Gnderen Konu: Silah Taþýyýcý Araç Projesi  (Okunma says 73410 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd AVCI

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3211
 • 36
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #50 : 12 Temmuz 2016, 07:41:40 »
Yedek mühimmat kompozit tüpler içinde taþýnýyor,bunlarýn kuleye takýlmasý oldukça kolay.Robotik bir kola ihtiyaç yok büyük ihtimalle elle manuel doldurma olacaktýr.Muharebe ortamýnda risk taþýr mý elbette taþýr ama o ortamda her þey risk.Zaten bu araçlarda direk ön cephede tek baþlarýna operasyon yapmayacaklardýr,yanlarýnda tanklar ve ZMA lar olacaktýr.

evrimd TR(B)

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 366
 • -23
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #51 : 12 Temmuz 2016, 12:31:34 »
Bence 2 araçta yanlýþ seçim.  TSK da  vizyon eksikliði var.  Terör olaylarýndan hiç ders almýyoruz. TSK kendini yenilemiyor halen eski kafayla gidiyor. FNSS ZMA, ZPT, M113 lerden baþka bir þey görmemiþler. Halen o kafayla gidiyorlar.

Kaplandan baþlayacak olursak fuarda tanýtýlan kaplan-20 tasarýmý daha yenilikçi tasarýmdý.Bu tasarým üzerinden bir araç tercih edilmeliydi. Daha yenilikçi bir araca ihriyacýmýz var. otokar tulpar bile daha yenilikçi bir araç. biz gittik FNSS ZMA larýnýn makyajlý halini seçtik.Bence TSK þimdiden kum torbalarýný da sipariþ vermeli.

 Aþaðýdaki görüntüler hangimizi üzmedi.*Bu araçlarýn görünürlüklerinin düþük olmasý gerekir. Bu araçlarýn yerden yükseklikleri fazla. hedef olma ihtimaller fazla.

*personel sayýlarýnýn az olmasý gerekirdi. 5 personel çok fazla.  bu araçlar vurulduðu zaman muhtemelen 5 personeli kaybedebilirsiniz.

*kule dizaynlarý saçma sapan. 7.6 makineli tüfek seçimi komik olmuþ bence "mantar tabancasý" koysunlar.  pat pat diye arada ses çýkartýr düþman korkutur.

PARS 4x4
*pars aracý neden seçildi. anlamak mümkün deðil. anti tank füzeleri zýrhlarý delik deþik ederken bu araçta bu kadar cam bulunmasý bana komik ve saçma geliyor.

*Aracýn kapý bölgesi dayanýksýz ve zayýf gözüküyor. buradan gelecek anti tank füzesi aracý periþan edecektir.


NASIL BÝR ARAÇ SEÇÝLMELÝYDÝ.

1) personel sayýsý daha düþük olmalýydý (2-3 personeli)
2)  yerden yükseklikleri  daha az araçlar olmalý.  araç küçüldükçe vurulmasý da görülmesi de zor olur.
3) kule  sistemi 4 ü anti tank mantýklý ama farklý tasarým yapýlabilir. yanýna daha güçlü silah sistemleri konmalý. yaya düþman birliklerini telef edecek 25-30 mm makineli toplar tercih edilmeli.
4) Tekerlekli araç konusunda ise gerçekçi olalým PARS 4X4 bu iþ için uygun tasarým deðil.

Bu araçlarýn amacý Düþman zýrhlý birliklerini vurmak. Düþman birlikleri karþýlýk verdiði zaman yada bu araçlar pusuya düþtüðü zaman,  bu araçlarýn dez avantajlarýný o zaman görürüz.evrimd Nutuk

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 941
 • 4
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #52 : 12 Temmuz 2016, 18:02:48 »
Bence secim gayet yerinde ve Kaplan-10 araci muhtemelen envanterdeki binlerce M113'un yerini alacak aday arac.

Gonul ister herbiri bir panzer tank gucunde olsun ama hayaller ve gercekleri karistirmamak gerek

evrimd Destinyy

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 802
 • 4
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #53 : 13 Temmuz 2016, 00:11:11 »
Hayýr yanýlgýnýz var. Kaplan-10'a özel araç gözüyle bakabilirsiniz STA görevi gereði hafif-hýzlý bir platform gerekiyordu ve böyle bir konsepte gidildi. Motorun önde deðil arkada bulunmasý vs.. mesela bunlar hep bu görevin getirdiði gerekliliklerdir. Mesela neden hava savunmada Tulpar veya Kaplan kullanýlmadýda ZMA-30 özel olarak geliþtirildi.? Bunlar sonuçta elle tutulur sayýda üretilecek ve göreve uygunluk açýsýndan özel olmasý gereken sistemler. Çok yanlýþ bakýyoruz olaya.

Yeni Nesil ZMA projesi M-113'ler ve ACV'leri deðiþtirmek için planlanýyor ve binlerce adette tekerlekli ve paletli tipte araç alýnacak, TSK isterleri Kaplan-20 tarzýnda bir aracý bile yetersiz gördüðü için projeye FNSS Kaplan-30'u hazýrlýyor alternatif olarakda Otokarýn Tulpar aracý var.

evrimd Nutuk

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 941
 • 4
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #54 : 13 Temmuz 2016, 01:25:35 »
Kaplan-30 bence APC'ler icin degil, IFV'ler icin (yani tank yardimcisi)

evrimd AVCI

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3211
 • 36
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #55 : 13 Temmuz 2016, 15:11:37 »
Bence 2 araçta yanlýþ seçim.  TSK da  vizyon eksikliði var.  Terör olaylarýndan hiç ders almýyoruz. TSK kendini yenilemiyor halen eski kafayla gidiyor. FNSS ZMA, ZPT, M113 lerden baþka bir þey görmemiþler. Halen o kafayla gidiyorlar.

Kaplandan baþlayacak olursak fuarda tanýtýlan kaplan-20 tasarýmý daha yenilikçi tasarýmdý.Bu tasarým üzerinden bir araç tercih edilmeliydi. Daha yenilikçi bir araca ihriyacýmýz var. otokar tulpar bile daha yenilikçi bir araç. biz gittik FNSS ZMA larýnýn makyajlý halini seçtik.Bence TSK þimdiden kum torbalarýný da sipariþ vermeli.

*Bu araçlarýn görünürlüklerinin düþük olmasý gerekir. Bu araçlarýn yerden yükseklikleri fazla. hedef olma ihtimaller fazla.

*personel sayýlarýnýn az olmasý gerekirdi. 5 personel çok fazla.  bu araçlar vurulduðu zaman muhtemelen 5 personeli kaybedebilirsiniz.

*kule dizaynlarý saçma sapan. 7.6 makineli tüfek seçimi komik olmuþ bence "mantar tabancasý" koysunlar.  pat pat diye arada ses çýkartýr düþman korkutur.

PARS 4x4
*pars aracý neden seçildi. anlamak mümkün deðil. anti tank füzeleri zýrhlarý delik deþik ederken bu araçta bu kadar cam bulunmasý bana komik ve saçma geliyor.

*Aracýn kapý bölgesi dayanýksýz ve zayýf gözüküyor. buradan gelecek anti tank füzesi aracý periþan edecektir.

NASIL BÝR ARAÇ SEÇÝLMELÝYDÝ.

1) personel sayýsý daha düþük olmalýydý (2-3 personeli)
2)  yerden yükseklikleri  daha az araçlar olmalý.  araç küçüldükçe vurulmasý da görülmesi de zor olur.
3) kule  sistemi 4 ü anti tank mantýklý ama farklý tasarým yapýlabilir. yanýna daha güçlü silah sistemleri konmalý. yaya düþman birliklerini telef edecek 25-30 mm makineli toplar tercih edilmeli.
4) Tekerlekli araç konusunda ise gerçekçi olalým PARS 4X4 bu iþ için uygun tasarým deðil.

Bu araçlarýn amacý Düþman zýrhlý birliklerini vurmak. Düþman birlikleri karþýlýk verdiði zaman yada bu araçlar pusuya düþtüðü zaman,  bu araçlarýn dez avantajlarýný o zaman görürüz.


TR(B) sanýrým sen aþaðýdakilere benzer araçlarý daha uygun buluyorsun bu iþ için.
evrimd Destinyy

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 802
 • 4
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #56 : 13 Temmuz 2016, 16:28:48 »
Ýyide o resimlerdeki araçlarýnda farký yokki mevcut seçilenlerden. Hatta bizim araçlar bu resimdekilere göre çok daha üstün(ufak çaplý araþtýrma bile yapmaksýzýn). Kule tasarýmý sorgulanabilir belki., ama hangi yönde. Mesela 30mm silah koysaydýk acaba bu araçlardaki stoklanabilir ATGM rakamý hala ayný kalýrmýydý.? Ben sadece mevcut lançer sayýsýný yeterli görmüyorum veya daha modüler bir kule olabilirdi hemen yanýnda daha kýymeti düþük zýrhlý kuvvetlere karþý kullanabileceði Cirit bulunabilirdi gibi.. Sistem en iyi 12.7 bir tüfeði kaldýrabilir bence gerisi sistemin amacýný, bütünlüðünü bozabilir.

Sayýn Nutuk; TSK görev tanýmlamasýnda þuana kadar hiç IFV isim veya tanýmýnda bir araç olmadý ancak bu tarz sýfatlara bence çok takýlmamak gerekiyor. IFV zaten Türkçe bir kavram olmamakla birlikte, Türkçede tam anlamýyla bu sýfatý karþýlayan bir isimli araç TSK envanterinde bulunmamakta. TSK alýcaðý aracada IFV demez zaten, APC'de demez. Envanterimizde APC=ZPT, AFV=ZMA karþýlamakta, IFV=?? meçhul. Bence bu sýfatý karþýlayan ZMA, ZPT tanýmlamasý birebir uyuþuyor çok takýlmamak gerekli. Batý'daki IFV tanýmlamasý bence tamamen geçmiþteki 10-15 tonluk ZMA/ZPT'lerin evrimleþip günümüz ihtiyaçlarýna ancak 30-35 ton'luk araçlarla cevap verebilmesinin getirdiði bir olgudur. Ancak bence þöyle bir þey düþünülebilir, envanterde çok çok fazla sayýda ZPT-ZMA-GZPT var bunlar artýk hurdaya çýkmaya baþladý bu kadar rakamda aracýn deðiþtirilmesinde 30-35 tonluk aracýn ekonomik yükü fazla gelebilir bence bu Aðýr ZMA'larýn arkasýna Kaplan-20 tarzý Hafif ZMA'larda oturtmak gerek buna sadece ekonomik yük olarakda bakmamalý açýkcasý hýzlý kuvvet intikali, meskun mahalde rahat hareket etme, daha fazla sayýda savaþabilir sistemi daha çabuk sürede muharebe sahasýna intikal ettirme, zaten ateþ gücü tehditinin yüksek olduðu bölgeye bu tarz hafif ZMA gönderilmez ama Aðýr ZMA gönderilir o durumlar cephe gerisinde çalýþabilir bu sistemler. Vs.. vs.. konuþ konuþ bitmez neyse.

Zaten S&H 173. sayýsýndada FNSS ile ilgili þöyle bir söyleyiþi var fikir versin, hatta bilgi..;

Yine SSM’nca önümüzdeki dönemde
Türk Silahlý Kuvvetleri [TSK] için
binlerce adedi kapsayacak bir Yeni Nesil
ZMA Projesi baþlatýlacak. Burada FNSS olarak
nasýl bir yaklaþým ve çözüm ortaya koyacaksýnýz?
sizin çözümünüz ne olacak.
Proje bildiðim kadarýyla hem tekerlekli,
hem de paletli zýrhlý araçlarý kapsayacak?

N. KURT: Projede birden fazla araç tipi
ve varyant tanýmlarý var. Aslýnda ihtiyaç tanýmý
ile ilgili olarak SSM’nda, kullanýcý Kara Kuvvetleri
Komutanlýðý [KKK] Teknik Daire ile birlikte
detaylý çalýþmalar yapýlýyor. O çerçevede
güzel haber, firmalar ile de görüþerek ilerliyor
bu çalýþmalar. Ve biz de bu çerçevede, gerek
8x8, gerek paletli araç olsun, idare ile temas
ediyoruz.
Aslýnda KAPLAN-20 serisi bu isterlere
cevap vermek üzere tasarlandý. Konsept geliþtirilirken
bu isterler çok da belirgin deðildi.
Þimdi bu isterler daha bir ortaya çýktý gibi. Biz
bunun için de KAPLAN-30 serisini þu anda tasarlýyoruz.
Bu çalýþmalarýmýz devam ediyor.

Henüz Kuvvette düþünülmüyordur,
çünkü daha elinde bir sürü M113 ZPT
var ama, baktýðýnýz zaman FNSS üretimi
ACV-15 [ZMA, ZPT ve GZPT]’ler hizmete gireli
de epey bir zaman oldu. Bunlarýn bakým
idamesine ve modernizasyonuna iliþkin bir
düþünce var mý?

N. KURT: Tabii sayýlarý benim açýklamam
doðru olmaz ama halen çok sayýda M113 var
piyademizin elinde. M113’lerin elden çýkmasý
ve Yeni Nesil ZMA’nýn oluþturulup devreye
girmesinden sonra, ilk verilen ZMA’larýnýn ve
GZPT’larýn modernizasyonu veya deðiþikliði
düþünülecektir. Þu anda bu araçlarýn bakýmlarý
da halen bizim kapsamýmýzda deðil. Fabrika
seviyesi bakýmlarý [FASBAT] askeri fabrikalarca
yapýlýyor. M113, ZMA ve GZPT bakým
idame ve modernizasyonu konularýnda
FNSS’nin katkýsýna ne kadar ihtiyaç olduðu
kullanýcýnýn takdiridir. Benim bir þey demem
doðru olmaz.

evrimd Nutuk

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 941
 • 4
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #57 : 13 Temmuz 2016, 17:48:33 »
Sayin Destiny,

Ben zaten SSM'nin tanimlamalarini baz almadim, benimkisi daha cok duz mantik ve dunya genelindeki gelismeler. Simdi binlerce M113'u cok pahali bir sistemle degistirmek mumkun degil gibi geliyor bana, ustelik buyuk sayida APC'lerin transportunu da dusunmek gerek. Onun icin buyuk sayilar icin daha cok kompakt ve ucuz tasarimlar secilir varsayimindan ilerliyorum. Bakinca zaten Kaplan-10 bir evrim gecirmis M-113'e benziyor, dogal olarak M-113 selefi gibi duruyor.

ACV-lerin selefi Kaplan-20 olabilir ve IFV'lerin selefi Kaplan-30 veya Tulpar.

Herneyse bunlar hepsi fikir uretmekten ibaret, bekleyip gorecegiz TSK'nin secimlerini

evrimd TR(B)

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 366
 • -23
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #58 : 13 Temmuz 2016, 22:19:58 »
@AVCI Hepimizin bildiði gibi bölgede yaþanan savaþlarýn ortak özelliði þehir içi çatýþmalarý. ukrayna, suriye ve ýrak savaþý bize birþeyler anlatýyor.  Muhtemel çatýþmalar artýk arazide deðil þehir çevrelerinde olacaktýr. Bence  aracýn boyutlarý düþük tutulup yeni bir araç ortaya çýkarýlmalý. STA larda 5 personel bulunmasý büyük risk. Bu araçlar riskli görevleri yapacaklar.  personel sayýlarýný azaltarak, araç sayýlarýný artýrmak daha etkili olabilir.

ortaya çýkan araç, binalarýn arkasýna, duvarlarýn arkasýna, tümseklerin arkasýna gizlenebilecek yükseklikte olmalý. buda aþaðý yukarý bir insan boyu kadar olmalý. Silah taþýyýcý araçlar cephe hatýnda savaþacaksa boyutlarý küçük tutulursa hedef olmalarý vurulmalarý zorlaþýr.

Ruslarýn BMD 1- BMD 2 - BMD serisi zýrhlý araçlarý küçük ve etkili çözümler saðlayabilir. bunlarýn tasarýmlarý eskidi.  Bu tür araçlar üzerinden geliþtirelecek modern bir tasarýma ihtiyaç var.  Ben aþaðýdaki resimdeki araçlar iyi demiyorum. Yeniden þartlara, tehditlere uygun yeniden geliþtirmeli. Bu Tür araçlar etkin olabilir.

ilk resimi insan boyu ile aracýn boyunu kýyaslamak için ekliyorum.


Wiesel  bu el kadar araça her Türlü silah sistemini almanlar eklemiþ. almanlar boþuna bu araçlarý tercih etmez. bu araçlar çatýþma sahasýna yayýldýklarýnda  çok etkili olabilir.

Bu aracýn tasarýmý güzel


Bu araçta çok mantýklý. gövdesi korunaklý gözüküyor.  Daha küçük bir tasarým ile bu araç ta fena deðil
Kurganets-25 IFV


evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #59 : 13 Temmuz 2016, 23:01:37 »
Katýlýyorum. Zaten buna göre bir tasarým yapmýþtým >> http://www.defenceturk.com/index.php?topic=6919.0

Ancak bizim STA meskun mahal için düþünülmüyor anlaþýlan!
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com