Gnderen Konu: Japonya Ýle Ýlgili Stratejik Deðerlendirmeler ve Haberler  (Okunma says 15154 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Japonya'dan 42 milyar dolarlýk savunma bütçesi

    14 Ocak 2015Japonya Bakanlar Kurulu, 4,98 trilyon yenlik yani yaklaþýk 42 milyar dolarlýk savunma bütçesini onayladý.

Çin'le tartýþmalý adalar nedeniyle gerginliðin týrmandýðý bir dönemde onaylanan bütçe, bir önceki mali yýla göre yüzde 2,8 oranýnda artýrýldý.

Böylece Japonya on yýl süren kesintilerin ardýndan son üç yýlda savunma bütçesini artýrmýþ oldu.

Yeni Savunma Bakaný Gen Nakatani, Japonya'nýn çevresindeki "deðiþen koþullar" nedeniyle bunun gerekli olduðunu söyledi.Bütçe yeni devriye uçaklarý ve gemileri alýnmasýný öngörüyor.

Bunlar arasýnda 20 devriye uçaðý, beþ adet hem helikopter hem de uçak fonksiyonu olan hava aracý ve altý adet radara yakalanmayan savaþ uçaðý bulunuyor.

Tartýþmalý adalar

Savunma Bakanlýðý ayrýca 30 ambifik araç ve çok uzaktaki uçaklarý ve gemileri tespit etme kapasitesine sahip bir erken uyarý uçaðý almayý planlýyor.


Baþbakan Þinzo Abe'nin giriþimiyle geçen yýl Ýkinci Dünya Savaþý'ndan sonra meþru müdafaa dýþýnda savaþa girmeyi yasaklayan anayasada deðiþikliðe gidilmiþ, saldýrýya uðrayan müttefiklere yardým edilmesinin önü açýlmýþtý.

Pekin ve Tokyo, son yýllarda Doðu Çin Denizi'nde Japonya'da Senkaku, Çin'de de Diaoyu olarak bilinen adalarýn egemenlik haklarý nedeniyle gerginlik yaþýyor.

Bu adalar, Japonya'nýn hakimiyetinde. Ancak Japonya Hükümeti'nin bu adalardan üçünü 2012'de, bir kiþiden satýn almasýndan sonra, Çin'le yýllardýr devam eden gerginlik hýzla týrmanmaya baþladý.

Geçen Aralýk'ta Savunma Bakanlýðý'na atanan Orgeneral Nakatani, Japonya'nun çevresindeki durumun deðiþmekte olduðunu söyledi, "Savunma harcamalarýnýn düzeyi, Japonya'nýn hava, kara ve deniz savunmasý ve vatandaþlarýnýn canýný ve malýný korumasý için gerekli olan miktarý yansýtýyor" dedi.

Çin'de resmi savunma bütçesini önemli ölçüde artýrmýþtý. Çin'in savunma büçesi Japonya'nýnkinin 2.5 katýndan fazla.

Amerika Birleþik Devletleri dünyada en büyük savunma bütçesine sahip ülke. ABD'nin geçen yýlki savunma bütçesi 600 milyar dolardý.

http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2015/01/150114_japonya_savunma_butcesi
« Son Dzenleme: 04 Aralk 2022, 15:24:20 Gnderen: fýrtýna06 »
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Japonya F-3 uçaðýnda kullanacagi motor testlerine basladi.
« Yantla #1 : 10 Austos 2019, 23:40:20 »
youtu.be/fBug9C7jP_w
Alnt
Japonlar, F-3 uçaðýnda kullanmayý planladýklarý, XF-9-1 turbofan motorunun testlerini yapmaya baþladý. Bu motorun  takatinin 26,500 ib ve afterburnerli takatinin 35.200 ib olacaðý belirtilmiþtir. XF-9-1 motoru, 1.800 santigrad üst limit ýsý derecesinde çalýþacak þekilde dizayn edilmiþ.

Ankhises

 • Ziyareti
Ynt: Japonya'dan 42 milyar dolarlýk savunma bütçesi
« Yantla #2 : 11 Austos 2019, 00:12:55 »
Anladýgým kadarýyla Japonlar savaþ uçaklarýný özellikle fight dog üzerinden deðerlendiriyor. Hayallerindeki uçaðýnda F35ten ziyade F22 olmasý bundan kaynaklý sanýrým.. Hýz - menzil - manevra...Bizim hava kuvvetlerinin savaþ uçaðý planlamasý nasýl oluyor-du bundan sonra nasýl olmalý ? ordusu savunma pozisyonundan saldýrý moduna geçmiþ bir Türkiye için soruyorum. Uçak sayýmýz ne olmalý ? bu sayýnýn ne kadar av ne kadarý bombardýmana ayrýlmalý ? Ruslar ve Amerikalýlar gibi saf kan bir bombardýman uçaðýna ihtiyacýmýz gelecek için gündemimizde olmalý mý ? Bu saf kan bombardýman uçaðýný Gezgin seyir füzesi , geliþmiþ ihalar ve gelecek yýllarda geliþtirilmesi muhtemel daha büyük bombalar için soruyorum.
« Son Dzenleme: 11 Austos 2019, 00:14:17 Gnderen: Ankhises »

evrimd tumucin

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2345
 • 24
 • DefenceTurk.com
Ynt: Japonya'dan 42 milyar dolarlýk savunma bütçesi
« Yantla #3 : 11 Austos 2019, 07:25:20 »
japon  askeri bakimindan abd bagimli ucak motor yapa bileceklerini sanmiyorum

sanki  f 110 motorunu biraz degistirerek yapiyoruz havasini vermisler

evrimd ACE

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 765
 • 134
Ynt: Japonya'dan 42 milyar dolarlýk savunma bütçesi
« Yantla #4 : 11 Austos 2019, 08:52:41 »
japon  askeri bakimindan abd bagimli ucak motor yapa bileceklerini sanmiyorum

sanki  f 110 motorunu biraz degistirerek yapiyoruz havasini vermisler

Japonlarýn 6. Nesil için adeta apar topar düðmeye bastýðýný ben de duydum. Japonlar biz veya Ýran gibi tribüne oynamaz oturur yapar. Teknoloji ve bilime bakýþ açýlarý bunu kýsa sürede yapmaya müsait.

Benim aklýma takýlan F-35 konseptiyle kafamýzda oluþan “dog fight tarih oldu; radarý güçlü olan 200 km uzaktan vurup geçecek” fikrinin Japonlar tarafýndan F-35 deneyimi arttýkça ortadan kalkýyor oluþu. Demek ki Japon öngörüsü stealth özelliðin yeterli gelmeyeceðini ve iki stealth uçaðýn halen dogfight ihtimalinin yüksek olduðu yönünde.

F-3 üzerinden giden bu yeni yatýrýmý destekliyorum. Hem F-35’in “biricik” imajýný kýrar hem de Nato paktý savunma sanayindeki Amerikan hegemonyasýný.

evrimd tumucin

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2345
 • 24
 • DefenceTurk.com
Ynt: Japonya'dan 42 milyar dolarlýk savunma bütçesi
« Yantla #5 : 11 Austos 2019, 11:05:13 »
Bizler bilgisayarlari japonyasini övünüyoruz ama

telefon-televizyonda japon egemenligi  bitti  japon savunmaya harcama yapmis

abd ne kadar savunmaya harcama yapiyor 

1 numara abd dünya üzerinde onu gececek ülkede yok

savunmaya ne kadar para dökerseniz o kadarda ileridesiniz sonuc bu

evrimd Mermi

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1069
 • 28
 • DefenceTurk.com
Ynt: Japonya'dan 42 milyar dolarlýk savunma bütçesi
« Yantla #6 : 11 Austos 2019, 11:57:02 »
Dogh fight tarih olmadý. 5. Nesiller arasýnda mutlaka böyle senaryolar olacaktýr. Ama 4. Nesil bir jetin 5. Nesil bir jet karþýsýnda hiç þansý yok. Yaklaþamaz bile.

F-35 uygun fiyat, durumsal farkýndalýk, stealth tasarým, multirole gayet güzel etkili bir uçak. Tipik 5. Nesillerin F-16 savaþan þahini diyebiliriz. Ama bunun yaninda F-15 ayarýnda daha erkeksi, daha güçlü bir jetede ihtiyaç var. Heleki düþmanýnýz Çin ise. Birde okyanus ortalarýnda olan ülkelerin daha fazla yük taþýyabilecekleri, daha fazla harekât yarýçapý olan kýsacasý daha performanslý jetlere ihtiyaçlarý var. Alan çok büyük.
« Son Dzenleme: 11 Austos 2019, 11:57:38 Gnderen: Mermi »

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Japonya'dan 42 milyar dolarlýk savunma bütçesi
« Yantla #7 : 11 Austos 2019, 12:32:39 »
Yeni nesil uçaklar çýktýðýnda dogfight tarih olacak cümlesi  ilk ortaya atýldýðýndan beri karþýyým. Radara yakalanmayan bir uçakla görüþ ötesi menzilden her hava hedefi vurulacakmýþ. Ýyi de karþýnýzdaki de bir stealth uçaksa ve görüþötesi menzilde tespit edemiyorsanýz! 4. nesil uaklarýn 5. nesillere karþý hiç þansý yok demek de mantýklý deðil! Savaþ ortamýnda mantýksýz görünen pek çok þey mantýklý hale evrilebiliyor. Bu örneði daha önce de vermiþtim. Mesela elimizde F-35 uçaklarý var ve bu uçaklarla bir düþman hava saldýrýsýný önlemeye çalýþýyoruz. Düþmanýn hedefi de örneðin bir nükleer santralimiz! F-35'in pilotusunuz ve bütün füzelerinizi düþman uçaklarýnýza harcadýnýz. Pek çok uçaðý düþürdünüz. Ancak biri veya bir kaçý halen hedefe ilerlemekte. Onlara sizden baþka müdahale edebilecek de yok. Elinizde kullanabileceðiniz sadece GAU-22/A 25 mm topunuz var. Hiç düþünmeden düþman uçaklarý ile dogfighta girersiniz. Yoksa milyonlarýn hayatý tehlikede!

Düþmanýn elindeki uçaðýn manevra yeteneði F-35'den daha üstün olan 4. nesil bir savaþ uçaðý olabilir. Bu durumda sizi düþürebilirler.

Tatbikatlarda F/A-18 uçaðýnýn bir F-22'yi vurabildiðini düþünürsek olasýklýlar asla imkansýz deðil!
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd BlackHawk89

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 428
 • -4
 • DefenceTurk.com
Ynt: Japonya'dan 42 milyar dolarlýk savunma bütçesi
« Yantla #8 : 11 Austos 2019, 13:06:33 »
TRnin olmasý gereken savunma bütçeside budur.

evrimd tumucin

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2345
 • 24
 • DefenceTurk.com
Ynt: Japonya'dan 42 milyar dolarlýk savunma bütçesi
« Yantla #9 : 11 Austos 2019, 13:44:03 »
diyanete giden para savunma  bütcesine aktara bililir

istanbul olimpiyat stadina giden para  savunma bütcesine

gide bilirdi spor kulüblerden alinmayan vergiler

savunma bütcesine  gide bilirdi

« Son Dzenleme: 11 Austos 2019, 13:46:59 Gnderen: tumucin »