Gnderen Konu: Türkiye Uydu Fýrlatma Teknolojileri Ve Uzay Sistemleri  (Okunma says 40319 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd barba

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2
 • 0
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye Uydu Fýrlatma Teknolojileri Ve Uzay Sistemleri
« Yantla #20 : 08 Eyll 2015, 01:13:03 »
Asýl soru Türkiyenin uzay programýna ihtiyacý var mý?

Uydu fýrlatma merkezinin Türkiyede olmasý fýrlatma maliyetini arttýracaktýr. Bu durumda sadece askeri uydularý atmak için bu kadar para vermeye deðer mi? Yada projenin amacý tamamen psikolojik mi? Yani ülkece bunu yapabilir olmanýn verdiði tatmin duygusu mu? Eðer projenin amacý milli tatmin ve askeri ise makul olabilir ama pahalýya mal olacaktýr. Ve bunun parasý biz vergi ödeyenlerden cýkacaktýr unutulmamalý.

evrimd Denizci

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 37
 • 4
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye Uydu Fýrlatma Teknolojileri Ve Uzay Sistemleri
« Yantla #21 : 08 Eyll 2015, 12:34:00 »
Bu alanda sarfedilen her kurus yatirimdir. Maliyet yatirim maliyetidir. Yatirim da Türkiyenin özgürlügü, sayginligi yani istikbali için oldugunu unutmayin. Yabanci medya da devami bu konularda atilan adimlari frenleyici hatta küçük düsürücü makaleler okuyoyoruz. Meyveli agiçlarin taslandigini unutmayalim.

evrimd nocen

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 81
 • 0
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye Uydu Fýrlatma Teknolojileri Ve Uzay Sistemleri
« Yantla #22 : 08 Eyll 2015, 20:22:10 »
Evet maliyet önemli ama maliyetten önemli olan þey pirestijdir.
Ama bundan da önemli olan milli güvenliktir.
Zira gün gelir askeri amaçlý uydu fýrlatmaya karþý uluslararasý bir antlaþma bile dayatýlýr.

evrimd AVCI

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3211
 • 36
Ynt: Türkiye Uydu Fýrlatma Teknolojileri Ve Uzay Sistemleri
« Yantla #23 : 14 Eyll 2015, 20:49:05 »
S&H 169

Alnt
Katý ve sývý yakýtlý roket motorlarý ile güçlendirilen üç kademeli bir gövdeye sahip olacaðý belirtilen Milli SLV, yerli tasarým ve üretim Haberleþme ve EO/SAR tabanlý Yer Gözlem Uydularýnýn yörüngelerine fýrlatýlmasýnda kullanýlacak ve 1.5 ton aðýrlýðýndaki faydalý yükü 7ookm irtifadaki Güneþ Eþ Zamanlý bir yörüngeye oturtabilecek.Milli SLV sayesinde yerli tasarým ve üretim uydular güvenli ve herhangi bir kýsýtlama olmaksýzýn alçak dünya yörüngesine yerleþtirilebilecektir.

Roketsan, Milli SLV’nda kullanýlacak katý yakýtlý roket motoruna ait ölçekli maketi 16-19 Haziran 2o15’te Harbiye Askeri Müze, Kongre ve Sergi Sarayý’nda düzenlenen RAST-2o15 Konferansý kapsamýnda açtýðý standýnda sergiledi. Geliþtirme çalýþmalarý sürdürülen katý yakýtlý roket motorunun SLV’nýn birinci kademesinde kullanýlmasý bekleniyor. Ýkinci kademede ise sývý yakýtlý bir roket motorunun kullanýlacaðý belirtiliyor. Edindiðimiz bilgiye göre Proje kapsamýnda ilk olarak bir ‘sonda’nýn geliþtirilmesi ve atýþ testlerinde kullanýlacak bu sondanýn Projenin ilerleyen süreçlerinde booster [üçüncü kademe]’ olarak deðerlendirilmesi öngörülmüþtür.


evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Türksat 4B uydusu bu gece uzaya fýrlatýlacak
« Yantla #24 : 16 Ekim 2015, 08:29:41 »
Türksat 4B uydusu bu gece uzaya fýrlatýlacak
A.A.16 Ekim 2015
Türksat 4B uydusu bu gece uzaya fýrlatýlacakUlaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Feridun Bilgin, Türksat 4B uydusunun bu gece uzaya fýrlatýlacaðýný belirtti.

Bilgin, yaptýðý açýklamada, söz konusu uydunun 16 Ekim Cuma günü (bu gece) Türkiye saatiyle 23.40'ta Baykonur Fýrlatma Üssü'nden fýrlatýlacaðýný kaydederek, "Fýrlatmadan sonra yörüngeye yerleþtirme ve yörünge testlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan aralýk ayýnda devreye alacaðýmýz Türksat 4B uydusu, ka bandý üzerinden internet eriþimi için kullanýlacak. Uydu ile hem kapasitemiz artacak hem de uydu üzerinden internet kullanýmý yaygýnlaþacak" ifadesini kullandý.

4B haberleþme uydusunun, Baykonur'dan fýrlatýlmasýnýn ardýndan, 50 derece doðu yörüngesinde teslim alýnacaðýný ve Türkiye'nin 50 derecede iþletilecek ilk uydusunun 4B olacaðýný belirten Bilgin, uydunun Avrupa, Asya, Afrika, Ortadoðu ile Türk Cumhuriyetlerini kapsayacaðýný söyledi.

Ka band ile uydudan saðlanan internetin hýzýnda artýþ saðlanacaðýný bildiren Bilgin, "Türksat 4B uydusunda yer alan ka band ile daha uygun maliyet ile yüksek hýzlý internet eriþimi saðlanacak ve toplam 3 Gbps veri haberleþme kapasitesi artýþý saðlanacak" dedi.

Bilgin, uydunun ka frekans bandýnda saðlayacaðý 792 MHz ilave kapasitenin televizyonlarýn canlý yayýn geçiþlerinde de yoðun olarak kullanýlacaðýný ifade ederek, "Türksat 3A, Türksat 4A haberleþme uydularý üzerinde veri haberleþmesi ve canlý yayýn geçiþleri için ayrýlan kapasitenin Türksat 4B uydusuna aktarýlarak, 42 derece doðu yörüngesinde televizyon yayýncýlýðý için kapasite artýþý saðlanacak ve daha fazla TV kanalýna hizmet verilebilecek" diye konuþtu.

Türksat 4B uydusunun üretimi 4 Haziran 2014'te tamamlanmýþ, Baykonur Uzay Üssü'nde proton roketinde baþka uydularýn fýrlatýlmasý sýrasýnda meydana gelen arýzalar nedeniyle fýrlatma iþlemleri durdurulmuþ, Türksat 4B için de 16 Ekim 2015 tarihi belirlenmiþti.

http://www.hurriyet.com.tr/turksat-4b-uydusu-bu-gece-uzaya-firlatila-30317015
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Türksat 4B uydusu fýrlatýldý
« Yantla #25 : 17 Ekim 2015, 08:26:22 »
Türksat 4B uydusu fýrlatýldý
17 Ekim 2015
Türksat 4B uydusu fýrlatýldýTürkiye’nin uzaya gönderilen 7. haberleþme uydusu olacak olan Türksat 4B, Türkiye saatiyle 23.40’ta Kazakistan Baykonur’dan fýrlatýldý. Türksat 4B Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden uzaya fýrlatýlan Türksat 4B uydusunu taþýyan roket, fýrlatmadan 2 dakika sonra birinci kademeyi, 5 dakika 27 saniye sonra ikinci kademeyi, 9 dakika 41 saniye sonra ise üçüncü kademesini baþarýyla býraktý.

4B haberleþme uydusunun, Baykonur'dan fýrlatýlmasýnýn ardýndan, 50 derece doðu yörüngesinde teslim alýnacaðýný ve Türkiye'nin 50 derecede iþletilecek ilk uydusunun 4B olacaðýný belirten Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin, uydunun Avrupa, Asya, Afrika, Ortadoðu ile Türk Cumhuriyetlerini kapsayacaðýný söyledi.

ÝLK SÝNYAL 9 SAAT SONRA
     
Göndermeden 9 saat 13 dakika sonra ilk sinyalin alýnmasý planlanan uydunun, istasyonlar aracýlýðýyla tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri gerçekleþtirilecek.
Uydu, "50 derece doðu" boylamýndaki yörüngesine yerleþerek, ticari faaliyetlerine baþlayacak. Uydunun kontrolü, Gölbaþý Uydu Yer Ýstasyonu'na devredilecek ve buradan gönderilecek komutlarla performans testlerine tabi tutulacak.

Aralýk ayýnda ticari faaliyetlerine baþlamasý planlanan 4B uydusunun operasyonel manevra ömrünün 30 yýldan fazla olmasý planlanýyor.

ROKETÝN 3 KADEMESÝ GÖREVÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLADI
     
Fýrlatmadan 2 dakika sonra roketin birinci kademesini býrakan uyduyu taþýyan proton, ikinci kademeyi ise 5 dakika 27 saniye sonra baþarýyla býraktý.
9 dakika 41 saniye sonra roketin kapsülü baþarýyla açýldý. Breeze-M modülü uyduyu, 9 saat 13 dakika uzayda taþýmaya devam edecek.

TÜRKSAT 4B'nin yörüngeye yerleþtirilmesinde Türkiye, Afrika, Avustralya, Japonya, Ýtalya ve Kanada'daki uydu istasyonlarý kullanýlacak.

"ÝNTERNET HIZI ARTACAK"
Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin, Türksat 4B uydusu ile nelerin deðiþeceðini sýraladý.

Ka band ile uydudan saðlanan internetin hýzýnda artýþ saðlanacaðýný bildiren Bilgin, "Türksat 4B uydusunda yer alan ka band ile daha uygun maliyet ile yüksek hýzlý internet eriþimi saðlanacak ve toplam 3 Gbps veri haberleþme kapasitesi artýþý saðlanacak" dedi.

Bilgin, uydunun ka frekans bandýnda saðlayacaðý 792 MHz ilave kapasitenin televizyonlarýn canlý yayýn geçiþlerinde de yoðun olarak kullanýlacaðýný ifade ederek, "Türksat 3A, Türksat 4A haberleþme uydularý üzerinde veri haberleþmesi ve canlý yayýn geçiþleri için ayrýlan kapasitenin Türksat 4B uydusuna aktarýlarak, 42 derece doðu yörüngesinde televizyon yayýncýlýðý için kapasite artýþý saðlanacak ve daha fazla TV kanalýna hizmet verilebilecek" diye konuþtu.

Türksat 4B uydusunun üretimi 4 Haziran 2014'te tamamlanmýþ, Baykonur Uzay Üssü'nde proton roketinde baþka uydularýn fýrlatýlmasý sýrasýnda meydana gelen arýzalar nedeniyle fýrlatma iþlemleri durdurulmuþ, Türksat 4B için de 16 Ekim 2015 tarihi belirlenmiþti."GURUR DUYUYORUZ"
Konuyla ilgili TRT canlý yayýnýnda konuþan Baþbakan Ahmet Davutoðlu "Gurur duyuyoruz, milletimize hayýrlý olsun." dedi. Davutoðlu þöyle devam etti:

"Eskiden imkanlarýmýz sýnýrlýydý. Þimdi uzaya kendi imkanlarýmýzla uydu fýrlatýyoruz. Stratejik olarak güç kazanýyoruz. Çok daha ucuz iletiþim ortamlarýna kavuþacaðýz. Türkiye'nin coðrafi koþullarý nedeniyle de önemli bir boþluðu dolduracak. Kapsamý alaný da çok büyük bir alana yayýlacak. Engellemek istedikleri Türkiye bu. Bunlar daha baþlangýç."

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/30331913.asp
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd мคяครℓเ

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1656
 • 24
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye Uydu Fýrlatma Teknolojileri Ve Uzay Sistemleri
« Yantla #26 : 24 Ekim 2015, 14:31:15 »

Kazakistan'da Bulunan Terk Edilmiþ Hangar
Kentsel kaþif ve fotoðrafçý Ralph Mirebs çok nadir bir þey buldu... Kazakistan'ýn sýnýrlarý içerisinde, Kazakistan'ýn etrafýnda dolaþýrken muazzam bir terk edilmiþ binaya rastladý. Bu daha önce hiç görmediði bir þeydi.

Kazakistan'da Bulunan Terk Edilmiþ Hangar
Bina büyük bir havalimaný hangarýna benziyordu. Ama ondan daha da büyüktü. Ýçerisine girdiðinde bunun tarihteki en özel yapýlardan birisi olduðunu fark etti.

Aslýnda dünyanýn en tarihi öðelerinden ikisi desek daha doðru olur.Terk edilmiþ bina, Kazakistan'ýn Baykonur Uzay Üssü'nün olduðu bölgede yer alýyor. Uzay üssünden millerce uzakta bu arada Uzay Üssü halen aktif.

Kolombiya felaketinden sonra NASA Uzay Programý bitirildiðinde bu yer astronotlarýn Rus Soyuz uzay mekiði aracýlýðýyla Uluslararasý Uzay Ýstasyonu'na gidebilecekleri tek alandý. Özellikle bu hangar geçmiþ zamandaki Rus ve Amerikan uzay araþtýrmalarý alanýndaki rekabetini temsil ediyor.

Hangar Buran Uzay Mekiði Programý için 1974 yýlýnda yapýldý. En inanýlmaz keþif gemilerini üretmek için tasarlandý. Buran Programý 1988 yýlýnda durduruldu ama hangar 1993 yýlýna kadar çalýþmaya devam ettiði için teknolojinin en geliþmiþ parçalarýndan -mekiklerin- üç tanesine ev sahipliði yapmýþtýr.

Sovyetler Birliði'nin çöküþü, 1993 yýlýnda bu tesisin ölümüne sebep oldu. Ne yazýk ki, üç mekikten bir tanesi hariç hiçbiri bir göreve katýlamadý. Terk edilmeden önce sadece tek bir mekik insansýz rotasýný tamamlamýþtýr. Buran Uzay Programý'nda iki mekik boþta durup zaman içinde Kazakistan'da terk edilmiþ ve unutulmuþ halde, tarihi eserlere dönüþmektedir.

Tesiste bulunan atmosferik basýnç kontrol sistemleri ile inanýlmaz geliþmiþ bir bina haline gelmiþti. Ayrýca kalýn duvarlarý toz ve enkazlarý dýþarýda tutuyordu. Bu sistemler þu an kapalý ve doða yavaþ yavaþ bu binayý dönüþtürüyor. Mekikler her geçen gün, toz ve kuþ pisliði ile kaplanýyor. Zeminde kayarak seramiklerini parçalýyor. Uzayýn keþif tarihinin bu iki önemli parçasý, zamanla yok oluyor

Þaþýrtýcý þekilde binada sadece birkaç pencere kýrýlmýþ. Ve vandallar tarafýndan pek bir zarar verilmemiþ. Bu günümüzde terk edilmiþ binalar için çok nadir görülen bir manzara. Kentsel kaþiflerin sloganýnýn gerçekleþmesi güzel bir þey: "Sadece fotoðraf çek ve sadece ayak izlerini býrak"...

Bu iki mekik hiçbir zaman görev alamadý. Bunlar sadece insansýz rotada yolculuk etmeleri için tasarlanmýþtý. Ve hangarda kayýtlý tutuluyordu. Bu iki mekiðin oluþturulduðu tesis kesinlikle büyük. Biz yukarýya bakarken bile bulunduðumuz kattan ne kadar muazzam bir büyüklüðe sahip hayal bile edemiyoruz. O uzayda seyahat için kullanýlan araçlar, terk edilmiþ kalýntýlara dönüþüp, tamamen unutulmuþ olmasý garip deðil mi?

Sanki daha dün Mars'a robotlar gönderilmiþ gibi þimdi bu uzay araçlarý terk edilmiþ ve unutulmuþ. Bu iki mekiðin müzeye götürülmesi gerekiyor. Bu mekikler her gün gördüðümüz gibi deðil, terk edilmiþ ve tek baþýna çürümeye býrakýlmýþ haldeler.

Sarý bloklar tek baþýna bu tesisin büyüklüðünü göstermektedir. Bu bloklar mekiðin etrafýnda hareket edebilir ve hep birlikte mekik hakkýnda çalýþmayý saðlar. Siz bunlarýn son derece deðerli ve aranan þeyler olduðunu düþünmüþsünüzdür. Boyalar kalkmaya baþlamýþ ve duvarlarda klima kontrolü olmadýðý için paslanma baþlamýþ. Zaman, bu iki tarihi ikonik parçanýn kýrýlmasýna ve daðýlmasýna sebep olacak.

Sovyetler Birliði'nin çöküþünden bu yana mekik sanki göreve hazýr gibi görünüyor. Rus Uzay Programý halen aktiften buranýn terk edilmiþ olduðunu öðrenmek bizi þaþýrtýyor. Ama bu manzarayý görmek... Terk edildiðini ve içinde ne olduðunu bilmediðiniz bir binaya ayak bastýðýnýzý ve orada iki adet uzay mekiði gördüðünüzü hayal edin. Þok olacaðýnýzý düþünüyorum...

Seramik kaplama malzemelerinden bazýlarý düþmüþ ama büyük ihtimalle bu mekiðin þekli daha büyük. Ve sadece nem, toz ve kuþ pisliði ile yýllarda kaplý halde...Modelleme sürecinde olan mekik prototip burnu zeminin üzerinde test edilmeyi bekliyordu... Yine de onlar çok iyi durumda ve çalýþma platformlarýyla çevrili haldeler. Boyanýn bozulma sürecinin hýzlanmasýyla soyulmaya baþlamýþ. Bu sanki kendi içinde bir müze yapmýþ gibi görünüyor. Ve bunlar þimdiye kadar bizim en kýsa sürede aldýðýmýz en büyük teknolojik geliþmelerdir.

Bu güzel þey yavaþ yavaþ parçalanýyor ve bizim kalbimizi de parçalýyor. Bu görüntüler oldukça sürreal bulunmaktadýr.Bunu görünce Altýn Çað'ý hayal edin. Rus bilim adamlarý, bilinmeyeni keþfetmek ve tarihe geçmek amacýyla uzay keþif yolculuðunun düðmesine basýyor... Bu muhteþem olmalý.
http://kokpit.aero/kazakistanda-terk-edilmis-uzay-ussu

Ne varsa toplayýp getirmek lazým. Bize baya malzeme cýkar baya bi bilgi birikim kazandýrýr...

evrimd мคяครℓเ

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1656
 • 24
 • DefenceTurk.com
Türkiye Uydu Fýrlatma Teknolojileri...
« Yantla #27 : 01 Ocak 2016, 00:49:39 »
« Son Dzenleme: 01 Ocak 2016, 01:05:24 Gnderen: мคяครℓเ »

evrimd tumucin

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2345
 • 24
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye Uydu Fýrlatma Teknolojileri Ve Uzay Sistemleri
« Yantla #28 : 01 Ocak 2016, 14:01:05 »
2023  ölme esegim ölme

evrimd TR(B)

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 366
 • -23
Ynt: Türkiye Uydu Fýrlatma Teknolojileri Ve Uzay Sistemleri
« Yantla #29 : 01 Ocak 2016, 15:20:38 »
en azýndan ortada iyi kötü bir hedef var. hedefsiz olmak daha kötüdür... 2023 insan ömrü için uzun olsa da devlet ömrü için kýsadýr.