Gnderen Konu: Türkiye - ABD Ýliþkileri  (Okunma says 231708 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd mavi1991

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1685
 • 36
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #50 : 29 Temmuz 2018, 20:25:10 »
Ne kýymetli din adamlarý varmýþ, bu ne lan adamlar neredeyse savaþ çýkaracaklar

evrimd UYVAR

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2045
 • -111
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #51 : 29 Temmuz 2018, 20:47:33 »
Geçti borun pazari.

abd, bir din adami vatandaþini bile alamayacak görüntü vererek hrýstiyan dünyadaki liderliðini kaybetti.

Artik iflah olmazlar. Bundan sonrasi rampa aþaðý!
''Baþarýnýn sýrrý amaca sadakattir.''

evrimd firtinabaskan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 123
 • -85
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #52 : 29 Temmuz 2018, 20:58:12 »
ABD bir din görevlisi için temsilciler meclisinde karar çýkarttýrýyor, bizim Halkbank genel müdür yardýmcýmýz ABD'de tutuklu, Türkiye'den ses soluk yok. Kapalý kapýlar ardýnda ne türlü pazarlýklar yapýlýyorsa artýk bu benim hiç hoþuma gitmiyor. ABD'de baþkan ayrý telden çalýyor, savunma bakaný ayrý telden çalýyor ya da bunlar bizimle resmen dalga geçiyor. Umarým sonunda bu baskýya boyun eðmek zorunda kalmayýz.
Neden ses çýksýnki. Bu hükümet devletin bankasýný iþin içine katýp fýrýldak çevirmeye kalktý onuda eline yüzüne bulaþtýrdý. Bir tarafta dünyanýn karþýsýnda durdugu bir ülkeye (iran) para aklamaya çalýþan bankanýn genel müdür yardýmcýsý , diðer tarafta ne halt yemiþ olursa olsun hristiyan dünya için önemli biri olan peder. Koy bakalým hangisi daha agýr basýyor. Birde o kadar vukuatlýyýzki , Amerika "pederi fethullaha gülene takas için sebepsiz yere ellerinde tutuyolar" dediðinde bunu çürütecek bir delil ortaya koyamýyoruz. Adalarýn birinde ajanlýkla suçlanan 4-5 kiþi yakalanmýþtý. Bir villada harita açmýþlar ülkeyi bölme hesaplarý yapýyolar diye yansýmýþtý haberlere. Ne oldu o "ajanlar" ? Serbest. Kendi halkýmýz içinde dahi genel görüþ "mevcut sistemin istediði kiþiyi fetöcü ithamýyla yerinden etme" algýsý var. Halkýn bunu düþünüyorken elin teksas kafalýsý Amerikalýsýna ne anlatacaksýn. Burda kaç defa yazdým. Bizim devlet aklýmýz yok. Ýsteyenin zoruna gitsin. devletler bir fikirle akýlla ayakta durur. Tek kiþinin düþünceleriyle deðil. Tek kiþinin o günki moduyla alakalýda deðil. Bir aklýn olmayýnca , bir sistemin olmayýnca yaptýgýn iþleri böyle eline yüzüne bulaþtýrýrsýn. Düne kadar kendi tvlerinde ekrana çýkartýp "hayýrsever iþadamý" algýsý yarattýklarý Reza Zarrab neden Amerikaya gidip teslim oldu. Ne çevirdikleri belli deðil. Sonra burdan birileriniz çýkýyor ve diyorki bu devlet meselesi hükümet deðil. Bu devlet meselesi þahýs deðil. Amerikanýn baþýmýza ördüðü binlerce olay var sonuna kadar katýlýyorum. en baþta pkk belasýný beslediler besliyolar. Lakin bugünki durumda kimse mevcut hükümetin hiç suçu yok onlar süt dökmüþ kedi muamelesi yapýpta insanýn aklýyla oynamasýn. Olmayan beyinlerinde fýrtýna estiriyolar.

Sen önce abd seviciliðini býrak milli ol sonra konuþ her lafýn her sözünde aþaðalýk kompleksine bürünmüþsün bunuda ileri görüþlü ve adeletli söylüyormuþsun gibi gösterip durmayý býrak sen kimsin devletin aklýný sorgulamak kim nesin bu ülke için ne yaptýn bu vatan için isimsiz kaç kiþi þehit oluyor haberin varmý ahlaksýz herif tek kiþi dediðin ismini versene bu ithamlarda bulunuyorsun asýl sen aklýný baþýna al fýrtýnalar esmesin o beyin olmasý gereken yerde !!! Ýranla iþ çevirmiþ niye senin gibi abd uþaðýmý olmasý gerekiyordu devletin ??? bizim çýkarlarýmýz önemli senin veya senin vatanýn abdnin deðil hükümete laf çakacam diye devlete laf çakmaya devam edersen beynine mýh gibi çakarlar bilgin olsun

Not: Sayýn yönetim bu adam bu yorumlarýyla aleni olarak suç iþliyor lütfen buna müsahama göstermeyin. Abd aðzýyla konuþup yargýlamasý bitmemiþ kanýtlarý olmayan bir olay hakkýnda devlet eline yüzüne bulaþtýrdý demek suçtur.

evrimd Yabgu

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 724
 • -96
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #53 : 29 Temmuz 2018, 22:29:45 »
ABD bir din görevlisi için temsilciler meclisinde karar çýkarttýrýyor, bizim Halkbank genel müdür yardýmcýmýz ABD'de tutuklu, Türkiye'den ses soluk yok. Kapalý kapýlar ardýnda ne türlü pazarlýklar yapýlýyorsa artýk bu benim hiç hoþuma gitmiyor. ABD'de baþkan ayrý telden çalýyor, savunma bakaný ayrý telden çalýyor ya da bunlar bizimle resmen dalga geçiyor. Umarým sonunda bu baskýya boyun eðmek zorunda kalmayýz.
Neden ses çýksýnki. Bu hükümet devletin bankasýný iþin içine katýp fýrýldak çevirmeye kalktý onuda eline yüzüne bulaþtýrdý. Bir tarafta dünyanýn karþýsýnda durdugu bir ülkeye (iran) para aklamaya çalýþan bankanýn genel müdür yardýmcýsý , diðer tarafta ne halt yemiþ olursa olsun hristiyan dünya için önemli biri olan peder. Koy bakalým hangisi daha agýr basýyor. Birde o kadar vukuatlýyýzki , Amerika "pederi fethullaha gülene takas için sebepsiz yere ellerinde tutuyolar" dediðinde bunu çürütecek bir delil ortaya koyamýyoruz. Adalarýn birinde ajanlýkla suçlanan 4-5 kiþi yakalanmýþtý. Bir villada harita açmýþlar ülkeyi bölme hesaplarý yapýyolar diye yansýmýþtý haberlere. Ne oldu o "ajanlar" ? Serbest. Kendi halkýmýz içinde dahi genel görüþ "mevcut sistemin istediði kiþiyi fetöcü ithamýyla yerinden etme" algýsý var. Halkýn bunu düþünüyorken elin teksas kafalýsý Amerikalýsýna ne anlatacaksýn. Burda kaç defa yazdým. Bizim devlet aklýmýz yok. Ýsteyenin zoruna gitsin. devletler bir fikirle akýlla ayakta durur. Tek kiþinin düþünceleriyle deðil. Tek kiþinin o günki moduyla alakalýda deðil. Bir aklýn olmayýnca , bir sistemin olmayýnca yaptýgýn iþleri böyle eline yüzüne bulaþtýrýrsýn. Düne kadar kendi tvlerinde ekrana çýkartýp "hayýrsever iþadamý" algýsý yarattýklarý Reza Zarrab neden Amerikaya gidip teslim oldu. Ne çevirdikleri belli deðil. Sonra burdan birileriniz çýkýyor ve diyorki bu devlet meselesi hükümet deðil. Bu devlet meselesi þahýs deðil. Amerikanýn baþýmýza ördüðü binlerce olay var sonuna kadar katýlýyorum. en baþta pkk belasýný beslediler besliyolar. Lakin bugünki durumda kimse mevcut hükümetin hiç suçu yok onlar süt dökmüþ kedi muamelesi yapýpta insanýn aklýyla oynamasýn. Olmayan beyinlerinde fýrtýna estiriyolar.

Sen önce abd seviciliðini býrak milli ol sonra konuþ her lafýn her sözünde aþaðalýk kompleksine bürünmüþsün bunuda ileri görüþlü ve adeletli söylüyormuþsun gibi gösterip durmayý býrak sen kimsin devletin aklýný sorgulamak kim nesin bu ülke için ne yaptýn bu vatan için isimsiz kaç kiþi þehit oluyor haberin varmý ahlaksýz herif tek kiþi dediðin ismini versene bu ithamlarda bulunuyorsun asýl sen aklýný baþýna al fýrtýnalar esmesin o beyin olmasý gereken yerde !!! Ýranla iþ çevirmiþ niye senin gibi abd uþaðýmý olmasý gerekiyordu devletin ??? bizim çýkarlarýmýz önemli senin veya senin vatanýn abdnin deðil hükümete laf çakacam diye devlete laf çakmaya devam edersen beynine mýh gibi çakarlar bilgin olsun

Not: Sayýn yönetim bu adam bu yorumlarýyla aleni olarak suç iþliyor lütfen buna müsahama göstermeyin. Abd aðzýyla konuþup yargýlamasý bitmemiþ kanýtlarý olmayan bir olay hakkýnda devlet eline yüzüne bulaþtýrdý demek suçtur.
Milli olmayýda mý sizden öðrencez ? Bu ülkenin 80 milyon vatandaþýndna biri isem 80 milyonda 1 olan konuþma , ifade etme hakkýmý kullanýrým bunu engellemeyede senin çapýn yetmez. Ne yaptýn vatan için diyor ? 7 ekim 2007de 13 arkadaþýmý 100 metre ilerimde þehit verdim ben , arkadaþýmýn o halini görünce 4-5 yýl et yiyemedim . ne içindi ? sizin mantaliteniz birkaç yýl sonra açýlým kafasý yaþasýn diye miydi ? haburdan içeri 30 teröristi davulla karþýlasýn diye miydi ? Sen kimsin bana vatanseverliði milliliði öðretiyorsun be adam.. Suç iþliyormuþumda bak bak. Yukarda da dedim bu beyin yapýsý karþý tarafa zeka olarak üstün gelemeyince direk birþeylerle suçlar. ya fetöcülük yada amerikancýlýk. Ben tabiki eleþtircem . Bu ülkede yaþýyorsam tabiki eleþtircem. Herþeye okey diyip ferman padiþahýndýr kafasý yaþamýycam. Benim çocugum bu ülkede yaþayacaksa aydýnlýk bir Türkiye peþinde tabiki koþcam. Bizim çýkarlarýmýz önemli diyor senin çýkarýn falan önemli deðil. Sizin çýkarlarýnýz hükümetin baþta durmasý üzerine kurulu. Sizin çýkarlarýnýz bu ülkedeki Atatürk algýsýný yýkýp Tayyipci bir zihniyete bürümek.Ben hükümet nedir devlet nedir çok iyi biliyorum. Yazdýgým yazýda bana devlete karþý tek söylenmiþ laf söyle ama yok algýda seçicisin nede olsa , Kaç kez burda devletçi adamým demiþim. Senin gibi parti ayincisi deðil. Benim ideolojim senin partici düþünce tarzýnýn çok ötesindedir. Ayrýca duruþmasý bitmemiþ falan filan diye saçmalamýþsýn. Böyle aðzý açlýktan kokan insanlarýn yarým akýllarýyla birþeyleri savunuyor olmasý sizler için ne kadar üzücü bir durum. Ben tiksiniyorum sizin þu parasýz avukatlýgýnýzdan artýk.birde tehdit ederek sindirmeye çalýþma. Bak ikide bir bunu yapýyorsun yapma. komik oluyor. Kaç yaþýndasýn sen ? suçmuþta , milli deðilmiþizde , amerikancýymýþýzda , melemenciyim onuda söyleseydin keþke çok güzel kaþarlý melemen yaparým. Bak buda bir destek saðlar sana bunuda not al.
« Son Dzenleme: 29 Temmuz 2018, 22:34:22 Gnderen: Yabgu »
TURK OGUZ BEGLERÝ BUDUN EÞÝDÝN. ÜZE TENGRÝ BASMASAR , ASRA YÝR TELÝNMESER , TÜRK BUDUN , ÝLÝNGÝN TÖRÜNGÜN KÝM ARTATI UDAÇI ERTÝ ?

evrimd fýrtýna06

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 5089
 • 235
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #54 : 29 Temmuz 2018, 23:17:53 »
Arkadaþlar sakin olalým lütfen bu hükümet ya da parti meselesi deðil milli bir mesele haline geldi. Ülkemiz üzerinde oluþturulmaya çalýþýlan baský ve tehditi kavga ederek deðil milletçe birlikte ve beraber olarak bertaraf edebiliriz. ABD, Türkiye'ye eskisi gibi her þeyi yaptýramayacaðýný, Türkiye'nin Araplarýnki gibi kabile devleti deðil, demokratik bir hukuk devleti olduðunu artýk anlamak zorundadýr. Sevsekte, sevmesekte þu anda halkýn iradesiyle seçilmiþ bir Cumhurbaþkanýnýn kurduðu hükümetle yönetilmekteyiz. Çevremiz bu kadar yangýn yeriyken, içte ve dýþta terörle mücadele ederken birbirimizle kavga etmek bize birþey kazandýrmayacaðý gibi  ileride çok zarar görebiliriz. Birbirimizle kavga etmek yerine çeþitli çözüm yollarý üretmek ve görüþ alýþveriþinde bulunmak daha yerinde olacaktýr. Bu benim naçizane fikrim ve saygýdeðer forumdaþlarýmdan ricamdýr.
« Son Dzenleme: 29 Temmuz 2018, 23:21:32 Gnderen: fýrtýna06 »

evrimd Archangel99

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1355
 • 191
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #55 : 30 Temmuz 2018, 00:22:30 »
Olay bir papazýn ya da misyonerin alýkonulmasý deðil. Bu adamýn ajan olduðu ortaya çýktý. Twitter'da son birkaç gündür dolaþan fotoðraflar var ve bu ajan Kürtleri Hristiyanlaþtýrma projesinin önemli ayaklarýndan birisi. Bunun yanýnda FETÖ, DHKP-C ve PKK gibi terörist örgütlerle çok yakýn iliþkileri içinde olduðu biliniyor. 15 Temmuz hain darbe kalkýþmasýnda da önemli görevleri olduðu söyleniyor. Bu adam sýradan bir papaz olsa ABD bu kadar gürültü koparmaz. Bu adamýn ötmesinden korkuyorlar belli ki.

Bir de ABD'deki ara seçim muhabbeti var. Trump'ýn tabaný Orta Amerika'da yaþayan Redneck denilen ABD'nin en çomar, en cahil, en baðnaz kesimi. Aþýrý saðcý ve aþýrý milliyetçiler ve ülkeyi yönetenlerin gücünü göstermesini, sesini çýkarmasýný, tehdit etmesini çok seviyorlar. Þimdi bir de seçim olunca Trump bunlarýn gönlünü hoþ etmek için böyle artistikler yapabiliyor.

Bunun yanýnda ABD'nin Ýran'ý iþgal etme ve tam ambargo istemi var. Türkiye'den dahi petrol alýþveriþini kesmesini istemiþ Trump. Erdoðan geçen hafta bunu reddettiðini ve en büyük petrol alýnýmý Ýran'dan yaptýklarýný, alternatifin olmadýðýný söyledi. Üstüne üstelik Ýran, Çin ve Rusya ile yerli para birimleriyle ticarette önemli bir konu. Þimdi þöyle söyleyeyim; ABD bastýðý her dolardan para kazanýyor. Buna senyoraj geliri denir. Dünya ticaretinin %90'ý ABD Dolarýndan yapýlýyor ve bunun payýnýn düþmesi demek, ABD'nin para kaybetmesi demek.

Olaya dar bir pencereden bakmayýn anlayacaðýnýz. Çok katmanlý bir mesele var þu an ABD ve Türkiye arasýnda. ABD tehditlerle bunun önüne geçme peþinde.
« Son Dzenleme: 30 Temmuz 2018, 00:24:52 Gnderen: Archangel99 »

evrimd UYVAR

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2045
 • -111
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #56 : 30 Temmuz 2018, 08:45:33 »
Kürdleri hrýstiyanlaþtirma derken bugüne kadar kaç kürdü hrýstiyanlaþtirabilmiþ acaba? Bir de kürdler bizim gözümüzde zaten "Zerdüþt" deðil miydi?

15 temmuz da bana göre darbe deðil tiyatroydu. Birileri kupon arsalara kondu firsattan istifade!
''Baþarýnýn sýrrý amaca sadakattir.''

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #57 : 30 Temmuz 2018, 09:25:59 »
Yabgu için ýrkçý deseniz tamam derim de, amerikancý demek hiç tanýmadýðýnýz anlamýna gelir. Ha bir de hiç tanýmadýðýnýz birine bu vatan için ne yaptýn ki diyerek aþaðýlamaya çalýþmak ayrý bir fiyasko. Bu ülkede herkes ayný düþüncede olmak zorunda deðil! Dolayýsýyla sizinle ayný düþüncede olmayan herkes vatan haini deðil! Hatta sizden bile fazla vatansever olabilir, bilemezsiniz!
Bunu bilemeyenler, yakýn geçmiþte Fethullah CIA ajanýrdýr dediðimizde, bize muhterem hoca efendimize iftira atmayýn diyen beyinsizlerin ta kendileridir. Düne kadar tapýndýklarý hocaefendilerini ölümüne savunanlar, bugün farklý düþünenleri vatan haini ilan edecek kadar beyinsizliklerine devam ediyorlar.

Bu nedenle, bu beyinsizlerle ayný duruma düþmeyin!
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd Atsýzbey

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 93
 • 6
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #58 : 30 Temmuz 2018, 09:55:43 »
Yabgu için ýrkçý deseniz tamam derim de, amerikancý demek hiç tanýmadýðýnýz anlamýna gelir. Ha bir de hiç tanýmadýðýnýz birine bu vatan için ne yaptýn ki diyerek aþaðýlamaya çalýþmak ayrý bir fiyasko. Bu ülkede herkes ayný düþüncede olmak zorunda deðil! Dolayýsýyla sizinle ayný düþüncede olmayan herkes vatan haini deðil! Hatta sizden bile fazla vatansever olabilir, bilemezsiniz!
Bunu bilemeyenler, yakýn geçmiþte Fethullah CIA ajanýrdýr dediðimizde, bize muhterem hoca efendimize iftira atmayýn diyen beyinsizlerin ta kendileridir. Düne kadar tapýndýklarý hocaefendilerini ölümüne savunanlar, bugün farklý düþünenleri vatan haini ilan edecek kadar beyinsizliklerine devam ediyorlar.

Bu nedenle, bu beyinsizlerle ayný duruma düþmeyin!

+1
Hocam aynen katýlýyorum

Zaten ýrkçý bir insana vatan haini demek baþlý baþýna bir cahillik...
« Son Dzenleme: 30 Temmuz 2018, 10:00:06 Gnderen: Atsýzbey »

evrimd UYVAR

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2045
 • -111
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #59 : 30 Temmuz 2018, 12:10:30 »
Ne irkçisi ama? Türk irkçisi mi, kürd irkçisi mi, slav irkçisi mi?

Elin rizeli slav mafya bozuntusu ülkücü diye çikti ortaya!
''Baþarýnýn sýrrý amaca sadakattir.''