Gnderen Konu: FNSS SAMUR Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü  (Okunma says 10365 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Yabgu

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 724
 • -96
 • DefenceTurk.com
Ynt: FNSS SAMUR Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü
« Yantla #10 : 01 Eyll 2018, 23:33:09 »
FNSSnin BAE ortaklý oldugunu biliyorum. Teknoloji transferinden ziyade sistem için 6 yýl harýl harýl çalýþtýk kafasý yaþanmasýndan bahsediyorum. Birçok farklý sektörden yine birçok mühendis tanýyorum ve tanýdýgým 10 mühendisten en az 5 tanesi çöp. O yýllar boyunca çalýþýldýgýndan þüpheliyim.Öyle bir tanýtým yada propaganda yapýlýyorki dünyadan haberi olmayan bir insan vay be bu aracý biz yaptýk der. Yapmadýk. Ama halka bunu yapýlmýþ gibi anlatýlmasýndan tiksiniyorum. þu aracý 8x8 yapmak mý 6 yýl sürmüþ ? getirsinler Ostime 6 ayda hallederler. Tanýdýgým yaþlý bir usta otomobili helikopter yapmaya çalýþmýþtý. Ben algýdan bahsediyorum. Bu arac iþe yarar mý illaki yarar lakin halkýda salak yerine koymanýn lüzumu yok. PARS 4x4te samurun geldiði þirketin malý bir nevi BAE malý. O zaman bunun reklamýný yerli ve milli diye lanse etmeyeceksin. Yakýnda reinhmatelin zýrhlýlarýný BMC yerli ve milli diye kakalamaya çalýþýrsa hiç þaþýrmam. çünki biz böyleyiz. Almanlarýn yýllar önce geliþtirdiði araçlarý Türkiyeye yerli kafasýna itelemk benim nezdimde mühendislik çalýþmasý deðildir.
TURK OGUZ BEGLERÝ BUDUN EÞÝDÝN. ÜZE TENGRÝ BASMASAR , ASRA YÝR TELÝNMESER , TÜRK BUDUN , ÝLÝNGÝN TÖRÜNGÜN KÝM ARTATI UDAÇI ERTÝ ?

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Yerli "transformer"da hedef ihracat!
« Yantla #11 : 17 Aralk 2018, 08:40:14 »
Yerli "transformer"da hedef ihracat!

Türk Silahlý Kuvvetleri (TSK) unsurlarýnýn nehir ve akarsularý güvenle aþmasýný saðlayan ve "transformer" benzetmesi yapýlan Samur, Türk savunma sanayisinin ilk özgün tasarým ve geliþtirme projesi olarak baþarýyla görev yapýyor. Projeyi gerçekleþtiren ve bu alanda sayýlý firma arasýna giren FNSS, gelecek dönemde ihracat hedefliyor.TSK envanterinde bulunan köprücülük teçhizatýnýn çok aðýr ve hantal malzemelerden oluþmasý eðitimler, malzemenin nakliyesi ve kurulumunda zorluklara yol açýyordu. Ayrýca bu durum çok fazla personel gereksinimi yaratýyordu. Söz konusu nedenlerle modern ordularýn envanterinde bulunan yeni nesil köprülerin bir an önce silahlý kuvvetlere kazandýrýlmasýna yönelik çalýþmalara baþlandý.

Yürütülen çalýþmalar sonunda ortaya Türk savunma sanayisinin kara araçlarý alanýnda ilk özgün tasarým ve geliþtirme projesi olan "Samur" çýktý. Samur Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü, TSK'nýn taktik harekat ihtiyaçlarýna uygun olarak muharebe sahasýnda sulu açýklýklardan süratle ve emniyetle geçiþi saðlayacak bir nakliye takýmý ve köprü sistemi olarak tasarlandý. Samur'un, suda hafif, karada dayanýklý olmasý için özel malzemeler seçildi ve özel teknikler uygulandý.Samur, binlerce parçadan oluþan karmaþýk bir sistem olmasýna raðmen, arayüzü sayesinde kolayca kullanýlabiliyor. Suda ise bir "joystick" ile idare edilebiliyor ve 360 derece her yöne hareket ettiriliyor.

Milli imkanlarla tasarlanan "Samur"larýn 12'sinin bir araya gelmesiyle yaklaþýk 25 dakikada 150 metre uzunluðunda bir köprü oluþturuluyor ve araçlarýn kýyýlar arasý geçiþine olanak saðlanýyor.

Sýnýfýndaki en hýzlý hücum köprülerinden biri olan Samur sisteminde, 5-6 dakika gibi kýsa sürede araçlar ayrýlýp kendi baþlarýna karþý kýyýya çýkabiliyor.

Baþlangýçtan itibaren tümüyle Türk mühendisler tarafýndan TSK'nýn ihtiyaç ve talepleri doðrultusunda üretilen Samur, silah ve yedek parça tedariki bakýmýndan dýþa baðýmlýlýðý azaltmasý yanýnda ekonomiye fayda saðladý.BARAJDA TEST EDÝLDÝ

Samur'un üretiminin ardýndan test için uygun ortam bulunmakta güçlük çekildi. Test için gerekli hýzlarda akan bir nehir bulunamayýnca yapay olarak uygun test ortamýnýn saðlanmasý için arayýþlara girildi. Sonunda Kesikköprü Barajý'nda savaklarýn açýlarak ihtiyaç duyulan akýntý hýzýnýn saðlanabileceði deðerlendirildi ve ücret ödenerek test gerçekleþtirildi.

Türk savunma sanayisi açýsýndan birçok ilki barýndýran Samur'un ortaya çýkýþ süreci FNSS tarafýndan belgesele dönüþtürüldü. Belgeselde projede görev alan isimler bu süreçte yaþadýklarýný ve deneyimlerini anlattý.

HAZIR ALIMDAN YERLÝ ÜRETÝME

 FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, Samur'un heyecan verici ve önemli sorumluluk içeren bir proje olduðunu söyledi.

 Bu ihtiyacýn baþlangýçta hazýr alýmla yurt dýþýndan karþýlanmasýnýn planlandýðýný belirten Kurt, þöyle konuþtu:

 "Dünyada bunu üreten bir tek Almanlar var. Bir Alman firmasý hem tasarýmýný hem üretimini üstlenmiþti. Bu sistemin içeride yapýlýp yapýlamayacaðý incelendi. Savunma Sanayii Baþkanlýðý (SSB) bizimle de istiþare halindeydi. Bir telefon geldi, "Böyle bir þey yapabilir misiniz?" diye. 2 günlük çalýþma sonucunda "Evet" yanýtýný verdim. Ýki aylýk süreçte detaylý fizibilite çalýþmasý hazýrlandý ve o rapor SSB'yi ikna etti. Ondan sonra yurt dýþý alýmý durduruldu ve ihaleye çýkýldý. Ýhaleye iki firma katýldýk. FNSS beklendiði gibi bu ihaleyi kazandý. Yurt dýþýndan hazýr alýma oranla yaklaþýk yüzde 30 tasarruf saðlanmýþ oldu.""ALMANLAR DESTEÐE YANAÞMADI"

 Ýhaleyi aldýktan sonra benzer platformlarý yapan Alman firmasýnýn yöneticisiyle aralarýnda geçen diyaloðu da anlatan Kurt, þunlarý kaydetti:

 "Avrupa'da bir iþ seyahatine çýkýyordum. Bir telefon geldi. Almanya'da bu iþi yapan firmanýn genel müdürü benimle görüþmek istediðini söylüyordu. Bir fýrsat yaratýp Münih Havalimaný'nda kendisiyle buluþtuk. Merhabalaþtýktan sonra ilk sözü 'Siz ne yapýyorsunuz?' oldu. Þaþýrtýcý bir soruydu. Enteresan bir konuþma geçti aramýzda, 'Kaç yýlda bitecek bu proje?' dedi. 'Yaklaþýk 6 yýl.' dedim. '6 yýlda tasarýmý ve 52 aracýn üretimini yapacaðýnýzý mý düþünüyorsunuz?' dedi, 'Evet' yanýtýný verdim. '6 yýlda bir tane bile araç yapamazsýnýz. Biz 40 yýldýr bu iþi yapýyoruz, nelere mal olduðunu, nasýl bir tecrübe, bilgi birikimi gerektirdiðini biliyorum, hiçbir þey yapamazsýnýz.' dedi. 'Peki bunlarý söylemek için mi çaðýrdýn beni?' dedim. 'Hayýr, bunlarý tabii ki söyleyeceðim ama bir önerim var.' dedi. 'Nedir?' diye sordum. 'Bizden alýn bunlarý, verin Türkiye'ye.' dedi. 'Kahve, çay için teþekkür ederim ama bu bir opsiyon deðil, bu bir özgün tasarým projesi. Bunun altýna elimizi koyduk ve baþaracaðýz. Destek vermek isterseniz konuþabiliriz.' dedim. Tabii ki Almanlar desteðe yanaþmadýlar. 'Tamamen hazýr alýn'a getiriyorlardý. Bu bizim için bir opsiyon deðildi. Tabii ki reddettik."

 Bu diyaloðun 2 hafta rüyalarýna girdiðini dile getiren Kurt, "Bu zorlu projeden yüzümüzün akýyla çýktýk. Bütün bu baþlangýç korkularýný, zorluklarýný bir bir yenerek gerçekten Türk savunma sanayisinde, kara sistemlerinde örnek teþkil eden ve bilahare özgün tasarýmlarýn da fazlasýyla önünü açan çok önemli bir projeydi, layýkýyla yerine getirdik." dedi.

 FNSS, Samur'un ortaya koyduðu performansla bu araç sýnýfýnda dünyadaki sayýlý firma arasýna girdi. Þirket, söz konusu platformla Türkiye'deki baþarýsýný uluslararasý alana taþýmayý ve ihracatý hedefliyor.

http://www.milliyet.com.tr/yerli-transformer-da-hedef-ekonomi-2796063/
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Altay & Samur seyyar köprü.
« Yantla #12 : 19 Ocak 2021, 12:50:31 »
Alnt
youtu.be/wX3OrfPlubw
FNSS_Savunma SAMUR Seyyar Yuzucu Hucum Koprusu, ikili nakliye takimi ile, ALTAY tankini sig derinliklerde dahi basariyla tasidi.