Gnderen Konu: F15 Eagle  (Okunma says 81749 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: F15 Eagle
« Yantla #160 : 19 Mays 2021, 15:25:54 »
Araplar ; ABD , Avrupa muhalifleri kýþkýrtýp bizi krallýktan indirmesin diye batý devletlerinden fahiþ fiyatla uçak,tank alýyor pardon rüþvet veriyor...

Bu alýmlar sadece rüþvet...Bu uçaklarýn birim maliyeti þuymuþ,buymuþ karþýlaþtýrmasý anlamsýz...

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: F15 Eagle
« Yantla #161 : 19 Mays 2021, 16:36:31 »
Araplar ; ABD , Avrupa muhalifleri kýþkýrtýp bizi krallýktan indirmesin diye batý devletlerinden fahiþ fiyatla uçak,tank alýyor pardon rüþvet veriyor...

Bu alýmlar sadece rüþvet...Bu uçaklarýn birim maliyeti þuymuþ,buymuþ karþýlaþtýrmasý anlamsýz...
Sn Serkan1976,
Hem de öyle bir rüþvet ki, aldýklarý silahlar hem full-spec deðil hemde kullanmasýný da tam bilmiyorlar. Suudi Arabistan’ý görüyoruz; Yemen’de , o kadar güçlü silahlara sahip olmalarýna raðmen, bir baþarý elde edemedi.
Ýþin kötü tarafý, bu silahlarýn dünya satýþ piyasasýný da yükseltiyorlar. Ýþin iyi tarafý ise, benzer silahlarý biz, çok daha ucuza kendilerine satabilecek duruma geliyoruz. Ýþin enteresan tarafý ise, ucuz olmasýna raðmen bizden deðil ABD’den ve Batý’dan alýyorlar ayný silahlarý. Bu da “rüþvet” olduðunun kanýtý.

evrimd Merzifonlu

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2809
 • 267
 • DefenceTurk.com
Ynt: F15 Eagle
« Yantla #162 : 19 Mays 2021, 17:09:45 »
Arap liderliklerinin Türkiye (Özellikle de AKP iktidarý yönetimindeki Türkiye) psikolojisini tam anlamadan doðru yorum yapýlamaz zannedersem. Arap liderlikleri, günümüz Ýslamcýlýðýnýn Araplarýn güncel sorunlarýnýn özüne dokunamadýðýnýn farkýnda. Bu nedenle modernleþmek istiyorlar.

AKP Türkiye'si hem Ýslami soslu, hem de teknolojik olarak ortaya atýlýnca, toplumlarýný modernleþtirmek isteyen Arap Liderliklerinin elleri siyasi anlamda yerleþik dinci sýnýfa karþý zayýflýyor. Dinciler bu örneðe bakarak, "hem islami olunup hem de modern silahlar üretilebilir iþte, gördünüz." diyorlar.

Bu rehin alýnma psikolojisi nedeniyle, iki elleri kanda bile olsa Türkiye'den silah almazlar diye düþünüyorum. Yine ayný nedenden ötürü, Türkiye'nin özellikle teknolojik sahada baþarýlý olmasýný hiç hazmedemiyorlar.

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Alnt
Air Force Magazine Sitesinde çýkan bir yazýya göre;
  ABD Hava Kuvvetleri eski nesil olarak addettiði 421 Savaþ  Uçaðýný 2026'ya kadar hizmet dýþýna çýkararak yerlerine 304 adet yeni uçak almak için Kongre'ye müracaat etmeyi planlamaktadýr

ABD Hava Kuvvetleri Çin baþta olmak üzere gelecekteki tehditlere kaþý hazýr olmak için, yeni nesil savaþ uçaklarýna ihtiyaç duymaktadýr. 

Bunun için eski nesil uçaklarý idame etmek için harcanan paradan tasarruf etmek maksadýyla, 2026'ya kadar;
224 adet F15 C/D Uçaðý,


F15 E Uçaðý da 2030'larda muhtemelen hizmet dýþýna çýkacaktýr.


124 adet en eskiden baþlamak üzere F16 Uçaðý,


63 adet A10 Taarruz Uçaðýný hizmet dýþýna çýkarmayý planlamaktadýr.


5. Nesil F22'lerin ise 2030 yýlýndan sonra hizmetten çýkarýlmasý, yerlerini NGAD  serisi uçaklara býrakmasý düþünülmektedir. Bunun nedeni söz konusu uçaklarýn yaþýdýr.

https://mobile.twitter.com/kemankes2121/status/1395095750481166341

evrimd mavi1991

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1685
 • 36
Ynt: F15 Eagle
« Yantla #164 : 20 Mays 2021, 18:31:55 »
F22'lere yanarým....

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: F15 Eagle
« Yantla #165 : 20 Mays 2021, 19:59:46 »
Daha iyisi geliyor... MMU........... 8) 8) 8)

evrimd Merzifonlu

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2809
 • 267
 • DefenceTurk.com
Ynt: F15 Eagle
« Yantla #166 : 20 Mays 2021, 21:09:04 »
Bana kalýrsa, ABD havacýlýk endüstrisinin artýk hata yapma marjý kalmadý. Hem F-22, hem de F-35 projesinde ciddi planlama ve yürütme hatalarý gözlemledim.

NGAD dedikleri projede de benzer þekilde bütçeyi kat ve kat aþan maliyetler oluþursa, uzun vadeli olarak ABD hava kuvvetlerinin savaþma kapasitesi azalacaktýr.

F-22'leri modernize etmeyle falan uðraþmadan, doðrudan emekli etme kararý almalarý da ilginç olmuþ. Demek ki yýpranma oranlarý yüksek ve bakýmý zahmetli uçaklarmýþ. "Dýþý seni yakar, içi beni..." hesabý! Ben, böyle yorumladým bu kararý.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: F15 Eagle
« Yantla #167 : 20 Mays 2021, 21:43:26 »
Bana kalýrsa, ABD havacýlýk endüstrisinin artýk hata yapma marjý kalmadý. Hem F-22, hem de F-35 projesinde ciddi planlama ve yürütme hatalarý gözlemledim.

NGAD dedikleri projede de benzer þekilde bütçeyi kat ve kat aþan maliyetler oluþursa, uzun vadeli olarak ABD hava kuvvetlerinin savaþma kapasitesi azalacaktýr.

F-22'leri modernize etmeyle falan uðraþmadan, doðrudan emekli etme kararý almalarý da ilginç olmuþ. Demek ki yýpranma oranlarý yüksek ve bakýmý zahmetli uçaklarmýþ. "Dýþý seni yakar, içi beni..." hesabý! Ben, böyle yorumladým bu kararý.

Biraz daha kullansýnlar , idare etsinler de MMU satalým onlara..... :D :D :D :D

Ben þu bel baðladýklarý NGAD-Next Generation Air Dominance (Yeni Nesil Hava Hakimiyeti) nedir , tasarýmý belli mi onu merak ediyorum... Ýnternette çok fütiristik çizimler - görseller var...

https://www.savunmasanayist.com/abd-6-nesil-ucaginin-prototipini-ucurdu/
Devrimsel yenilikler getirecek galiba....

evrimd Merzifonlu

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2809
 • 267
 • DefenceTurk.com
Ynt: F15 Eagle
« Yantla #168 : 20 Mays 2021, 21:57:56 »
Ben þu bel baðladýklarý NGAD-Next Generation Air Dominance (Yeni Nesil Hava Hakimiyeti) nedir , tasarýmý belli mi onu merak ediyorum... Ýnternette çok fütiristik çizimler - görseller var...

https://www.savunmasanayist.com/abd-6-nesil-ucaginin-prototipini-ucurdu/
Devrimsel yenilikler getirecek galiba....

Anladýðým kadarýyla, hýzlýca güncellenecek ve çabuk üretilecek bir uçak ailesi planlýyorlar. Bir tane baz model olacak ama çok deðiþik görevlere uyarlanabilecek bir þey planlýyorlar diye düþünüyorum. Kratos þirketinin dronu gibi. Göreceðiz nasýlsa 5-6 yýl içinde.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Japon F-15 savaþ uçaðýndan haber alýnamýyor!
« Yantla #169 : 31 Ocak 2022, 14:21:12 »
Japon F-15 savaþ uçaðýndan haber alýnamýyor!

Tokyo yönetimi, F-15 jetiyle kalkýþtan kýsa süre sonra irtibatýn koptuðunu bildiriyor. Yerel medya, uçaðýn pilotuna okyanusta ulaþýldýðýný duyurdu.

Japonya'da bir savaþ uçaðý kayboldu. Savunma Bakanlýðý'ndan bir yetkili, havalanan F-15 savaþ uçaðýyla bir süre sonra baðlantý kurulamadýðýný söyledi.

Japon öz savunma güçleri kaybolan uçaðý ararken, kamu yayýncýsý NHK dakikalar sonra uçaðýn pilotuna okyanusta ulaþýldýðýný duyurdu. Pilotu karaya çýkarmak için kurtarma operasyonu baþlatýldý.

Japonya Savunma Bakanlýðý, olayý soruþturuyor.

https://www.milliyet.com.tr/dunya/son-dakika-japon-f-15-savas-ucagindan-haber-alinamiyor-6691341
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com