Gnderen Konu: Deniz Taþýmacýlýgý  (Okunma says 10125 defa)

0 ye ve 2 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd rstr617

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 370
 • 0
Deniz Taþýmacýlýgý
« Yantla #10 : 02 Mart 2011, 23:46:52 »
Dünyanýn üretimi Asya'ya kaydý armatörlük altýn çaðýný yaþýyor

II. Dünya Savaþý'nýn alevlerinin tüm dünyayý sardýðý dönemde, Amerika Birleþik Devletleri, askerlerin yiyecek, giyecek ve teçhizatýný taþýmak için orta büyüklükte yüzlerce gemi inþa etmiþti.

Savaþýn bitmesinin ardýndan gemiler Atlas Okyanusu'nun kýyýsýndaki limanlara çekildi ve çürümemesi için yeniden boyandý. Gemileri kullanmama kararý alan ABD, üç tarafý denizlerle çevrili Türkiye'ye "Gemileri çok uygun fiyatlara size satalým" teklifinde bulundu. Ancak dönemin lideri Ýsmet Ýnönü, "Ne yani biz armatörleri zengin mi edeceðiz?" diyerek öneriyi geri çevirdi. Komþumuz Yunanistan ise ayný teklifi hiç düþünmeden kabul etti. O yük gemilerini alan Oanis þirketi, bugün dünya denizciliðinde söz sahibi bir dev haline geldi. Bundan daha da acýsý, satýþa çýkarýlan bu gemilerden beþini alan Türk armatörün baþýna gelenlerdi. Adnan Menderes'in baþbakanlýðý döneminde gemi sahibi olan iþadamý, 1960 darbesiyle filosunu kaybetmiþti. Çünkü askeri yönetim gemilere el koymuþ ve çürümeye terk etmiþti. Bu olay, Türkiye'nin denizcilikte neden geri kaldýðýný gözler önüne seren misallerden sadece biri.

22 Temmuz genel seçimleri öncesinde, CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal, Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn oðlu Burak Erdoðan'ýn, denizci kökenli Mecit Çetinkaya ile birlikte gemi almalarýný seçimde malzeme olarak kullanmýþtý. Muhalefet lideri, gemileri iktidara yüklenmek için diline dolaya dursun, son yýllarda farklý alanlarda faaliyet gösteren iþadamlarýnýn denizciliðe olan ilgisi her geçen gün artýyor. Bunun en çarpýcý örneði, kamuoyunda Turkcell'in patronu olarak bilinen Mehmet Emin Karamehmet'in ülkenin en büyük filolarýndan birini kurmasý.

Türk iþ dünyasýnýn duayeni merhum Sakýp Sabancý, Deniz Ticaret Odasý Baþkan Vekili Halim Mete'ye, "Altýndan balýk üstünden deniz geçer, biz bu iþten anlamayýz." dese de yeðeni Yalçýn Sabancý da sektörün önemli bir aktörü. Halim Mete, denizciliðin dünya ticaretiyle bire bir ilintili olduðunu belirtiyor. Çünkü dünya ticareti, ürünlerin bir yerden bir yere taþýnmasýyla geliþiyor. Taþýmacýlýðýn yüzde 90'ý ise denizyoluyla yapýlýyor. 2001'deki dünya krizinin ardýndan Avrupa'da artan maliyetler üretimi Çin, Hindistan, Bangladeþ gibi Asya ülkelerine kaydýrdý.

Buna baðlý olarak hammaddelerin bu ülkelere taþýnmasý, mamullerin de Batý'ya ulaþtýrýlmasý gündeme geldi. O dönemde dünya ticari gemi filosunun kapasitesi 700 milyon dwt (deadweight) iken, 2 milyar dwt tonluk taþýma kapasitesi hasýl oldu. Önce tersaneler hýzla büyümeye baþladý. Hurdaya çýkacak gemiler kendilerini yeniledi. Navlunlar yükseldi. Filo 1 milyar 50 milyon dwt'ye çýktý.

Talep artýnca gemi fiyatlarý katlandý

Dünya deniz ticaretinin her yýl yüzde 3,5 oranýnda büyüyeceði varsayýlýyor. Kuru yük talebinin her yýl yüzde 5'e yakýn, petrol tankeri talebinin ise yüzde 2'ye yakýn artmasý bekleniyor. Denizlerde yýlda yaklaþýk 15 milyon konteyner sirkülasyonu oluyor. Talepteki yükseliþ, gemi fiyatlarýnda büyük artýþa sebep oldu. Ekim 2007'de teslim edilecek olan 76.000 dwt'luk Jian-gam inþa kuru dökme yük gemisi 66 milyon dolara satýlýrken, 1995 Hyundai inþa 73.670 dwt'luk kuru dökme yük gemisi 34,5 milyon dolar bedelle satýn alýndý ve sekiz yýl süreyle günlüðü 12 bin dolara geri kiraya verildi. 1993 model 244.275 dwt'luk tek cidarlý ham petrol tankeri ise 42 milyon dolara alýcý buldu. Buna baðlý olarak da Türk denizcilik filosu büyüdü.

7 milyon dwt'den, yabancý bayrak altýnda faaliyet gösteren gemilerle birlikte 15 milyon dwt'ye yükseldi. Ancak dünya filosu hâlâ ihtiyaca cevap verecek tonaja çýkmadý. Navlunlarýn en az üç ila beþ sene daha yüksek seyretmesi bekleniyor. Navlunlar yüksek olunca da sektöre ilgi her geçen gün artýyor. Ülkede dört sene önce 32 olan tersane sayýsý 65'e yükseldi. Üç sene sonra bu rakamýn 120'ye çýkmasý bekleniyor. Türkiye'de armatörlüðe baþlayanlarýn sayýsý hýzla artýyor. Biraz sermaye sahibi olanlar için gemi almak çok da zor deðil. Oda Baþkan Vekili Mete'nin verdiði bilgiye göre yüzde 30'unu kendi imkanlarý ile ödeyen iþadamýna 5 seneye kadar kredi imkaný saðlanýyor. Ayrýca gemiler için daha uzun vade tanýnýrken, uluslararasý piyasada alýnan faizler de daha düþük. Sermaye sahiplerinin bazýlarý gemi alýrken kimileri de tersanelere ortak oldu. Örneðin, römorkörcülük yapan Hakan Þen, Karadeniz'in en büyük tersanesini inþa etti.Denizcilik sektörünün ana omurgasýný taþýmacýlýk oluþturuyor. Türk ticaret filosu bir ara 12 milyon dwt'ye kadar çýktý. Ancak, 1998 krizinden sonra gerek yurtdýþýna satýlmasý ve gerekse hurdaya giden gemiler yüzünden bu rakam 7,5 milyon dwt'ye geriledi. Türk siciline kayýtlý olanlar ve Türk sahipli yabancý gemilerle birlikte bakýldýðýnda bugün Türkiye'nin filosu 15 milyon dwt'nin üzerinde ve dünyada 20'nci sýrada. Ama çok daha önemlisi, Türk armatörleri gerek Türk tersanelerine gerekse Japon, Güney Kore ve Çin tersanelerine verdikleri sipariþlerle gemi yaptýran armatörler sýralamasýnda 6'ncý sýrada yer alýyor.

Çok yakýnda filonun büyüklüðü çoðu yeni gemilerden müteþekkil olmak üzere 20 milyon dwt'yi geçecek. Türkiye'de tanker yaptýrma ve satma konusunda önemli geliþme kaydedilirken, bir diðer atýlým da konteyner taþýmacýlýðýnda yaþandý. Ayný zamanda römorkör inþa ederek dünyanýn dört bir ülkesine satar hale geldi. Hatta hücumbot tipi hýzlý gümrük motorlarý da inþa edilerek Malezya ve Pakistan'a ihraç edilmeye baþlandý. Bu arada "Hep küçük gemilerle mi gideceðiz?" diye düþünen Türkon Holding'e ait Sedef Tersanesi (sahipleri Deniz Ticaret Odasý Baþkaný Metin Kalkavan ve ailesi) 180 bin tonluk gemi inþa etme kararý aldý. Halim Mete, sektördeki bu açýlýmda, Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým'ýn denizcilikten gelmesinin önemli payý olduðu görüþünde. Mete, Denizcilik Müsteþarlýðý'nýn iþi bilen kadrolardan oluþmasýnýn etkisine de iþaret ediyor. Nitekim eski baþbakanlardan Bülend Ulusu'nun da denizci olmasý sektöre katký saðlamýþ ve o dönemde verilen kredilerle þirketler geliþirken, Deniz Ticaret Odasý kurulmuþtu.

Geminin parasý yine gemiye harcanmalý

Halim Mete, denizciliðin seyrini dalgalara benzetiyor: "Dalgalar gibi, sektör yukarý çýktýðý zaman ne kadar uzun süre kalýrsanýz o kadar kârlýsýnýz, aþaðý düþtüðü zaman bu kez ne kadar kýsa süre kalýrsanýz kârlýsýnýz." Mete, yükseliþ döneminde dikkatli bir mali sistemle hareket etmenin aþaðý indiði zamandaki zararý azalttýðýna dikkat çekiyor. Tamamý kredi ile alýnan gemiler hiçbir zaman borçlarýnýn tamamýný ödeyemez. Mete'ye göre denizde 'gemiye para koymadan para alýnmaz'. Ýkinci bir kural ise 'geminin parasý gemiye aittir'. Eðer gemiden daha çok para alýp bununla villa yapar, araba deðiþtirilirse, bir gün gelir gemi yaþlanýr, yerine yenisi konulamaz. Gemilerin ticari ve iktisadi ömürleri 20 ile 30 yýl arasýnda deðiþiyor. Eðer armatörlüðe devam edilmek isteniyorsa gemi satýlarak veya hurdaya verilerek, elde edilen kaynakla yine gemi alýnmalý.

Gelibolu'da ülkenin en büyük tersanesini inþa ediyor

Gemi almak isteyenlerin sayýsýnýn artmasý ve daha büyük gemilere ihtiyaç duyulmasý tersane yatýrýmarýný da hýzlandýrdý. Türk Armatörler Birliði Baþkaný Þadan Kalkavan, Yardýmcý ve Diler gruplarý ile birlikte Türkiye'nin en büyük tersanesini inþa ediyor. Çanakkale Gelibolu'da yapýlacak tersane 350-400 milyon dolara mal olacak. Tersanenin taban alaný yaklaþýk 800 bin metrekare. Burada yatlar, tankerler, kuru yük gemileri inþa edilecek. Amirallerle birlikte hazýrlýklarý süren tersanenin senelik sac iþleme kapasitesi 300 bin ton. Kalkavan, yeni tesislerle Türkiye'nin konumunun daha da güçleneceði kanaatinde. Gelibolu'daki tersane ile artýk Uzakdoðu'ya sipariþ verilmeyecek. Fakat ana makine üretiminde tekel hâlâ yabancýlarýn elinde. Ýþadamý Þadan Kalkavan, 10 milyon nüfusa sahip Yunanistan'ýn dünya denizcilik sektöründen yüzde 16, Türkiye'nin yüzde 1,5 pay almasýný geçmiþ hükümetlerin denize gereken önemi vermemesine ve kara taþýmacýlýðýnýn daha ucuz olduðu konusunda kanaat oluþturulmasýna baðlýyor. Kalkavan'a göre mevcut hükümet ise denizciliðe büyük önem veriyor. Sektörün yüzde 80'i aile þirketlerinin elinde bulunuyor. Denizcilik sektörü daha çok kuru yük taþýmacýlýðýyla ön planda. Yeni dönemde konteyner taþýmacýlýðý büyüyor. Ancak konteynerda sadece deniz deðil, kara ayaðý da önemli. Þadan Kalkavan, Beþiktaþ Denizcilik'in ortaklarýndan. Türkiye'nin en köklü denizci ailelerinden. Uzak yol zabiti Kalkavan'a göre denizcilik son yýllarýn en cazip mesleði ve en fazla para kazanan sektörü. Ýþadamý, sektörün geliþmesi için devletin desteði gerektiði kanaatinde: "Devlet denizci olmadan, millet denizci olmaz, bunun baþýný devlet çekecek."
'Laz Ziya, zenginleri denizden uzak tuttu'

Deniz Ticaret Odasý Baþkan Vekili Halim Mete, 1600'lü yýllardan beri denizcilik yapan Kafkas kökenli bir aileye mensup. Türk bayraklý gemileri dünyanýn her yerinde Türkiye'yi temsil ediyor. Mete'nin üzerinde durduðu önemli bir nokta ise eski Türk filmlerinde ve Kurtlar Vadisi dizisindeki 'Laz Ziya' gibi mafya babasý tiplemelerinin armatör olarak gösterilmesi. Mete, armatöre zaman zaman kaçakçý gözüyle bakýlmasýndan þikayetçi. Halbuki Ýngiltere'de insanlar, 'Benim ülkemle diðer ülkeler arasýndaki ticareti saðlayan bu kiþi olmazsa benim kazancým olmaz' düþüncesiyle armatörlerin karþýsýnda önünü ilikleyip saygý gösteriyor. Sektörde yaþanan bir diðer sýkýntý da 1999'da dünya denizcilik sektörünün krize girmesinden sonra bazý armatörlerin iflas etmesi. Bu olayýn ardýndan bankalar, armatörlerin üzerini kýrmýzý kalemle çizdi. Gazetelerde boy boy haberler çýkýnca sektör büyük yara aldý. 2001 krizinin Türkiye'yi vurmasýyla bankalar da denizcilerle ayný konuma düþtü. Armatörlerle yeniden anlaþmalar yapýldý; ancak 2003'e kadar 1999'un izi silinmedi. 2003'ten itibaren gemiciliðin itibarý yeniden arttý. Bugün bankalar, yeni projeler için armatörlerin kapýsýný aþýndýrýyor.

http://www.zaman.com.tr/dizi.do?dizino=27

ruhumuz var teslim etmeden önce

evrimd Tuco

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1482
 • 21
Deniz Taþýmacýlýgý
« Yantla #11 : 03 Mart 2011, 09:37:20 »
Bu eski bir haber.Þu anda durum tam tersi.Armatörler çok kötü durumda.Þu anda navlun piyasasý dipte ve armatörler zararýna yük taþýmak zorunda kalýyorlar.

evrimd shielt

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 260
 • 0
Deniz Taþýmacýlýgý
« Yantla #12 : 03 Mart 2011, 10:10:31 »
Bu eski bir haber.Þu anda durum tam tersi.Armatörler çok kötü durumda.Þu anda navlun piyasasý dipte ve armatörler zararýna yük taþýmak zorunda kalýyorlar.

Doðrudur. Þöyle bir örnek vereyim, Arkadaþlarýmýn þirketleri egenin herhangi bir yerinden izmir limanýna bir týr malý taþýmak için nakliyecilere ortalama 2000 tl civarý para ödüyor. Ama izmirden gemiyle uzakdoðu ülkelerine misal çin'e 2400 dolar gibi bir rakama gönderiyor....

Olay açýk deðil mi?

evrimd ist_eternal

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 558
 • 0
Deniz Taþýmacýlýgý
« Yantla #13 : 03 Mart 2011, 12:50:12 »
     ben 94 yýlýndan beri gemilerde çalýþýyorum kendim güverte lostromosuyum yani reisim 11 yýldýr çalýþtýðým þirket konteyner taþýmacýlýðý yapýyor hatta türkiyedeki en büyük þirket otuz küsür gemisi vardý son zamanlarda beþ altý emiyi elden çýkarttý tüm sektörde olduðu ibi personel sýkýþmasý var ben 1 yýl ara vermiþtim yýlbaþýnda tekrar iþ baþvurusu yaptým nisan ayýna belki dendi bazý reis arkadaþlar u emici çýkmaya baþladý sökter anlýyacaðýnýz zor durumda,þu amerikan gemilerine elince o gemilerden zamanýnda ülkemizede eldi özgürlük sýnýfý kuru yük gemileri koçtuð þirketinin elinde vardý hatta kýbrýs savaþýnda o gemiler ikmalde kullanýldý,o yüzden yunanistana girmesi yasaktý koçtuðun,bu arada bu ülkede denizcilik iþi þu þekilde yürüyor önce devlete gidiyorsun teþvik alýyorsun 5 yýl ödemesiz 10 yýl ödemeli falan bu arada aldýðýn geminin bedelini  iki üç kat gösteriyorsun iþ tamamlandýktan sonra bir gece ansýzýn geminin türk bayraðýný degiþtirip korsan ülke tabir edilen bahama malta panama gibi zibidi ülkelerin bayraðýný çekiyorsun,devlete vergi vermiyorsun çalýþana sigorta yapmýorsun  bir iki yýl çalýþtýrdýktan sonra gemileri satýyorsun ve elen parala ir ömür makara yapýorsun devletten aldýðýn kredi çerez parasý olduðundan ödeyip kurtuluyorsun bu ülkede denizcilik budur o yüzden fazla parada verselerde yabancý arakta çalýþmýyorum haryý olmuyor.

evrimd Falcon

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1560
 • 0
 • Akýl herþeyindir-Falcon
Deniz Taþýmacýlýgý
« Yantla #14 : 03 Mart 2011, 12:57:52 »
O belirttiðiniz devletler sadece bayrak devletleri...Yani gemilerin armatörleri ,yani sahipleri genelde Panama Liberia Bahama,St.Vincent,Comoros gibi bayrak devletlerinin vatandaþý deðiller.Þu an dünyanýn en büyük ticari gemi filosu Panama bayraðýnda ancak armatörlükleri çok azdýr.Armatörlerin bahse konu bayrak devletlerinin bayraðýna kaydolmalarý(gemi sicili) onlara bir takým avantajlar saðlar...
bende o avantaj oldugunu düþünmüþtüm dogruymuþ bide Liberya bandýrma gemilerde mesela vergi muafiyeti varmýþ bu devletlerde muhtemelen öyledir bir çok devlet buna bizde dahil olmak üzere bu gemilere taþýttýrýyoruz.

evrimd Tuco

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1482
 • 21
Deniz Taþýmacýlýgý
« Yantla #15 : 03 Mart 2011, 14:44:22 »
Falcon, bayrak devletleri siyah,gri,beyaz adýnda 3 ayrý kategoriye ayrýlýyor.Bu kategoriler bayraða kayýtlý gemilerin ,liman devleti kontrollerinde gösterdikleri performansa göre oluþturuluyor.

Liman devleti kontrolleri(port state control-psc) geminin uðrak yaptýðý limanýn baðlý olduðu devletin atadýðý memurlar tarafýndan gemilerin konvansiyonlara ve çeþitli kurallara uygun operasyon bakým tutum vs. yapýp yapmadýðý kontrol ediliyor.

Bu kapsamda bir bayrak devletine kayýtlý gemilerin psc performansý yüksekse bu devletler beyaz listeye ,düþükse siyah listeye konuluyor.

Bu kapsamda beyaz listede bulunan bayrak devletlerinin gemileri uðradýklarý limanlarda daha az kontrole tabi oluyorlar.

Bu nedenle her isteyen gemisini beyaz bayraða kayýt ettiremiyor.Türkiye'den ele alacak olursan Türk armatörlerin gemileri genelde yaþlý ve kondisyonu düþük gemiler.Beyaz bayraklar bu tür gemileri kayýtlarýna kabul etmiyorlar.

Türk bayraðýna kayýt tartýþmasýna gelince sayýn ist_eternal söylediklerinin büyük çoðunluðunda bence haklý ama konuya birde armatör tarafýndan bakmak lazým.Þu anda çalýþmakta olduðum Denizcilik þirketinin Türk bayraklý bir gemisinin satýþýnýn ardýndan sicilden sildirilmesi için tam 3 ay uðraþtým.Bunun yanýsýra gemilerin her yýl tabi tutulmasý gereken yýllýk bayrak devleti kontrollerini rahatça dünyanýn heryerinde yapamýyorsunuz.Ama Panama Liberia,Bahama vs öyle deðil.Dünyanýn her yerinde bu kontrolü yaptýrabilirsiniz.

Bunlarýn yanýsýra daha birçok neden yazabilirim,ama þu an için vaktim yok,gemilerle uðraþmaya devam etmem lazým :)

evrimd Falcon

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1560
 • 0
 • Akýl herþeyindir-Falcon
Deniz Taþýmacýlýgý
« Yantla #16 : 03 Mart 2011, 18:56:52 »
Devam et et boþvaktinde yazarsýn :D