Gnderen Konu: Gürcistan Parlamentosunda ‘soykýrým’ kavgasý  (Okunma says 8312 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Gürcistan Parlamentosunda ‘soykýrým’ kavgasý
« Yantla #10 : 30 Nisan 2012, 16:29:12 »

Biz þimdi Ermeni soykýrýmýna inanmýyoruz. Bu yüzden Ermeni soykýrýmýný kabul eden ülkelere ve Ermeni soykýrýmýný inkar etmenin yasak olduðu ülkelere çok kýzýyoruz. Eðer biz Ermeni soykýrýmý yoktur diye yasaklar koysak Ermeni soykýrýmýna inananlar bize kýzmaz mý? Baþkasýnýn kýzdýðýmýz özelliðini niye burada uygulayalým.
Düþünce, fikir, ifade özgürlüðü nereye gitti? Bu özgürlükleri ülkeye getiren Atatürk deðil mi? Býrakýn artýk bu bizim fikirlerimiz doðrudur herkes böyle düþünmek zorundadýr mantýðýný. Evet, elbette bu konuda bizim söylediðimiz doðru. Ama kimse bizim gibi düþünmek zorunda deðil.
Ne oldu bu insanlara anlamýyorum. "Ne olursan ol gel" diyen Mevlana'nýn, "Yaradýlaný sev Yaradan'dan ötürü" diyen Yunus Emre'nin torunlarý niye bugün Haccac'ýn torunlarý gibi davranýyor?
Ermenilere bundan 100 yýl önce "Milleti Sadýka" deniyordu. Karþýlýklý kýz alýnýp veriliyor, iki tarafta diðerini bayramýnda ziyarete gidip tebrik ediyordu. Her zamanki gibi oyuna geldik. Düþman olduk birbirimize düþtük. Þimdi yine ortada kandýrýlan Ermeniler var. Ve biz yine onlara yasaklar koyma derdindeyiz. Yasak koymak yerine oturup konuþmayý seçmek daha mantýklý ve medenice deðil mi?

Afedersin kiminle konuþup anlaþacaksýn? Anlaþama kapýlarýný her zaman açýk tutan biz deðil miyiz? Buyrun bizim arþivlerimiz ardýna kadar açýk, tarihi gerçekler burada, buyrun konuyu tarihçiler incelesinler diyenler bizler deðil miyiz? Buna karþýn gerçeði bildikleri halde ýsrarla TÜRKLERÝN ERMENÝLERE soyýrým yaptýðýný öne sürenlerle mi konuþup anlaþacaðýz? Bugüne kadar konuþtuk da ne oldu? Halen Azerbaycan topraklarýný iþgal eden vahþi ve iki yüzlü bir ülke, ki o topraklarý da iþgal ederken atalarý gibi bir soykýrým uyguladýlar, konuþmaktan ne anlýyorlar sence? Bütün bu rezillikleri dünyanýn gözü önünde yapýp, yavuz hýrsýz rolü oynayan çapulcu sürüleriyle konuþup anlaþmanýn neresi medenice? Hayvanlar bile çok daha anlayýþlýdýr bence...

Sözde Ermeni soykýrýmýna kýzanlar, öncelikle konuyla ilgili bilgi sahibi olmayý denesinler. Yoksa böyle bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaya kalkarlarsa sadece maskara olurlar. Baksýnlar bakalým tarih ne diyor bu konuda? Arþivleri araþtýrsýnlar. Baþta Ermenistan olmak üzere, ortaya böylesine iðrenç bir iddia atanlarýn, neden kendi arþivlerini incelemeye açmadýðýný sorgulasýnlar önce. Yoksa kimse bir baþkasýnýn þamaroðlaný deðil. Bu dediklerim benim ülkemde bu iðrençliðe izin veren herkes için geçerli.

Her zaman iyi niyetimizden kaybediyoruz...
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd Ati

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 71
 • 0
Gürcistan Parlamentosunda ‘soykýrým’ kavgasý
« Yantla #11 : 30 Nisan 2012, 16:57:53 »

Biz þimdi Ermeni soykýrýmýna inanmýyoruz. Bu yüzden Ermeni soykýrýmýný kabul eden ülkelere ve Ermeni soykýrýmýný inkar etmenin yasak olduðu ülkelere çok kýzýyoruz. Eðer biz Ermeni soykýrýmý yoktur diye yasaklar koysak Ermeni soykýrýmýna inananlar bize kýzmaz mý? Baþkasýnýn kýzdýðýmýz özelliðini niye burada uygulayalým.
Düþünce, fikir, ifade özgürlüðü nereye gitti? Bu özgürlükleri ülkeye getiren Atatürk deðil mi? Býrakýn artýk bu bizim fikirlerimiz doðrudur herkes böyle düþünmek zorundadýr mantýðýný. Evet, elbette bu konuda bizim söylediðimiz doðru. Ama kimse bizim gibi düþünmek zorunda deðil.
Ne oldu bu insanlara anlamýyorum. "Ne olursan ol gel" diyen Mevlana'nýn, "Yaradýlaný sev Yaradan'dan ötürü" diyen Yunus Emre'nin torunlarý niye bugün Haccac'ýn torunlarý gibi davranýyor?
Ermenilere bundan 100 yýl önce "Milleti Sadýka" deniyordu. Karþýlýklý kýz alýnýp veriliyor, iki tarafta diðerini bayramýnda ziyarete gidip tebrik ediyordu. Her zamanki gibi oyuna geldik. Düþman olduk birbirimize düþtük. Þimdi yine ortada kandýrýlan Ermeniler var. Ve biz yine onlara yasaklar koyma derdindeyiz. Yasak koymak yerine oturup konuþmayý seçmek daha mantýklý ve medenice deðil mi?

Afedersin kiminle konuþup anlaþacaksýn? Anlaþama kapýlarýný her zaman açýk tutan biz deðil miyiz? Buyrun bizim arþivlerimiz ardýna kadar açýk, tarihi gerçekler burada, buyrun konuyu tarihçiler incelesinler diyenler bizler deðil miyiz? Buna karþýn gerçeði bildikleri halde ýsrarla TÜRKLERÝN ERMENÝLERE soyýrým yaptýðýný öne sürenlerle mi konuþup anlaþacaðýz? Bugüne kadar konuþtuk da ne oldu? Halen Azerbaycan topraklarýný iþgal eden vahþi ve iki yüzlü bir ülke, ki o topraklarý da iþgal ederken atalarý gibi bir soykýrým uyguladýlar, konuþmaktan ne anlýyorlar sence? Bütün bu rezillikleri dünyanýn gözü önünde yapýp, yavuz hýrsýz rolü oynayan çapulcu sürüleriyle konuþup anlaþmanýn neresi medenice? Hayvanlar bile çok daha anlayýþlýdýr bence...

Sözde Ermeni soykýrýmýna kýzanlar, öncelikle konuyla ilgili bilgi sahibi olmayý denesinler. Yoksa böyle bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaya kalkarlarsa sadece maskara olurlar. Baksýnlar bakalým tarih ne diyor bu konuda? Arþivleri araþtýrsýnlar. Baþta Ermenistan olmak üzere, ortaya böylesine iðrenç bir iddia atanlarýn, neden kendi arþivlerini incelemeye açmadýðýný sorgulasýnlar önce. Yoksa kimse bir baþkasýnýn þamaroðlaný deðil. Bu dediklerim benim ülkemde bu iðrençliðe izin veren herkes için geçerli.

Her zaman iyi niyetimizden kaybediyoruz...

Ermenistanla ermenileri ayýralým. Gerçekleri Ermeni yönetimi biliyor olabilir ama Ermeniler bilmiyor. 
Duymuþsunuzdur Fetih 1453'ün Yunanistan'da "gerçekleri yansýtmadýðý gerekçesiyle" yasaklanmasý gündeme gelmiþti. Eðer yasaklansaydý hoþumuza gider miydi?

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Gürcistan Parlamentosunda ‘soykýrým’ kavgasý
« Yantla #12 : 30 Nisan 2012, 17:27:10 »
Yok Ermenistan ile ermenileri ayýrmayalým. Ermenistaný araplar, yunanlýlar, afrikalýlar, marslýlar falan deðil, ermeniler oluþturuyor. Irka dayalý bir millet. Soykýrýmý yapan kendileri baþkalarý deðil. Ayýrma hiç gerek yok.

Halen gerçekleri yansýtmadýðý gerekçesinden bahsediyorsun. Elimizde yeterince belge var. Karþý tarafýn ise sadece uydurduklarý var. Laf ile peynir gemisi yürümüyor. O belgeleri dünyanýn gözüne sokmamýz lazým. Dýþ siyasette çok daha fazla aktif olmamýz gerekli. Bu kadar piþkinlikle herþeye tamam diyerek boyun eðmekle birþey olmuyor.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd Pardus-TR

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 70
 • 0
Gürcistan Parlamentosunda ‘soykýrým’ kavgasý
« Yantla #13 : 30 Nisan 2012, 22:46:45 »
Skywolf, onlarin laflarinin yaninda her ulkede cok kuvvetli olan bir Diasporalari var, hani bizde olmayan...
En sonlardan bir ornek Fransa mesela.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Gürcistan Parlamentosunda ‘soykýrým’ kavgasý
« Yantla #14 : 30 Nisan 2012, 23:03:22 »
Skywolf, onlarin laflarinin yaninda her ulkede cok kuvvetli olan bir Diasporalari var, hani bizde olmayan...
En sonlardan bir ornek Fransa mesela.

Diaspora her ülkede deðil, birkaç ülkede etkili. Toplasan kaç ermeni var bu igrencligi destekleyen? Bir avuç ermenin iftirasinin altýnda kalmamaliyiz.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd Ati

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 71
 • 0
Gürcistan Parlamentosunda ‘soykýrým’ kavgasý
« Yantla #15 : 30 Nisan 2012, 23:42:25 »
Bizim dünyada sesimizi duyuran kaç ünlümüz var? Nobel ödülü kazandýðý için Orhan Pamuk desek adam zaten Türkiyeyi kötü tanýtýyor. Fazýl Say desek ne halt olduðu belli deðil. Baþta Abd olmak üzere dünyada bir çok yerde ünlü Ermeni sanatçýlar, profesörler, ünlüler var. Misal: Kim Kardashian. Kadýn sürekli Ermeni katliamýndan bahsederek Abd'lileri bu duruma inandýrýyor. Bizim Abd'de ki Mehmet Öz'ü ben hiç böyle bir anlatma çabasý içinde görmedim.

evrimd çiðil42

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 151
 • 1
Gürcistan Parlamentosunda ‘soykýrým’ kavgasý
« Yantla #16 : 04 Mays 2012, 09:52:58 »
Bizim dünyada sesimizi duyuran kaç ünlümüz var? Nobel ödülü kazandýðý için Orhan Pamuk desek adam zaten Türkiyeyi kötü tanýtýyor. Fazýl Say desek ne halt olduðu belli deðil. Baþta Abd olmak üzere dünyada bir çok yerde ünlü Ermeni sanatçýlar, profesörler, ünlüler var. Misal: Kim Kardashian. Kadýn sürekli Ermeni katliamýndan bahsederek Abd'lileri bu duruma inandýrýyor. Bizim Abd'de ki Mehmet Öz'ü ben hiç böyle bir anlatma çabasý içinde görmedim.

duyarsýz ve umursamaz bir millet olduðumuzdandýr özellikle parayý görünçe þaþýranlar
« Son Dzenleme: 04 Mays 2012, 09:56:00 Gnderen: çiðil42 »