Gnderen Konu: Türkiye - ABD Ýliþkileri  (Okunma says 231640 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Atsýzbey

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 93
 • 6
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #60 : 30 Temmuz 2018, 12:16:19 »
Ne irkçisi ama? Türk irkçisi mi, kürd irkçisi mi, slav irkçisi mi?

Elin rizeli slav mafya bozuntusu ülkücü diye çikti ortaya!
[/quote

Türk ýrkcýsý ..zaten Türk deðilse zaten türk ýrkcýsý diyemiz...hocam ülkücüler de zaten ýrkçý deðil aslýnda türkçü bile deðiller de...neyse

evrimd Coder

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 12
 • 3
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #61 : 30 Temmuz 2018, 21:18:21 »
Yagbu muhalif olayým derken bir çok kere farkýnda olmadan gaflet ve dalalet içerisinde oluyorsun.  Bence bu kadar radikalleþme.ABD bir din görevlisi için temsilciler meclisinde karar çýkarttýrýyor, bizim Halkbank genel müdür yardýmcýmýz ABD'de tutuklu, Türkiye'den ses soluk yok. Kapalý kapýlar ardýnda ne türlü pazarlýklar yapýlýyorsa artýk bu benim hiç hoþuma gitmiyor. ABD'de baþkan ayrý telden çalýyor, savunma bakaný ayrý telden çalýyor ya da bunlar bizimle resmen dalga geçiyor. Umarým sonunda bu baskýya boyun eðmek zorunda kalmayýz.
Neden ses çýksýnki. Bu hükümet devletin bankasýný iþin içine katýp fýrýldak çevirmeye kalktý onuda eline yüzüne bulaþtýrdý. Bir tarafta dünyanýn karþýsýnda durdugu bir ülkeye (iran) para aklamaya çalýþan bankanýn genel müdür yardýmcýsý , diðer tarafta ne halt yemiþ olursa olsun hristiyan dünya için önemli biri olan peder. Koy bakalým hangisi daha agýr basýyor. Birde o kadar vukuatlýyýzki , Amerika "pederi fethullaha gülene takas için sebepsiz yere ellerinde tutuyolar" dediðinde bunu çürütecek bir delil ortaya koyamýyoruz. Adalarýn birinde ajanlýkla suçlanan 4-5 kiþi yakalanmýþtý. Bir villada harita açmýþlar ülkeyi bölme hesaplarý yapýyolar diye yansýmýþtý haberlere. Ne oldu o "ajanlar" ? Serbest. Kendi halkýmýz içinde dahi genel görüþ "mevcut sistemin istediði kiþiyi fetöcü ithamýyla yerinden etme" algýsý var. Halkýn bunu düþünüyorken elin teksas kafalýsý Amerikalýsýna ne anlatacaksýn. Burda kaç defa yazdým. Bizim devlet aklýmýz yok. Ýsteyenin zoruna gitsin. devletler bir fikirle akýlla ayakta durur. Tek kiþinin düþünceleriyle deðil. Tek kiþinin o günki moduyla alakalýda deðil. Bir aklýn olmayýnca , bir sistemin olmayýnca yaptýgýn iþleri böyle eline yüzüne bulaþtýrýrsýn. Düne kadar kendi tvlerinde ekrana çýkartýp "hayýrsever iþadamý" algýsý yarattýklarý Reza Zarrab neden Amerikaya gidip teslim oldu. Ne çevirdikleri belli deðil. Sonra burdan birileriniz çýkýyor ve diyorki bu devlet meselesi hükümet deðil. Bu devlet meselesi þahýs deðil. Amerikanýn baþýmýza ördüðü binlerce olay var sonuna kadar katýlýyorum. en baþta pkk belasýný beslediler besliyolar. Lakin bugünki durumda kimse mevcut hükümetin hiç suçu yok onlar süt dökmüþ kedi muamelesi yapýpta insanýn aklýyla oynamasýn. Olmayan beyinlerinde fýrtýna estiriyolar.

Sen önce abd seviciliðini býrak milli ol sonra konuþ her lafýn her sözünde aþaðalýk kompleksine bürünmüþsün bunuda ileri görüþlü ve adeletli söylüyormuþsun gibi gösterip durmayý býrak sen kimsin devletin aklýný sorgulamak kim nesin bu ülke için ne yaptýn bu vatan için isimsiz kaç kiþi þehit oluyor haberin varmý ahlaksýz herif tek kiþi dediðin ismini versene bu ithamlarda bulunuyorsun asýl sen aklýný baþýna al fýrtýnalar esmesin o beyin olmasý gereken yerde !!! Ýranla iþ çevirmiþ niye senin gibi abd uþaðýmý olmasý gerekiyordu devletin ??? bizim çýkarlarýmýz önemli senin veya senin vatanýn abdnin deðil hükümete laf çakacam diye devlete laf çakmaya devam edersen beynine mýh gibi çakarlar bilgin olsun

Not: Sayýn yönetim bu adam bu yorumlarýyla aleni olarak suç iþliyor lütfen buna müsahama göstermeyin. Abd aðzýyla konuþup yargýlamasý bitmemiþ kanýtlarý olmayan bir olay hakkýnda devlet eline yüzüne bulaþtýrdý demek suçtur.
Milli olmayýda mý sizden öðrencez ? Bu ülkenin 80 milyon vatandaþýndna biri isem 80 milyonda 1 olan konuþma , ifade etme hakkýmý kullanýrým bunu engellemeyede senin çapýn yetmez. Ne yaptýn vatan için diyor ? 7 ekim 2007de 13 arkadaþýmý 100 metre ilerimde þehit verdim ben , arkadaþýmýn o halini görünce 4-5 yýl et yiyemedim . ne içindi ? sizin mantaliteniz birkaç yýl sonra açýlým kafasý yaþasýn diye miydi ? haburdan içeri 30 teröristi davulla karþýlasýn diye miydi ? Sen kimsin bana vatanseverliði milliliði öðretiyorsun be adam.. Suç iþliyormuþumda bak bak. Yukarda da dedim bu beyin yapýsý karþý tarafa zeka olarak üstün gelemeyince direk birþeylerle suçlar. ya fetöcülük yada amerikancýlýk. Ben tabiki eleþtircem . Bu ülkede yaþýyorsam tabiki eleþtircem. Herþeye okey diyip ferman padiþahýndýr kafasý yaþamýycam. Benim çocugum bu ülkede yaþayacaksa aydýnlýk bir Türkiye peþinde tabiki koþcam. Bizim çýkarlarýmýz önemli diyor senin çýkarýn falan önemli deðil. Sizin çýkarlarýnýz hükümetin baþta durmasý üzerine kurulu. Sizin çýkarlarýnýz bu ülkedeki Atatürk algýsýný yýkýp Tayyipci bir zihniyete bürümek.Ben hükümet nedir devlet nedir çok iyi biliyorum. Yazdýgým yazýda bana devlete karþý tek söylenmiþ laf söyle ama yok algýda seçicisin nede olsa , Kaç kez burda devletçi adamým demiþim. Senin gibi parti ayincisi deðil. Benim ideolojim senin partici düþünce tarzýnýn çok ötesindedir. Ayrýca duruþmasý bitmemiþ falan filan diye saçmalamýþsýn. Böyle aðzý açlýktan kokan insanlarýn yarým akýllarýyla birþeyleri savunuyor olmasý sizler için ne kadar üzücü bir durum. Ben tiksiniyorum sizin þu parasýz avukatlýgýnýzdan artýk.birde tehdit ederek sindirmeye çalýþma. Bak ikide bir bunu yapýyorsun yapma. komik oluyor. Kaç yaþýndasýn sen ? suçmuþta , milli deðilmiþizde , amerikancýymýþýzda , melemenciyim onuda söyleseydin keþke çok güzel kaþarlý melemen yaparým. Bak buda bir destek saðlar sana bunuda not al.

evrimd Canik

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 279
 • -27
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #62 : 31 Temmuz 2018, 01:52:52 »
Kürdleri hrýstiyanlaþtirma derken bugüne kadar kaç kürdü hrýstiyanlaþtirabilmiþ acaba? Bir de kürdler bizim gözümüzde zaten "Zerdüþt" deðil miydi?

15 temmuz da bana göre darbe deðil tiyatroydu. Birileri kupon arsalara kondu firsattan istifade!
15 temmuz tiyatroydu yani Gülen darbe baþarýsýz olunca sabah bu açýklamayý yapmýþtý  böyle bir algý oluþturmuþtu helal olsun aþý tutmuþ  vatan haini sizi kandirmayida baþarmýþ!

evrimd Partikül

 • 2017 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1555
 • 197
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #63 : 31 Temmuz 2018, 02:11:02 »
Bana öyle geliyor ki, bazý kavramlar son derece özensiz kullanýlýyor. Örneðin ýrkçýlýk gibi... Yaradýlýþ itibariyle hiç bir ýrkýn diðer bir ýrka karþý üstünlüðü yoktur. Bilimsel araþtýrmalar göstermiþtir ki; benzer yaþam koþullarýnda büyüyüp yetiþtirilen farklý ýrklara mensup insanlarýn -doðuþtan gelen bazý özellikler hariç- birbirlerine karþý zeka veya yetenek bakýmýndan üstünlükleri yoktur. Örnek vermek gerekirse; zenci kadýnlarýn beyazlara göre daha rahat doðum yapmasýnýn nedeni; yaradýlýþ itibariyle kalça kemiklerinin daha geniþ olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Buna benzer özellikleri üstünlük olarak betimleyeceksek, muhakkak ki her ýrkýn belli konularda üstünlüðü vardýr. Örneðin Çin' linin göz çekikliði üstünlük belirtisiyse; zencinin deri rengi de Çinliye göre üstünlüktür. Nitekim Afrika sýcaðýnda pancar gibi yanacaktýr:) O nedenle bu gibi þeyleri üstünlük sembolü olarak görememek lazým.

Meseleye dini açýdan yaklaþacak olursak; ayet-i kelime ''Üstünlük Takvadadýr'' diyor. Mesela üstünlük çok namaz kýlandadýr veya çok oruç tutandadýr diyor mu! Takva ise; KORUNMA, SAKINMA demektir. Peki kime karþý korunma veya sakýnma? El cevap: her þeye karþý! Kendine karþý, doðaya karþý, diðer yaratýlanlara karþý... Ne diyor; Yaratýlaný sev, yaratandan ötürü! Kendini de koru, ayrýca diðer yaratýlanlarý da... Çünkü bunlar yaratanýn emanetidir ve her birinini rýzalýðý vardýr. Yeri geldiðinde kendinden de razý olmalýsýn. Ona da nefis muhasebesi diyoruz. Yeri geldiðinde Allah razý olsun diyoruz; peki sen kendinden razý mýsýn? Bu nefis muhasebesini ve öz eleþtiriyi her daim yapmak lazýmdýr. Yeri geliyor, yapmaya çalýþýyor. Allah günahlarýmýzý affetsin.

Türkçülük, Tengricilik açýsýndan meseleye yaklaþacak olursak; burada da ýrkçýlýðýn zerresinden söz edilemez. Bir Türkçü, bir Tengrici; bütün tabiatý sever. Çünkü canlý-cansýz her nesnenin ruhu olduðuna inanýr. Aðacýn, taþ'ýn, topraðýn, kaya parçasýnýn, akan derenin, çaðlayan pýnarýn... Bunlara kötü davranýrsan, kötülük görürsün. Sana hizmet edene hizmetkar olmasýn -der. Hizmet edersen hizmet görürsün. Örneðin arabaný periyodik bakýma götürmezsen yolda kalýrsýn; dereye pislersen, oradan su içemezsin gibi...  Ýçersen domuz gibi olursun. Domuz yaradýlýþ itibariyle o pisliði tolere edebilir lakin sen edemezsin. O nedenle kim olduðunu bilmen lazým.

Bir kemalist olarak meseleye yaklaþacak olursam; Büyük Atatürk, iki lafýnda birinde neden Türklüðü yüceltmiþtir? Örneðin, '' Hayattaki tek üstünlüðüm Türk olarak doðmaktýr'' gibi... Bana göre Atatürk' ün Türklük bilincinde kesinlikle ýrkçýlýk yoktur fakat katýksýz Türkçülük vardýr. Atatürk kendi milletini özünden çok sevmektedir ve milletini yüceltmek, ileriye götürmek istemektedir. Fakat bunu yaparken diðer milletlerin sýrtýna binmeyi asla düþünmemiþtir. O da Türklüðün þanýndandýr.

Efenim, bendeniz de öz be öz, katýksýz, saf kan, halis bir Türk evladý olarak; Türk olmaktan büyük bir þeref duymakla birlikte meseleye aynen Atamýzýn baktýðý pencereden bakmýþ bulunuyorum.       

evrimd Archangel99

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1355
 • 191
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #64 : 31 Temmuz 2018, 03:07:30 »
Kürdleri hrýstiyanlaþtirma derken bugüne kadar kaç kürdü hrýstiyanlaþtirabilmiþ acaba? Bir de kürdler bizim gözümüzde zaten "Zerdüþt" deðil miydi?

15 temmuz da bana göre darbe deðil tiyatroydu. Birileri kupon arsalara kondu firsattan istifade!

Tiyatro ise bununla ilgili argümanlarýn neler? O kadar asker hayatlarýný bilerek, isteyerek, sýrf Erdoðan baþkan olsun diye mi kararttý? Altan kardeþler darbeden 1 gün önce bile darbeden bahsederken, FETÖ'cüler darbe anýnda sosyal medyadan sevinç çýðlýklarý atarken, ordu içinde ismi bilinmeyen kahramanlar FETÖ'cü sözde subaylara karþý mücadele ederken, tanklar, helikopterler, uçaklar meydanlara çýkmýþken bana tiyatro olabileceði ile ilgili tek bir kanýt ya da argüman söyle.

Þunu dersen ki; Erdoðan'ýn ve devletin darbe olacaðýndan haberi vardý. Buna ben de katýlýyorum. Erdoðan'ýn tatile çýkmasý, yerinin sýr gibi saklanmaya çalýþýlmasý aslýnda darbeden haberleri olduðunun, olabileceðinin göstergesi ama tarihi konusunda kesin bir bilgileri yoktu. Darbe olacaðý bile belirlenen darbe saatinden 12 saat önce MÝT'e sýzdýrýldý. Onun için darbe saati erkene çekildi. Deþifre olduklarýný farkettikleri zaman darbe saati beklenmeden iþleme konuldu. Bazýlarý bu saatte darbe olmaz bu tiyatro diyor ama darbe normalde gece 3'ten yani çoðu kiþi uyuduktan sonra baþlayacaktý.

Akýn Öztürk gerçekten torunlarýný görmek için mi Akýncý'daydý o saatte? Adil Öksüz gerçekten arsa bakmaya gittiði için mi Akýncý'ydaydý? Bu adam asker deðil, arsa bakmaya Akýncý üstüne gidiyor yani? Ortada bal gibi de bir darbe var. Ergenekon, Balyoz gibi yalanlarla kahraman subaylarýmýza iftira atan, yargý ve emniyet güçleriyle hükümete opersayon yapabilecek kadar kudrete sahip olan FETÖ bal gibi darbeye kalkýþtý. Zaman Gazetesi'nin darbeden 9 ay önceki reklamlarý, FETÖ'cü akademisyenlerin keþke bir profesör deðil de albay olsaydým dediði bir yerde bu darbenin tiyatrodan ibaret olduðunu kimse bana inandýramaz.

Hükümete muhalif olmakla gerçekleri görmemek, görememek apayrý þeyler. Ahmet Altan 1 Kasým seçimlerinden sonra bu iþ darbeyle biter diyor. Ekrem Dumanlý gidecek, gitmek zorunda kalacak diyor. Bunlarý neye güvenerek söylüyorlar? Sadece bu söylemler, bu eylemler bile bu darbenin FETÖ tezgahý olduðunun kanýtýdýr.

evrimd UYVAR

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2045
 • -111
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #65 : 31 Temmuz 2018, 07:19:11 »
@canik

Asil kandirilanlar sizlersiniz. Tek bir argümanim var. Diðerlerini yasal süreçlere sakliyorum. Derdest edilmiþ hulusinin kafasina sikilsaydi darbe baþariliydi! Gerisi laf kalabaliði!!!
''Baþarýnýn sýrrý amaca sadakattir.''

evrimd UYVAR

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2045
 • -111
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #66 : 31 Temmuz 2018, 07:31:03 »
@partikül

Mustafa kemal'in ekmeðini yiye yiye bitiremediniz 95 yildir. Unutma ki fetö de pkk da kemalist zihniyetin egemen olduðu dönemde yetiþti. Demek ki eksik, hatali ve yetersizsiniz!

Bir de mesajlarini hep uzun tutuyorsun. Sonuna geldiðimde baþini unutuyorum! Derdini meramini anlatmak bu kadar zor olmamali.
« Son Dzenleme: 31 Temmuz 2018, 07:32:30 Gnderen: UYVAR »
''Baþarýnýn sýrrý amaca sadakattir.''

evrimd Tigerfish

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2286
 • 198
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #67 : 31 Temmuz 2018, 10:38:00 »


Bir de mesajlarini hep uzun tutuyorsun. Sonuna geldiðimde baþini unutuyorum! Derdini meramini anlatmak bu kadar zor olmamali.

Ýlginç. Kitap okumadan bugünlere nasýl geldiniz?

Uzun mesajlar sizi bu kadar zorluyorsa...

evrimd Partikül

 • 2017 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1555
 • 197
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #68 : 31 Temmuz 2018, 10:41:59 »
@partikül

Mustafa kemal'in ekmeðini yiye yiye bitiremediniz 95 yildir. Unutma ki fetö de pkk da kemalist zihniyetin egemen olduðu dönemde yetiþti. Demek ki eksik, hatali ve yetersizsiniz!

Bir de mesajlarini hep uzun tutuyorsun. Sonuna geldiðimde baþini unutuyorum! Derdini meramini anlatmak bu kadar zor olmamali.

Bana göre Atatürk' ten sonra ki dönem için Kemalizm' den söz edilemez. Kemalist þair Attila Ýlhan' ýn söylediði gibi;

Yýllar gelir geçer, kuþlar gelir geçer,
Her geçen seni bizden parça parça götürür,
Mustafa'm Mustafa Kemal'im.

-diyordu. Aynen de dediði gibi olmuþtur. Ýnönü' yle baþlayan süreç, sað iktidarlar döneminde daha yozlaþtýrýlmýþ; en son siyasal Ýslamcýlar döneminde iþ rejim deðiþikliðine kadar gitmiþtir. Her gelen Atatürk' e ihanet etmiþtir. Fakat biz onlardan deðiliz. Yahu, düþünebiliyor musunuz; bir ülkenin genel kurmay baþkaný; Atatürk' ü hapse düþtüðüm zaman daha iyi anladým diyebiliyor (!) O paþaya demek lazým ki, sen Atatürk' ü daha evvelden anlayabilseydin durduk yere hapse girmezdin! Biz onlardan da deðiliz hocam. Zaten bizim gibiler numuneliktir. O nedenle gücümüz Türk milletini yüceltmeye yetmiyor. Türk milletini asýl itibariyle kendine ihanet etmektedir. Zaten Türk' ün aklý son saniyede baþýna gelir. Þayet öyle olmasaydý Türk olduðumuzu nereden anlayacaktýk!

---

Uyanýn üzerine bu iletiyi kýsa tutmaya çalýþtým.

evrimd firtinabaskan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 123
 • -85
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #69 : 31 Temmuz 2018, 22:40:44 »
Yabgu için ýrkçý deseniz tamam derim de, amerikancý demek hiç tanýmadýðýnýz anlamýna gelir. Ha bir de hiç tanýmadýðýnýz birine bu vatan için ne yaptýn ki diyerek aþaðýlamaya çalýþmak ayrý bir fiyasko. Bu ülkede herkes ayný düþüncede olmak zorunda deðil! Dolayýsýyla sizinle ayný düþüncede olmayan herkes vatan haini deðil! Hatta sizden bile fazla vatansever olabilir, bilemezsiniz!
Bunu bilemeyenler, yakýn geçmiþte Fethullah CIA ajanýrdýr dediðimizde, bize muhterem hoca efendimize iftira atmayýn diyen beyinsizlerin ta kendileridir. Düne kadar tapýndýklarý hocaefendilerini ölümüne savunanlar, bugün farklý düþünenleri vatan haini ilan edecek kadar beyinsizliklerine devam ediyorlar.

Bu nedenle, bu beyinsizlerle ayný duruma düþmeyin!

Beni  bahsettiðiniz kiþilerin fetö olaylarý ilgilendirmez onun baþý 1960 lar sonrasýnda baþlar  yabgu denilen þahýs arkadaþlarýný þehit düþüren  adamlarýn aðzýyla konuþup sonrada ben nerede devlete sallamýþým yok onu yapmýþým vs deme þanþý yoktur..

Açýn bakýn Terörist liderleri rudawlarda vs nelerden bahsediyor ayný aðýz ayný kelamlar yok þöyleymiþ yok böyleymiþ halkbank iþi çevirmiþler kim söyledi bunu kanýtýn nerde senin hele bir sun bakalým abd savcýsý henüz sunamadý belki senide telefonlarla felan arayýp söylemiþlerdir evraklar eksiktiya fetöyü istemek için bu dildenmi konuþayým seninle o baðnaz partili düþüncelerini nefret tohumlarýný devlet üzerinden saçamazsýn bunu bil !!!

Genel olarakda herkese diyorumki mesele parti deðil devlet meselesidir. Ben burda çoðu konuyu takip ediyorum bugünde tesadüf bir yazý gördüm burda çoðu zati muhterem ürettiðimiz ürünlerin motorlarý hakkýnda eziklerken Ýsrail Merkava tanklarýný eðitim gören çocuklara büyük bir abide olarak sunuyor  ancak motoru alman mtudan alýnma israilde kimse yahu bu tankýn motoru alman demiyor demek istediðim noktada tam olarak burasýdýr.