Gönderen Konu: DefenceTurk Sivil Savunma Okulu  (Okunma sayýsý 16797 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdýţý Hiram

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • Ýleti: 108
 • 0
Ynt: DefenceTurk Sivil Savunma Okulu
« Yanýtla #10 : 05 Nisan 2009, 01:27:06 »
b) Sel ve Korunma

Meteorolojik afet için bir erken uyarý birimi ivedilikle oluÞturulmalýdýr.
Gßnßmßzde yaðýÞ alanlarý ve yaðýÞ yoðunluklarýnýn belirlenmesinde oldukça etkili bir biçimde kullanýlan Doppler Radar sistemleri ve uydu datalarý ile çalýÞan erken uyarý birimleri teÞkil edilmelidir.
Bu uyarý birimi ile koordineli olarak çalýÞacak il ve ilçelerde kurtarma birimleri oluÞturulmalýdýr.
BÜlgesel radyolar herhangi bir tehlike anýnda halký bilgilendirerek uygulayacaklarý yÜntemler konusunda uyarýda bulunmalýdýrlar.
Sel ÜngÜrßsß için Üzenli istatistikÎ çalýÞmalar yapýlmalýdýr.
Yerel belediyelerce dere ve nehir yataklarýna yerleÞim konusunda titizlik gÜsterilmeli buralarda yerleÞimin Ünlenmesinin yaný sýra oluÞacak engeller dßzenli olarak temizlenmelidir.
Dere ve nehirlerin denizle birleÞtiði kanallar dßzenli olarak temizlenerek açýk olmalarý saðlanmalýdýr.
Kanal ýslahý yapýlmalýdýr.
Koruyucu set ve gÜlet yapýlmalýdýr.
Ormanlýk alan korunmalý ve arttýrýlmalýdýr.
YerleÞim alanlarý doðru bir Þekilde seçilmelidir.
Doðal afetlere karÞý sigorta sistemi geliÞtirilmelidir.
Halkýn ve gÜrevlilerin bu tßr konularda eðitimi saðlanmalýdýr.
Herkes konusurken biz susarýz , biz konuÞunca tarih yazarýz. DefenceTURK

Çevrimdýţý Hiram

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • Ýleti: 108
 • 0
Ynt: DefenceTurk Sivil Savunma Okulu
« Yanýtla #11 : 05 Nisan 2009, 01:27:42 »
PRATÝK ÖNLEMLER
Evin dýÞýnda bulunuyorsanýz, hemen yßksek bir yere çýkmalýsýnýz.
Su yataðý veya çukur bÜlgeleri hemen terk etmelisiniz.
Sel bÜlgesini hemen terk etmelisiniz fakat asla suda karÞýdan karÞýya geçmeye çalýÞmamalýsýnýz.
Sel sýrasýnda arabanýzdaysanýz asla su ile kaplý yoldan gitmeye çalýÞmamalýsýnýz. (Ani sellerin meydana getirdiði Ülßmlerin yarýsý araba ile iliÞkili olduðundan asla sel sularýnýn bulunduðu bÜlgelerde araba kullanýlmamalýdýr.)
Arabanýzda herhangi bir arýza oluÞtuysa hemen terk ederek yßksek bir yere çýkmalýsýnýz. (Yollar akan sular tarafýndan doldurulacaðý için eðer arabanýz 60 cm yßkseklikteki hareket eden suda kalmýÞsa su onu kaldýrýp sßrßkleyebilecektir.)
Zamanýnýz varsa dýþarý çýkýn. Önemli þeyleri farklý bir depoya aktarýn.
Sel sularýndan uzak durun. Çünkü tehlikeli maddeler içerirler.
Hareketli sularda yßrßyßÞ yapmayýn. Ayaklarýnýz zarar gÜrebilir. Mutlaka yßrßmeniz gerekiyorsa, durgun sularda yßrßyßn ve Ünßnßzß bir baston yardýmý ile kontrol ederek yßrßyßn.
Elektrik kaynaklarýndan uzak durun, elektrik çarpabilir.
Yanýnýza mutlaka bir pilli radyo alýn. (radyodan alacaðýnýz haber ve talimatlara gÜre hareket edebilirsiniz)
Bir miktar kuru gýda ve içecek depolayýn.
Ýlk yardým malzemeleri ve ailenizin ihtiyaç duyabileceði veya kullandýðý ilaçlarý bulundurun.
Sel sularýnýn temas ettiði yiyecekleri yemeyin.
Su kaynaklarý sel nedeni ile kirlenmiÞ olabilir. Kuyulardan alýnan su yetkililerce test edildikten sonra kullanýlmalýdýr.
Bodrum ve zemin katý sel sularý ile doluysa, derece derece pompalayarak (ortalama günde 1/3 oranýnda) su boþaltýn. Böylece hasarýn önüne geçebilirsiniz. Çevrenizdeki toprak hala su altýndayken bodrum/zemin katýndaki su boþaltýlýrsa duvarlar çökebilir, döþemeler eðrilebilir.
Binalarý kontrol etmek için pilli fener kullanýn. Ancak binada gaz sýzýntýsý olduðunu dßÞßnßyorsanýz, herhangi bir tßrde ýÞýk kullanmayýn. IÞýðýn kendisi bir patlamanýn tehdidi olabilir.
Özellikle geceleri, selin tehlikelerini görmek güçleþeceðinden daha dikkatli olmalýsýnýz.
Herkes konusurken biz susarýz , biz konuÞunca tarih yazarýz. DefenceTURK

Çevrimdýţý Hiram

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • Ýleti: 108
 • 0
Ynt: DefenceTurk Sivil Savunma Okulu
« Yanýtla #12 : 05 Nisan 2009, 01:28:12 »
c) Çýð ve Korunma

ÇIÐ ÖNCESÝNDEÖncelikle çýð bölgelerine yeni yerleþim birimleri kurulmamalý.
Çýð ve sel yataklarýnda var olan yapýlar derhal kaldýrýlmalý.
Mevcut yapýlar, çýð bÜlgesinden kaldýrýlana kadar sigortalanmalý.
Yamaçlardaki orman ve bitki Ürtßsß çýð dßÞmesini azaltýr. Bu nedenle, çýð vadilerinde aðaç ve bitki Ürtßsßnßn ortadan kaldýrýlmasý, ormanýn tahrip edilmesi çýð tehlikesini artýrýr. O halde, ormanlar tahrip edilip çýð gßzergâhý yaratýlmamalý.
Çýðý oluþturan arazi ve hava þartlarý öðrenilmeli.
Hava, yol durumu ve çýð tehlikesi hakkýnda dßzenli olarak bilgi veren kaynaklardan yararlanýlmalý.
Kar yaĂ°an aylarda, hava ve yol durumu raporlarĂ˝ dikkatlice izlenmeli.
Çýð güvenliði ile ilgili bilgi edinilmeli.
Önlem alýnmalý ve herhangi bir kuþku durumunda tehlikeli bölgeyi derhal terk edebilecek þekilde hazýrlýk yapýlmalý.
Çýð oluþmadan önce yapýlmasý gereken en önemli uygulama boþaltma planýnýn yapýlmýþ olmasýdýr. Bu planda þu konular yer almalýdýr:


BoÞaltýlacak alandaki tßm tehlikeli patikalarýn tanýmlanmýÞ iyi bir çizimi,
BoÞaltma sýrasýnda emirleri verecek ve bunlarý uygulayacak kiÞilerin isimlerinin listesi,
BoÞaltma sýrasýnda izlenecek iletiÞim ve alarm iÞlemlerinin belirlenmesi,
Acil kaçýÞ yollarý, toplanma alanlarý, park yerleri ve etkilenen insanlarýn geçici olarak iskân edileceði yerlerin saptanmasý ve her an kullanýma hazýr halde bulundurulmasý,

Boþaltýlan alanlardaki güvenliði saðlayacak ve diðer problemleri çözecek þekilde bazý yasaklamalarýn ve kurallarýn konulmasý. Yakýndaki yollarda çýð uyarý iþaretleri, yollarý çýð olma durumunda kapatacak elle veya otomatik olarak çalýþan engellerin kurulmasý þarttýr. Tehlikeli yamaçlardan sürekli uzak durmak en akýlcý yoldur. Çýð olan veya olma ihtimali bulunan yamaçlarda aðaç kesimine son vermek ve bunu yasal yollarla saðlamak. Daha önce çýð olduðu bilinen yerlere, av veya herhangi bir amaçla gitmemeleri için uyarmak gereklidir.

Herkes konusurken biz susarýz , biz konuÞunca tarih yazarýz. DefenceTURK

Çevrimdýţý Hiram

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • Ýleti: 108
 • 0
Ynt: DefenceTurk Sivil Savunma Okulu
« Yanýtla #13 : 05 Nisan 2009, 01:28:41 »
ÇIÐA YAKALANIRSANIZ
Eðer DýÞarýda Bulunuyorsanýz:


Çýð baþladýðýnda, çýðýn büyüklüðüne, hýzýna, patikanýn geniþliðine, çevredeki araçlara ve daha güvenli yerlere baðlý olarak o alandan çok hýzlý bir þekilde ayrýlmaya karar vermek.
Çýðýn daha yavaþ, yüksekliðinin az olduðu kenar kýsýmlarýna ulaþmaya çalýþmak.
Ses ve ses kaynaklarý ile insanlarý uyarmaya çalýÞmak.
Kayak yapýyorsanýz, kayak takýmýný çýkarýp atarak, sabit aðaç, kaya veya baÞka bir cisme tutunmaya çalýÞmak.
KýrýlmýÞ aðaç ve kaya parçalarýndan korunmaya çalýÞmak.
Yerden destek alarak yßzme hareketi yaparak akan karýn ßstßnde kalmaya çalýÞmak.
Aðzý sýkýca kapatmak, mßmkßnse kafa kar altýnda kaldýðý anda uzun sßre nefesi tutmaya çalýÞmak.
AkýÞ sýrasýnda bacaklar ve kollar birbirine yapýÞtýrýlarak oturma pozisyonu almak, çýð durmadan kýsa sßre Ünce bacaklar ile yeri sertçe iterek (zemin sert ise) kalkmaya çalýÞmak.
Çýð durmadan önce mutlaka bir el yüzün önünde, diðer eli baþtan yukarýda tutmak ve kar altýndaki zaman boyunca hayati önem taþýyacak olan nefes alýnan boþluðu (hava kesesi) geniþletmek ve baþý saða sola çevirmeye çalýþmak.
Karda ses iletimi az olmasýna raðmen eðer yßzeye yakýn olduðunuzu hissediyorsanýz ya da bu varsayýmý ihmal etmemek için baðýrmak faydalý olabilir.
AraÞtýrmalara gÜre, sýrt çantasý taÞýyanlarýn çýðýn topuðu civarýnda yßzeyde kalma Þanslarý taÞýmayanlardan daha fazladýr.
Çýða maruz bölgelerde yaþanýyor ise üzerimizde metal bulundurmak uygun olacaktýr. Çünkü metal parçasý detektörle aramayý kolaylaþtýracaktýr.
Çýða maruz bölgelerde çalýþma yapanlar yanlarýnda taþýyacaklarý en az 15- 20 metre uzunluðunda (tercihen kýrmýzý renkli) hafif ve saðlam ip bulundurmalý, çýð sýrasýnda kendisine baðlý olmayan ucu serbest býrakmak suretiyle yerinin belirlenmesini saðlayacaktýr.
Çýða maruz bölgelerde çalýþma yapanlar, çýð sýrasýnda yerinin belirlenmesini saðlamak için kendiliðinden þiþebilen balon taþýnmasý yararlý olacaktýr.

Eðer Bir Aracýn Ýçinde Bulunuyorsanýz:


Aracýn kapý ve pencereleri kapatýlmalýdýr.
Motoru durdurup, ýÞýklar sÜndßrßlmeli
Araçtaki oksijen miktarýný korumak için sigara içmemeli, kibrit yakmamalý
Telsiz varsa çaðrý yapýlmalý ve alýcý konumunda sßrekli açýk tutulmalý
DýÞarý ses ve ýÞýk verecek herhangi bir alet faydalý olabilir
Araçta çubuk vb. alet var ise kar içine yukarý doðru batýrýp kurtarma ekiplerinin çubuðu gÜrmelerini ßmit etme Þansý olabilir
Çýða maruz bölgelerde çalýþma yapanlar araçlarýnda temiz hava tüplü maske ile kendiliðinden þiþebilen balon bulundurmalarý yerinde olur.
Son olarak da aracý çevreleyen karý kazýmak, yaÞam alanýný geniÞletmek açýsýndan yararlýdýr. Ancak kiÞi kendini gßvende hissetmiyor ise araç içinde beklemek daha emniyetlidir.
Araçta yukarýda belirtilen davranýÞlarý yerine getirebilmek için gerekli olan araç-gereç ve malzemelerin bulundurulmasý gerekir.
Herkes konusurken biz susarýz , biz konuÞunca tarih yazarýz. DefenceTURK

Çevrimdýţý Hiram

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • Ýleti: 108
 • 0
Ynt: DefenceTurk Sivil Savunma Okulu
« Yanýtla #14 : 05 Nisan 2009, 01:30:18 »
ÇIÐDAN SONRA
Çýð olduktan sonra en kýsa zamanda ilgili kiþi ve kurumlara haber verilerek yardýmýn kýsa sürede ulaþmasý saðlanýr. Bunlar Valilik bünyesindeki kurumlar (Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekipleri, 112 Acil Yardým, Polis, Ýtfaiye, Jandarma vb.) ve bölgeye en yakýn Askeri Birliklerdir.

Herkes konusurken biz susarýz , biz konuÞunca tarih yazarýz. DefenceTURK

Çevrimdýţý Hiram

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • Ýleti: 108
 • 0
Ynt: DefenceTurk Sivil Savunma Okulu
« Yanýtla #15 : 05 Nisan 2009, 01:31:23 »
Kaya DßÞmesi ve Korunma

Tabiat olaylarý ve zamanla, kayalarýn çßrßmesi veya desteksiz kalmasý sonucu meydana gelir.

Konuyla ilgili Afet Ýþleri Genel Müdürlüðünün yürüttüðü çalýþmalar aþaðýdaki gibidir;

Islah edilecek kayalarýn krokisi çizilerek iÞaretlenir,
Kayalarýn bßyßklßðß ve adetleri m3 olarak belirlenir,
Açýlabilecek kanal boylarý ve arazi klâs durumu tespit edilir,
Kanallarýn elle veya araçla açýlýp açýlamayacaðý (ulaÞým olmayan yerlerde kanallar elle açýlýr),
Yolun olup olmadýðý, ulaÞýmýn hangi Þartlarda yapýlacaðý,
Çelik perdelere nerelerde ve ne uzunlukta ihtiyaç olduðu,
Hangi alet ve ekipmanlarýn kullanýlacaðý,
Islah iÞinin ne kadar zamanda bitirilebileceði tespit edilerek kaya ýslahý ve Ünlemleri ile ilgili bir rapor hazýrlanýr.
Þayet düþebilecek kayalar çok tehlikeli ve hiçbir önlem metodu ile ýslahý yapýlamayacaksa, yapýlacak tek iþ, o mahallin yasak alan ilan edilmesi ve tehlike altýnda kalan evlerin daha uygun bir yere nakledilmesidir.

Mahallinde yapýlacak iÞler:


Þantiye kurulmasý,
MĂźlki amirlerin haberdar edilmesi,
Afetzedelerle toplantý yapýlmasý,
Koruyucu kanallarýn açýlmasý ve çelik perdelerin kurulmasý,
Tehlikeli kayalarýn tespiti ve bunlarýn ýslahý için uygulanacak yÜntemlerin (el aletleri veya patlayýcý madde ile) kararlaÞtýrýlmasý gibi hususlarý kapsar.
Herkes konusurken biz susarýz , biz konuÞunca tarih yazarýz. DefenceTURK

Çevrimdýţý Hiram

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • Ýleti: 108
 • 0
Ynt: DefenceTurk Sivil Savunma Okulu
« Yanýtla #16 : 05 Nisan 2009, 01:32:12 »
Toprak KaymasĂ˝ ve Korunma

Heyelan Belirtileri Þunlardýr:

Arazide daha Ünce olmayan, kaynak sularýn, suya doygun alanlarýn ve su sýzýntýlarýnýn oluÞmasý,
Arazide veya yollarda çatlaklarýn, yarýklarýn veya açýlmalarýn oluÞmasý,
Bina temelleri altýnda çatlama, yarýlma veya ayrýlmalarla, bina dÜÞemelerinde ve duvarlarda sßrekli geniÞleyen çatlaklarýn oluÞmasý,
Yeraltý su borularýnda sýzýntýlarýn ve kanalizasyon kanallarýnda kýrýlma ve çatlaklarýn oluÞmasý,
Telefon direklerinde, çitlerde ve aðaçlarda yamaç aÞaðý eðilme ve yatmalarýn gÜzlemlenmesi,
Tel veya ahÞap çitlerde yer deðiÞtirmelerin gÜrßlmesi,
Daha Ăśnce o bĂślgede heyelan meydana gelmiĂž olmasĂ˝.
Özellikle sürekli veya saðanak yaðýþlarýn meydana geldiði aylarda, arazide ve evlerde bu belirtiler görüldüðünde, evler hýzla boþaltýlmalý ve hemen yetkililere haber verilmelidir.
Heyelanlar genellikle yavaÞ geliÞen doðal afetlerdir. Ancak çok dik yamaçlarýn ßzerine inÞa edilen ve yamaçlarýn altýndaki evler ani geliÞen heyelanlara maruz kalabilir.

Kapalý Alandaysanýz:

Binadan çýkmak ve heyelan bÜlgesinden uzaklaÞmak için yeterli vaktiniz yoksa içeride kalýn
Saðlam eþyalarýn altýnda ÇÖMEL-KAPAN-TUTUN hareketini uygulayýn.
Kaçamýyorsanýz

Toprak kaymasýnýn veya çamur akýntýsýnýn geldiði yolun ßzerinde durmayýn.
Tehlike anýnda heyelan veya çamur akýntýsýnýn yolundan uzak durarak hemen mßmkßn olduðu kadar yßkseklere doðru uzaklasýn ve toprak kaymasý olduðunu çevrenizdeki insanlara sÜyleyin.
Çamur ve moloz akmasýndan kaçabilecek zamanýnýz veya etrafýnýzda arkasýna saklanabileceðiniz saðlam bir þey yoksa olduðunuz yerde ÇÖMEL-KAPAN-TUTUN hareketi ile mutlaka baþýnýzý ve boynunuzu koruyun.
Heyelanýn baÞladýðýný fark ettiðinizde eðer mßmkßnse çevrenizde yaÞayan insanlarý, komÞularýnýzý toprak kaymasýna karÞý uyarýn.

Sonrasýnda

Her Þeyden Ünce gßvencede olduðunuzdan emin olun. Gerekiyorsa tehlikeli bÜlgeden uzaklaÞarak kendinizi gßvenceye alýn.
Yakýnýnýzda bulunan elektrik, gaz ve su kaynaklarýný hemen kapatýn Çevrenizde gaz kaçaðý olmadýðýndan emin olana kadar bulunduðunuz yeri kibrit veya diðer yanýcý maddelerle aydýnlatmaya çalýþmayýn.
Çevrenizi kontrol edin. Yaralý veya yardýma muhtaç kiþiler var mý? Yangýn ve yeni bir çamur akýntýsý gibi bir tehlike yoksa onlarý yerlerinden oynatmayýn.
Telefonlarý mßmkßn olduðunca kullanmayýn.
Tehlikeli duvarlar, çatýlar ve bacalara karÞý çevrenizdekileri uyarýn ve bunlarýn etrafýnda dolaÞmayýn.
Radyo ve televizyon gibi kitle iletiÞim araçlarýyla size yapýlacak uyarýlarý dinleyin ve sÜylenenleri uygulayýn.
Cadde ve sokaklarýn acil yardým araçlarý için boÞ býrakýn.
EÞya almak için zarar gÜrmßÞ binalara girmeyin.

Daðlýk ve sismik bölgelerde sýkça meydana gelen bir yer olayýdýr. Ülkemizde, daðlýk ve sismik böl­gelerin çoðunluðu nedeniyle her yýl bu olaylara sýk sýk rastlanmaktadýr.

Erozyon (aÞýnma), kar ve yaðmur sularý da toprak kaymasýna neden olabilmektedir.

Bu konuda alýnacak ivedi Ünlemlerin baÞýnda, yerleÞim yerlerinin tehlikeli bÜlgelerden emin bÜlgelere nakli gelmektedir. Ayrýca erozyon bÜlgeleri tespit ve ýslah edilmeli, uygun inÞaat teknikleri geliÞtirilmelidir.
Herkes konusurken biz susarýz , biz konuÞunca tarih yazarýz. DefenceTURK

Çevrimdýţý Hiram

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • Ýleti: 108
 • 0
Ynt: DefenceTurk Sivil Savunma Okulu
« Yanýtla #17 : 05 Nisan 2009, 01:35:02 »
Kuraklýk ve Korunma

GĂźnĂźmĂźzde en çok karÞýlaĂžtýðýmĂ˝z ve ileride de sĂ˝kça karÞýlaĂžtýðýmĂ˝z en bĂźyĂźk afetlerden biri olan kuraklĂ˝k   :-[KURAKLIKLA ÝLGÝLÝ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Kuraklýk, normalin altýnda yaðýÞ, dßÞßk toprak nemi, sýcak kuru hava gibi birçok faktÜrßn bileÞiminin bir sonucudur. Bunun için sýcaklýk, yaðýÞ, yßzey akýÞý, toprak nemi gibi ana iklimsel ve yaðýÞsal deðiÞkenler dßzenli olarak izlenmeli ve normal deðerlerden olan sapmalarýnýn yßkselmeleri gÜzlenmelidir. Kuraklýk verileri formßle edilip sýnýrlarý tanýmlandýðýnda kuraklýðýn izlenmesi ve araÞtýrýlmasýna fayda saðlayacaktýr.

Bunun yaný sýra kuraklýk riski göz önüne alýnarak bütün sektörlerde planlama yapýlmalýdýr. (Tarým ve Köy iþleri Bakanlýðý, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, DSÝ. Orman ve Çevre Bakanlýðý, Ýçiþleri Bakanlýðý, Ýller Bankasý Genel Müdürlüðü, Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüðü, GAP Ýdaresi Baþkanlýðý); kuraklýkla ilgili olarak yazýlý ve görsel basýn aracýlýðý ile halkýmýz bilgilendirilmelidir.


Ülke genelinde “kuraklĂ˝k risklerine karÞý bilgilendirme” kampanyalarĂ˝ dĂźzenlenmelidir. YazlĂ˝k ekimler için bir Ăźlke planlamasĂ˝ yapĂ˝larak, uygun ĂźrĂźn deseni planlamalarĂ˝nĂ˝n yapĂ˝lmasĂ˝ ve çiftçilerin bu konuda bilinçlendirilmesi saĂ°lanmalĂ˝dĂ˝r. Ülkemizde sulama politikalarĂ˝nĂ˝ belirleyecek yasa tasarĂ˝sĂ˝ hazĂ˝rlanmalĂ˝dĂ˝r. Suyun verimli ve ekonomik kullanĂ˝mĂ˝nĂ˝ saĂ°layacak, kĂ˝sĂ˝ntĂ˝lĂ˝ sulamadan sulama randĂ˝manĂ˝nĂ˝ yĂźkseltecek sistem ve metotlarla ilgili projeler uygulamaya konulmalĂ˝dĂ˝r.Herkes konusurken biz susarýz , biz konuÞunca tarih yazarýz. DefenceTURK

Çevrimdýţý Hiram

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • Ýleti: 108
 • 0
Ynt: DefenceTurk Sivil Savunma Okulu
« Yanýtla #18 : 05 Nisan 2009, 01:37:42 »
Hortum ve KorunmaHortum Çarpmasýndan Önce Yapýlacak Þeyler:


Hortum tehlikesini tanýmlayan terimleri Üðrenin.
“Hortum gĂśzlemi” hortumun Ăžiddeti ve ĂžimĂžekli veya fĂ˝rtĂ˝nalĂ˝ veya her ikisinin de olabileceĂ°i anlamĂ˝na gelir. BĂślgenizdeki radyo ve TV raporlarĂ˝nĂ˝ dinlemede olun. GĂśkyĂźzĂźnĂź gĂśzleyin.
“Hortum uyarĂ˝sĂ˝” hortumun gĂśrĂźldßðßnĂź bildirir. Derhal sýðýnaĂ°a giriniz.
EĂ°er dĂśnen, baca biçimli bir bulut gĂśrĂźrseniz, hemen telefonla polis, jandarma, itfaiye’ye haber verin.
Okullar, kamu binalarý ve alýÞveriÞ merkezleri gibi kamu tesisle­rindeki belirli sýðýnak alanlarýnýn yerlerini Üðrenin.
Hortum mevsiminde olaðanßstß durum malzemelerini hazýrda bulundurun.
Hortum uyarýsý verildiðinde evinizdeki herkesin nereye gideceðini ve ne yapacaðýný bildiðinden emin olun.
Eðer bir hortum olasýlýðý yßksek bÜlgede mßstakil bir evde yaÞýyorsanýz, evinizin alt katýndaki bir tuvalet ya da fýrtýna hßcresi veya bodrum gibi bir iç odayý sýðýnak olarak takviye edin.
Evde bulunan eÞyalarýn ve sahip olduðunuz diðer malzemelerin listesini yapýn. Yaptýðýnýz bu listeyi mßmkßnse fotoðraflarla takviye edin. Liste ve beraberindeki fotoðraflarý gßvenli boÞ bir kutu içinde ve eÞyalardan ayrý bir yerde saklayýn.
Yabancý bir yerde iseniz hemen evinize dÜnßn. Evinizden çok uzakta bir bina veya dýÞarýdaysanýz, etrafta kendinize gßvenli bir yer arayýn.
Fýrtýna kepenkleri camlar için en iyi koruyuculardýr, yoksa camlarý korumak için pencereye kontrplak yerleÞtirilebilir. ( Koli bantlarý camlarý kýrýlmaya karÞý koruyamaz, sadece kýrýlan cam parçalarýnýn çok kßçßk olmamasýný saðlar)
Çatýdaki antenleri sökünüz.
Yetkililerce yapýlacak açýklamalarý takip edin, bulunduðunuz yerden uzaklaÞmanýz gerekebileceðinden aracýnýzda yeterli yakýt olup olmadýðýný kontrol
Herkes konusurken biz susarýz , biz konuÞunca tarih yazarýz. DefenceTURK

Çevrimdýţý Hiram

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • Ýleti: 108
 • 0
Ynt: DefenceTurk Sivil Savunma Okulu
« Yanýtla #19 : 05 Nisan 2009, 01:39:34 »
Hortum Sýrasýnda Yapýlacak Þeyler:


Hortum uyarýsý yapýldýðýnda suyu, elektriði ve doðalgazý (veya LPG) kaynaðýndan kesin, yanma oluÞmuÞsa gerekli Þekilde mßdahale edin.
Þiddetli þimþekli fýrtýnalar bölgenizi tehdit etmeye baþladýðýnda, en son bilgi ve talimatlarý almak için radyo ve TV haber yayýnlarýný dinleyin.
Bir hortum gÜrßldßðßnde, pencereden, kapýlardan ve dýÞ duvarlardan uzakta ka­lýn. BaÞýnýzý dßÞen nesnelerden ya da uçuÞan dÜkßntßden koruyun. AÞaðýdaki gibi durumlarda derhal bir koruyucu Ürtß altýna sýðýnýn,
Evde ya da kßçßk bir yapýda, bodruma zemin katýna ya da fýrtýna hßcresine gidin. Eðer bodrum yoksa alt kattaki tuvalet, koridor gibi bir iç bÜlßme gidin. Her iki durum­da da (aðýr bir masa gibi) dayanýklý bir Þeyin altýna girin ve tehlike geçinceye kadar orada kalýn.
Okulda, herhangi bir saðlýk biriminde, fabrika ya da alýÞveriÞ merkezinde iseniz, Ünceden belirlenmiÞ sýðýnak yerlerine gidin. En alt kattaki iç koridorlar genellikle en gßvenilir erlerdir. Pencerelerden ve açýk yerlerden uzak durun. GÜrevli personel ve yetkililer ile iÞbirliði yapýn, onlar olaðanßstß durumlarda yapýlacak Þeyler hakkýnda eðitilmiÞlerdir.
GÜkdelende iseniz, mßmkßnse en alt kattaki kßçßk iç odalara ya da koridorlara ulaÞýn.
Araçta, treylerde yada karavanda iseniz, derhal oradan çýkýn ve daha dayanýklý bir yapýya gidin.
Eðer yakýnlarda bir sýðýnak yoksa en yakýn hendeðe veya bir ark (dar ve derince su kanalý) içine ellerinizle baÞýnýzý siper yaparak yßzßkoyun uzanýn.
Araba veya diðer bir araç içinde iseniz hortumdan kaçmaya çalýÞmayýn. Bu fýrtýnalarýn sßratli ve dßzensiz hareketiyle baÞa çýkýlmaz.
Hortumdan Sonra Yapýlacak Þeyler:


Þiddetli rüzgârlardan hasar görmüþ bir yapýya girerken çok dikkatli olun. Hortumdan zarar görmüþ bir yapýya girerken, duvarlarýn, tavanýn ve çatýnýn yerinde, yapý­nýn temelleri üzerinde saðlam durduðundan emin olun.
KýrýlmýÞ camlara, yere dßÞmßÞ tahta parçalarýna ve kopan elektrik tellerine dikkat edin.
Eðer yaralýlar varsa 112 Hýzýr Acil den yardým isteyin, tehlike altýnda deðilseler hareket ettirmeyin, gerekli ilkyardým bilginiz varsa yerinde ilkyardým uygulayýn.
Herkes konusurken biz susarýz , biz konuÞunca tarih yazarýz. DefenceTURK