Gnderen Konu: Yerli Otomobil  (Okunma says 63003 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Yerli Otomobil
« : 09 Temmuz 2009, 22:28:12 »

Dünyada G segmenti otomobil kategorisinde tanýnan Etox'un satýþ fiyatý da belirlendi
09 Temmuz 2009 Perþembe, 16:16

Malkoçlar A.Þ. ile Ostim Sanayici ile Ýþ Adamlarý Derneði (OSÝAD) Güçbirliði A.Þ, Türkiye'nin ilk yerli ve spor otomobil “Etox”u üretmek için iþbirliði kararý aldý.


Malkoçlar A.Þ'ye ait Ertex Plaza'da düzenlenen basýn toplantýsýyla iþbirliði kararýný açýklayan ve ayný zamanda otomobili yapan giriþimci olan Malkoçlar A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Ercan Malkoç, “bu proje önce benim hayalimdi, þimdi Ostim ve tüm Türkiye'nin hayali olacak” dedi.

 

Türkiye halkýnýn kendine ait bir otomobil markasýnýn olmadýðýnýn altýný çizen Malkoç, ilk yerli ve spor otomobili üretmenin bu nedenle oldukça heyecan verici olduðunu söyledi.

Malkoç, “OSTÝM ve Anadolu sanayicisi Türkiye'nin otomobilini üretmek için iþ baþýnda, hayalle baþlayan proje gerçeðe dönüþüyor” diyerek yerel ve merkezi idareden seri üretime geçilmesi sürecinde destek talep etti.

Etox'un üretilmesi için iþbirliði projesinde yer alan Ýç Anadolu Sanayici ve Ýþ Adamlarý Dernekleri Federasyonu (ÝÇASÝFED) Genel Baþkaný Mehmet Akyürek ise Türk ve Anadolu sanayicisinin önemli bir kriz ortamýndan geçtiðini belirterek, krizi aþmada yeni yöntemler bulunmasý gerektiðini, güçlü birliði halinde yerli otomobil Etox'u üretip 60 yýllýk bir rüyayý gerçekleþtirmenin bu anlamda önemli olduðunu söyledi.

Akyürek, Etox'un yüzde 100 yerli olduðunu, akü, dövme parçalarý, farlarý ve kauçuklarýnýn Anadolu sanayicisi tarafýndan üretildiðini belirtti.

OSÝAD Baþkaný Adnan Keskin de konuþmasýnda, Türkiye'nin bir çok yabancý otomobil firmasýnýn üretim üssü olduðunu, diðer yandan ise kendi otomobilini kesinlikle yapamadýðýný ve projenin güç birliði içinde hayata geçirmek için ellerinden geleni yapacaklarýný kaydetti.

OSÝAD Güç Birliði A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Rýfký Güvener de yaptýðý konuþmada, projenin zor olduðunu, oluþturduklarý çalýþma grubundan alýnacak sonuçlarýn ardýndan otomobilin üretilmesi için düðmeye basacaklarýný anlattý.

Yenimahalle Belediye Baþkaný Fethi Yaþar ise belediye sýnýrlarýnda bulunan Ostim'de üretilmesi düþünülen Türkiye'nin ilk yerli ve spor otomobil Etox'un üretimine baþlanýlmasý için ellerinden gelen ne varsa yapmaya hazýr olduklarýný, merkezi idarenin de projeye destek olmasý gerektiðini söyledi.

Etox için iþbirliðine iliþkin konuþmalarýn ardýndan Malkoçlar A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Ercan Malkoç ve Yenimahalle Belediye Baþkaný Fethi Yaþar, Etox'a binerek deneme sürüþü yaptýlar.

Etox'un üretilmesi sürecinde 1 tasarýmcý, 2 makine mühendisi, 1 uçak mühendisi ve 20 teknik mühendis olmak üzere 20 teknik personel çalýþtý.

Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ) Otomotiv Ana Bilim Dalý akademisyenleri tarafýndan, Otomotiv Teknolojileri Ar-Ge Merkezinde (OTAM) 33 ayrý testten baþarýyla geçen Etox, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca verilen ERT40 araç tip onay belgesine de sahip.

Dünyada G segmenti otomobil kategorisinde tanýnan Etox'un deðeri 30-35 bin euro arasýnda deðiþiyor. OSÝAD Güç Birliði A.Þ. tarafýndan Etox için þimdiden Avrupa Birliði ülkelerinden müþterilerin de yer aldýðý 500 sipariþin verildiði ve otomobilin üretilmesinin iki hafta kadar bir süre aldýðý ifade edildi.

http://www.haberturk.com/ekonomi/haber/158048-Iste-ilk-yerli-spor-otomobilimiz.aspx
« Son Dzenleme: 29 Aralk 2019, 13:06:15 Gnderen: SKYWOLF »
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd dreamlistan61

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 170
 • 0
Ynt: Yerli Otomobil
« Yantla #1 : 10 Temmuz 2009, 01:46:49 »
Çok iyi bir haber ve sevindirici :)

evrimd Siyah

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 92
 • 0
Ynt: Yerli Otomobil
« Yantla #2 : 10 Temmuz 2009, 01:51:16 »
Uretmek icin spor otomobil secmeleri yerinde bir karar olmus..  :)

evrimd Þahinbey

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 514
 • 0
Ynt: Yerli Otomobil
« Yantla #3 : 10 Temmuz 2009, 08:43:35 »
%100 yerli olamaz çünkü yerli üretim motor yok...

evrimd Pardus-TR

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 70
 • 0
Ynt: Yerli Otomobil
« Yantla #4 : 10 Temmuz 2009, 09:29:43 »
Motor konusunda benim de sorularým olacak, bilinen yerli motor yok.

Toplama derseniz o baþka tabii ama o zamanda nasýl %100 oluyor onu anlamadým, ayrýca kimse kusura bakmasýn 30-35 bin euroya bu arabayý almam gider Mercedes alýrým o da olmadý BMW.

Bu arabanýn nerede çarpýþma testi, geyik (slalom) testi yada süspansiyonlarýn testi nerede hiçbir test verisi, resmi yok ! Alt aksamý nasýl yaptýn, baþka bir arabadan mý aldýn yoksa sýfýrdan mý ?

Ben inanmýyorum !

Sadece %100 yerli spor otomobil diyorlar halký kandýrmaya, STC-16 modelimiz var bilmeyenler bir incelesin lütfen.

Yapmalarý gereken bence þuydu; herkesin çok rahatlýkla alabileceði, hem yüke gelen hemde ailesi ile keyifli bir gezintiye çýkabilecekleri, hatta taksicilerin de seçebileceði çok uygun fiyatlý bir otomobil olmalýydý hatta Vosvos gibi gerektiðinde biraz faça atýp da öðrenci ve genç kesimede hitap etmeliydi, %100 ilk baþta olmayabilir ama sonradan piyasasýna göre motor da diðer aksamlarýda yaparlardý.

Bu araba Türk halkýna hitap etmiyor, 35 bin euroymuþ, neye istiyorsun bu parayý diye bir sorarlar adama !

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Yerli Otomobil
« Yantla #5 : 10 Temmuz 2009, 10:02:06 »
Ne motoru, ne de diðer teknik özellikleri belli deðilken, bir aracýn yerli olup olmadýðý veya fiyatýnýn uygunluðu gibi konularda  burada kesin yargý bildirmek güç.

Güzel bir haber bence. Ýran'ýn samandý  mesela, bildiðim kadarýyla Peugot motora sahip, ya da onun bir türevine. Ýlk üretilen bir araç için, veya bir prototip için farklý bir motor olmasý da doðaldýr zaten.

Hiçbir test verisi yok deniliyor ama, haberde 33 ayrý testen ve bunlarýn sonunda alýnan belgeden bahsediliyor.

Hayýrlý olsun... :)
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd Pardus-TR

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 70
 • 0
Ynt: Yerli Otomobil
« Yantla #6 : 10 Temmuz 2009, 10:20:05 »
Sayýn Skywolf, bence de haber güzel, insanlar boþ durmuyor birþeyler yapmaya çalýþýyor, takdir ediyorum ama bu derece ciddi bir konuda sadece sözler var havada uçuþan, gerisini göremiyorum belgelerde.

Ayrýca Samand eski Pejo 405'i üzerine geliþtirmedir, sýfýrdan yapýlan bir araba deðildir, ben bindim birkaç senelik modeline dökülüyor, dökülüyor, itici bir havasý var.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Yerli Otomobil
« Yantla #7 : 10 Temmuz 2009, 10:24:29 »
Ayrýca Samand eski Pejo 405'i üzerine geliþtirmedir, sýfýrdan yapýlan bir araba deðildir, ben bindim birkaç senelik modeline dökülüyor, dökülüyor, itici bir havasý var.

Ben de onu diyorum iþte. O araba baþka bir arabadan geliþtirilmiþ, daha doðrusu geliþtirilmemiþ, deðiþtirilip daha geri bir modeli yapýlmýþ. Ama Ýran malý olarak satýlýyor.

Bu haberde geçen araç ise Türk mühendislerin çalýþmasý sonucu ortaya çýkmýþ ve hiçbir teknik özelliði belirtilmemiþ. Henüz yeni olduðu için belki. O nedenle de kötülemek pek uygun bir davranýþ olmuyor. Bekleyelim ve görelim.  ;)
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd Pardus-TR

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 70
 • 0
Ynt: Yerli Otomobil
« Yantla #8 : 10 Temmuz 2009, 10:33:30 »
Ayrýca Samand eski Pejo 405'i üzerine geliþtirmedir, sýfýrdan yapýlan bir araba deðildir, ben bindim birkaç senelik modeline dökülüyor, dökülüyor, itici bir havasý var.

Ben de onu diyorum iþte. O araba baþka bir arabadan geliþtirilmiþ, daha doðrusu geliþtirilmemiþ, deðiþtirilip daha geri bir modeli yapýlmýþ. Ama Ýran malý olarak satýlýyor.


Deðiþtirilip daha geri modeli yapýlmýþ, orasýna koptum, haklýsýn.

Hadi hayýrlýsý bakalým, bekleyelim neler olacak bu etox hakkýnda. Sabah sabah da benim iletilere cevap vermekten Skywolf yordum sizi :D

Yanlýz bu isimdeki " X " harfi beni rahatsý ediyor sanki abece'de X harfimi var bizim, baþka bir isim seçebilirlerdi hem bizim hemde yabancýlarýn okuyabileceði ama belki deðiþtirirler sonraki modellerde.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Yerli Otomobil
« Yantla #9 : 10 Temmuz 2009, 10:46:31 »
http://www.etox.com.tr/teknik.html<a href="http://www.youtube.com/watch?v=4BSjE-Y5zcY" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=4BSjE-Y5zcY</a>
    


<a href="http://www.youtube.com/watch?v=MyW_c0-B_Xo" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=MyW_c0-B_Xo</a>
« Son Dzenleme: 10 Temmuz 2009, 13:41:42 Gnderen: SKYWOLF »
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com