Gönderen Konu: HARP OKULLARI KANUNU  (Okunma sayısı 4153 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı RekarnO

 • Bölüm Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 2181
 • 1
HARP OKULLARI KANUNU
« : 09 Şubat 2011, 14:50:01 »
HARP OKULLARI KANUNU


 Kanun Numarası           : 4566

          Kabul Tarihi                 : 11/5/2000

          Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/5/2000   Sayı : 24052

          Yayımlandığı Düstur     : Tertip : 5   Cilt : 39,   Sayfa :

 

                                                               BİRİNCİ BÖLÜM

                                                        Amaç, Kapsam ve Tanımlar

             Amaç

             Madde – 1 Bu Kanunun amacı, Türk Silâhlı Kuvvetleri harp okullarındaki yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek, harp okullarının teşkilâtlanmasını, görev ve sorumluluklarını, eğitim, öğretim, araştırma, yayın, öğretim elemanları ve öğrencilerle ilgili esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 – Bu Kanun, Türk Silâhlı Kuvvetleri harp okullarını, bunlara bağlı eğitim-öğretim kurumlarını ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.

             Tanımlar

             Madde 3 – Bu Kanunda geçen kavram ve terimler şunlardır :

             a) Yükseköğretim Kurulu: 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 6 ncı maddesine göre oluşturulan kuruldur.

             b) Üniversitelerarası Kurul: 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 11 inci maddesine göre oluşturulan kuruldur.

             c) Yükseköğretim kurumları: Üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri, harp okulları ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksek okullar, konservatuvarlar, meslek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezleridir.

             d) Harp okulu: Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu olup, kuvvet komutanlıklarının kuruluşunda, Atatürk ilkelerine bağlı ve askeri değerleri haiz muvazzaf subay yetiştiren; lisans ve lisans üstü düzeyde eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bilimsel özerkliğe sahip bir yükseköğretim kurumudur.

             e) Enstitü: Harp okullarında ilgili bilim dallarında lisans üstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim kurumudur.

             f) Öğretim elemanları: Harp okullarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır.

             g) Öğretim üyeleri: Harp okullarında devamlı veya geçici olarak görevlendirilen asker veya sivil, Türk veya yabancı uyruklu profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir.

             (1) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir.

Sayfa 1


7792

 

             (2) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış, akademik unvana sahip kişidir.

             (3) Yardımcı doçent: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir.

             h) Öğretim görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü öğretim elemanıdır.

             ı) Okutmanlar: Eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanıdır.

             j) Öğretim yardımcıları: Harp okullarında belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim plânlamacılarıdır.

             (1) Araştırma görevlileri: Harp okullarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır.

             (2) Uzmanlar: Eğitim-öğretimle doğrudan veya dolayısıyla ilgili olan, özel bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir faaliyetle belirli süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır.

             (3) Çeviriciler: Sözlü veya yazılı çeviri işlerinde belirli süreler için çalıştırılan öğretim yardımcılarıdır.

             (4) Eğitim-öğretim plânlamacıları: Eğitim-öğretim plânlaması ile görevli öğretim yardımcılarıdır.

             k) Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın ana bilim dallarından oluşan harp okullarının eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir.

             l) Bölüm başkanı: O bölümü oluşturan ana bilim dalı başkanları arasında rütbe ve kıdemce en büyük, asker öğretim elemanıdır.

             m) Ana bilim dalı: Bölümü oluşturan en az bir bilim dalını kapsayan, eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü bir akademik birimdir.

             n) Bilim dalı: Ana bilim dalı içinde eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapan akademik bir birimdir.

             o) Diğer kavram ve terimler: 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun, değişik 3 üncü maddesinde tanımlanan ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili olan diğer kavram ve terimlerdir.

                                                                İKİNCİ BÖLÜM

                                                                 Genel Hükümler

             Harp okullarının amacı

             Madde 4 – 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda belirtilen asker kişilerde bulunması gerekli niteliklere sahip, liderlik özellikleri gelişmiş, yeterli fiziki yeteneğe sahip, ilgili kuvvet komutanlığının ihtiyacına göre belirlenen bilim dallarında lisans eğitim ve öğretimini görmüş muvazzaf subay yetiştirmek ve ilgili kuvvet komutanlığının ihtiyaç duyması halinde lisans üstü eğitim ve öğretim sağlamaktır.


Çevrimdışı RekarnO

 • Bölüm Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 2181
 • 1
HARP OKULLARI KANUNU
« Yanıtla #1 : 09 Şubat 2011, 14:50:09 »
   Ana ilkeler

             Madde 5  – Harp okullarında eğitim ve öğretimin plânlanmasında, programlanmasında ve uygulanmasında aşağıdaki ana ilkeler göz önünde bulundurulur:

             a) Öğrencilere Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve Atatürk milliyetçiliği, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve meslekî değerlerin kazandırılması sağlanır.

             b) Millî kültürümüz, örf ve âdetlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel değerler içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere milli birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.

             c) Eğitim-öğretim plân ve programları, çağdaş, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve ilgili kuvvetlerin ihtiyaçlarına ve ayrıca öğrencinin lisans üstü düzeyde eğitim ve öğretim almasına imkân sağlayacak şekilde hazırlanır. Kuvvet komutanlıklarınca sürekli olarak geliştirilen bu plân ve programların koordinasyonu Genelkurmay Başkanlığınca yapılır.

             d) Harp okullarının verimliliklerinin artırılması, geliştirilmesi ve öğretim elemanlarının yetiştirilmeleri Genelkurmay Başkanlığının direktif ve prensipleri çerçevesinde, kuvvet komutanlıklarınca plânlanır ve gerçekleştirilir.

             Kuruluş

             Madde 6 – Harp okullarının kadro ve kuruluşları, ilgili kuvvet komutanlıklarınca hazırlanır ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanır.

             Görev

             Madde 7 – Harp okullarının görevleri :

             a) 4 üncü ve 5 inci maddelerde belirtilen amaç, nitelik ve kuvvet komutanlıklarının görev ve sorumluluklarına uygun olarak; temel bilimler, mühendislik ve sosyal bilim alanlarından birinde lisans düzeyinde bilgi ve beceriye sahip, mezuniyetten sonra temel eğitim ve öğrenimini müteakip verilecek görevleri yapabilecek, emrindeki personeli ve/veya birliği eğitebilecek ve yönetebilecek muvazzaf subay yetiştirmek,

             b) İlgili kuvvet komutanlığının ihtiyaç ve gerek görmesi halinde; bünyesinde teşkil edilecek enstitü veya enstitülerde muvazzaf subaylar ile Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmesi halinde aynı eğitim ve öğretim düzeyindeki sivil kişilere, ilgili bilimdallarında lisans üstü eğitim ve öğretim vermektir.

                                                              ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                                                             Organlar ve Görevler

             Organlar

             Madde 8 – Harp okullarının eğitim-öğretim ve yönetim işleri;

             a) Harp Okulu Komutanı,

             b) Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu,

             c) Dekan,

Sayfa 3


7794

 

             d) Enstitü Müdürü,

             e) Bilimsel Denetleme Kurulu,

             f) Öğrenci Alay Komutanı,

             g) Yüksek Disiplin Kurulu,

             Tarafından yürütülür.

             Harp Okulu Komutanı

             Madde 9 – Harp Okulu Komutanı, harp okulu ve bağlı birimlerinin bütün faaliyetlerinin yönetim, gözetim ve denetiminden sorumludur. Harp Okulu Komutanı profesör ise kendisi, değilse o komutanlıktan bir profesör Üniversitelerarası Kurulun üyesidir.

              Harp Okulu Komutanının atanması, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

             Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu

             Madde 10 – Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu, Harp Okulu Komutanının başkanlığında; dekan, enstitü müdürü, kurmay başkanı, öğrenci alay komutanı ve bölüm başkanlarından oluşur. Harp Okulu Komutanının bulunmadığı hallerde en kıdemli üye Kurula başkanlık eder. Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere, yılda en az iki defa toplanır. Harp Okulu Komutanı, gerekli gördüğü hallerde de Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunu toplantıya çağırabilir.

             Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu ilgili kuvvet komutanlığınca belirlenen temel esaslar doğrultusunda; harp okulunun eğitim ve öğretimi ile ilgili uygulama ve geliştirmeye yönelik usul ve esasları tespit eden, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında kararlar alan, harp okullarının bütününü ilgilendiren kanun, yönetmelik ve yönerge ihtiyaçları ile mevcut mevzuatın uygulanmasından doğan hususları inceleyip kuvvet komutanlıklarına görüş bildiren, yıllık eğitim-öğretim programının uygunluğu hususunu ve eğitim-öğretim programlarında ortaya çıkabilecek sorunları görüşüp karara bağlayan en yüksek eğitim ve öğretim organıdır.

             Dekan

             Madde 11 – Dekan, harp okulundaki lisans eğitim ve öğretiminin yürütülmesinden Harp Okulu Komutanına karşı sorumlu asker kişidir.

             Dekanın atanması, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

             Dekan yardımcıları

             Madde 12 – Dekan yardımcıları en fazla iki olup, dekana çalışmalarında yardımcı olmakla sorumlu asker kişilerdir.

             Dekan yardımcıları, dekanın kendilerine vereceği görevi yerine getirirler. Dekanın bulunmadığı hallerde rütbe ve kıdemce daha büyük olan dekan yardımcısı dekana vekâlet eder.

             Dekan yardımcılarının atanması; 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.


Çevrimdışı RekarnO

 • Bölüm Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 2181
 • 1
HARP OKULLARI KANUNU
« Yanıtla #2 : 09 Şubat 2011, 14:50:20 »
  Enstitü Müdürü

             Madde 13 – Enstitü Müdürü; harp okullarındaki lisans üstü eğitim ve öğretimin yürütülmesinden Harp Okulu Komutanına karşı sorumlu öğretim üyesi asker kişidir.

             Öğretim üyesi asker enstitü müdürünün atanması; 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

             Bilimsel Denetleme Kurulu

             Madde 14 – Bilimsel Denetleme Kurulu; her bölümden en üst akademik kariyere sahip üyeler arasından bir yıl için, biri asıl diğeri yedek olmak üzere o bölüm öğretim üyeleri tarafından gizli oyla seçilir.

             Seçilen asıl üyeler arasından rütbe ve kıdemce en büyük olanı bu Kurula başkanlık eder.

             Öğrenci Alay Komutanı

             Madde 15 – Öğrenci Alay Komutanı; ilgili yasal mevzuat doğrultusunda öğrencilerin eğitim, disiplin, yönetim ve diğer hizmetlerini yürütmekten Harp Okulu Komutanına karşı sorumlu asker kişidir.

             Öğrenci Alay Komutanının atanması; 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

             Yüksek Disiplin Kurulu

             Madde 16 – Yüksek Disiplin Kurulu, Harp Okulu Komutanının başkanlığında; dekan, öğrenci alay komutanı, kurmay başkanı ve disiplin subayından oluşur.

             Yüksek Disiplin Kurulu; Kurula sevk edilen öğrencilerin disiplin ile ilgili safahatını ve yapılan işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğunu inceleyerek, okuldan ilişiklerinin kesilmesine veya kesilmemesine karar verir. Okulla ilişiğin kesilmesi hakkındaki karar, ilgili kuvvet komutanının onayı ile yürürlüğe girer.

                                                           DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

                                                               Öğretim Elemanları

             Öğretim elemanlarının görevleri

             Madde 17 – Öğretim elemanlarının görevleri şunlardır :

             a) Harp okullarında, bu Kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde lisans ve lisans üstü düzeyde eğitim, öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak.

             b) Projeleri yürütmek.

             c) Bilimsel çalışmalara katılmak, bilimsel araştırma ve yayın yapmak.

             d) Akademik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini yürütmek.

             e) Yetkili organlarca ve amirlerce verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Sayfa 5


7796

 

             Yardımcı doçentliğe atanma

             Madde 18 – Harp okulları komutanlıklarınca tespit edilen açık yardımcı doçent kadroları, her yıl isteklileri tespit etmek amacıyla ilgili kuvvet komutanlıklarınca ilan edilir. Kuvvet komutanlıklarınca adaylığı uygun görülen istekliler harp okulu komutanlığına bildirilir. Harp Okulu Komutanı, dekan veya enstitü müdürü başkanlığında ilgili bölüm başkanı ile okul içinden veya dışından ilgili ana bilim veya yan bilim dalından üç profesör veya doçentten oluşan bir kurul teşkil ettirerek, bu kuruldan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa ister. Harp Okulu Komutanı kendi görüşünü de belirterek atanmanın sağlanması için ilgili kuvvet komutanlığına öneride bulunur. Yardımcı doçentliğe önermede ve atamada askeri personele öncelik verilir. Yardımcı doçentler, ilgili kuvvet komutanlığınca uygun görülmesi halinde, ilk üç yılı müteakip, birer yıllık sürelerle uzatılmak kaydıyla en fazla altı yıla kadar bu kadrolarda kalabilirler.

             Yardımcı doçentliğe atamada aranacak şartlar şunlardır :

             a) İlgili bilim dalında doktora yapmış olmak.

             b) Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş olmak.

             c) Harp okulu komutanlığınca, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere, seçilecek üç kişilik bir kurul tarafından, sınava girenin kendi bilim alanında Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye 150-200 kelimelik birer çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmak.

             Doçentliğe atanma

             Madde 19 – Doçentliğe atanmak için; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunundaki doçentliğe yükseltilme şartlarını yerine getirmek ve Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş olmak gereklidir. Harp okulu komutanlıklarınca tespit edilen açık doçentlik kadroları, isteklileri tespit etmek amacıyla her yıl ilgili kuvvet komutanlıklarınca ilan edilir. Kuvvet komutanlığınca adaylığı uygun görülen istekliler harp okulu komutanlığına bildirilir. Harp Okulu Komutanı, dekan veya enstitü müdürü başkanlığında ilgili bölüm başkanıyla okul içinden veya dışından ilgili ana bilim veya yan bilim dalından üç profesörden oluşan bir kurul teşkil ettirerek, bu kuruldan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa ister. Harp Okulu Komutanı, kendi görüşünü de belirterek atanmanın sağlanması için ilgili kuvvet komutanlığına öneride bulunur. Genelkurmay Başkanlığınca da atanması uygun bulunanların atamaları ilgili kuvvet komutanlığınca yapılır. Doçentlik kadrosuna önermede ve atamada askerî personele öncelik verilir.

             Profesörlüğe yükselme ve atanma

             Madde 20 – Profesörlüğe yükselebilmek için; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunundaki profesörlüğe yükseltilme şartlarını yerine getirmek ve Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş olmak gereklidir. Harp okulu komutanlığınca tespit edilen açık profesörlük kadroları, isteklileri tespit etmek amacıyla her yıl ilgili kuvvet komutanlıklarınca ilan edilir.

             Başvuran adayların durumlarını incelemek üzere, ilgili kuvvet komutanlığınca; Harp Okulu Komutanı başkanlığında, dekan veya enstitü müdürü ile seçilecek beş profesörden oluşan bir kurul teşkil edilir. Profesörlerden üçü, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek bir üniversiteden, ikisi ise harp okulundan olmak üzere yedi kişiden oluşur. Bunlardan birinin profesör kadrosunun açık olduğu bölümden, birinin o bölümün dışından, birinin ise ilgili bilim alanından olması şartı aranır.

Sayfa 6


7797

 

             Bu kurulun değerlendirme neticesi, ilgili kuvvet komutanlığınca görüşü alınmak üzere Yükseköğretim Kuruluna gönderilir. Atama, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüş bildirdiği ve Genelkurmay Başkanlığının da uygun bulduğu adaylar arasından,ilgili kuvvet komutanlığınca yapılır. Profesörlük kadrosuna önermede ve atamada askerî personele öncelik verilir

Çevrimdışı RekarnO

 • Bölüm Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 2181
 • 1
HARP OKULLARI KANUNU
« Yanıtla #3 : 09 Şubat 2011, 14:50:30 »
  Yabancı ülkede alınan akademik unvanların geçerliliği

             Madde 21 – Yabancı ülkelerde alınan doçentlik ve profesörlük unvanlarının kabul edilmesi, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 27 nci ve 28 inci maddeleri uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından kararlaştırılır.

             Akademik unvanların korunması

             Madde 22 – Öğretim üyeleri bu Kanunda yazılı hükümler dışında kazanmış oldukları akademik unvanlardan yoksun bırakılamazlar.

             Başka bir göreve atanma, emekli olma veya istifa etme veya müstafi sayılmak suretiyle öğretim görevinden ayrılanlar, akademik unvanlarını taşıyabilirler. Ancak profesörlük, doçentlik veya yardımcı doçentlik unvanlarını kazananlar her unvan dönemi içinde harp okullarında veya diğer askeri yükseköğretim kurumlarında fiilen iki yıl görev yapmadıkları takdirde harp okulları, diğer askeri yükseköğretim veya yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında, bu unvanları kullanamazlar.

             Emeklilik yaş haddi

             Madde 23 – Askeri öğretim üyelerinin emeklilik yaş haddi; 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde gösterilen rütbelerinin yaş haddidir. Sivil öğretim üyelerinin yaş haddi; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 30 uncu maddesinde belirtilen yaş haddidir.

             General/amiral öğretim üyelerinden rütbe bekleme süresini tamamlamış olanlar, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54 üncü maddesi hükmüne göre değerlendirilirler. Bunlardan hizmet ihtiyacı kadarı Genelkurmay Başkanlığının teklifi ve Yüksek Askeri Şûranın kararı ile; her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla, rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler.

             Kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edilen general/amiraller hakkında, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesi (f) bendi hükümleri uygulanır.

             Öğretim elemanlarının harp okulu dışına atanmaları ve görevlendirilmeleri

             Madde 24 – Harp okullarında görevli öğretim elemanları, görev ve unvanlarına bakılmaksızın, disiplin, kıdem, kadro, kadrosuzluk veya diğer askeri ihtiyaçlar nedeniyle ilgili kuvvet komutanlıklarınca, harp okulu komutanlığının teklifi üzerine veya doğrudan, harp okulları dışındaki kıt`a, karargâh ve kurumlara atanabilirler.

             Harp okulu dışına atanan öğretim üyeleri için, bu Kanunun emeklilik yaş haddi ile ilgili hükümleri uygulanmaz.

             Harp okullarında görevli öğretim elemanları; idarece uygun görülen hallerde, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde ilgili kuvvet komutanlığınca, özlük hakları saklı kalmak kaydıyla harp okulları dışında da görevlendirilirler.

Sayfa 7


7798

             Öğretim görevlileri

             Madde 25 – Harp okullarında bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim, öğretim ve uygulamaları için kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve/veya eserleriyle tanınmış asker veya sivil kişiler görevlendirilebilirler. Asker öğretim görevlileri tayinle veya geçici görevle, sivil öğretim görevlileri ise atanacakları ilgili bölüm başkanlıklarının görüşü alınarak, harp okullarının önerisi ve ilgili kuvvet komutanlığının izni ile boş öğretim üyesi veya öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.

             Okutmanlar

             Madde 26 – Askeri okutmanlar tayinle veya geçici görevli, sivil okutmanlar ise süreli veya sürekli olarak atanacakları ilgili bölüm başkanlıklarının görüşü alınarak harp okullarının önerisi, ilgili kuvvet komutanlığının izni ile atanırlar. Süreli olarak atanan sivil okutmanların atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların aynı yöntemle yeniden atanmaları mümkündür.

             Öğretim yardımcıları

             Madde 27 – Harp okullarının araştırma görevlisi, uzman çevirici ve eğitim-öğretim plânlamacısı olarak ihtiyaç duyacağı öğretim yardımcılarından asker olanlar, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin atanmaya ilişkin esas ve usullerine uygun olarak atanırlar. Sivil olanları ise, çalışacakları bölüm başkanlıklarının görüşü alınarak harp okullarının önerisi ve ilgili kuvvet komutanlığının izni ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar. Atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler. Uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacılarının atanmasında da, araştırma görevlilerinin atanmasındaki yöntem izlenir.


Çevrimdışı RekarnO

 • Bölüm Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 2181
 • 1
HARP OKULLARI KANUNU
« Yanıtla #4 : 09 Şubat 2011, 14:50:39 »
 Yabancı uyruklu öğretim elemanları

             Madde 28 – Harp okullarında görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları; harp okulu komutanlığının ihtiyaç göstermesi, kuvvet komutanlıklarının teklifi, Genelkurmay Başkanlığının tasvibi ile İçişleri ve Maliye Bakanlıklarından alınacak olumlu görüş üzerine, Millî Savunma Bakanlığının onayı ile sözleşmeli olarak çalıştırılırlar. Bu şekilde sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı öğretim elamanlarına ödenecek ücret, 11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Millî Savunma Bakanlığınca tespit edilir.

             Öğretim elemanı yetiştirme

             Madde 29 – Harp okullarının ihtiyacı olan öğretim elemanları, ilgili kuvvet komutanlığının, uzman personel temin ve yetiştirme planları esaslarına göre yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çalışma ve Denetim

             Çalışma esasları

             Madde 30 – Harp okullarındaki öğretim elemanlarının haftalık ve günlük çalışma şekli ve süresi konusunda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.

Sayfa 8


7799

 

             Öğretim üyelerinin haftalık ders yükü en az on saattir. Öğretim üyelerinin yaptıkları ve yaptırdıkları uygulama, yönettikleri seminer ve lisans üstü çalışmalarının ne ölçüde ders yükünden sayılacağı yönetmelikte belirlenir. Harp okullarında kadrolu öğretim görevlileri ile okutmanlar için haftalık ders yükü oniki saatten az olamaz. Dekan yardımcıları ile bölüm başkanları için haftalık ders yükü, öğretim üyeleri ders yükünün yarısı kadardır. Dekan ve enstitü müdürü ile okuldaki öğretim elemanı kadrosu dışındaki görevlerde çalışanlardan ders yükü verilenler için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz.

             Kamu kuruluşlarında görevlendirme

             Madde 31 – İlgili kurumların isteği, harp okulu komutanlığının olumlu görüşü, ilgili kuvvet komutanlığının izni ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile ihtiyaç duyulan konularda, öğretim elemanları, diğer yükseköğretim kurumlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu konuda 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 124 üncü maddesi hükümleri saklıdır.

             Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirme (1)

             Madde 32 – Öğretim elemanlarının yolluklu veya yolluk olmaksızın yurt içinde kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmaları, araştırma ve inceleme görevleri yapmaları, harp okulu komutanlığının teklifine ve ilgili kuvvet komutanlığının veya kuvvet komutanlığının yetki vereceği makamın onayına tâbidir. Yurt içinde yapılacak kısa süreli bilimsel toplantılara katılmaya, ilgili kuvvet komutanlığına  veya kuvvet komutanlığının yetki vereceği makama bilgi verilmek suretiyle harp okulları komutanlıkları izin verir.

             Yurt dışında yapılacak benzer çalışmalara katılma ve görevlendirme ile ilgili onay yetkisi Genelkurmay Başkanlığına aittir.

             (Değişik üçüncü fıkra: 24/4/2008-5758/11 md.) Yurt içi ve yurt dışında görevlendirilecek öğretim üyelerine 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir.

             Yurt dışında bu maksatla görevlendirilen öğretim elemanlarına yabancı kuruluşlardan burs veya benzeri katkı sağlanmışsa bile, bunlar görev yapacakları sürece maaşlı izinli sayılırlar.

             Dış ülkede kalınacak sürenin uzatılması, harp okulu komutanlığının teklifi, ilgili kuvvet komutanlığının olumlu görüşü ve Genelkurmay Başkanlığının onayına bağlıdır.

             Kurumlararası yardımlaşma(1)

             Madde 33 – Harp okullarında görevli öğretim elemanları, talep halinde; personelin isteği, harp okulu komutanlığının olumlu görüşü ve ilgili kuvvet komutanlığının  veya kuvvet komutanlığının yetki vereceği makamın onayı ile diğer harp okullarında veya yükseköğretim kurumlarında ek ders vermek üzere görevlendirilebilirler.

             Harp okulları da ihtiyacı olan öğretim elemanlarını ilgili yükseköğretim kurumları ile, bir kurumda çalışmayanları ise kendileri ile koordine ederek doğrudan talep edebilir. Yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlardan yapılacak ilave öğretim elemanı talepleri ilgili kuvvet komutanlığı  veya kuvvet komutanlığının yetki vereceği makam kanalı ile yapılır.

             Harp okullarında ek dersle görevlendirilecek öğretim elemanlarının sözleşmeleri ilgili kuvvet komutanlığınca veya kuvvet komutanlığının yetki vereceği makam tarafından onaylanır.

             Bu şekilde bir harp okulu ile diğer yükseköğretim kurumları arasında karşılıklı olarak ek ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine göre ek ödeme yapılır.

             Yükseköğretim kurumları dışından ek ders vermek üzere temin edilecek öğretim elemanlarına yapılacak ek ders ücreti ödemesi için ders yükü zorunluluğu aranmaz.

––––––––––––––

(1) 24/4/2008 tarihli ve 5758 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle; 32 nci maddenin birinci fıkranın ilk cümlesinde yer alan "ilgili kuvvet komutanlığının" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya kuvvet komutanlığının yetki vereceği makamın", ikinci cümlesinde yer alan "ilgili kuvvet komutanlığına" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya kuvvet komutanlığının yetki vereceği makama" ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan "burs sağlanmışsa" ibaresi ise "burs veya benzeri katkı sağlanmışsa bile," şeklinde değiştirilmiş, aynı Kanunun 12 nci maddesiyle; 33 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan "ilgili kuvvet komutanlığının" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya kuvvet komutanlığının yetki vereceği makamın", ikinci fıkrasında yer alan "ilgili kuvvet komutanlığı" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya kuvvet komutanlığının yetki vereceği makam", üçüncü fıkrasında yer alan "ilgili kuvvet komutanlığınca" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya kuvvet komutanlığının yetki vereceği makam tarafından" ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 9


7800

 

             Denetim

             Madde 34 – Harp okullarının eğitim ve öğretim, idarî ve diğer faaliyetlerin denetimi ilgili kuvvet komutanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığınca yapılır.

             Bilimsel denetim

             Madde 35 – Öğretim faaliyetlerinin bilimsel yönden denetlenmesi, Harp Okulu Bilimsel Denetleme Kurulu tarafından yapılır.

             Bilimsel denetleme; öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmesi, onların eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, yayın, seminer ve uygulama faaliyetlerini de kapsar. Bilimsel Denetleme Kurulu, Harp Okulu Komutanı tarafından görevlendirilebileceği gibi, eğitim, öğretim ve diğer faaliyetlerin bu Kanunda belirtilen amaç ve ilkelere uygunluğunu denetlemek amacıyla, ilgilikuvvet komutanlığı tarafından da görevlendirilebilir.


Çevrimdışı RekarnO

 • Bölüm Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 2181
 • 1
HARP OKULLARI KANUNU
« Yanıtla #5 : 09 Şubat 2011, 14:50:52 »
ALTINCI BÖLÜM

Eğitim, Öğretim ve Öğrenciler

             Giriş şartları

             Madde 36 – Harp okullarının esas öğrenci kaynağı askerî liselerdir. İhtiyaç halinde, ilgili kuvvet komutanlıklarınca belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan sivil liseleri bitiren ve yönetmelikte belirtilecek şartları taşıyan öğrenciler de harp okullarına alınırlar.

             Yabancı ülke öğrencilerinin harp okullarına kabul edilmeleri, mevzuat çerçevesinde yapılacak antlaşmalar veya Bakanlar Kurulu kararı ile olur.

             Yabancı ülke öğrencilerinin seçimi ile ilgili esaslar yönetmelikte gösterilir.

             Lisans düzeyinde öğretim

             Madde 37 – Harp okullarındaki eğitim ve öğretim parasız yatılı olarak yapılır. Öğrencilerin yönetmelikte tespit edilecek ihtiyaçları Devletçe karşılanır. Harp okullarındaki yükseköğretim, bu Kanunda belirlenen amaç ve ana ilkelere göre aşağıdaki şekilde düzenlenir:

             a) Harp okullarında lisans eğitimi ve öğretim süresi dört yıldır. Ancak, ihtiyaç halinde, ilgili kuvvet komutanlığının teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile, harp okullarında bir yıl süreli hazırlık sınıfı açılabilir. Harp okulu öğrencileri hazırlık sınıfını bir yılda ve lisans eğitim ve öğrenimini ise sağlık nedenleri hariç beş yılda, sağlık nedenleri dahil azami altı yılda tamamlamak zorundadırlar. Harp okullarında öğrenciler askeri eğitim, beden eğitimi gibi tatbiki dersler dahil bütün derslere devam etmek zorundadır. Öğrencilerin hangi şartlarda o eğitim ve öğretim yılını kaybetmiş sayılacakları yönetmelikte belirtilir. Savaş ve olağanüstü hallerde Genelkurmay Başkanlığınca eğitim ve öğretime ara verilebilir veya eğitim ve öğretimin süresi kısaltılabilir. Eksik öğretim görenlere daha sonra uygulanacak eğitimin ilke ve esasları Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir.

             b) Harp okullarındaki sınav, değerlendirme ve sınıf geçme esasları çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir.

             c) Harp okullarının kuruluş yapısına ve ihtiyaçlarına göre yapılan eğitim-öğretim ve buna dayalı olarak verilen lisans diplomaları ile ilgili esaslar, yönetmelikte gösterilir.

Sayfa 10


7801

 

            d) Harp okullarından mezun olanlar, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre muvazzaf teğmen nasbedilirler.

             Disiplin ve okuldan çıkarılma

             Madde 38 – Harp okullarına alınan her öğrenciye disiplin notu verilir. Hangi cezalar için disiplin notundan ne miktarda düşüleceği yönetmelikte belirtilir.

             Harp okullarında eğitim ve öğrenim gören öğrenciler aşağıdaki hallerde okuldan çıkarılırlar;

             a) Bu Kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelik gereğince her öğrenciye verilen disiplin notunu kaybedenler,

             b) Yönetmelikte belirtilecek esaslar dahilinde, öğrenci niteliğini kaybettiklerine dair yüksek disiplin kurulunca haklarında karar verilenler,

             c) Bu Kanunun 37 nci maddesinin (a) bendinde belirtilen süreler içerisinde eğitim ve öğrenimlerini tamamlayamayanlar,

             d) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler,

             e) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara dayalı olarak sağlık durumları bakımından harp okulu öğrenimine devam imkânı kalmayanlar,

             f) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenim sırasında anlaşılanlar veya öğrenim süresi içinde bu nitelikleri değişenler.

             Sağlık durumu nedeniyle okuldan çıkarılanlar hariç, diğer nedenler ile çıkarılanlara, personel ve amortisman giderleri hariç, kendileri için Devlet tarafından yapılan masraflar faizleri ile birlikte ödettirilir. (1)

             Harp okullarında okuyan öğrencilerden, bu maddede belirtilen nedenlerle okuldan çıkarılanlar ile 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 115 inci maddesi gereğince kendi isteğiyle okuldan çıkanlar, hiçbir şekilde başka askeri yükseköğretim kurumlarına alınmazlar ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde istihdam edilemezler. 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile 16.6.1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu hükümleri saklıdır. Bu öğrencilerin kimlikleri bütün askeri yükseköğretim kurumlarına, emniyet makamlarına ve ilgili askerlik şubelerine, alınan çıkarma kararı ile birlikte bildirilir.

             Lisans üstü eğitim ve öğretim

             Madde 39 – Harp okulları bünyesinde ilgili kuvvet komutanlığının ihtiyaç ve gerek duyması ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile teşkil edilecek enstitülerde, Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarına yönelik bilim dallarında lisans üstü eğitim ve öğretim ile bilimsel araştırmalar yapılır.

             Bu enstitülere öğrenci seçimi ile enstitülerde yapılacak lisans üstü eğitim ve öğretimin şekli, süresi, programları ve buna dayalı olarak verilen diplomalar çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.

             Savaş ve olağanüstü hallerde, Genelkurmay Başkanlığınca eğitim ve öğretime ara verilebilir. Eksik öğretim görenlere daha sonra uygulanacak eğitimin ilke ve esasları Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir.

–––––––––––

(1) 19/6/2010 tarihli ve 6000 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan "çıkarılanlara," ibaresinden sonra gelmek üzere "personel ve amortisman giderleri hariç," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 11


Çevrimdışı RekarnO

 • Bölüm Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 2181
 • 1
HARP OKULLARI KANUNU
« Yanıtla #6 : 09 Şubat 2011, 14:51:00 »
YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

             Özlük hakları

             Madde 40 – Harp okullarında görevli asker öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin ödemelerde 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanır.

             Ancak asker öğretim elemanlarına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 12 nci maddesine göre hesaplanacak üniversite ödeneği ile 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu Ek-17 nci maddesine göre ödenen Türk Silâhlı Kuvvetleri hizmet tazminatından hangisi fazla ise o ödenir. Öğretim elemanlarından 28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanundan istifade edenlerin, bu Kanuna göre ödenen tazminatlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri hizmet tazminatı ile üniversite ödeneğinden fazla olması halinde, tazminat ödemeleri 2629 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenir. Ayrıca, Harp Okulu Komutanı, dekan, enstitü müdürü, dekan yardımcıları ve bölüm başkanlarına 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 13 üncü maddesine göre idarî görev ödeneği verilir. Harp Okulu Komutanına verilecek idarî görev ödeneği, rektörlere ödenecek miktar kadardır.

             Harp okullarında görevlendirilen sivil öğretim elemanlarının özlük hakları, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu hükümlerine göre verilir.

             Haftalık okutulması mecburi ders yükü dışında, harp okullarında görevli öğretim elemanlarına, ilgili kuvvet komutanlıklarınca belirlenecek esaslar çerçevesinde, haftada en çok yirmi saate kadar verilecek dersler için 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine uygun olarak ek ders ücreti ödenir.

             Yönetmelik

             Madde 41 – Bu Kanunda esasları belirtilen ve aşağıda yazılı diğer hususlar,Millî Savunma Bakanlığınca altı ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

             a) Çalışma esasları, günlük çalışma saatleri ve haftalık ders yükü, öğretim üyelerinin yaptıkları ve yaptırdıkları uygulama, yönettikleri seminer ve lisans üstü çalışmalarının ne ölçüde ders yükünden sayılacağı ve ek ders ile ilgili hususlar,

             b) Ders kitaplarının ve teksirlerinin bastırılmasında uygulanacak esaslar ve telif hakları ile ilgili hususlar,

             c) Yapılacak bilimsel ve teknik araştırma, inceleme ve yayınlarla ilgili usul ve esaslar,

             d) Harp okullarına giriş koşulları ve kayıt kabul şartları ile ilgili hususlar,

             e) Enstitülere öğrenci seçimi, lisans üstü eğitim ve öğretimin şekli, süresi, programları ile ilgili hususlar,

             f) Öğrencilerin hangi şartlarda o eğitim ve öğretim yılını kaybetmiş sayılacaklarına ilişkin esaslar,

             g) Harp okullarındaki sınav, değerlendirme ve sınıf geçme esasları ve harp okullarının kuruluş yapısına ve ihtiyaçlarına göre yapılan eğitim-öğretim ve buna dayalı olarak verilecek lisans diplomaları ile ilgili esaslar,

Sayfa 12


7803

 

             h) Harp okullarının da savaş ve olağanüstü hallerde lisans ve lisans üstü eğitim ve öğretime ara verilmesine, kısaltılmasına, aday öğrencilerin eksik öğrenimlerini tamamlamalarına ve bu durumda verilecek olan diplomalara ilişkin hususlar,

             ı) Harp okullarının Genelkurmay Başkanlığı ve ilgili kuvvet komutanlıklarınca denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar,

             j) Yabancı öğrencilerin eğitim ve öğretimlerinde uygulanacak usul ve esaslar,

             k) Disiplin esasları ile öğrencilerin disiplin, başarısızlık, sağlık ve diğer nedenlerle okuldan çıkmasında veya çıkarılmasında uygulanacak usul ve esaslar,

             l) Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer hususlar.

             Yürürlükten kaldırılan hükümler

             Madde 42 – 4.8.1971 tarihli ve 1462 sayılı Harb Okulları Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

             Geçici Madde 1 – Harp okullarının kadrolarında öğretim üyelerinin akademik kariyerlerinin yükseltilmesi maksadıyla oluşturulacak kurullarda yeterli doçent ve profesör istihdam edilinceye kadar, harp okulu komutanlıklarınca ihtiyaç duyulacak doçent ve profesör talepleri, ilgili kuvvet komutanlıkları kanalıyla Yükseköğretim Kurumundan temin edilir.

             Geçici Madde 2 – Bu Kanun uyarınca çıkarılacak yönetmelik yürürlüğe konuluncaya kadar, mevcut yönetmeliğin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

             Geçici Madde 3 – (Ek: 19/6/2010-6000/36 md.)

Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce askeri öğrencilikten ayrılan veya çıkarılanlardan ödemelerini tamamlamış olanlar ile borçlarını taksitlendirenler, yargılamaları devam edenler veya kesin hükme bağlanmış olanlar, üç ay içerisinde müracaat etmeleri halinde 38 inci madde hükmünden yararlandırılır.

             Madde 43 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 44 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sayfa 13


7804

 

4566 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

Değiştiren                                                                                                                     Yürürlüğe

  Kanun                            4566 sayılı Kanunun değişen maddeleri                          giriş tarihi

     5758                                                           32, 33                                                        9/5/2008

     6000                                                  38 ve Geçici Madde 3                                       30/6/2010

 


Çevrimdışı RekarnO

 • Bölüm Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 2181
 • 1