Gnderen Konu: Çýlgýn Türkler'in akýllý arabasý  (Okunma says 6511 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Gökbörü

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1515
 • 142
 • DefenceTurk.com
Ynt: Çýlgýn Türkler'in akýllý arabasý
« Yantla #10 : 30 Mays 2022, 16:37:32 »
Mevcut elektrik üretim yöntemimiz aðýrlýklý olarak fosil yakýta dayalý deðil mi? Hidroelektrik santraller, rüzgar santralleri, güneþ santralleri elektrik üretimimizde ne kadar pay sahibi? Hal böyleyken elektrikli araç kullanarak çevreci olunduðunu sanmak biraz düþündürücü? Yanlýþ anlaþýlmasýn, tabi ki elektrikli araçlara geçmek gerek. Ancak o araçlarý þarj edecek enerjiyi temiz olarak üretecek yöntemlerin de geliþtirilmesi gerek!

Kuresel olarak elektrikli araçlarýn içerisindeki pilleri yapabilmek için gerekli madenleri cikartip dünyanýn bir ucundan öteki ucuna gönderirken yapýlan kirliliði de hesaba katmak lazým..

Bence bütün iþlemler hesaba katýlsa elektri araç üretimi daha kirli bilr çýkabilir..

Düþük hacimli petrollu bir arabayý düzgün ve baklim bir þekilde uzun süreli kullanmak 6 7 senede bir elektrikli araba deðiþtirip kullanmaktan daha az zararlý olabilir..

Etken çok yaný elektri ya da deðil o kadar basit denklem deðil
« Son Dzenleme: 30 Mays 2022, 16:39:56 Gnderen: Gökbörü »
What is steel compared to the hand that wields it?

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Çýlgýn Türkler'in akýllý arabasý
« Yantla #11 : 30 Mays 2022, 17:22:14 »
Türkiye ; Rönesans , Aydýnlanma düþüncesi , Sanayi devrimi gibi uluslarýn kaderini belirleyen tarihsel dönüm noktalarýný çeþitli iç-dýþ sebeplerle kaçýrdý...

Yüzyýllardýr bunun sýkýntýsýný yaþýyoruz...Atatürk ; bu geriye gidiþi , batý bilimi ile olan makasýn açýlmasýný durdurdu ve sahip olunan kýsýtlý imkanlarla  Batý biliminin seviyesine ulaþmaya çalýþtý...Allah rahmet eylesin....

Bu farkýn kapatýlmasýnýn tek yolu ; elektrik çaðý güç sistemlerinin yeni yeni baþlamasýndan yararlanarak birebir mücadeleye girmek...

Ben olsam direkt elektrik üzerine yoðunlaþacak bir teknik üniversite açarým...Elektrik depolama teknolojileri üzerinde ar-ge , üretim yapmasý lazým tabi kimya-metalurji mühendisliklerinin de iþbirliði ile..

Dünya elektriði yüzyýllar önce keþfetti ama asýl gücünü yeni yeni kavrýyor...Bunu da elektrik çaðýný da kaçýrýrsak vay halimize...