Gnderen Konu: Türk füzesi: Hedef menzil 2500 km  (Okunma says 44217 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Archangel99

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1355
 • 191
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk füzesi: Hedef menzil 2500 km
« Yantla #70 : 19 Aralk 2022, 22:17:04 »
Bizim doktrinimiz ;  F-35'ler  , Rafale'ler kalkar ama dönüþte inecek yer bulamaz deðil miydi? Bu füzelerde bunu yapacak...

Bu geçici doktrin olabilir. MMU gelene kadar eðer F-16 yahut Eurofighter iþi olmazsa ve yine Yunanistan'ýn Rafale ve olasý F-35 alýmý dikkate alýndýðýnda bu geçici bir çözüm. MMU'dan sonra zaten böyle bir sorunumuz kalmayacak. Öte yandan Yunanistan'ýn F-35 alýmý olursa bile bu uçaklarýn en erken 4-5 yýlda teslim edileceðini düþünüyorum. 2029-2030'lara doðru teslim alýrlar sipariþi 1-2 yýl içinde verirlerse. Öte yandan bunun da gerçekleþmesi kesin deðil. Yine de bu füzeler çok önemli bir tehdit. Tayfun, Cenk ve Gezgin gibi füzeler düþmanýn askeri tesislerini, üslerini, havalimanlarýný vurmak için çok çok önemli. Yunanistan'ýn uçaklarýný yerdeyken vurma, HSS'lerini imha etme yeteneði kazandýracak bize. Yunanistan'ýn bunlara karþý bir çaresi yok. Hava kuvvetleri, Hava savunma sistemleri ve gemileri yok edilmiþ bir Yunanistan'ýn diþleri sökülmüþ, kollarý kesilmiþ olur. Sonrasýnda zaten bize bir tehdit oluþturma þanslarý kalmaz. Allah göstermesin bir savaþ durumunda Yunanistan'ýn askeri yeteneklerini tamamen yok etmek lazým. Ýþte bu füzeler o iþe yarayacak.

evrimd DoganTuran

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 630
 • 104
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk füzesi: Hedef menzil 2500 km
« Yantla #71 : 19 Aralk 2022, 22:17:13 »
Selamlar,
Türkiyenin Þuan bilinen Tayfun ve bilinecek Cenk Balistik füzeleriyle vede bilinemeyen çalýþmýlarý kapsamýnda, daha ileri menzillere ihtiyacý olmadýðý kanaatindeyim. Niteliksel kabiliyetleri olarak da açýk kaynaklarda ki verilerin yanýltýcý olduðunu belirteyim.
Stratejik, hatta taktik saldýrý ve savunma sistemleri açýsýndan; Hava, Deniz ve Kara olarak bakýp vede bu seviyeleri gerek çevresel Askeri Nitelikleri olarak, gerekse Coðrafik üstünlükleri açýlarýndan ele alýndýðýnda,

Sath-Sath açýsýndan, Ege Sathýnda ve baðlý olarak Doðu Akdeniz Sathýnda (KKTC çarpandýr) bir Stratejik Taarruz için yeterli etki menzili olduðu görülmektedir.
Hava-Stah açýsýndan da, Yeterli nitelikte Stratejik Taarruz kabiliyetimiz tatmin edici seviyelere ulaþmýþ durumda.
Hava-Yer Stratejik Taarruz açýsýndan ise, Balistik füze-Seyir Füzesi nitelikleri yine etkili caydýrýcýlýk rolünü kapsýyor.

Hava-Hava Stratejik savunma ve Taarruz gereksinimlerinin karþýlanmasýnda, Savunma açýsýndan yine Ege-Doðu Akdeniz hava sathýnda Etki çapý Kara-Hava tandemde (KKTC çarpan) Siper B-1 ile ciddi seviyeye ulaþýlmýþ ve B2 (2025) ile tamamlanmýþ olacaktýr.
Burada, stratejik ve Taktik Hava-Hava üstünlüðü açýsýndan yeterli nitelik eksikliði görülmekte. Bunun stratejikten çok taktik savunmasýný yine siper B-2 üstlense de, Taktik açýdan KE'nin bu açýðý kapatmasýnda ki ivmesi büyük önem arz etmektedir.
Bu durumda, Stratejik Hava-yer, Kara-Kara Savunmasý istenilen niteliðe ulaþamayacaktýr.

Özet;
Balistik Füzede Taarruz çapý rasyosunda, Kara-Kara, Kara-Sath yeterli niteliklere ulaþýlmýþtýr.
kýsmi Stratejik- Tam Taktik Füze Savunma-Taarruz çapý rasyosunda Sath-Sath, Kara-Sath ve Hava-Sath yeterli niteliklere ulaþýlmýþtýr.
Bu nedenle, geliþtirme atýlýmlarýnda yüksek oranda Stratejik Hava-Yer ve Hava-Hava Savunma sistemlerinin önceliðine odaklanýlmýþtýr.
Bu aþamanýn geçilmesi, Siper-B2, Balistik Siper-B3 ve MMU gelene kadar KE'nin ne kadar Hava-Hava ve Derin darbe görevlerini baþarabileceðine baðlýdýr.

Dip Notlar:
1. Stratejik Tehdit deðerlendirme çapý 1200km. geçerliliðinde baz alýnmýþtýr.. (Yunanistan-GKRC-Mýsýr ve Düþük olasýlýklý Ýsrail) Ýsrail, geçerli nedenlerle tam dahil edilmemiþtir. KKTC ve Girit adalarýnýn çarpanlarý dahildir.
2. Deðerlendirmede, HKK-KKK-DKK Envanterde bulunan/Bilinen veya Bilinemeyen sistemler, niteliklerine göre dengeli ve karþýlaþtýrma gözetilerek deðerlendirilmiþtir.
« Son Dzenleme: 19 Aralk 2022, 22:29:28 Gnderen: DoganTuran »

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk füzesi: Hedef menzil 2500 km
« Yantla #72 : 19 Aralk 2022, 22:31:12 »
Denizaltýlarýmýza balitik füze atma kabiliyeti kazandýrmalýyýz ... Mevcut balistik füze tehditimiz Yunanistan açýsýndan Doðusundan beklenecektir...
Ancak MÝLDEN'e balistik 1000 km menzilli füze atabilme yeteneði kazandýrýrsak Yunanistan'ýn Batýsýndan bile sürpriz saldýrý imkanýmýz olur...
Düþünsenize mevcut bir çatýþmada biz kritik birliklerimizi doðumuza ; Yunanistan ise Türkiye sýnýrýndan en uzak Batý noktasýna kritik unsurlarýný taþýyacaktýr...

Yunanistan'ýn bizim doðumzu vurma ihtimaliyok ama biz Denizaltýlarýmýz ile Yunanlýlarý Batýsýndan bile baskýlayabiliriz...

evrimd Gökbörü

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1515
 • 142
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk füzesi: Hedef menzil 2500 km
« Yantla #73 : 19 Aralk 2022, 22:38:03 »
Menzil tek sey deðil ama "Kafamýzý atarsa vurabilirsiniz ona gore" demek de önemli..

Karþý taraf ona dokunulamayacagini hissediyorsa ( askeri ya da siyasi açýdan) daha azgýn  olur...

D. Akdeniz ve Yunanistan özelinde mesela Fransa..
Elimizde Bütün Fransayi vurabilecek nitelikte ve nicelikte füzeler olsaydý bence bu kadar palazlanmazdi...

Ýþler çatýþmaya varýrsa diyeceksiniz ki Fransa ana karasina gelene kadar bir sürü hedef var..haklisiniz ama biz Fransa topraklarýnýn tamamýný vuracak kapasiteye erisince psikolojik baskýsý bile onlarý iki defa düþünmeye itecektir...

Bir nevi nükleer bomba gibi..Rusyanin ordusu ukraynada saplandý ama her silah gönderdiklerinde Rusya nükleer güç olduðunu ve ABD dahil her yeri vurma kabiliyeti olduðu için iki üç sefer düþünüyorlar, örneðin çatýþmaya dogrudan girmiyorlar, uçak vermiyorlar vs.

Fransanin atlattýk kýyýsýndaki Brest þehri google'a göre Ankara'dan aþaðý yukarý 3700km...
« Son Dzenleme: 19 Aralk 2022, 22:47:46 Gnderen: Gökbörü »
What is steel compared to the hand that wields it?

evrimd Tigerfish

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2286
 • 198
Ynt: Türk füzesi: Hedef menzil 2500 km
« Yantla #74 : 19 Aralk 2022, 22:47:24 »
Selamlar,
Türkiyenin Þuan bilinen Tayfun ve bilinecek Cenk Balistik füzeleriyle vede bilinemeyen çalýþmýlarý kapsamýnda, daha ileri menzillere ihtiyacý olmadýðý kanaatindeyim. Niteliksel kabiliyetleri olarak da açýk kaynaklarda ki verilerin yanýltýcý olduðunu belirteyim.
Stratejik, hatta taktik saldýrý ve savunma sistemleri açýsýndan; Hava, Deniz ve Kara olarak bakýp vede bu seviyeleri gerek çevresel Askeri Nitelikleri olarak, gerekse Coðrafik üstünlükleri açýlarýndan ele alýndýðýnda,

Sath-Sath açýsýndan, Ege Sathýnda ve baðlý olarak Doðu Akdeniz Sathýnda (KKTC çarpandýr) bir Stratejik Taarruz için yeterli etki menzili olduðu görülmektedir.
Hava-Stah açýsýndan da, Yeterli nitelikte Stratejik Taarruz kabiliyetimiz tatmin edici seviyelere ulaþmýþ durumda.
Hava-Yer Stratejik Taarruz açýsýndan ise, Balistik füze-Seyir Füzesi nitelikleri yine etkili caydýrýcýlýk rolünü kapsýyor.

Hava-Hava Stratejik savunma ve Taarruz gereksinimlerinin karþýlanmasýnda, Savunma açýsýndan yine Ege-Doðu Akdeniz hava sathýnda Etki çapý Kara-Hava tandemde (KKTC çarpan) Siper B-1 ile ciddi seviyeye ulaþýlmýþ ve B2 (2025) ile tamamlanmýþ olacaktýr.
Burada, stratejik ve Taktik Hava-Hava üstünlüðü açýsýndan yeterli nitelik eksikliði görülmekte. Bunun stratejikten çok taktik savunmasýný yine siper B-2 üstlense de, Taktik açýdan KE'nin bu açýðý kapatmasýnda ki ivmesi büyük önem arz etmektedir.
Bu durumda, Stratejik Hava-yer, Kara-Kara Savunmasý istenilen niteliðe ulaþamayacaktýr.

Özet;
Balistik Füzede Taarruz çapý rasyosunda, Kara-Kara, Kara-Sath yeterli niteliklere ulaþýlmýþtýr.
kýsmi Stratejik- Tam Taktik Füze Savunma-Taarruz çapý rasyosunda Sath-Sath, Kara-Sath ve Hava-Sath yeterli niteliklere ulaþýlmýþtýr.
Bu nedenle, geliþtirme atýlýmlarýnda yüksek oranda Stratejik Hava-Yer ve Hava-Hava Savunma sistemlerinin önceliðine odaklanýlmýþtýr.
Bu aþamanýn geçilmesi, Siper-B2, Balistik Siper-B3 ve MMU gelene kadar KE'nin ne kadar Hava-Hava ve Derin darbe görevlerini baþarabileceðine baðlýdýr.

Dip Notlar:
1. Stratejik Tehdit deðerlendirme çapý 1200km. geçerliliðinde baz alýnmýþtýr.. (Yunanistan-GKRC-Mýsýr ve Düþük olasýlýklý Ýsrail) Ýsrail, geçerli nedenlerle tam dahil edilmemiþtir. KKTC ve Girit adalarýnýn çarpanlarý dahildir.
2. Deðerlendirmede, HKK-KKK-DKK Envanterde bulunan/Bilinen veya Bilinemeyen sistemler, niteliklerine göre dengeli ve karþýlaþtýrma gözetilerek deðerlendirilmiþtir.

Gayet açýklayýcý ve rasyonel bir yorum.

Hocam özlettiniz kendinizi lütfen bu forumu boþlamayýn.

evrimd baryshx

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 828
 • 58
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk füzesi: Hedef menzil 2500 km
« Yantla #75 : 19 Aralk 2022, 23:24:26 »
Menzil tek sey deðil ama "Kafamýzý atarsa vurabilirsiniz ona gore" demek de önemli..

Karþý taraf ona dokunulamayacagini hissediyorsa ( askeri ya da siyasi açýdan) daha azgýn  olur...

D. Akdeniz ve Yunanistan özelinde mesela Fransa..
Elimizde Bütün Fransayi vurabilecek nitelikte ve nicelikte füzeler olsaydý bence bu kadar palazlanmazdi...

Ýþler çatýþmaya varýrsa diyeceksiniz ki Fransa ana karasina gelene kadar bir sürü hedef var..haklisiniz ama biz Fransa topraklarýnýn tamamýný vuracak kapasiteye erisince psikolojik baskýsý bile onlarý iki defa düþünmeye itecektir...

Bir nevi nükleer bomba gibi..Rusyanin ordusu ukraynada saplandý ama her silah gönderdiklerinde Rusya nükleer güç olduðunu ve ABD dahil her yeri vurma kabiliyeti olduðu için iki üç sefer düþünüyorlar, örneðin çatýþmaya dogrudan girmiyorlar, uçak vermiyorlar vs.

Fransanin atlattýk kýyýsýndaki Brest þehri google'a göre Ankara'dan aþaðý yukarý 3700km...
Ankara'dan deðil de sýnýr þehirlerinden ölçmek daha iyi, Edirne, Çanakkale, Hatay, Aðrý, Ýzmir, Iðdýr, Hakkari, Sinop, Ardahan, Muðla, Mersin...

evrimd tumucin

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2345
 • 24
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk füzesi: Hedef menzil 2500 km
« Yantla #76 : 20 Aralk 2022, 00:12:23 »
Buna bosna hersek Libyadanda  cizim gerekir  nereye kadar gider

Bu ülkelerde üssümüz var buna cezayiride koya biliriz

cezayir simdiden üs almamiz gerekirdi

Tayfunun atis icin Türkiye hava sahasini  3 saat kapatip rizeden libyaya füze gönderebiliriz

evrimd tumucin

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2345
 • 24
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk füzesi: Hedef menzil 2500 km
« Yantla #77 : 20 Aralk 2022, 03:13:18 »
https://www.youtube.com/watch?v=G5PxhML5GWQ

yunanlilar Tayfunun 1000 km konusuyorlar
kim  yonk erdogan diyen yunanli

https://www.youtube.com/watch?v=W1sKE4wq1CE
« Son Dzenleme: 20 Aralk 2022, 03:28:48 Gnderen: tumucin »

evrimd Gökbörü

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1515
 • 142
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk füzesi: Hedef menzil 2500 km
« Yantla #78 : 20 Aralk 2022, 10:03:38 »
Menzil tek sey deðil ama "Kafamýzý atarsa vurabilirsiniz ona gore" demek de önemli..

Karþý taraf ona dokunulamayacagini hissediyorsa ( askeri ya da siyasi açýdan) daha azgýn  olur...

D. Akdeniz ve Yunanistan özelinde mesela Fransa..
Elimizde Bütün Fransayi vurabilecek nitelikte ve nicelikte füzeler olsaydý bence bu kadar palazlanmazdi...

Ýþler çatýþmaya varýrsa diyeceksiniz ki Fransa ana karasina gelene kadar bir sürü hedef var..haklisiniz ama biz Fransa topraklarýnýn tamamýný vuracak kapasiteye erisince psikolojik baskýsý bile onlarý iki defa düþünmeye itecektir...

Bir nevi nükleer bomba gibi..Rusyanin ordusu ukraynada saplandý ama her silah gönderdiklerinde Rusya nükleer güç olduðunu ve ABD dahil her yeri vurma kabiliyeti olduðu için iki üç sefer düþünüyorlar, örneðin çatýþmaya dogrudan girmiyorlar, uçak vermiyorlar vs.

Fransanin atlattýk kýyýsýndaki Brest þehri google'a göre Ankara'dan aþaðý yukarý 3700km...
Ankara'dan deðil de sýnýr þehirlerinden ölçmek daha iyi, Edirne, Çanakkale, Hatay, Aðrý, Ýzmir, Iðdýr, Hakkari, Sinop, Ardahan, Muðla, Mersin...

Öylesine seçtim maksat örnek olsun..

Bence 5000km menzile ulaþmak hedefimiz olmalý...

Bu ayný zamanda Türkiye'nin doðusundan Çin sinirina dayanmak demek..
« Son Dzenleme: 20 Aralk 2022, 11:11:13 Gnderen: Gökbörü »
What is steel compared to the hand that wields it?

evrimd Türkay

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 308
 • 26
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk füzesi: Hedef menzil 2500 km
« Yantla #79 : 20 Aralk 2022, 11:11:50 »
     Kýsa / Orta menzilde batý komþularýmýz için Gezgin i daha çok önemsiyorum. Ancak etki ve tepki mesafemiz açýsýndan 5000 km ulaþýlmasý gereken bir mesafe olarak görülüyor.