Gnderen Konu: Türkiye - ABD Ýliþkileri  (Okunma says 231534 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
F-35 projesine harcadýðýmýz para var.
« Yantla #1680 : 13 Mart 2024, 22:31:16 »
Alnt
Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Keçeli: (Bakan Fidan’ýn ABD ziyareti)

 ABD'nin Türkiye'ye uyguladýðý kýsýtlamalar konusunda Senato'da bazý pozitif mesajlar aldýk. F-35 projesine harcadýðýmýz para var bununla ilgili görüþmeler devam ediyor.

 CATSAA yaptýrýmlarýndan çýkarýlma talebimizi tekraren vurguladýk.

https://gdh.digital/gdhdefence?fbclid=PAAaYQtgJ6teie5lNYloYkG8xNHD0dxuGIJQC3_Y2G94O5xi8P6UmMQS3CRFA


Türkiye, Irak Kalkýnma Yolu projesini güvence altýna almak için Irak'a askeri harekat baþlatacak
Planlar hakkýnda bilgi sahibi kaynaklar Middle East Eye'a Türkiye'nin bu yaz Kuzey Irak'a askeri bir saldýrý düzenleyerek PKK’yý güneye itmeyi ve yeni ticaret yolunu güvence altýna almayý planladýðýný söyledi.

Kaynaklar, Türkiye'nin bir dizi operasyonla PKK’yý hedef alacaðýný belirtti.

Ordu kaynaklarý geçen yýl MEE'ye Türk ordusunun PKK'nýn Türkiye sýnýrýndan sýzmasýný önlemek için yüksek irtifada geçici karakollar kurduðunu vurguladý.

MEE'nin kaynaklarýna göre yeni askeri operasyonlar Irak'ýn yarý özerk Kürdistan bölgesinin batý kesimlerini hedef alacak.

Bu operasyonlar Ankara'nýn müttefiki Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) tarafýndan kontrol edilen bölgelerin yakýnýnda gerçekleþtirilecek ve PKK'nýn Musul'a eriþimi kesilecek.

"Türkiye'nin asýl amacý çok açýk. PKK'nýn Metina ve Gara'daki varlýðý Irak Kalkýnma Yolu Projesi'ni ciddi þekilde tehdit etme potansiyeline sahip" diyen bir güvenlik kaynaðý, Körfez'i Irak üzerinden Türkiye'ye baðlamasý planlanan 1.200 km'lik otoyol ve demiryolu projesine atýfta bulundu.

"Hem PKK'yý bu iki bölgeden temizlemek hem de projenin inþasý için bölgeyi güvenli hale getirerek her iki hedefe de tek adýmda ulaþmak istiyoruz."

https://gdh.digital/turkiye-irak-kalkinma-yolu-projesini-guvence-altina-almak-icin-iraka-askeri-harekat-baslatacak-105215

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1681 : 22 Mays 2024, 20:08:57 »
Alnt
Abd & Türkiye iliskilerinin gelistirilmesi icin New York ta bulunan Türkevin de panel düzenledi.

https://www.instagram.com/p/C7G-BgEKNC_/?igsh=Z240NzVjajh6bzg0

evrimd fýrtýna06

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 5089
 • 235
 • DefenceTurk.com
ABD ordusuna Türk imzasý!
« Yantla #1682 : 30 Mays 2024, 21:09:28 »
ABD'nin Texas eyaletinde Türk savunma sanayisi teknolojisinin kullanýldýðý General Dynamics Mühimmat ve Taktik Sistemlere ait top mermisi metal parça üretim tesisi törenle açýldý.

Eyaletin Mesquite þehrinde kurulan tesisin açýlýþ töreninde Türkiye'nin Houston Baþkonsolosu Ahmet Akýntý'nýn yaný sýra ABD Kara Kuvvetlerinden sorumlu Savunma Bakanlýðý yetkilisi Christine Wormuth, Texas Senatörü John Cornyn ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake hazýr bulundu."TÜRKÝYE'NÝN DESTEÐÝ OLMADAN BU TESÝS BOÞ OLURDU"
Törende konuþan Savunma Bakanlýðý yetkilisi Wormuth, dünyanýn önceki yýllardan daha tehlikeli bir yer haline geldiðini belirtti ve geleceðin getirebileceklerine hazýrlýklý olmak için birlikte çalýþmanýn önemine dikkat çekti.Wormuth, Türk savunma sanayisi þirketleriyle ortak üretimden dolayý heyecanlý olduklarýný belirterek, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin desteði olmadan bu tesis boþ olurdu." dedi.

Türk savunma sanayisi markasý Repkon'un kurduðu üretim hattýnýn yeni otomasyon ve ileri üretim teknikleriyle tesisin 60 ila 155 milimetrelik topçu mermisi üretme esnekliðine sahip olacaðýný söyleyen Wormuth, bu fabrikanýn, ABD'nin topçu parçalarý üretme kabiliyetinde yüzde 200'den fazla bir artýþý temsil edeceðine iþaret etti.

Wormuth, ordunun bu tesiste gelecek yýlýn sonuna kadar ayda 100 bin 155 milimetrelik mermi üretme hedefi belirlediði bilgisini de paylaþtý."BU TESÝS DURUMU BÝR ADIM YUKARI TAÞIYOR"

Senatör Cornyn de topçu mühimmatý üretecek tesisin küresel tehdit ortamýnda önemli bir zamanlamada hayata geçirildiðini söyledi.

Cornyn, 2025 yýlýnda ABD'nin toplam 155 milimetrelik top mermisi üretiminin üçte birinin bu tesiste yapýlacaðý bilgisini paylaþarak, bunun ayrýca Texas'ta 300'den fazla yeni istihdam yaratacaðýný ifade etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake de "Bu harika. Geçmiþte bunu pek çok düzeyde gördük. Açýkçasý Türkiye 72 yýldýr ABD'den sonra NATO'nun ikinci büyük ordusu ve ikinci büyük hava kuvveti, NATO'nun önemli bir parçasý. Dolayýsýyla daha önce iþbirliði gördük ama bu tesis durumu bir adým daha yukarý taþýyor." dedi.Flake, Ukrayna savaþýnýn ABD'deki mühimmat üretim zayýflýklarýný ve bunu hýzlandýrmanýn önemini gösterdiðini belirterek, "Ama ayný zamanda Türkiye gibi ülkelerle bu tür ortaklýklarýn ne kadar deðerli olduðunu da gösterdi. Bu son derece önemli." ifadesini kullandý.

Yaklaþýk 1,5 yýl önce ABD ve Türkiye arasýndaki savunma ortaklýðýnýn nasýl çalýþtýðýný görmek için ilgili tesisleri gezdiðini aktaran Flake, "Olaðanüstüydü. Bize ciddi anlamda ve tabii Türkiye'ye de faydasý oluyor." þeklinde konuþtu.

https://ekonomi.haber7.com/ekonomi/haber/3428785-abd-ordusuna-turk-imzasi

Çok ilginç koskoca ABD'nin kýytýrýk topçu mühimmatýný üretecek teknolojisi yokmuymuþ bu tereciye tere satmak gibi bir þey olmuþ  ::) ::) ::)