Gnderen Konu: Akýncý ÝHA Projesi  (Okunma says 195828 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd korsan2

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 441
 • 14
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #630 : 01 Ekim 2022, 10:45:12 »

"Gökbey için üretilen motorun turboprop motora dönüþtürülmesi halinde tek baþýna 1500 ila 1800 beygirlik bir güç üretebileceðini belirten Akþit, þöyle konuþtu: “1500 beygir güç sýnýfý, Akýncý’nýn öngörülen en büyük güç sýnýfý. 1500-1800 arasý bir talebi karþýlar, böyle bir ihtiyaç görür. Hatta turboprop sýnýfý motor kullanan Hürkuþ’u da uçurabilir ayný motor.”
4 MOTORLU AKINCI VERSÝYONU
PD170 motorlarýn 225 beygirlik versiyonunun testlerinin yüzde 70’ini tamamladýklarýný açýklayan Akþit, 450’lik iki motorla uçan Akýncý’nýn her iki tarafta çift 225 beygirlik 4 dizel motorla da uçurulabileceðini kaydetti: “Motorlar aðýr ama çok daha az yakýyor. 20-25 saat havada kaldýðýnýzda yakýtta tona yakýn fark ediyor. Bu fazlalýðý daha az yakýt alarak kapatýyorsunuz. Akýncý’nýn dizayný tek motorla yapýldýðý için deðiþim zaman ve maliyet gerektiriyor. Ama acil durumda yapýlabilir.” "

https://www.yenisafak.com/gundem/akinci-icin-acil-durum-senaryosu-3832362

ben ikinci seçenekten yanayým da,  iki seçeneðin de eþ zamanlý olarak,  gerekirse haftaya üretime baþlayacak noktaya getirilmesi,  hazýr halde beklemesi faydamýza olacaktýr.
iki seçeneðin de simülasyonda 150 saat uçuþ yapmýþ halde  beklemesi gerekir.
insansýz radar uçaklarý,  bizim için stratejik bir üründür,  bu nedenle bir çok savunma projesinden daha öncelikli  olmalýdýr.

bir þekilde savaþýn sonuna doðru gidiyoruz.  savaþ sonrasý,  Ukrayna'nýn  batýyla müttefik olacaðýný tahmin etmek zor deðil.
Çin Ukrayna  motor þirketini satýn alacaktý,  ABD bir telefon etti ve Ukrayna  satýþý iptal etti.
bizim için de telefon etmelerini bekleyecek halimiz yok.

 bir ara ortak þirket kurulmuþtu,  bu þirket  üzerinden Türkiye'ye motor teknolojilerinin transfer edileceðini  umuyorduk;  ama  gelinen noktada  bu konuda pozitif bir ilerleme olduðuna dair hiçbir haber  yok medyada.
Ukrayna'daki iha fabrikasý  konusunu da  yarým býrakmak taraftarýyým ben.
ne kadar ekmek,  o kadar köfte.evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #631 : 01 Ekim 2022, 12:40:49 »
Alnt
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar: "Gelecekte Ukrayna'da üretimine baþlanýlacak SÝHA'lar, Ukraynaca bir isim alabilir."


youtu.be/JAGKOinRw68
https://mobile.twitter.com/Keremhok

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #632 : 01 Ekim 2022, 13:03:56 »
Buna nasýl 4 motor takacaklar anlamadým ki... Motoru portatif bir parça zannediyorlar herhalde tak-çýkar-tak-çýkar...
4 motor demek bambaþka bir Akýncý tasarýmý yapmak demek....Týpký Hürjet'e 2 motor takalým meselesi gibi...Aerodinamik ve kanat tasarýmý var imalat ve akýþkan tasarým var varoðlu var...

evrimd korsan2

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 441
 • 14
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #633 : 01 Ekim 2022, 13:27:34 »
"4 motor demek bambaþka bir Akýncý tasarýmý yapmak demek....Týpký Hürjet'e 2 motor takalým meselesi gibi...Aerodinamik ve kanat tasarýmý var imalat ve akýþkan tasarým var varoðlu var..."


Hürjet ile  ayný kapýya çýkmýyor  Akýncý'yý 4 motorlu yapmak.
ayný þey deðil,  Hürjet baþtan  akrobatik yetenekleri yüksek  olacak bir eðitim uçaðýydý.
Akýncý'dan beklenilen bir akrobatik yetenek yok,  dört motorla sürtünme artacaðýndan,  tahminen  manevra yeteneði bundan biraz olumsuz etkilenir;  ama bu da radar görevinde de,  hava yer görevinde de  abartýlacak bir durum deðil.
doðal olarak radar kesit alaný da  biraz daha artar;  ama  bu da dert deðil.
neticede  Akýncý'nýn kocaman kanatlarý var,  motorlar için yer sorunu da yoktur onun.
dediðiniz gibi,  var oðlu var da,  neticede oluru da var.

serkan1976,
re  sen misin?

evrimd Alp

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 620
 • 21
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #634 : 01 Ekim 2022, 13:32:56 »
Burayý okurken, neden olmasýn dedim de o nedenle buraya yazýyorum, ya þu TS 1400 ün orasýný burasýný deðiþtirip farklý motorlar yapabiliyorlarmýþ ya, 1570 bg de güç almýþlar , o zaman yapsýnlar M1 Abraams ýn motoru gibi motor; taksýnlar Altay a, motor zaten küçük helikopter motoru sýðma problemide olmaz, ha jet motorudur çok yakar ama elinde de tak kullan yürüyen bir motorun olur…

evrimd Gökbörü

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1515
 • 142
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #635 : 01 Ekim 2022, 13:57:19 »
Ukraynaya bu kadar þey veriyoruz inþallah bize motor satmak dýþýnda teknolojisinide veriyorlardýr....belki ben atladým ama öyle bir bilgi bulamadým...
What is steel compared to the hand that wields it?

evrimd korsan2

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 441
 • 14
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #636 : 01 Ekim 2022, 14:22:52 »
"Ukraynaya bu kadar þey veriyoruz inþallah bize motor satmak dýþýnda teknolojisinide veriyorlardýr....belki ben atladým ama öyle bir bilgi bulamadým..."


Rusya'nýn ilhak ettiði dört bölgeden birisi de Zaporijya.
bizim motor alacaðýmýz Motor Sich bu bölgedeymiþ internetten aldýðým bilgilere göre
kaynak 1:.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Motor_Sich

kaynak2:
"Ukrayna Zaporijya’da bulunan Motor Sich ve Ývcenko-Progress motor fabrikalarýna yapýlan Rus saldýrýsý sonrasýnda fabrikalarýn zara gördüðü açýklandý. "

https://www.reddit.com/r/Turkey/comments/uy1inn/ukrayna_zaporijyada_bulunan_motor_sich_ve/


evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Akýncý Kýrgýzistan yolcusu.
« Yantla #637 : 12 Ekim 2022, 19:55:43 »
Alnt
Kýrgýz Yetkiliden AKINCI TÝHA Açýklamasý.


Akýncý Kýrgýzistan yolcusu. Geliþmeyi, Kýrgýzistan Milli Güvenlik Komitesi Baþkaný Kamçýbek Taþiyev açýkladý.

Türk Kara Kuvvetleri Komutanlýðý, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlýðý ve Milli Ýstihbarat Teþkilatý (MÝT) Baþkanlýðý tarafýndan aktif olarak kullanýlan AKINCI TÝHA, ihracat performansýný sürdürüyor. Þu ana kadar en az 4 ülkeye ihraç edilen AKINCI TÝHA, Kýrgýz Ordusu’nun da hizmetine sunulacak.


Kýrgýzistan Milli Güvenlik Komitesi Baþkaný Kamçýbek Taþiyev, Baykar’ý ziyaret ederek Yönetim Kurulu Baþkaný Selçuk Bayraktar ve Genel Müdür Haluk Bayraktar ile bir araya geldi. Ziyaretin ardýndan Taþiyev tarafýndan yapýlan açýklamada, “AKINCI bizimdir! Kardeþ halkýmýz sayesinde!” ifadelerine yer verildi.

Böylelikle þu ana kadar en az 4 ülkeye ihracatý yönünde sözleþme imzalandýðý bilinen AKINCI TÝHA, Kýrgýz Ordusu’nun da kullanýmýna sunulacak. Kýrgýzistan’ýn kaç adet AKINCI tedarik edeceði bilinmese de ilk etapta 4 adet AKINCI teslimatý gerçekleþtirileceði tahmin ediliyor.


https://www.savunmasanayist.com/kirgizli-yetkiliden-akinci-tiha-aciklamasi/

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #638 : 15 Ekim 2022, 23:05:24 »
Alnt
Hindistan, AKINCI’yý kopyaladý.

https://mobile.twitter.com/Frknwar

evrimd mavi1991

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1685
 • 36
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #639 : 15 Ekim 2022, 23:22:49 »
ona öyle duba gibi uçak baþ formu yapmýþlar