Gnderen Konu: HÜRJET Jet Eðitim Uçaðý Projesi  (Okunma says 210076 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd baryshx

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 828
 • 58
 • DefenceTurk.com
Ynt: HÜRJET
« Yantla #560 : 11 Austos 2022, 18:54:13 »
Varsayým üzerine Hürjet yapýlýyor, motorlarýn sorunsuz bize verileceði üzerine, ilginç. Ýsmail Demir sorun çýkmayacaðýný düþünüyoruz diyor
« Son Dzenleme: 11 Austos 2022, 18:55:07 Gnderen: baryshx »

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: HÜRJET
« Yantla #561 : 11 Austos 2022, 20:15:51 »
Varsayým üzerine Hürjet yapýlýyor, motorlarýn sorunsuz bize verileceði üzerine, ilginç. Ýsmail Demir sorun çýkmayacaðýný düþünüyoruz diyor
Ýsmail Demir’in söyleþisine Sn Serkan1976’yý yollamak lazým. Nekadar kafamýzda cevapsýz soru varsa güzelce sýralar. Olaylarýn olumsuz olabilecek taraflarýný güzel irdeliyor.
þaka bir yana;
Oraya çýkardýklarý ve soru soran adamlarý eðitmeden ya da bilen birisi tarafýndan iyice hazýrlamadan ekrana getirmemeleri gerekir. 
Üstü örtülüsünden tutun, açýk açýk bize silah ve silah aksamý satýþýna engel çýkaran o kadar ülke varken, bu ülkelerin baþýnda da ABD varken, hala “motorlarýn sorunsuz bize verileceðine inanýyoruz” diyene niye sorulmuyor; “neye güvenerek bu fikirdesiniz” diye?

evrimd AeroSpaceEngineering

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 66
 • 4
 • DefenceTurk.com
Ynt: HÜRJET
« Yantla #562 : 11 Austos 2022, 21:13:52 »
2 motorlu Hürjet demek yepyeni bir uçak dizayný yapmak demektir bu da ayný miktarda para+zaman demek...
Bu iþ olmayacaktýr...

Zaten bu senaryo Amerika eðitim için verdiðini yakýn hava desteði olan modeline ya da yabancý ülkeye satýþlarda vermediðinde yazdýðým bir senaryo yoksa Amerika F404 verdiði zaman yapacaðýmýz þey deðil. Yani 0 dan 12000 ibf motor tasarlamaktan daha kolaydýr Hürjeti deðiþtirmek. Ýkinciside TF6000 motoru yapýlacaðý SSB en az 3 yýldýr planlamadadýr. MÝUS TUSAÞ ýn yapacaðý yeni SiHA bu motorla uçacak ne diye Hürjeti 2 motorlu tasarlanmaz bu hiç anlamadýðým olay.

evrimd Merzifonlu

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2809
 • 267
 • DefenceTurk.com
Ynt: HÜRJET
« Yantla #563 : 11 Austos 2022, 22:10:41 »
Varsayým üzerine Hürjet yapýlýyor, motorlarýn sorunsuz bize verileceði üzerine, ilginç. Ýsmail Demir sorun çýkmayacaðýný düþünüyoruz diyor
Ýsmail Demir’in söyleþisine Sn Serkan1976’yý yollamak lazým. Nekadar kafamýzda cevapsýz soru varsa güzelce sýralar. Olaylarýn olumsuz olabilecek taraflarýný güzel irdeliyor.
þaka bir yana;
Oraya çýkardýklarý ve soru soran adamlarý eðitmeden ya da bilen birisi tarafýndan iyice hazýrlamadan ekrana getirmemeleri gerekir. 
Üstü örtülüsünden tutun, açýk açýk bize silah ve silah aksamý satýþýna engel çýkaran o kadar ülke varken, bu ülkelerin baþýnda da ABD varken, hala “motorlarýn sorunsuz bize verileceðine inanýyoruz” diyene niye sorulmuyor; “neye güvenerek bu fikirdesiniz” diye?

Çünkü ülkede uzun zamandýr gerçek gazetecilik yapýlmýyor. Soracaklarý sorular önceden ellerine tutuþturulmuþ. Biz de bu röportaj kýlýklý tiyatroyu izliyoruz çaresizce. Gerçek gazetecinin ilk soracaðý soru o olurdu elbette.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: HÜRJET
« Yantla #564 : 11 Austos 2022, 23:04:14 »
"Acaba bir yerlerde birileri birþeyler üzerinde çalýþýyor yetkililer bunu bildikleri için mi böyle özgüvenli konuþuyorlar " diye düþünmek istiyorum.

Çünkü bu kadar ABD , Avrupa ambargosuna raðmen hala " motor sorunu olmaz" demelerinin baþka mantýklý izahý yok...

Ya da iyice kafayý yemiþ bunlar ...

evrimd Hyperspace

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 532
 • 58
 • DefenceTurk.com
Ynt: HÜRJET
« Yantla #565 : 11 Austos 2022, 23:08:49 »
   Göreceðim ben bunlarý Hürjet ve MMU seri üretim aþamasýna gelip abd motor vermeyince ne yapacaklarýný.Týpký Altaydaki gibi.Ne olacak motorda sorun çýkmayacaðýný düþünen adam uçak boþluðunu MÝUS la doldurma düþüncesinde.Allah akýl fikir versin.

evrimd Türkay

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 308
 • 26
 • DefenceTurk.com
Ynt: HÜRJET
« Yantla #566 : 11 Austos 2022, 23:09:36 »
Belki de bazý þeyleri ilk defa yapmanýn / yapabilmenin etkisiyle biraz fazla anlam yüklüyoruz. Hürjet önemli ve deðerli. Ancak güç çarpaný deðil. Ne kadar ucuza mal edilebilirse o kadar iyi. Ayrýca birçok adýmý onunla öðrendik gibi. Uçsun-sorun çýkarmasýn-aese olursa iyi olur-zamaný geldiðinde silahlandýrýlabilirse, uçuþ saati pahalý MMU-F-16 gibi sistemleri daha az yorma imkaný ortaya çýkar--üç beþ dosta da satabilirsek daha ne olsun ki.

evrimd buraktunahan

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 299
 • 78
 • DefenceTurk.com
Ynt: HÜRJET
« Yantla #567 : 12 Austos 2022, 13:10:06 »
Altay tankýndaki malum motor açmazýmýzýn týpký Kýbrýs Barýþ Harekâtýndaki silah ambargosu gibi savunma sanayimiz için bir diðer dönüm noktasý olduðunu düþünüyorum.

Bizim bile farkýnda olduðumuz motor olayýnýn devletin gözünden kaçtýðýný düþünmek biraz saflýk olur.

Bu konuda biraz sabýrlý olmalýyýz. Çünkü ayný anda her þeyi baþaramayýz. Ayný anda mükemmel bir motoru, mükemmel bir 5. nesil uçaðý, mükemmel mühimmatlarý, mükemmel avionikleri (aesa radar vb.) yapamayýz.

Unutmayalým ki "en iyi" her zaman "iyi" nin düþmanýdýr.

Bu nedenle þu anda MMU ve Hürjet için ilk düþünmemiz gereken þey bence bu uçaklarý uçurmak olmalýdýr. (Rafale'ýn bile ilk prototipi Amerikan F-404 ile uçmuþtu)

Motor konusunda ise o kadar endiþeli deðilim. Zaten bu uçaklar olgunlaþana ve FOC ilan edilene kadar önümüzde en iyimser tahminle 4-5 yýl var. Bu süre oldukça kýsa ama motor konusunda sýfýr seviyesinde deðiliz, bunu hatýrlatmak isterim.

Çünkü yýllardýr TEI'nin GE ile ortaklýðý var. F-110'u avuçlarýnýn içi gibi biliyorlar. Montajýný yapýyorlar, parçalarýný üretiyorlar, bakýmlarýný yapýyorlar. Dünyanýn sayýlý üniversitelerine akademik üyelikleri var ve literatürü takip ediyorlar. Bilmedikleri bir iþe baþlayacaklarý zaman literatürde araþtýrma yapýyorlar, inceliyorlar, üniversitelerden ve TÜBÝTAK'dan destek alýyorlar, tasarlýyorlar. Motor konusunda TEI'ye mutlaka þans tanýnmalý. Akþit Hocaya ve TEI'ye güvenin. Rolls Royce'a ve Ýngiltere'ye bel baðlamadan önce, Ýngiltere'nin parasýný ödediðimiz halde 1. Dünya savaþýnda bize vermediði 2 savaþ gemisini hatýrlamanýzý öneririm.

Ha diyelim ki bunlarýn hiçbiri olmadý, motor yetiþmedi ve MMU motorsuz kaldý. Hiç dert deðil. Motor hazýr olana kadar 80 tane 4. nesil F-16'yý emekli edip 40 tane 5. nesil MMU yaparýz. Bu kadar basit.  ;)

Ha bu arada Gökdoðanýn menzili de 100+ km olmuþ. Yani demem o ki enseyi karartmayýn. Bu saatten sonra biz deðil, yunan düþünsün  ;D
« Son Dzenleme: 12 Austos 2022, 15:37:42 Gnderen: buraktunahan »

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: HÜRJET
« Yantla #569 : 12 Austos 2022, 16:53:22 »
Altay tankýndaki malum motor açmazýmýzýn týpký Kýbrýs Barýþ Harekâtýndaki silah ambargosu gibi savunma sanayimiz için bir diðer dönüm noktasý olduðunu düþünüyorum.

Bizim bile farkýnda olduðumuz motor olayýnýn devletin gözünden kaçtýðýný düþünmek biraz saflýk olur.

Bu konuda biraz sabýrlý olmalýyýz. Çünkü ayný anda her þeyi baþaramayýz. Ayný anda mükemmel bir motoru, mükemmel bir 5. nesil uçaðý, mükemmel mühimmatlarý, mükemmel avionikleri (aesa radar vb.) yapamayýz.

Unutmayalým ki "en iyi" her zaman "iyi" nin düþmanýdýr.

Bu nedenle þu anda MMU ve Hürjet için ilk düþünmemiz gereken þey bence bu uçaklarý uçurmak olmalýdýr. (Rafale'ýn bile ilk prototipi Amerikan F-404 ile uçmuþtu)

Motor konusunda ise o kadar endiþeli deðilim. Zaten bu uçaklar olgunlaþana ve FOC ilan edilene kadar önümüzde en iyimser tahminle 4-5 yýl var. Bu süre oldukça kýsa ama motor konusunda sýfýr seviyesinde deðiliz, bunu hatýrlatmak isterim.

Çünkü yýllardýr TEI'nin GE ile ortaklýðý var. F-110'u avuçlarýnýn içi gibi biliyorlar. Montajýný yapýyorlar, parçalarýný üretiyorlar, bakýmlarýný yapýyorlar. Dünyanýn sayýlý üniversitelerine akademik üyelikleri var ve literatürü takip ediyorlar. Bilmedikleri bir iþe baþlayacaklarý zaman literatürde araþtýrma yapýyorlar, inceliyorlar, üniversitelerden ve TÜBÝTAK'dan destek alýyorlar, tasarlýyorlar. Motor konusunda TEI'ye mutlaka þans tanýnmalý. Akþit Hocaya ve TEI'ye güvenin. Rolls Royce'a ve Ýngiltere'ye bel baðlamadan önce, Ýngiltere'nin parasýný ödediðimiz halde 1. Dünya savaþýnda bize vermediði 2 savaþ gemisini hatýrlamanýzý öneririm.

Ha diyelim ki bunlarýn hiçbiri olmadý, motor yetiþmedi ve MMU motorsuz kaldý. Hiç dert deðil. Motor hazýr olana kadar 80 tane 4. nesil F-16'yý emekli edip 40 tane 5. nesil MMU yaparýz. Bu kadar basit.  ;)

Ha bu arada Gökdoðanýn menzili de 100+ km olmuþ. Yani demem o ki enseyi karartmayýn. Bu saatten sonra biz deðil, yunan düþünsün  ;D

Ah hocam ahhh keþke o iþ o kadar kolay olsaydý...Dediðiniz gibi 1 filo F-16 emekli edip motorlarýný MMU'ya taktýk...Bu anlaþmalarýn ihlali demektir ABD ekonomik  cezalandýrmaya gider... Kimse de ABD de bizi anlaþmaya raðmen F-35 projesinden attý demesin...
Güçlünün borusu öter bu Dünya'da...Onlarýn bize olan ihtiyacýndan daha çok bizim onlara ihtiyacýmýz var...