrým Fonu'nun hangi yetkileri olacak?

Fonun amacýný gerçekleþtirmek için aþaðýdaki görev ve yetkilere sahip olacak:

— bölge içi ticaretin desteklenmesine yardýmcý olmak;

— özellikle mikro, küçük ve orta ölçekli iþletmeler ile ilgili projeleri finanse etmek;

— uluslararasý ve ulusal finans ve kalkýnma kurumlarýnýn yaný sýra ticaret odalarý ve özel iþletmelerle iþbirliði yapmak ve ortak finansman saðlamak;

— nakliye ve lojistik zincirlerinin, depolama ve üretim tesislerinin geniþletilmesini desteklemek;

— kamu-özel sektör ortaklýklarý dahil olmak üzere dijital altyapýnýn oluþturulmasýný ve modernizasyonunu desteklemek;

— endüstriyel üretim, altyapý, ulaþým, tarým, bilgi ve iletiþim teknolojileri ve turizm dahil olmak üzere karþýlýklý ilgi alanlarýndaki kalkýnma projelerini desteklemek;

— enerji verimliliði, yenilenebilir enerji ve çevre korumaya yatýrým yaparak yeþil ekonomiye katkýda bulunan projeleri finanse etmek;

— gerekli görüldüðünde yatýrým projelerinin hazýrlanmasýnda yardým ve mali destek saðlamak.

https://twitter.com/shahidovcom/status/1663468666652876800

evrimd mehmet05

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1572
 • 140
 • DefenceTurk.com
Çok güzel bir oluþum. Umarým faydalý, gerçek yatýrýmlara vesile olurlar.

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Bütçe gözüme düþük geldi...

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Kuvvetli Bir Türk Birliði.
« Yantla #123 : 15 Haziran 2023, 09:58:29 »
Alnt
Cumhurbaþkaný Erdoðan:

"Sahada ve masada güçlü Türkiye tezimiz artýk hayata geçmiþtir. Ýçe kapanýk bir ülkeyi, oyun kuran gerektiðinde oyun bozan bir güç haline getirdik.

"Türk dünyasý ile baðlarýmýzý perçinleyecek olan yeni projeleri hayata  geçireceðiz."


https://twitter.com/M5Dergi

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Alnt
Savunma Sanayii Baþkaný Görgün'den kritik proje hakkýnda açýklama... Ege'den Hazar'a kadar uzanacak.

- "Ýki devlet, tek millet, tek hava sahasý"


HAKÝM Hava Komuta Kontrol Sistemi, farklý tipte ve yetenekteki sensörlerden aldýðý verileri kýymetlendirerek Tanýmlanmýþ Hava Resmini oluþturan, sahip olduðu tehdit deðerlendirme ve av/silah tahsis algoritmalarý aracýlýðýyla Silah Sistemleri ve Av Uçaklarý üzerinden Hava Görev Kontrol faaliyetini yürüten, gerçek zamanlý karar destek fonksiyonlarý ile taktik ve operasyonel seviyede Hava Sahasý Kontrol faaliyetlerini icra etme imkaný saðlayan milli hava komuta kontrol sistemidir

Deðiþik tipteki sensörlerden aldýðý verileri ileri seviye füzyon algoritmalarý ile iþlemekte, operatörlere hava resmi ile ilgili teþhis önerileri sunmakta ve tanýmlanmýþ hava resmi oluþturmaktadýr.

Tanýmlanmýþ Hava Resminde yer alan tehdit unsurlarýna karþý, ileri seviye tehdit deðerlendirme ve silah tahsis algoritmalarý kullanýlarak önleme uçaklarý, insansýz hava araçlarý, karadan havaya füze sistemleri ve namlulu silah sistemleri ile hava sahasý kontrol görevinin etkin bir þekilde icra edilmesi için gerekli karar destek unsurlarýný saðlamaktadýr.

Modüler ve geniþletilebilir mimarisi sayesinde envanterde mevcut olan ve gelecekte envantere alýnmasý planlanan sistemler ile tam uyumlu çalýþma yeteneðine sahip olacaktýr.

Að Destekli Sensör Kontrol Yeteneði
Sensör Veri Yönetimi
 Plot Füzyon ve Ýz Korelasyon Algoritmalarý
Tanýmlanmýþ Hava Resmi Oluþturma
ATO/ACO/Uçuþ Planý/Ýstihbarat Temelli Teþhis
Yöntemsel Hava Sahasý ve Hava Trafik Kontrolü Yeteneði
Tehdit Deðerlendirme ve Av/Silah Tahsis Algoritmalarý
Entegre Silah Angajman kabiliyeti ve Að Destekli Silah Kontrolü
Hava-Hava & Kara-Hava Önleme Geometrisi Oluþturma
Av Uçaklarýnýn Pozitif ve Yöntemsel Uçuþ Kontrolü
Dýþ Sistemler (Diðer Harekât Merkezleri, Deniz, Hava ve Kara Unsurlarý) ile Entegrasyon

https://www.savunmasanayist.com/baskan-gorgun-hakim-egeden-hazara-kadar-uzanacak/

evrimd metin62

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2355
 • 185
 • DefenceTurk.com
"KKTC" Türk Devletleri Teþkilatýnýn (TDT) 10. Yýl Dönümü Zirvesi'ne, diðer "gözlemci üyelerin" aksine davet edilmedi.

Kazakistan'ýn baþkenti Astana'da gerçekleþecek zirveye, TDT'nin gözlemci üyeleri Türkmenistan ve Macaristan'ýn liderleri davet edilirken, bir diðer "gözlemci üye KKTC"den hiçbir isim davet almadý.

Kazakistan Cumhurbaþkaný Kasým Cömert Tokayev'in ev sahipliðinde "Türk Devri" sloganýyla gerçekleþecek zirveye, Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Azerbaycan Cumhurbaþkaný Ýlham Aliyev, Kýrgýzistan Cumhurbaþkaný Sadýr Caparov ve Özbekistan Cumhurbaþkaný Þevket Mirziyoyev da katýlacak.

Cumhurbaþkaný Erdoðan, konuþmasýnda þunlarý kaydetti;
“Aile meclisimiz geçtiðimiz yýlki Semerkant Zirvesi'nde Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ne oy birliði ile gözlemci üye statüsü vererek tarihi bir karara imza atmýþtý. Sizlere bu kararýn alýnmasýnda saðladýðýnýz destek vesilesiyle bir kez daha teþekkür ediyorum. Bu kararla Türk dünyasý tecrit edildikleri halde öz vatanýndan vazgeçmeyen Kýbrýs Türkleri'nin yalnýz olmadýklarýný herkese göstermiþti. Büyük Türk ailesinin ayrýlmaz bir parçasý olan Kýbrýs Türkleri ile dayanýþma içinde hareket etmek hepimizin yükümlülüðüdür. Müteakip zirvemizde Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ni karar verdiðimiz þekilde gözlemci üye statüsü ile aramýzda göreceðimize inanýyorum. Bu konuda sizlerin dirayetli liderliðine güveniyorum.  ;D ;D ;D

evrimd mehmet05

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1572
 • 140
 • DefenceTurk.com
Ne diyelim, omurga meselesi.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Bence ülkemizde yoðun nüfusu olan þehirlerden KKTC'ye göç saðlayabilecek bir þeyler yapmakta fayda var. KKTC'de Türk varlýðýný daha da artýrmak lazým.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd inca

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 50
 • 15
 • DefenceTurk.com
Bence ülkemizde yoðun nüfusu olan þehirlerden KKTC'ye göç saðlayabilecek bir þeyler yapmakta fayda var. KKTC'de Türk varlýðýný daha da artýrmak lazým.
   +1

evrimd metin62

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2355
 • 185
 • DefenceTurk.com
Turkiyeden-Kibrisa uzunca bir sureden beri devam etmekte olan bir goc mevcuttur.  Turkiye uzerinde bulunan nufusu yogunlasmis sehirlerdeki vatandaslari yuzolcumu 750.000km kareolan Turkiye Cumhuriyetinde daha elverisli olanaklar mevcut iken niye kibris gibi olanaklari her cihetten kisitli ve daha pahali bir yere yerlestirerek cozum ariyorsunuz?

Maksat kibrisin kuzeyindeki Turk nufusu artirmak ise sorun yok nufusumuz o kadar artti ki  bizleri yonetenler dahi resmi nufusumuzu aciklamaktan cekiniyorlar . " Saka degil gercek " KKTC nufusu gayri resmi olarak 400.000 ile +600.000 arasi oldugu telafuz edilmektedir.