Anket

Sizce Yerli Savaþ Uçaðýmýz Nasýl Birþey Olacak?

Tamamen özgün bir tasarým olacak. Hiçbir uçaða benzemeyecek.
80 (41.2%)
Güney Kore ile ortak olarak KFX'i millileþtireceðiz.
17 (8.8%)
SAAB ile ortak stealth bir uçak geliþtireceðiz.
40 (20.6%)
F-16 tecrübemizi kullanarak geliþmiþ bir F-16 yapacaðýz.
25 (12.9%)
Projeyi rafa kaldýrýp ABD'den uçak alacaðýz.
17 (8.8%)
Baþka bir düþüncem var. Aþaðýya yazýyorum.
15 (7.7%)

Toplam Oy Verenler: 194

Gnderen Konu: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi  (Okunma says 1056121 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #2720 : 27 Temmuz 2022, 02:19:01 »
https://youtu.be/EenGD6X1nRM

10.30 dk’da ne söylediðini iyice dinleyin.

14 prototip olacak
2 uçak özgün motorla
12 uçak f16 motoruyla

Diyor.

Ýnsanlar konuþurken de dinlerken de yanlýþ yapabiliyorlar.

Aslýnda kullanýlan motorlar f16 motoru deðil.
F110-GE-129E motoru kullanýlacak ilk 12 uçakta. Bunlar F15 motoru. Twin motor konfigürasyonunda motorlar.

https://www.geaviation.com/propulsion/military/f110
« Son Dzenleme: 27 Temmuz 2022, 02:26:14 Gnderen: Yasar »

evrimd Merzifonlu

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2809
 • 267
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #2721 : 27 Temmuz 2022, 02:58:18 »
https://youtu.be/EenGD6X1nRM

10.30 dk’da ne söylediðini iyice dinleyin.

14 prototip olacak
2 uçak özgün motorla
12 uçak f16 motoruyla

Diyor.

Ýnsanlar konuþurken de dinlerken de yanlýþ yapabiliyorlar.

Aslýnda kullanýlan motorlar f16 motoru deðil.
F110-GE-129E motoru kullanýlacak ilk 12 uçakta. Bunlar F15 motoru. Twin motor konfigürasyonunda motorlar.

https://www.geaviation.com/propulsion/military/f110

Ýkiz motor kavramýný açsak iyi olabilir. Benim bildiðim kadarýyla, bunlarýn þaftlarý karþýt yönlere dönüyor. Biri saat yönüne dönerken, diðeri saat yönünün aksine dönüyor. Bu sayede uçaða herhangi bir dönme momentumu vermiyorlar. Yanlýþ mý biliyorum?

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #2722 : 27 Temmuz 2022, 13:23:15 »
https://youtu.be/EenGD6X1nRM

10.30 dk’da ne söylediðini iyice dinleyin.

14 prototip olacak
2 uçak özgün motorla
12 uçak f16 motoruyla

Diyor.

Ýnsanlar konuþurken de dinlerken de yanlýþ yapabiliyorlar.

Aslýnda kullanýlan motorlar f16 motoru deðil.
F110-GE-129E motoru kullanýlacak ilk 12 uçakta. Bunlar F15 motoru. Twin motor konfigürasyonunda motorlar.

https://www.geaviation.com/propulsion/military/f110

Ýkiz motor kavramýný açsak iyi olabilir. Benim bildiðim kadarýyla, bunlarýn þaftlarý karþýt yönlere dönüyor. Biri saat yönüne dönerken, diðeri saat yönünün aksine dönüyor. Bu sayede uçaða herhangi bir dönme momentumu vermiyorlar. Yanlýþ mý biliyorum?
Sn Merzifonlu,
Turbo-prop uçaklar için dediðiniz doðru. Bu þekilde imal edilenleri var. Ama ayný yönde dönenleride var. Gösteri uçuþu yapan turboprop uçaklarda ters dönüþlü motor neredeyse þart. Ancak türbojet ve türbofan motorlu uçaklarda bu momentum farký uçaðýn genel balansýný fazla etkilemediðinden, her iki taraftaki motorlarda ayný yönde dönen motorlar. Savaþ uçaklarýnda zaten çok yakýn konumda olduklarýndan, uçaðýn dengesini bozacak bir momentum yaratmadýklarýndan ötürü her iki motorda ayný yönde dönüyor.
Asýl farklýlýk, motorlarýn kontrol sistemlerinde. FADEC ve elektronik kontrol yazýlýmlarý farklý. Beraber birbirini tamamlayýcý þekilde çalýþmalarý önemli.
Koca bir pervanenin yarattýðý momentum farký için dahi ters yönde dönen motorlar kullanýlmadýðýndan, jet motorundaki fanlarýn yaratacaðý momentum farký dengeyi etkileyici bir faktör olarak kabul edilmiyor.
Aþaðýdaki yazýda bununla ilgili güzel bir anlatým var.

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/twin-engine-aircraft
« Son Dzenleme: 27 Temmuz 2022, 13:37:32 Gnderen: Yasar »

evrimd Merzifonlu

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2809
 • 267
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #2723 : 27 Temmuz 2022, 17:50:39 »
@Yaþar; Teþekkür ederim.

evrimd tumucin

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2345
 • 24
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #2724 : 04 Austos 2022, 12:00:33 »
Mete Yarar: Milli Muharip Uçaðý gördüm, dizlerimin baðý çözüldü
Terör ve Güvenlik Uzmaný Mete Yarar, Türkiye'nin gururu TUSAÞ tesislerini ziyaret etti. Buradaki izlenimlerini paylaþan Yarar, 'Milli Muharip Uçaðý gördüm. Uçaðýn heybetinden dizlerimin baðý çözüldü.' dedi.

Terör ve Güvenlik Uzmaný Mete Yarar, Türk Havacýlýk ve Uzay Sanayii AÞ. (TUSAÞ) tesislerini ziyaret etti.

Buradaki izlenimlerini Youtube hesabýndan paylaþan Yarar çok çarpýcý ifadeler kullandý.

Daha önceki TUSAÞ ziyaretiyle þimdikini kýyaslayan Yarar, "Kasaba, þehir olmuþ" dedi.

Yarar, ifadelerine "Milli Muharip Uçaðý gördüm. Uçaðýn heybetinden dizlerimin baðý çözüldü." sözleriyle devam etti.

Mete Yarar, "Milli Muharip Uçak'ta montaj aþamasýna baþlanmýþ. MMU'nun montaj için yapýlacak o büyük hangarýný bitirmiþler. Milli Muharip Uçak'ýn seri üretime geçeceði alanýn da inþaatýna baþlamýþlar. MMU'da iki F-16 motoru kullanýlacak. Devasa bir uçak. F-16 ile kýyaslamak doðru bir þey olmaz." dedi.

"TUSAÞ'ta 13 bin kiþi 3 vardiya çalýþýyor. Tesis, silikon vadisine dönmüþ." ifadelerini kullanan Yarar, "Oradaki mühendislere önümü ilikledim." diye konuþtu.

Yarar'ýn "Türkiye göbek baðýný kesmek için inanýn son hamlesini yapýyor." ifadesi dikkat çekti.

Star Gazetesi


https://www.star.com.tr/savunma/mete-yarar-milli-muharip-ucagi-gordum-dizlerimin-bagi-cozuldu-haber-1728780/
« Son Dzenleme: 04 Austos 2022, 17:19:12 Gnderen: tumucin »

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #2725 : 04 Austos 2022, 12:49:09 »
Paylaþtýðýnýz haberlerin baðlantý adreslerini de ekleyiniz.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
« Son Dzenleme: 04 Austos 2022, 14:41:27 Gnderen: Yasar »

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #2727 : 04 Austos 2022, 15:56:51 »
Gördüm dediði Mock-up mý?

evrimd Archangel99

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1355
 • 191
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #2728 : 05 Austos 2022, 00:54:29 »
Mock-up olduðunu sanmýyorum. Bu uçak 7 ay sonra hangardan motorunun gücüyle çýkmak zorunda. Büyük oranda üretiminin tamamlandýðýný düþünüyorum.

Mete Yarar Savunma Sanayi konusunda yakýndan ilgili ve iyi kötü bilgili birisi. Mock-Up'ý zaten daha önce onlarca kez gördük. Bahsettiðinin mock-up olmasýnýn ihtimali %1 bile deðil kanaatimce. Zaten açýklamasýnda da montajýna baþlanmýþ diyor. Kastettiði %99 üretimi bitmek üzere olan gerçek MMU. Ben yakýnda bir sürpriz bekliyorum. Tamamen görüntü verileceðini sanmýyorum lakin dikkatle çekilmiþ bir fotoðrafýnýn paylaþýlacaðýný düþünüyorum yýl bitmeden.
« Son Dzenleme: 05 Austos 2022, 00:56:50 Gnderen: Archangel99 »

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #2729 : 05 Austos 2022, 01:30:11 »
Gördüm dediði Mock-up mý?
Prototipin inþa halindeki hali.