Gnderen Konu: FNSS SAMUR Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü  (Okunma says 10364 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd seyyah

 • seyyah
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 569
 • 0
FNSS SAMUR Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü
« : 15 Eyll 2011, 11:07:50 »
Türk Yüzücü Hücum Köprüsü SAMUR'un Teslimatlarý Baþladý

Tsk 52 adet siparis ettigi samurlarin 4 adetini teslim almis uzerinden 70 80 tonluk tanklar gecebiliyormus.
« Son Dzenleme: 15 Eyll 2011, 11:16:41 Gnderen: SKYWOLF »
Adaletin hakim olduðu yerde silahýn yeri yoktur.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
seyyar kopru projesi samur
« Yantla #1 : 15 Eyll 2011, 11:15:17 »
Güzel bir haber.

Samur hakkýnda Güzel bir sayfa. :)

http://www.defenceturk.com/index.php?topic=2550.0
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Geçen sene prototip hazýlanmýþtý. O zamandan kalma konuyla ilgili bir haber;

TSK’nýn Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü “Samur”‘un Ýlk Prototipi Tamamlandý
Posted By Yönetici On 12 Ara 2010. Under Manþet  Tags: görüntüleri, izle, özellikleri, resimleri, tsk, türk malý, videosu, yeni 

FNSS Savunma Sistemleri A.Þ. tarafýndan Türk Silahlý Kuvvetleri için üretilen Samur’un ilk prototipi tamamlandý. Toplam 52 adet üretilecek ve akarsu geçiþlerinde yap bozun parçalarý gibi yan yana gelerek birleþecek Samur’lar, kýsa sürede onlarca metre uzunluðunda köprülere dönüþerek, her biri 70 tonluk tanklarý karþýya geçirebilecek.

FNSS Savunma Sistemleri A.Þ. Genel Müdürü Nail Kurt, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Türk Silahlý Kuvvetlerinin seyyar yüzücü hücum köprüsü ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacýyla Savunma Sanayi Müsteþarlýðý tarafýndan açýlan ihaleyi FNSS’in kazandýðýný ve 2007 yýlýnda sözleþme imzaladýklarýný söyledi.

Sözleþmenin ardýndan yoðun bir þekilde çalýþmalara baþladýklarýný anlatan Kurt, projenin tasarým ve geliþtirme aþamasýnýn yaklaþýk 3,5 yýl sürdüðünü, projede 150 Türk mühendisin görev aldýðýný belirtti.

Kurt, dünyada bu sistemi biri Alman diðeri Fransýz iki þirketin üretebildiðini ifade ederek, ”Samur” adýný verdikleri sistemin Fransýz ve Alman sistemlerine göre hareket kabiliyetlerinin çok daha yüksek olduðunu vurguladý. Bunun nedeninin Samurlarýn 8×8 sürüþ yapýsýna sahip olmasý olarak açýklayan Kurt, diðer iki þirketin ürettiði sistemlerin 4×4 olduðunu anlattý.

Alman sisteminin 4×4 oluþunun arazideki hareket kabiliyetini olumsuz etkilediðini belirten Kurt, ”Bu Almanya için sorun olmayabilir çünkü Avrupa’da araziler düz. Ama Türkiye’deki arazi þartlarý çok deðiþik. Dolayýsýyla 8×8 Türkiye þartlarýna çok uygun bir sistem oldu. Samur’un yük taþýma kapasitesi çok daha yüksek. Tüm elektronik geliþmeleri kapsayan aracýn içinde akýllý bilgisayar kontrol sistemleri de bulunuyor” dedi.

Samurlarýn, dünyada en geliþmiþ ordularýn kullandýðý en son teknoloji bir köprü sistemi olacaðýný belirten Kurt, ”Bu sistem, yurt dýþý hiç destek alýnmadan tasarlanan ve geliþtirilen ilk yerli kara sistemi” diye konuþtu.

Sözleþmedeki programa uygun olarak ilk Samur’un prototipinin üretildiðini, 3 adet Samur’un prototipinin ise 1 ay içinde tamamlanacaðýný anlatan Kurt, daha sonra 2 ay sürecek kalifikasyon testlerine baþlayacaklarýný bildirdi. Proje kapsamýnda 52 adet Samur üreteceklerini ifade eden Kurt, ilk 4 prototipin Nisan ayýnda TSK’ya teslim edileceðini söyledi. Kurt, Samurlarýn üretiminin 2012 yýlýnda tamamlanacaðýný kaydetti.

Kurt, bu sistemin dünyada sadece ABD, Ýngiltere, Almanya ve Fransa’da kullanýldýðýný da sözlerine ekledi.

SAMUR’UN ÖZELLÝKLERÝ

Hem karada hem de suda hareket kabiliyetine sahip Samur, karada saatte 100 kilometre, suda yaklaþýk 20 kilometre hýza ulaþabiliyor. Karada bir TIR’ý andýran suya girdiðinde tekerleklerini içine çekerek adeta bir gemiye dönüþen Samur, 12 metre uzunluða, 4 metre geniþliðe ve 3,5 metre yüksekliðe sahip. Samurlar, akarsu geçiþlerinde yap bozun parçalarý gibi yan yana gelerek, onlarca metre uzunluðunda bir köprüye dönüþebiliyor. Ýki samur, birleþtiðinde 20 metrelik köprü oluþturarak 70 tonluk tanký karþý kýyýya geçirebiliyor.

Proje kapsamýnda üretilecek 52 adet Samur, 130 milyon dolara mal olacak.

Nehirler üzerinde süratle kurulacak olan amfibi özelliðe sahip Samurlar, muharebe tanklarý ve askeri birliklerin çok kýsa sürede karþý kýyýya geçmesine imkan verecek.

Öte yandan, Türkiye’de savunma sanayiine yönelik ilk özel sektör kuruluþu olan FNSS, paletli ve tekerlekli zýrhlý muharebe araçlar üretiyor. 1988 yýlýnda kurulan FNSS’in yurt içinde 387, yurt dýþýnda 200 olmak üzere toplam 587 personeli bulunuyor. FNSS, birçok ülkeye de zýrhlý araç ihraç ediyor.

AA
Kaynak:http://www.haber7.com/haber/20101212/TSKnin-Samuru-hazir-FOTO-GALERI.php
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd enes38

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1421
 • 1
çok  güzel bir  haber  ,  bu  sayede hiçbir engel  tanýmadan  istenilen  noktaya  ulaþýlacak  ,  yýkýlan köprüler    modern  ordular için  bir  engel  olmaktan  çýktý.

evrimd seyyah

 • seyyah
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 569
 • 0
Evet suan 4 adet teslim alinmis azda olsa elimizde olmasi guzel.
Adaletin hakim olduðu yerde silahýn yeri yoktur.

evrimd Destinyy

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 802
 • 4
Samur yüzerken.. :)

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
FNSS SAMUR Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü
« Yantla #7 : 09 Haziran 2016, 13:07:00 »
Ruslarýn bu videosu interneti salladý ama bizde daha iyisi var

Günlük Haber Ahmet Gözütok
7 Haziran 2016, Salý 12:35 153 34518
Ruslarýn askeri amaçlar için hazýrladýðý mobil köprüsü internette bir anda popüler hale geldi ancak Türk Silahlý Kuvvetleri envanterinde Ruslarýn köprüsünden çok daha pratik ve iyi bir çözüm var.Rus ordusunun geçtiðimiz günlerde paylaþýlan videosu kýsa sürede ciddi bir izlenme sayýsýna ulaþtý ve çok konuþuldu. Bir tür mobil ponton iskelenin yeteneklerini sergileyen Rus ordusu, duraðan suda askeri amaçlý geçiþ için mobil bir köprü kurarak coðrafi koþullar karþýsýnda askeri gücünü ortaya koymaya çalýþýyor.

 Týrlarla taþýnan platform materyalleri, onlarca asker tarafýndan ciddi bir fiziksel güç harcandýktan sonra kurulabiliyor. Üstelik kurulumu tamamlamak için sadece askeri güce ihtiyaç yok ayný zamanda römorkörlerden destek alýnmasý gerekiyor. Aþaðýdaki videodan Rus ordusunun mobil köprüsünü izleyebilirsiniz.

! No longer available
  &feature=youtu.be#

TSK’nýn Elinde Daha Ýyisi Var: Samur Ruslarýn sadece duraðan sularda görev yapabilen pasif köprülerine karþý Türk Silahlý Kuvvetleri envanterinde çok daha güçlü bir araç var. Adý “Samur”. Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü olarak da anýlan taþýt, TSK için FNSS Savunma Sistemleri tarafýndan yerli kaynaklar ile geliþtirildi. 6 yýllýk bir çalýþmanýn ürünü olan Samur, 14 Eylül 2011’de resmen tanýtýlmýþtý. 40 ton aðýrlýðýndaki Samur, açýldýðýnda 13 metre uzunluða sahip oluyor. Geniþliði 3,5 metre yüksekliði ise 4.1 metre. Hidrolik sistemler ve 523 beygir güç üreten son derece güçlü bir motor ile geliþtirilen Samur, sadece 3 kiþilik bir personel ile istenilen seviyede kurulabiliyor.

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=aUoO0N8VWPI&amp;feature=youtu.be" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=aUoO0N8VWPI&amp;feature=youtu.be</a>


600km menzili bulunan araç, karada 50 km/h, suda ise 10km/h hýz yapabiliyor. Ruslarýn kullandýðý modelin aksine akýntýlý sularda da kurulabilen ve sorunsuz bir þekilde iþletilebilen Samur, tonlarca aðýrlýðýndaki tanklarýn coðrafi koþullarýn oluþturduðu engellere takýlmadan hareket edebilmesine olanak tanýyor. Sürücü bölmesinin biyolojik, kimyasal, radyolojik koruma özellikleri bulunan aracýn camlarý da kurþun geçirmez nitelikte üretilmiþ. Gece görüþ kameralarý sayesinde zifiri karanlýkta bile hareket edebilen Samur, alanýndaki en geliþmiþ araçlardan biri ve þu anda sadece Türk Silahlý Kuvvetleri’nin kullanýmýna sunulmuþ durumda.

http://www.donanimhaber.com/savunma-sanayi/haberleri/Ruslarin-bu-videosu-interneti-salladi-ama-bizde-daha-iyisi-var.htm?utm_source=hurriyet.com.tr&utm_medium=manset&utm_campaign=dh
« Son Dzenleme: 09 Haziran 2016, 13:08:51 Gnderen: SKYWOLF »
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd Yabgu

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 724
 • -96
 • DefenceTurk.com
Ynt: FNSS SAMUR Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü
« Yantla #8 : 31 Austos 2018, 23:05:19 »
https://www.facebook.com/UNILADTech/videos/524224161373832/

Bu baðlantýda Almanlarýn samur benzeri araçlarý var. 4X4 olmasý dýsýnda bizimkinden hiçbir farký yok. Bizim mühendisler Samurun geliþtirmesi 6 yýl sürdü diyor. Yahu neyi altý yýl sürmüþ , tek fark bizim araç 8x8. üstün agýrlýk taþýmadýr , arazi yapýsýdýr falandýr filandýr hikaye. Samurun asli vazifesi su. Suda almanýnkiile ayný þeyi yapýyorsun sonra 6 yýl mühendislik sürdü diye üstünlük taslýyorsun. býktým artýk þu alman menþeili silahlardan ürünlerden. Pars 6x6da alman menþeili bir aracýn kopyasý ama STA projesinde deðiþiklik yaptýlar. Yoksa onuda yanda kazma kürek var diye yutturacaklardý demekki.
TURK OGUZ BEGLERÝ BUDUN EÞÝDÝN. ÜZE TENGRÝ BASMASAR , ASRA YÝR TELÝNMESER , TÜRK BUDUN , ÝLÝNGÝN TÖRÜNGÜN KÝM ARTATI UDAÇI ERTÝ ?

evrimd yakusha

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 313
 • 20
 • Sabri Unal
  • turkdefence
Ynt: FNSS SAMUR Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü
« Yantla #9 : 01 Eyll 2018, 15:44:09 »
Alman menþeli dediðiniz firma BAE firmasý tarafýndan satýn alýnmýþ bir firma. BAE firmasý global anlamda pek çok firma ile iþbirliði içinde, bu firmalardan birisi de FNSS. Lakin firmalar arasýnda teknoloji transfer etmenin bir bedeli var ve bu genelde çok pahalý, devletler arasý anlaþmalar vs gibi kýsýtlayýcý þartlarla dolu.

O gördüðünüz aracý almak için açýlan ihalede tanýmlanan isterlere göre, FNSS bir araç ortaya koymuþtur.