Son letiler

Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
1
Sayýn Kotil Gökbey ile ilgili yeni bir bilgi verdi
Deniz kuvvetleri için 19 kiþilik Gökbey 2 tasarlanýyormuþ. Ýki ihtimal var ya kastettiði þey T925 yada Black Hawk a benzer ölçülerde bir helikopter olabilir. Ben T925 i kastettiði kanýsýndayým ama ilk defa Gökbey 2 ifadesini duyduðumuzdan kafa karýþtýrýcý bence

https://youtu.be/2ZIhzEZWy5w?t=75
2
Sayýn Kotil Hürjet için kafa karýþtýrýcý bir ifade kullanmýþ. Sanki Kaan dikey havalanamaz çok aðýr o yüzden Hürjet e çalýþýyoruz gibi bir anlam çýkýyor. Hürjet i dikey mi havalandýracaklar yoksa dikey havalandýrmadan kastettiði havacýlýk jargonunda baþka bir anlam mý ben anlayamadým. Doðrusu ben dikey havalanacak Hürjet tahmin etmiyorum ama ifade garip geldiðinden aktardým

https://youtu.be/2ZIhzEZWy5w?t=45

Ýfade þu þekilde;
Hürjet uçak gemisine inecek þekilde yapýlýyor
Tamam Kaan ýn þu anda uçak gemisine inmesi söz konusu deðil, büyük uçak bu. Çünkü onun dikey kalkmasý için motor yapýsýnýn farklý olmasý gerekiyor
3
Sohbet / Ynt: Sohbet odasý
« Son leti Gnderen: putty 07 Haziran 2024, 21:18:44 »
Forumda bugün yaprak kýmýldamýyor. Gençlerin yanýp tutuþmasý forumu ateþlemesi her gördükleri þeyi foruma taþýmalarý lazým. Biz savunma ve havacýlýk dergisindeki iki tane foto ile bir ay yetinirdik þimdikiler yokluk nedir bilmiyor
4
Genel Konular / Ynt: Yerli Otomobil
« Son leti Gnderen: putty 06 Haziran 2024, 16:18:16 »
Türkün gücü

Error 404 (Not Found)!!1


https://www.youtube.com/watch?v=OYtQRQldSVw
5
Genel Konular / Ynt: Türkiye Ekonomisi
« Son leti Gnderen: putty 06 Haziran 2024, 15:36:32 »
Ekonomi toparlanýyo inþallah. Bu ülke öyle bir refah ülkesi olmasý gerekiyorki bu yüzden çok kötü yönetme haricindeki her durumda ülke toparlanýyor. Az kötü yönetince iþler düzeliyor böyle bir ülkeyi batýrmanýn tek yolu çok kötü yönetmektir ancak. Bu ülkeyi on yýllýðýna Portekize versek bizi Fransa yaparlar on yýlda. Fakir ülke yoktur ahlaksýz ülke vardýr

Bakan Þimþek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yýlý mart ayýndan sonra ilk defa pozitife döndü
Hazine ve Maliye Bakaný Mehmet Þimþek "Dýþ þoklara karþý dayanýklýlýðýmýz daha da artýyor. Rezervlerimiz ve makro finansal istikrarýmýz güçleniyor" dedi. Bakan Þimþek "Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yýlý mart ayýndan sonra ilk defa pozitife döndü" diye ekledi.

https://www.haberturk.com/bakan-simsek-swap-haric-net-rezervlerimiz-2020-yili-mart-ayindan-sonra-ilk-defa-pozitife-dondu-3693013-ekonomi?utm_source=mainsliderDesktop&utm_medium=mainsliderDesktop&utm_campaign=mainsliderDesktop
6
Mehmet in dediði gibi Aviyonik deðiþtirmek üretici ülkenin desteði hatta izni olmadan çok kolay deðil. Benim aklýma F16 kullanan ordadoðu ülkeleri geliyor belki Murat radarý derken aslýnda bizim Özgür modernizasyonunu kastediyor olabilirler. Kimler kullanýyor diye baktým bloklarýný bilmeden Mýsýr, Ürdün, Bahreyn, Umman, Birleþik Arap Emirliði ve Ortadoðu deðil ama Fas var. Yine ABD izni onayý desteði gerekir tabiki. Ayrýca bu ülkeler ABD modernizasyonu yerine Özgür modernizasyonu neden seçebilirler oda bir soru. Fiyat olabilir ABD kýsýtlarý olabilir hatta belki de teknolojik olarak iyidir yada kullanýcýya daha çok özgürlük sunuyordur. Silahlý Hürjet ide bir an önce markete koymamýz lazým
7
Kendi uçaklarý derken uçak olarak sorunsuz entegrasyon JF-17ye yapýlabilir zira uçakta kaynak kodlarý Pakistan olan Ýtalyan atýþ kontrol bilgisayarý var. Diðer ülkelerin uçaklarýna entegrasyonu onlar yapacaksa radarýn bazý sýrlarý ifþa olabilir mi acaba diye çekincem var açýkçasý. Bu çekincem yerinde ise JF-17 hariç milli platformlarda ve bizim yürüttüðümüz modernizasyonlarda kullanýlmalý.
8
Alnt
Murad'a dev ilgi.

Çip seviyesinden, son sistem entegrasyonuna kadar tamamen milli AESA teknolojisi.

 ASELSAN MURAD-100A AESA Uçak Burun Radarý ile hava platformlarý, uzak mesafelerden çok sayýda hedefi ayný anda takip ve yanýltma yetenekleri kazanýyor.MURAD-100A AESA Burun Radarý, geçen yýl Akýncý TÝHA’ya entegre edilmiþti. Milli burun radarý ile ilk test uçuþu da Özgür projesi çerçevesinde modernize edilen F-16 ile 15 Þubat tarihinde gerçekleþtirilmiþti.

Aselsan’ýn öz kaynaklarý ile yürüttüðü projede, seri üretim aþamasýna gelindi.

insansýz muharip uçak Kýzýlelma’ya takýlacak radar MURAD-200A olacak. MURAD-100A ile ilk uçuþlarýna baþlamasý planlanan Kýzýlelma platformunun nihai radarýnýn düþük görünürlük özelliðini de barýndýran MURAD-200A olmasý planlanýyor. Milli muharip uçak Kaan için planlanan en geliþmiþ versiyon MURAD-600A KAAN AESA Burun Radarýnýn ise ön tasarým dönemi tamamlandý ve kritik tasarým faaliyetlerine baþlandý. Radar, Hürjet, Anka 3 ve Kýzýlelma’da da kullanýlacak.

ÝHRACAT GÖRÜÞMELERÝ BAÞLADI

Az sayýda ülkenin ürettiði AESA Burun Radarý özelinde küresel pazar büyüklüðünün yýllýk beþ milyar dolar olduðu tahmin ediliyor. Aselsan’ýn 2023 Faaliyet Raporu’nda, “Bir taraftan AESA Burun radarlarýmýzýn envantere kazandýrýlmasýna ve sahada etkin olarak kullanýlmasýna günleri sayarken diðer taraftan çeþitli Orta Doðu ve Asya ülkelerinden radarýmýza olan ilgi her geçen gün artmaktadýr. Söz konusu müþteriler, radarýmýzý hem Türkiye’den tedarik ettikleri ÝHA’larýmýzýn üzerinde hem de kendi uçaklarý üzerinde görmek istemektedir. Burun radarlarýmýzýn ihracatýna yönelik görüþmeler artarak devam etmektedir” denildi. Aselsan’ýn Deniz Kuvvetleri uçaklarý için geliþtirdiði gözetleme radarýnda da son aþamaya gelindi.

https://www.instagram.com/p/C73XbJbI5ML/?igsh=MWplc2VwMGtzOGJ6
10
Genel Konular / Ynt: Türkiye Ekonomisi
« Son leti Gnderen: Gökbörü 06 Haziran 2024, 09:48:19 »
Genel olarak, böyle uluslararasý kuruluslarin ne kadar üyesi olursa, el ile tutulur gözle görülür artýlarý, uygulamalari o kadar az oluyor....Hele hele coðrafi,kültürel, ekonomik olarak çok farklý olan uyelerden olusuyorsa....

Onun için "Þu an sükseli" gözuken olusumlara girmek için cabalamanin anlamý yok....hangi örgüt olursa olsun artisi nedir eksisi nedir iyice oturup hesaplanmasi lazim...girersek vagon mu olacaðýz lokomotif mi bu bile önemli mesela...yeri geldiginde böyle uyelikler ayak baðý bile oluyor örneðin gumluk birliði

Teker teker ülkelerle yapýlabilecek ikili anlaþmalar çoðu zaman daha faydalý oluyor...
Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 10