Gnderen Konu: Ulu Türk kaðanlýðýný kuramasak bile kuvvetli bir Türk birliði yapmalýyýz  (Okunma says 41438 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd altay

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 110
 • 0


Çoðunluðuna katýlýyorum. Yalnýz dediðin gibi "ortak amaç etrafýnda birleþtirmek gerekir." bu amaç için kurulan birliðin ortak dayanak noktasý islam olmalý görüþündeyim ben.


Ýþte bu nedenle hayalden öteye geçemiyor düþünceniz. Yapabileceðiniz sadece Araplarla bir birlik kurmak. Hatta sadece sünni olanlarla. Gerisi sadece hayal...

Oysa bakýnýz dünyanýn süper gücü ABD'ye. Bir çok eyaletin birleþiminden oluþuyor. Herbiri ayrý devletçikler olan bu eyaletler ortak deðerlere hizmet ediyorlar. Her birinde her görüþün söz hakký var. Çoðulcu demokrasi gereði her dini görüþe sahip olan da görüþlerini dile getirebiliyor. Nüfusunun çoðunluðu hristiyan olmasýna raðmen yönetimdeki yahudi lobisi de oldukça etkili. ABD'li siyasetçilerinin konuþmalarýna dikkat edin. Din için, ýrk için vs demezler, ABD'nin çýkarlarý için derler. Çünkü hepsi ayný gemideler. Birlik içerisindeler. O nedenle süper güçler. Laiklik o nedenle çok önemli.

TAMAM ama elbet bir gün sorun çýkmayackmý.Ayný dündensiniz ýrkýnýz ayný farklý bir yönünüz yok daha güçlü daha büyük olmazmýyýzz .Ayrýca dönüp OSMANLIya SELÇUKLU ya bakýn hangi türk devleti baþka dinden insanlarla devlet kurumuþta dünyayý yönetmiþ.
« Son Dzenleme: 15 Ocak 2012, 13:54:39 Gnderen: SKYWOLF »

evrimd altay

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 110
 • 0


Çoðunluðuna katýlýyorum. Yalnýz dediðin gibi "ortak amaç etrafýnda birleþtirmek gerekir." bu amaç için kurulan birliðin ortak dayanak noktasý islam olmalý görüþündeyim ben.

Ýþte bu nedenle hayalden öteye geçemiyor düþünceniz. Yapabileceðiniz sadece Araplarla bir birlik kurmak. Hatta sadece sünni olanlarla. Gerisi sadece hayal...

Oysa bakýnýz dünyanýn süper gücü ABD'ye. Bir çok eyaletin birleþiminden oluþuyor. Herbiri ayrý devletçikler olan bu eyaletler ortak deðerlere hizmet ediyorlar. Her birinde her görüþün söz hakký var. Çoðulcu demokrasi gereði her dini görüþe sahip olan da görüþlerini dile getirebiliyor. Nüfusunun çoðunluðu hristiyan olmasýna raðmen yönetimdeki yahudi lobisi de oldukça etkili. ABD'li siyasetçilerinin konuþmalarýna dikkat edin. Din için, ýrk için vs demezler, ABD'nin çýkarlarý için derler. Çünkü hepsi ayný gemideler. Birlik içerisindeler. O nedenle süper güçler. Laiklik o nedenle çok önemli. TAMAM ama elbet bir gün sorun çýkmayackmý.Ayný dündensiniz ýrkýnýz ayný farklý bir yönünüz yok daha güçlü daha büyük olmazmýyýzz .Ayrýca dönüp OSMANLIya SELÇUKLU ya bakýn hangi türk devleti baþka dinden insanlarla devlet kurumuþta dünyayý yönetmiþ.TAMAM ama elbet bir gün sorun çýkmayackmý.Ayný dündensiniz ýrkýnýz ayný farklý bir yönünüz yok daha güçlü daha büyük olmazmýyýzz .Ayrýca dönüp OSMANLIya SELÇUKLU ya bakýn hangi türk devleti baþka dinden insanlarla devlet kurumuþta dünyayý yönetmiþ.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
TAMAM ama elbet bir gün sorun çýkmayackmý.Ayný dündensiniz ýrkýnýz ayný farklý bir yönünüz yok daha güçlü daha büyük olmazmýyýzz .Ayrýca dönüp OSMANLIya SELÇUKLU ya bakýn hangi türk devleti baþka dinden insanlarla devlet kurumuþta dünyayý yönetmiþ.

Osmanlý ve Selçuklu'da baþka dinden insanlar da bulunuyordu. Bunlar savaþlara da katýlýyor, hatta yönetimde bile pay sahibi olabiliyorlardý. Ayrýca artýk günümüzde demokrasi var. Ülkeleri hanedanlar deðil, milletin seçtiði yöneticiler yönetiyor. Çoðunluðun çýkarlarý neyi gerektiriyorsa onu yapmakla yükümlüler...
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd kub1lay

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 128
 • -1


Çoðunluðuna katýlýyorum. Yalnýz dediðin gibi "ortak amaç etrafýnda birleþtirmek gerekir." bu amaç için kurulan birliðin ortak dayanak noktasý islam olmalý görüþündeyim ben.

Ýþte bu nedenle hayalden öteye geçemiyor düþünceniz. Yapabileceðiniz sadece Araplarla bir birlik kurmak. Hatta sadece sünni olanlarla. Gerisi sadece hayal...

Oysa bakýnýz dünyanýn süper gücü ABD'ye. Bir çok eyaletin birleþiminden oluþuyor. Herbiri ayrý devletçikler olan bu eyaletler ortak deðerlere hizmet ediyorlar. Her birinde her görüþün söz hakký var. Çoðulcu demokrasi gereði her dini görüþe sahip olan da görüþlerini dile getirebiliyor. Nüfusunun çoðunluðu hristiyan olmasýna raðmen yönetimdeki yahudi lobisi de oldukça etkili. ABD'li siyasetçilerinin konuþmalarýna dikkat edin. Din için, ýrk için vs demezler, ABD'nin çýkarlarý için derler. Çünkü hepsi ayný gemideler. Birlik içerisindeler. O nedenle süper güçler. Laiklik o nedenle çok önemli.

Süper güç abd ama abd halkýný da bir arada tutan para.tabi ki çok kültürlü yapýlarýnýn ve demokrasilerinin de onlara yararý var ama saðlam bir birlik için o birlikteki toplumlarýn tek bir ortak amaçta birleþmesi gerek bu ortak amaçlarý da çoðunlukla ya din oluþturuyor ya da milliyetçilik akýmlarý bu yüzden bizde ya islamcýlýk diyoruz ya da turancýlýk böyle ayrýlmak hiç iyi biþey deðil ama insanlar bir arayýþ içinde ve onlara dinin veya milletinin yol göstereceðine inanýyorlar.Ýnanmýyanlar yok mu var tabi ki herkesin düþüncesine saygýmýz var.Ama bana kalýrsa bu saatten sonra büyük birlik kurmak olanaksýz ya çok paran olacak ya da çok saðlam inançlarý olan topluluklar.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Süper güç abd ama abd halkýný da bir arada tutan para.tabi ki çok kültürlü yapýlarýnýn ve demokrasilerinin de onlara yararý var ama saðlam bir birlik için o birlikteki toplumlarýn tek bir ortak amaçta birleþmesi gerek bu ortak amaçlarý da çoðunlukla ya din oluþturuyor ya da milliyetçilik akýmlarý bu yüzden bizde ya islamcýlýk diyoruz ya da turancýlýk böyle ayrýlmak hiç iyi biþey deðil ama insanlar bir arayýþ içinde ve onlara dinin veya milletinin yol göstereceðine inanýyorlar.Ýnanmýyanlar yok mu var tabi ki herkesin düþüncesine saygýmýz var.Ama bana kalýrsa bu saatten sonra büyük birlik kurmak olanaksýz ya çok paran olacak ya da çok saðlam inançlarý olan topluluklar.

Þu atasözü boþuna söylenmemiþ: Birlikten kuvvet doðar.
Onlar birlik olduklarý için bu kadar paralarý ve güçleri var. Birlik olmadan önce birbirlerini yerlerken bu kadar güçlü deðillerdi. Fýrsatlar ülkesi derler oraya. Çünkü yapýlan herþeye deðer verirliyor. Bilime özellikle...

Zamanýnda beylikler birleþip Selçuklu'yu ve Osmanlý'yý kurdular. Avrupa bile birleþti, yok olmamak için. Dünya neden küreselleþiyor? Artýk ortaçaðda yaþamýyoruz. Din savaþlarý deðil, enerji savaþlarý yapýlýyor.Ortak amaç güçlü olanýn karþýsýnda yok olmamak, güçlü olmak, hakkýný arayabilmek vs olmalý. Daha adil, daha refah, onurlu ve mutlu bir hayat olmalý.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd Mizan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 112
 • 2
Süper güç abd ama abd halkýný da bir arada tutan para.tabi ki çok kültürlü yapýlarýnýn ve demokrasilerinin de onlara yararý var ama saðlam bir birlik için o birlikteki toplumlarýn tek bir ortak amaçta birleþmesi gerek bu ortak amaçlarý da çoðunlukla ya din oluþturuyor ya da milliyetçilik akýmlarý bu yüzden bizde ya islamcýlýk diyoruz ya da turancýlýk böyle ayrýlmak hiç iyi biþey deðil ama insanlar bir arayýþ içinde ve onlara dinin veya milletinin yol göstereceðine inanýyorlar.Ýnanmýyanlar yok mu var tabi ki herkesin düþüncesine saygýmýz var.Ama bana kalýrsa bu saatten sonra büyük birlik kurmak olanaksýz ya çok paran olacak ya da çok saðlam inançlarý olan topluluklar.

Þu atasözü boþuna söylenmemiþ: Birlikten kuvvet doðar.
Onlar birlik olduklarý için bu kadar paralarý ve güçleri var. Birlik olmadan önce birbirlerini yerlerken bu kadar güçlü deðillerdi. Fýrsatlar ülkesi derler oraya. Çünkü yapýlan herþeye deðer verirliyor. Bilime özellikle...

Zamanýnda beylikler birleþip Selçuklu'yu ve Osmanlý'yý kurdular. Avrupa bile birleþti, yok olmamak için. Dünya neden küreselleþiyor? Artýk ortaçaðda yaþamýyoruz. Din savaþlarý deðil, enerji savaþlarý yapýlýyor.Ortak amaç güçlü olanýn karþýsýnda yok olmamak, güçlü olmak, hakkýný arayabilmek vs olmalý. Daha adil, daha refah, onurlu ve mutlu bir hayat olmalý.

"Orta çaðda yaþamýyoruz. Artýk savaþlar enerji için yapýlýyor." Doðru orta çaðda deðiliz ama savaþlarýn esas amacý enerji deðil bence. Eðer öyle olsaydý. Amerika Iraða, Libyaya deðil Venezuella'ya, Peru'ye demokrasi getirirdi. Orada belki daha çok petrol var. Ama savaþlar hep ortadoðuda oluyor. Neden? Çünkü Bütün dinlerin kutsal topraklarý burasý. Hristiyanlar güya çað atladýlar haçlý savaþlarý tarih oldu. Tarih olduðu falan yok. Ýsmini, yöntemini deðiþtirdiler o kadar. Zaten Iraða, Afganistana girerken Bush "Bu bi haçlý savaþýdýr" demiþti hatýrlarsanýz.

Zaten sizde birlikten kuvvet doðar demiþsiniz. Bende bundan bahsediyorum. Ýslam milletleri birleþse. Saðlam bir yönetim olsa bizi kimse durduramaz. Enerji desen var, toprak desen var, nüfus desen var, beyin desen var, coðrafi konum desen var, var oðlu var. Ama ne yazýk ki bunlarý deðerlendirebilecek bir birliðimiz, sistemimiz ve ortak yöneticimiz yok.

evrimd Mizan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 112
 • 2
TAMAM ama elbet bir gün sorun çýkmayackmý.Ayný dündensiniz ýrkýnýz ayný farklý bir yönünüz yok daha güçlü daha büyük olmazmýyýzz .Ayrýca dönüp OSMANLIya SELÇUKLU ya bakýn hangi türk devleti baþka dinden insanlarla devlet kurumuþta dünyayý yönetmiþ.

Osmanlý ve Selçuklu'da baþka dinden insanlar da bulunuyordu. Bunlar savaþlara da katýlýyor, hatta yönetimde bile pay sahibi olabiliyorlardý. Ayrýca artýk günümüzde demokrasi var. Ülkeleri hanedanlar deðil, milletin seçtiði yöneticiler yönetiyor. Çoðunluðun çýkarlarý neyi gerektiriyorsa onu yapmakla yükümlüler...

Bence Osmanlý kültürü, medeniyeti ve özgürlük anlayýþýyla günümüz demokrasi, cumhuriyet anlayýþýný harmanlamalýyýz. Yavuz Bahadýroðlu'nun bir kitabý var. "Osmanlý demokrasisinden Türkiye Cumhuriyetine" diye. Bu kitapta tarihi kaynaklarla Osmanlýda ki toplum düzeninin ne kadar adaletli, ne kadar özgürlükçü olduðu ve git gide bunun bozulduðunu bunun sonucunda Osmanlýnýn yýkýldýðýný, yerine kurulan Türkiyenin ise "fikir özgürlüðü" bakýmýndan Osmanlýdan daha kötü olduðu anlatýlýyor. Türkiyede tek partili dönemde fikir özgürlüðü resmiyette olsa bile fiilen yoktu, zamanla düzelmeye baþladý. Þu anda resmiyette fikir özgürlüðü var. Ama uygulamada, halk arasýnda hala fikir özgürlüðü yok. TrMilitary bunun en güzel örneði. Adamlar güya "düþünceye özgürlük, atatürk ilke ve inkýlaplarý, demokrasi" gibi þeyleri savunuyorlar. Ama bunlarýn tam aksi þeyler uyguluyorlar. Forumda dini profil resmi koymak yasak. Güya "laik bir forum"muþ... Laik forum ne demek yahu? Laiklik devlet düzenidir. Bir forum düzeni deðil. Laikliðin tanýmýný herkes bilir "din ve devlet iþlerinin birbirinden ayrýlmasý". "Din ve forum iþlerinin birbirinden ayrýlmasý deðil ki. Atatürk çaðdaþlaþma, çaða ayak uydurma, dogmalardan kurtulma yanlýsýydý. Bunlar Atatürkü dogmalaþtýrýyorlar. Yahu zaten Atatürk tam bir anti-dogmaydý. Biz "Atatürk dediyse doðrudur", "Atatürkün koyduðu þeyler deðiþmez", "Atatürkün fikirleri sonsuza kadar geçerli olacak" mantýðýndan sýyrýlmalýyýz. Devleti Atatürkün þartlarýna göre deðil zamanýn þartlarýna göre þekillendirmeliyiz. Atatürk zaten bunu söylemiþ.

Vel hasýl kelam: Osmanlýnýn güzel yönlerini örnek, kötü yönlerinden ibret alan zamanýn þartlarýna uyan. Hatta zamanýn þartlarýný belirleyen bir Ýslam birliði kurarsak. Bu islam birliðini özgürlükle, adaletle yönetirsek, baþýnda saðlam kiþiler bulunursa dünya devi oluruz. Bunu zaten hadislerde görebiliyoruz...

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
"Orta çaðda yaþamýyoruz. Artýk savaþlar enerji için yapýlýyor." Doðru orta çaðda deðiliz ama savaþlarýn esas amacý enerji deðil bence. Eðer öyle olsaydý. Amerika Iraða, Libyaya deðil Venezuella'ya, Peru'ye demokrasi getirirdi. Orada belki daha çok petrol var. Ama savaþlar hep ortadoðuda oluyor. Neden? Çünkü Bütün dinlerin kutsal topraklarý burasý. Hristiyanlar güya çað atladýlar haçlý savaþlarý tarih oldu. Tarih olduðu falan yok. Ýsmini, yöntemini deðiþtirdiler o kadar. Zaten Iraða, Afganistana girerken Bush "Bu bi haçlý savaþýdýr" demiþti hatýrlarsanýz.

Zaten sizde birlikten kuvvet doðar demiþsiniz. Bende bundan bahsediyorum. Ýslam milletleri birleþse. Saðlam bir yönetim olsa bizi kimse durduramaz. Enerji desen var, toprak desen var, nüfus desen var, beyin desen var, coðrafi konum desen var, var oðlu var. Ama ne yazýk ki bunlarý deðerlendirebilecek bir birliðimiz, sistemimiz ve ortak yöneticimiz yok.

Din esaslý devletlere iki örnek; biri Vatikan, diðeri Ýsrail. Sizce bir yahudi veya hristiyan olmadýðýnýzý kabul edersek bu ülkeden birinde yaþamak ister misiniz? Hiç sanmýyorum.

Bush'un öyle demesi birþeyi deðiþtirmiyor ki? Dünya iki büyük savaþ yaþadý. Bu iki savaþ da enerji kaynaklarýna sahip olmak adýnaydý. Tarihi biraz inceleyiniz. Ayný dine mensup olanlar birbirlerini yok ettiler. Sizin kendi ifadenizle Arap liderler batýya baðlý. Peki o zaman neden þimdi batý onlarý tasfiye ediyor? Batýya baðlý olduðunu öne sürdüðünüz liderlerin neden çoðu savunma harcamalarýný ABD veya AB'ye deðil de Rusya'ya yapýyorlar? Osmanlý petrolün varlýðýndan haberdar olsadý acaba bu kadar kolay olur muydu herþey?

Ýslam milletlerinin birleþmesi kolay deðil. Çünkü Araplar sosyal olarak geliþmemiþler. Arap geleneklerini Ýlam kültürü olarak dikte etmeye çalýþanlarý da var aralarýnda. Ýslamý kendi çýkarlarýna göre kullanan yönetimlerin elinde bu þekilde kalmýþlar. Bakýnýz demokrasi isteyen, geliþmiþ bir ülke isteyen Araplarýn haline. Irak'da Saddam'dan kurtulduklarý için seviniyorlardý. Hatta liderlerini de öldürdüler. Ama hergün patlayan bombalar nedeniyle 2 milyona yakýn Iraklý sivilin hayatýnýn kaybettiði konuþuluyor. Libya'ya bakalým; senelerce kendilerini yöneten lidere ses çýkarmaya cüret edemeyen Libyalýlar, batýnýn verdiði gazla liderlerini barbarca linç ettiler. Çok medenice bir davranýþ. Mýsýr'da durum nasýl? Mübarek devrildi ama nedense halk yine sokaklarda. Suriye nasýl? Kendi halkýna acýmadan ateþ açan bir yönetim zihniyeti... Yerine gelecek olan farklý mý olacak. Hiç sanmýyorum.  Ne yazýk ki Araplar Osmanlý'nýn kendilerini soyutlamasýndan beri hiçbir geliþim saðlayamadýlar. Koyun sürüsünden farklarý yok. Tabi sizin belirttiðiniz gibi bir çobanlarý olursa durum deðiþebilir. Tabi baþka çobanlar da ortaya çýkarsa ortalýk yine birbirine girer.

Ülkemizde bu konuda iki görüþ var. Forumdan da görülebiliyor zaten. Kimi ben önce Türk, sonra müslümaným der. Türk soyundan olanlar benim kanýmdan ama müslüman olduðunu öne süren Araplar bizi sýrtýmýzdan vurdu der. Diðer kesim de aksini iddia eder. Tüm müslümanlar kardeþtir, müslüman olmayanlar deðil der. Bu komedi her zaman vardý. Oysa bizler dünyanýn en zengin enerji kaynaklarý üzerinde yaþayan sefil milletleri bir araya getirebilirsek bütün bu komediyi ortadan kaldýrabiliriz.

Evet laiklik din ve devlet iþlerini karýþtýrmamaktýr. Sadece müslüman olan insanlarýn oluþtýrduðu bir ülkede laikliðe gerek yoktur belki. Ancak biz hem müslüman, hem de Türküz. Bunun avantajýný çok iyi bir þekilde kullanabiliriz. Atatürk falanca þahsýn kitabýnda yazdýðý zýrvalardaki gibi deðildi. Atatürk'ten önce bu coðrafyada demokrasi yoktu bir kere. Osmanlý da bu nedenle çöktü. Atatürk cumhuriyet ile her kesime eþit hak verdi. Hepsinin eþit haklarla ortak bir amaç etrafýnda birleþmesi için çabaladý. Bunda da oldukça baþarýlý oldu. Onun hedefi de zaten bir an önce güçlü bir devlet haline gelerek eskiden yönetimimizde olan topraklarý kendi istekleriyle tekrar yönetimimize dahil etmekti. Bunun en ilk örneði de Hatay Cumhuriyet'nin halkoyu ile Türkiye'ye baðlanmasýydý. Bir yandan hýzla büyürken diðer yandan da komþularla iliþkileri geliþtirmeye çalýþtý. Ýlerisi içn hazýrlýk yapýyordu. Ancak onun ölümünden sonraki yöneticiler bunu  ileriye götüremediler. Ýkinci dünya savaþý ve soðuk savaþ yýllarý sonrasýnda arada kalan ülkemiz adeta yerinde sayar gibi çok yavaþ geliþti. Bu geliþim soðuk savaþýn sona erip dünyanýn yeniden þekillenmeye baþlamasýyla bizi daha da krize soktu. bu kadar geçen süre boyunca kendimizi sanki bir yere baðlamak zorundaymýþýz gibi AB'ye girmek için çabaladýk. Oysa biz birilerinin tarafý olmak zorunda deðiliz. Biz hem Türküz, hem de asýrlarca Ýslam ülkelerine önderlik etmiþ bir milletiz.

Bu nedenle sadece dine veya ýrka dayalý deðil, bize yakýþan dünyaya hak ettiði adaleti saðlayacak, huzuru ve barýþý getirecek, herkesin eþit haklarla refah içerisinde yaþayacaðý, bilime büyük önem verilen bir birlik kurmalýyýz. Bunu da hem müslüman olmanýn, hem de Türk olmanýn verdiði tarihi baðlarýmýzý kullanarak, sadece bazý kesimlerin görüþlerini kabul ederek deðil, her kesimin görüþüne saygý duyarak yapabiliriz. Ayrýca bu þekilde Ýslam'ý daha büyük kitlelere tanýtabilir ve daha hýzlý yayýlmasýný saðlayabilirsiniz. Yoksa bugün olduðu gibi kendimizi dünyadan soyutlayýp bu güzel dini birilerinin tekeline býrakýp, müslümanlarý terörist sanan bir dünya olmasýna destek vermekten baþka birþey yapmamýþ olursunuz.

Bütün bunlara dayalý olarakdaha geniþ bir perspektiften bakarak Ankara merkezli, her ülkenin kendi içerisinde, kendine has yasalarýnýn olduðu, ancak her birinin birliðe ait anayasayla yönetildiði, gelirlerin eþit olarak daðýtýldýðý, buna baðlý olarak sosyal yapýnýn da eþit þekilde yapýlandýrýldýðý, Cebelitarýk'tan Bering boðazýna kadar olan coðrafya üzerinde tarihten gelen baðlarýmýzýn olduðu bütün insanlarla dev bir federatif yapý oluþturabiliriz. O zaman küreselleþen dünyada kimsenin tarafý olmak zorunda kalmayýz. Hiç kimse de bize hiçbirþeyi dikte etmeye cesaret dahi edemez. Gücün merkezi oluruz ve tarihimizde olduklarýmýzýndan da güçlü oluruz.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd Mizan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 112
 • 2
"Orta çaðda yaþamýyoruz. Artýk savaþlar enerji için yapýlýyor." Doðru orta çaðda deðiliz ama savaþlarýn esas amacý enerji deðil bence. Eðer öyle olsaydý. Amerika Iraða, Libyaya deðil Venezuella'ya, Peru'ye demokrasi getirirdi. Orada belki daha çok petrol var. Ama savaþlar hep ortadoðuda oluyor. Neden? Çünkü Bütün dinlerin kutsal topraklarý burasý. Hristiyanlar güya çað atladýlar haçlý savaþlarý tarih oldu. Tarih olduðu falan yok. Ýsmini, yöntemini deðiþtirdiler o kadar. Zaten Iraða, Afganistana girerken Bush "Bu bi haçlý savaþýdýr" demiþti hatýrlarsanýz.

Zaten sizde birlikten kuvvet doðar demiþsiniz. Bende bundan bahsediyorum. Ýslam milletleri birleþse. Saðlam bir yönetim olsa bizi kimse durduramaz. Enerji desen var, toprak desen var, nüfus desen var, beyin desen var, coðrafi konum desen var, var oðlu var. Ama ne yazýk ki bunlarý deðerlendirebilecek bir birliðimiz, sistemimiz ve ortak yöneticimiz yok.

Din esaslý devletlere iki örnek; biri Vatikan, diðeri Ýsrail. Sizce bir yahudi veya hristiyan olmadýðýnýzý kabul edersek bu ülkeden birinde yaþamak ister misiniz? Hiç sanmýyorum.

Bush'un öyle demesi birþeyi deðiþtirmiyor ki? Dünya iki büyük savaþ yaþadý. Bu iki savaþ da enerji kaynaklarýna sahip olmak adýnaydý. Tarihi biraz inceleyiniz. Ayný dine mensup olanlar birbirlerini yok ettiler. Sizin kendi ifadenizle Arap liderler batýya baðlý. Peki o zaman neden þimdi batý onlarý tasfiye ediyor? Batýya baðlý olduðunu öne sürdüðünüz liderlerin neden çoðu savunma harcamalarýný ABD veya AB'ye deðil de Rusya'ya yapýyorlar? Osmanlý petrolün varlýðýndan haberdar olsadý acaba bu kadar kolay olur muydu herþey?

Ýslam milletlerinin birleþmesi kolay deðil. Çünkü Araplar sosyal olarak geliþmemiþler. Arap geleneklerini Ýlam kültürü olarak dikte etmeye çalýþanlarý da var aralarýnda. Ýslamý kendi çýkarlarýna göre kullanan yönetimlerin elinde bu þekilde kalmýþlar. Bakýnýz demokrasi isteyen, geliþmiþ bir ülke isteyen Araplarýn haline. Irak'da Saddam'dan kurtulduklarý için seviniyorlardý. Hatta liderlerini de öldürdüler. Ama hergün patlayan bombalar nedeniyle 2 milyona yakýn Iraklý sivilin hayatýnýn kaybettiði konuþuluyor. Libya'ya bakalým; senelerce kendilerini yöneten lidere ses çýkarmaya cüret edemeyen Libyalýlar, batýnýn verdiði gazla liderlerini barbarca linç ettiler. Çok medenice bir davranýþ. Mýsýr'da durum nasýl? Mübarek devrildi ama nedense halk yine sokaklarda. Suriye nasýl? Kendi halkýna acýmadan ateþ açan bir yönetim zihniyeti... Yerine gelecek olan farklý mý olacak. Hiç sanmýyorum.  Ne yazýk ki Araplar Osmanlý'nýn kendilerini soyutlamasýndan beri hiçbir geliþim saðlayamadýlar. Koyun sürüsünden farklarý yok. Tabi sizin belirttiðiniz gibi bir çobanlarý olursa durum deðiþebilir. Tabi baþka çobanlar da ortaya çýkarsa ortalýk yine birbirine girer.

Ülkemizde bu konuda iki görüþ var. Forumdan da görülebiliyor zaten. Kimi ben önce Türk, sonra müslümaným der. Türk soyundan olanlar benim kanýmdan ama müslüman olduðunu öne süren Araplar bizi sýrtýmýzdan vurdu der. Diðer kesim de aksini iddia eder. Tüm müslümanlar kardeþtir, müslüman olmayanlar deðil der. Bu komedi her zaman vardý. Oysa bizler dünyanýn en zengin enerji kaynaklarý üzerinde yaþayan sefil milletleri bir araya getirebilirsek bütün bu komediyi ortadan kaldýrabiliriz.

Evet laiklik din ve devlet iþlerini karýþtýrmamaktýr. Sadece müslüman olan insanlarýn oluþtýrduðu bir ülkede laikliðe gerek yoktur belki. Ancak biz hem müslüman, hem de Türküz. Bunun avantajýný çok iyi bir þekilde kullanabiliriz. Atatürk falanca þahsýn kitabýnda yazdýðý zýrvalardaki gibi deðildi. Atatürk'ten önce bu coðrafyada demokrasi yoktu bir kere. Osmanlý da bu nedenle çöktü. Atatürk cumhuriyet ile her kesime eþit hak verdi. Hepsinin eþit haklarla ortak bir amaç etrafýnda birleþmesi için çabaladý. Bunda da oldukça baþarýlý oldu. Onun hedefi de zaten bir an önce güçlü bir devlet haline gelerek eskiden yönetimimizde olan topraklarý kendi istekleriyle tekrar yönetimimize dahil etmekti. Bunun en ilk örneði de Hatay Cumhuriyet'nin halkoyu ile Türkiye'ye baðlanmasýydý. Bir yandan hýzla büyürken diðer yandan da komþularla iliþkileri geliþtirmeye çalýþtý. Ýlerisi içn hazýrlýk yapýyordu. Ancak onun ölümünden sonraki yöneticiler bunu  ileriye götüremediler. Ýkinci dünya savaþý ve soðuk savaþ yýllarý sonrasýnda arada kalan ülkemiz adeta yerinde sayar gibi çok yavaþ geliþti. Bu geliþim soðuk savaþýn sona erip dünyanýn yeniden þekillenmeye baþlamasýyla bizi daha da krize soktu. bu kadar geçen süre boyunca kendimizi sanki bir yere baðlamak zorundaymýþýz gibi AB'ye girmek için çabaladýk. Oysa biz birilerinin tarafý olmak zorunda deðiliz. Biz hem Türküz, hem de asýrlarca Ýslam ülkelerine önderlik etmiþ bir milletiz.

Bu nedenle sadece dine veya ýrka dayalý deðil, bize yakýþan dünyaya hak ettiði adaleti saðlayacak, huzuru ve barýþý getirecek, herkesin eþit haklarla refah içerisinde yaþayacaðý, bilime büyük önem verilen bir birlik kurmalýyýz. Bunu da hem müslüman olmanýn, hem de Türk olmanýn verdiði tarihi baðlarýmýzý kullanarak, sadece bazý kesimlerin görüþlerini kabul ederek deðil, her kesimin görüþüne saygý duyarak yapabiliriz. Ayrýca bu þekilde Ýslam'ý daha büyük kitlelere tanýtabilir ve daha hýzlý yayýlmasýný saðlayabilirsiniz. Yoksa bugün olduðu gibi kendimizi dünyadan soyutlayýp bu güzel dini birilerinin tekeline býrakýp, müslümanlarý terörist sanan bir dünya olmasýna destek vermekten baþka birþey yapmamýþ olursunuz.

Bütün bunlara dayalý olarakdaha geniþ bir perspektiften bakarak Ankara merkezli, her ülkenin kendi içerisinde, kendine has yasalarýnýn olduðu, ancak her birinin birliðe ait anayasayla yönetildiði, gelirlerin eþit olarak daðýtýldýðý, buna baðlý olarak sosyal yapýnýn da eþit þekilde yapýlandýrýldýðý, Cebelitarýk'tan Bering boðazýna kadar olan coðrafya üzerinde tarihten gelen baðlarýmýzýn olduðu bütün insanlarla dev bir federatif yapý oluþturabiliriz. O zaman küreselleþen dünyada kimsenin tarafý olmak zorunda kalmayýz. Hiç kimse de bize hiçbirþeyi dikte etmeye cesaret dahi edemez. Gücün merkezi oluruz ve tarihimizde olduklarýmýzýndan da güçlü oluruz.

Osmanlý'da gayrimüslimler için ayrý mahkemeler, kadýlar vardý. Toplum içinde de milliyetçilik akýmlarý ortaya çýkana kadar Ermeniler, Türkler, Rumlar, Kürtler çok iyi yaþýyordu. Hatta Ermenilere "Millet-i Sadýka" deniyordu. Bende Hristiyan veya Yahudi bir devlette kendi mahkememe sahip olacaksam yaþayabilirim. Bizim modern sandýðýmýz çoðu ülkenin anayasasýnda "hristiyan bir devlettir" ibaresi bulunuyor zaten. Ýncile el basýp yemin ediyorlar misalen...

Savaþlar tarihten günümüze hep dinler için olmuþtur. Sadece bahaneler, ifadeler, tanýmlar deðiþmiþtir. Eðer her þey enerji olsaydý Amerika Venezuela'ya, Peru'ya, veya Orta Asya devletlerine girebilirdi. -Ki Orta Asya devletlerinden biri bir kaç yýl önce iç savaþ yaþadý-.

Batýya baðlý olan liderleri Batý deðil halk tasfiye ediyor.Batý sadece Kaddafiyi tasfiye etti. Yakýnda baþka bir muhalif Ahmedi Nejat'ý tasfiye etmeye çalýþacaklar. Orada iç savaþ çýkaramayacaklarýný anladýlar. Dýþ müdahaleye hazýrlanýyorlar. Diðerlerine hiçbir þey yapmadýlar. Sadece uyardýlar "þþþt ayýp oluyo" dediler.  Bence bu uyarýlar göstermelik. Mübareðin gitmesini istemiyorlardý... Esad konusunda kararsýzým...

Ýslam milletlerinin birleþmesi kolay deðil elbet. Þu anda yaþanan sancý bunu ispatlýyor. Kimse kolay demedi. Lakin Ýslam milletleri 10 yýl önce olduðundan çok daha fazla birbirini seviyor þu anda. Özellikle Türkleri...

Osmanlý'da demokrasi yoktu. Ama kurulduðu ilk 250 yýl demokrasinin cumhuriyet dýþýnda ki hemen her kýsmý uygulanýyordu. Sýnýf ayrýmý yoktu. Kadýn-Erkek eþitliði vardý; Yazar bu konuya çok vurgu yapmýþ. O zamanki yazarlarýn, seyyahlarýn görüþleriyle desteklemiþ. Mesela Osmanlýda birçok kadýn derneði olduðunu, kadýnlara çok deðer verildiðini, padiþah cuma selamlýðýndayken kadýnlara gösteri yapma izni verildiði. Ve bu gösterilerde "açýz" manasýnda padiþahýn önüne sakatat fýrlatýldýðý, kadýnlara özel okullarýn olduðu kadýnlara verilen deðeri ispatlamak için anlatýlmýþ. Ayrýca her dinden, milletten insanýn dinini, dilini, kültürünü özgürce yaþayabildiðini, eðitim ve hizmet alabildiðini anlatýyor. -Osmanlýnýn son kýsýmlarýný ayrý deðerlendiriyorum-. Þimdi söyleyin Allah aþkýna. Þu yazdýklarým bugün ne kadar geçerli? Her insan dinini, dilini, kültürünü özgürce yaþayabiliyor mu? Kadýnlar baþbakanýn önüne sakatat atabilir mi? Þu anda yumurta atýlýyor ve dayak yiyorlar ne yazýk ki...

Atatürk'e lafým yok. Lakin Atatürkçü olduðunu iddia edenler bu milleti birbirine düþürmeyi çok iyi baþardýlar. Alevi-Sünni birbirine düþtü, saðcý-solcu birbirine düþtü, Türk-Kürt birbirine düþtü. Demek ki biryerlerde yanlýþlýk yapýldý.

Ben islam birliðini isterken bugünkü Ýran, Afgan yönetimi gibi bir yönetim istemiyorum. Öyle olursa dünya bizi gerçekten terörist sanmaya devam eder. Ben kurulacak islam birliðinin her kesime eþit mesafede olmasýný. Fakat içinde bulunan ülkelerin müslüman ülkeler olmasýný istiyorum.

Cebelitarýk'tan Beringe derken tam olarak neresini kastediyorsunuz? Bunun içinde Avrupa, Rusya, Çin falan var mý?

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Yanlýþýn var. Osmanlý'yý yýkan ilk dünya savaþý da, ikincisi de dine dayalý deðil, tamamen enerji kaynaklarýna sahip olma amaçlý yapýlan savaþlarý. Din savaþlarý sanayi devrimi ile birlikte neredeyse yok oldular. Eðer bu iki büyük savaþ din savaþý olmasaydý, o kadar hristiyan birbirini katletmezdi. Ne Arap kalýrdý dünyada ne de Türk. ABD'nin Venezuella, Peru ve özellikle Ortasyaya enerji kaynaklarý için girmesine gerek yok. Bunu yapmaya kalkarsa zaten 3. dünya savaþý kopar.

Arap ülkelerindeki tasfiyenin halk tarafýndan gerçekleþtirildiðine gerçekten inanmýyorsundur umarým. Bu zamana kadar bu kadar insanýn aklý neredeydi. Bir anda nasýl oldu da ayaklandý hepsi.

Bu zamanda Baþbakanýn önüne birþey atýldýðýnda ne yapýlýr bilemem. Ancak mesela rahmetli Ecevit'in  önüne bir esnaf yazarkasa atmýþtý ve hiçbirþey olmamýþtý. Olmamasý da gerekir zaten. Millet kendisine hizmet etmeye aday olmuþ olan siyasetçilere tepkisini gösterebilmeli. Demokrasi bunu gerektirir.

Alevi-sünni, Türk-Kürt çatýþmasýnýn Atatürkçü geçinenlerin eseri olduðunu sanmýyorum. Bu çatýþmalarýn temeli cumhuriyetten öncesine dayanýyor çünkü. Ancak bu bölge, galiba dünyanýn en fazla gizli servislerin mesai yaptýðý bölge. Osmanlýyý parçalayýp ayrýþtýranlar halen görevlerine devam ediyorlar.

Alnt
Ben islam birliðini isterken bugünkü Ýran, Afgan yönetimi gibi bir yönetim istemiyorum. Öyle olursa dünya bizi gerçekten terörist sanmaya devam eder. Ben kurulacak islam birliðinin her kesime eþit mesafede olmasýný. Fakat içinde bulunan ülkelerin müslüman ülkeler olmasýný istiyorum.

Ýþte bu nedenle istediðiniz sadece hayalden öteye geçemiyor diyorum. Toplumun bir kesimi bunu isterken, diðer bir kesimi de Türk kökenli devletlerle birlik olmayý istiyor, din esaslý deðil, ýrk esaslý. Bu iki görüþe sahip olanlar anlaþamadýklarýna göre sadece hayal olmaktan öteye gidemiyor istedikleriniz. Çoðulcu demokrasi var bu ülkede.

Alnt
Cebelitarýk'tan Beringe derken tam olarak neresini kastediyorsunuz? Bunun içinde Avrupa, Rusya, Çin falan var mý?
Ýþte ben de çoðulcu demokrasiyi saðlayýp Cebelitarýk'tan Bering Boðazý'na kadar olan geniþ alanda bizlerle tarihi baðý bulunan insanlardan bahsediyorum. Bunlarýn içerisinde dini baðýmýz olan müslüman ülkeler de var, ayný soydan olduðumuz Türk devletleri de var. Balkanlarda ki müslümanlar var ama Rusya ve Çin yok. Onlar ayrý güçler zaten. Kýsacasý yukarýda bahsettiðim iki görüþü birleþtiriyorum. Her iki görüþün çatýþmasý yerine her ikisinin de amacýna hizmet edecek daha ileri bir görüþü orataya sunuyorum.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com