Anket

Sizce Yerli Savaþ Uçaðýmýz Nasýl Birþey Olacak?

Tamamen özgün bir tasarým olacak. Hiçbir uçaða benzemeyecek.
80 (41.2%)
Güney Kore ile ortak olarak KFX'i millileþtireceðiz.
17 (8.8%)
SAAB ile ortak stealth bir uçak geliþtireceðiz.
40 (20.6%)
F-16 tecrübemizi kullanarak geliþmiþ bir F-16 yapacaðýz.
25 (12.9%)
Projeyi rafa kaldýrýp ABD'den uçak alacaðýz.
17 (8.8%)
Baþka bir düþüncem var. Aþaðýya yazýyorum.
15 (7.7%)

Toplam Oy Verenler: 194

Gnderen Konu: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi  (Okunma says 1055782 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Kaptan-I Derya

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 514
 • 37
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5990 : 25 ubat 2024, 12:16:34 »
Hazýr yeri gelmiþken Artýk sadece Kaan özelinde tartýþmamýz gereken podlar ve mühimmatlar olduðunu ve bunu burda yavaþ yavaþ dillendirmenin fayda getireceðini düþünmekteyim...

Mesela
Zirkon
Kinzhal
Asm3
Brahmos

Gibi süpersonik yada hipersonik mühimmatlarýn artýk projelendirip ortaya çýkmasýnýn faydalý olacaðýný düþünüyorum.belki zirkon gibi yanlýþ hatýrlamýyorsam screamjet mühimmat yapamayýz yada zamana ihtiyacýmýz var.fakat Tayfun,Kaan gibi balistik füze örneklerinden yola çýkarsak 3-4 tonluk bir kinzhal tarzý bir mühimmat yapabiliriz.yada gökhan füzesinden hareketle bir brahmos asm3 gibi ramjet füze yapabiliriz.Nede olsa Kaan high uçak kanat altýnda iki adet 3-4 tonluk bir mühimmat taþýmasý sýkýntý yaratmayacaktýr...

Ayný þekil uzun menzili gerek dahili gerek harici taþýnabilen Kaan'a özel seyir füzeleri geliþtirmeliyiz...

Son olarak dahili istasyonunda bir veya iki adet taþýnan amraam'da uzun ve daha büyük çapa sahip dual phase motorlu 150-200 km menzilli bir hava hava füzesi geliþtirmeliyiz...Nede olsa Kaan'ýn radarý 1m2 lik hedefi 200 km ve üzeri bir menzilde görebilcek.

Þimdi gelelim podlara

Madem bu uçaðý yada bu uçak üzerinden 6. Nesile yaklaþtýrma hedefi var o zaman þu podlarý yapmalýyýz

1 lazer podlarý

1. Si dahili istasyon arkasýna iki motor aras8na yerleþtirilebilen 1000-1500 kg luk lazer podu

2.si aselpod yada sniper pod gibi hava alýklarýna yanýna yada altýna yerleþtirilebilen 200-250 kg'luk pod.

2 Elektro manyetik pulse (emp) podu

Lazer podlarý ile ayný mantýkla yapýlan büyük ve küçük emp podu

Amaç düþman cihazlarýný uzak mesafelerden kullaným dýþý býrakma geçici olarak kullandýrmama yada elektronik devrelerini yakma.Uzay teknolojisinden bahsetmiyorum var olan teknolojiden bahsediyorum bkz. ASELSAN ejder

Gövdeye monteli yakýt podlarý;

Harici yakýt tanký gibi salanlarý iþgal eden yada radar ekosu ve sürtünme(drag) oluþturan eski tip harici yakýtlar aksine F16,f15 gibi gövde üstüne yada hava alýðýnýn yanlarýna monte edilebilen tipte yakýt tanklarý

Örneklendirmek gerekirse;

F16 D uçaklarýnda bulunan dorsal spine olarak adlandýrýlan elektronik aksam bulunduran yapýnýn yakýt amaçlý üretilmiþ ve kaan'ýn üst gövdesinde yakýt ikmalý yerine montelenebilen drag seviyesi düþük bir yakýt amaçlý dorsal spine önermekteyim

Ýkinci seçenek.

Hava alýðýnýn yan tarafýna tam bozdaðan yada sidewinder dahili istasyon kapaðýnýn arkasýna týpký f15 inki gibi yada benzer yapýda bir "pep2000" adý verilen harici yakýt tanký olan cft den yapmak..

Son önerim:

F15 silent eagle daki gibi "pep2000" adlý yakýt taþýyan cft'nin yakýt yerine amraam taþýyan dahili silah istasyonu taþýyan bir podun kaan'ýn hava alýðýnýn yan tarafýna bozdoðan dahili istasyonun arkasýna uyarlanmasý,tabi bu iþlem radar kesit oranýný fazla arttýrmamalý ve fazla drag oluþturmamalý amaç daha fazla amraam taþýma ve gövde altýnda bulunan dahili istasyon için daha büyük füze taþýmasý için yer açmak.

Bunlar benim önerilerim sizler ne düþünürsünüz merak ediyorum...

Dediðin mühimmatlar planlamada kesin vardýr ki Ramjet çalýþmalarýný biliyoruz , Roketsan'ýn balistik füze çalýþmalarýný biliyoruz uzay çalýþmalarýnda hem roket hem verilink gibi çalýþmalarý biliyoruz. Kýsacasý bir çalýþma  var lakin burada yol haritasýnda Gezgin füzesinin baþarýsý ve verecekleri çok önemli özellikle elektronik ve diðer sensör sistemlerinde. Gezgin projesinde belli aþamaya gelindikten sonra veya belki gelinmiþtir sonra bu yol haritasý çok daha hýzlý ilerleyecektir.

Zirkon hariç bence yazýlan mühimmatlar elektronik podlardan daha kolay ve yapýlabilir. Çünkü Kaan'ýn sensör füzyonu yapay zekasý ve sensörleri baþlý baþýna motor projesi kadar zor. Herkes motor motor diyor ki haklý bir þekilde lakin uçan bilgisayar dediðimiz F35 gibi modern bir bilgisayar-savaþ uçaðý yapmakta çok zor. Hele hele bunu tamamen yerli yapacaðýz ve tamamen  kendi üretimimiz elektronik alt sistemleri kullanacaðýz diyorsak bence motordan daha daha zor bir yol. Onlarca alt sistem yüzlerce farklý küçük elektronik bileþen tasarýmý ayrý zor üretimi zaten baþka olay.

 Tübitak Bilgem Aselsan ve Havelsan bence iyi iþ çýkartacak ama ben 2033 yani Blok 20 denilen uçaða kadar tam anlamýyla yeterli elektronik performansa ulaþamayacaðýz. Baykar'ýn elektronik geliþimi burada çok önemli. Evet 5. nesil savaþ uçaðý ile bugünki Kýzýlelma arasýnda kapasite olarak daðlar var fakat orada atýlacak temeller ve geliþim grafiði Kaan için çok çok önemli bir geliþim olacak.

 Ben sýrf bu geliþimi TUSAÞ'ýn bizzat içinde olmasýný düþündüðüm için Hürjet'in de blok blok üretilmesi gerektiðini ve ilk üretimler bir yandan devam ederken bir yandan da motor ve Apu gibi güç sistemleri hariç diðer tüm sistemlerin MMU vizyonunda olduðu gibi yerlileþtirilmesi gerektiðini düþünüyorum. Hürjet temel eðitim ve hafif taaruz uçaðý da olsa temel iþlev olarak en nihayetinde uçan bir jet ve temeli MMU ile ayný. Tabi Özgür projesi de ayný þekilde MMU ya giden yolda ayný þekilde fayda saðlayacaktýr hatta daha fazla bile. Elektronik iþini MMU'da baþardýðýmýz taktirde buradan gelecek bilgi birikimi Denizaltýlardan tutun zýrhlý kara aracý platoformlarýna yerli Awacs projesinden uydu projelerime komple bir etki edecek hemde ciddi derecede. Haa burdaki baþarý Kaan'dan elde edileni bu alanlara aktarma iradesini gösterir isek olacak bir þey ama 2033'e geldiðimiz zaman mühendislik ekibimiz boþ duracak hali yok.
« Son Dzenleme: 25 ubat 2024, 12:17:35 Gnderen: Kaptan-I Derya »
Topraklarýn ucu deniz olan bir ulusun sýnýrýný, halkýnýn kudret ve yeteneðinin hududu çizer bu yüzden mükemmel ve kaadir bir Türk Donanmasýna malik olmak gayedir.

evrimd Kaptan-I Derya

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 514
 • 37
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5991 : 25 ubat 2024, 12:23:13 »
@Denizci16;

O podlarý yapacak olsak bile, Kaan için yapmayýz. Test filosundaki uçaklar için yapýlýr ve podlardaki teknolojiler o filoda denenir. Kaan için olsa olsa atýlabilir yakýt tanklarý yapýlýr.

Ben hem þuan ki siyasi ve askeri durumdan hemde TUSAÞ'ýn blok üretim tarzýndan 4,5 nesil Kaan'larýn ciddi derecede üretileceðini ve bu konsepte uygun yakýt  tanklarý elektronik podlar, mühimmatlar kullanacaðýmýzý düþünüyorum. Doðu ve Güney cephemizde baþlý baþýna 4,5 nesil bir Kaan ile çok baþarýlý iþler yapabiliriz. Þuan ki uçak ihtiyacýmýzda göz önüne alýrsak 2028 2029'da eðer Amerika motor verirse bizimkiler 5-6 sene boyunca 50+ adetlerde 4,5 nesil Kaan üreteceðini ve bunu HvKK'nýn çok aktif ve neredeyse suyunu sýkacak þekilde kullanacaðýný düþünüyorum sonra bu ilk üretimler Blok 20 30 modernizasyonuna girer ya da emekli olur onu bilmem ama böylee bir kullaným olacaktýr.
Kaan sadece yetenek kabiliyet olarak deðil adetsel ve ürün çeþitliliði olarak da bize sýnýf atlatacak. EA18 GROWLER buna iyi bir örnek. Ya da 2040'da Deniz Havacýlýðý için ayrý Kaan planladýðýmýzý biz bilemiyoruz.
« Son Dzenleme: 25 ubat 2024, 12:29:35 Gnderen: Kaptan-I Derya »
Topraklarýn ucu deniz olan bir ulusun sýnýrýný, halkýnýn kudret ve yeteneðinin hududu çizer bu yüzden mükemmel ve kaadir bir Türk Donanmasýna malik olmak gayedir.

evrimd CIZIM

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 14
 • 1
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5992 : 25 ubat 2024, 13:29:10 »
Arkadaþlar beni en çok iç dahili istasyon bilgisi ilgilendiriyor.

P1 de temel kotilin bir röportajýnda bu alaný gösterdiler..

Göz kararý olarak bu alan için

0.80 cm geniþlik veya 100 cm geniþlik
400 cm uzunluk veya 500 cm uzunluk
50 cm derinlik veya 60 cm derinlik

Þeklinde bir adet gövde altý dahili istasyon gördüm ,tekerlek kapaðýnýn hemen dibinde.

Yani bu ölçülere göre bizim amraam'ý ölçülersek

3.65 m boy 178 mm çap fakat kanat açýklýðý ki bu çok önemli ilk versiyon amraam'da bu ölçü 430 mm idi.eyer gökdoðanýn kanatý katlanmaz yada kanat açýklýðý 430 mm ise maksimum bu alana 2 adet amraam yerleþtirebilceðimiz anlamýna geliyor..

Yani normalde bu alana kanat alanýný varsaymaz isek 4 adet amraam yada gökdoðan girebilir.

Muhtemelen Amerikalýlarýn AIM-120C7 de yaptýðý gibi Kaan için kanatlarý kýrpýlmýþ bir Gökdoðan yapýlacaktýr bu sayede belki 6 adete çýkartabiliriz, Gökhan içinse 4 tane taþýsa bile gayet yeterli olur zaten oldukça uzun menzilli bir füze olacak. Ben hava-havadan ziyade hava-yer kabiliyetini merak ediyorum zaten en baþýndan beri uçaktan hava-hava için yüksek beklentiler vardý. Gövde içi silah istasyonlarýnda Tolun, MK81/82/83 ve kitli versiyonlarýný ve SOM-M taþýyabileceðini biliyoruz ama HGK/LGK-84 taþýyabilecek mi, Çakýr veya Atmaca-M taþýyabilecek mi, Akbaba füzesini taþýyabilecek mi özellikle merak ettiklerim bunlar.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5993 : 25 ubat 2024, 13:56:53 »
Önce bir KAAN stealth özelliðini görmek lazým...

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5994 : 25 ubat 2024, 19:21:42 »
Önce bir KAAN stealth özelliðini görmek lazým...

Sn.Serkan 1976 düz mantýk þunlarý söyleyebiliriz

Kaan ileri yön yani burun,yanlar,alt ve üst olarak stealth'týr tek stealth olmayan alaný f110 motorunun nozzle kýsmýnýn dezavantajýný yaþamasý nedir bu dezavantaj ýsýl izinin düþük olmamasý ve üzerine gelen radar dalgalarýný absorbe edememesi ve saða sola sektirmemesi yani f22 yada F35 gibi nozzle ihtiyacý olmasý.

Bu yüzden Kaan arkadan görünecektir fakat gerek bvr füzesi düþmaný vurduktan sonra gerek stand off mühimmatlarý yarýyolda yada hedefi vurduktan sonra Kaan geriye dönüp radar ekosu verse ne olacak vermese ne olacak .burdada gerekirse alçak irtifa gerek daha uzaktan tam tornistan yapacaðý için radar ekosu vermeyebilir..

Ayrýca paylaþýlan bazý inografiklerde Kaan;

Blok10: 0.01 M2
Blok20: 0.0050 M2

 radar kesit alanýna sahip olacak
« Son Dzenleme: 25 ubat 2024, 19:39:21 Gnderen: Denizci16 »

evrimd Merzifonlu

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2809
 • 267
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5995 : 25 ubat 2024, 20:41:57 »
Bu yüzden Kaan arkadan görünecektir fakat gerek bvr füzesi düþmaný vurduktan sonra gerek stand off mühimmatlarý yarýyolda yada hedefi vurduktan sonra Kaan geriye dönüp radar ekosu verse ne olacak vermese ne olacak

Bu, tehlikeli bir varsayým olur. (Kozan Selçuk Erkan gibi bir uzman bile bu varsayýmda bulundu ki asýl ona çok hayret ettim.  :o Gerçi ayný þahýs, uzmaný olduðu denizcilik alanýnda çok daha büyük bir gafa imza atmýþtý: "Kamikaze deniz dronlarý iþe yaramaz" demiþti!  :o :o Neyse, geçelim...)

Müþterek ve anlýk radar resmi oluþturabilen bir hasým, bu zaafý gayet de güzel kullanacaktýr. F110'lar Kaan'da operasyonel olsalar bile, hiç olmazsa radar-siliklik açýsýndan, nozullarýnýn elden geçmesi þart.
« Son Dzenleme: 25 ubat 2024, 20:46:01 Gnderen: Merzifonlu »

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5996 : 25 ubat 2024, 21:12:00 »
F35 in nozulundan ne farký var ben onu merak ediyorum. Yada F35 in nozuluna yapýlýp F110 un nozuluna yapýlamayan þey ne« Son Dzenleme: 25 ubat 2024, 21:12:50 Gnderen: putty »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd mehmet05

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1572
 • 140
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5997 : 25 ubat 2024, 21:14:58 »
Putty nozul çýkýþ üclarý gördüðün gibi minik üçgenlerden oluþuyor. Yine duyduðum kadarýyla RAM kaplama da varmýþ...

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5998 : 25 ubat 2024, 21:20:29 »
Bu kadar içinde çýkýlamaz sorun deðil bence. F35 inki kadar nozul konuþulur yapýlýr yada TAI ben yaparým der yapar filan. Yani F22 gibi enteresan bir þey deðilki F35 in motoruda bakýnca bizimkine benziyor nozulu. Yani F22 nin vectored thrust nozuluna benzer bir nozul yok diye insanlar sorun var gibi þartlandýlar ama F35 dede yok o garip þey
« Son Dzenleme: 25 ubat 2024, 21:26:04 Gnderen: putty »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd mehmet05

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1572
 • 140
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #5999 : 25 ubat 2024, 21:41:09 »
üzerinde oynama hakký ile birlikte lisansýný almazsan vidasýný deðiþtiremezsin F-110 motorunun.

F-16 Blok 70 ve Kaan Blok 10 yedekleri ile yaklaþýk 140-150 F-110 motoru alýnacak, ihraç potansiyeli hariç.

Hürjet için ise yaklaþýk 100 F-404 motor ihtiyacýndan bahsediliyor.

Ben olsam her iki motorun da 10 yýllýðýna üretim ve üzerinde deðiþiklik yapma hakkýný satýn alýr, iki motoru da blisk vb teknolojilerle %10-20 güç artýracak þekilde modifiye eder, böylelikle yerli motora kadar etkin alternatif ortaya koyardým.  Hatta mümkün ise alýnacak Blok 70leri de radarsýz alýp, Murad kullanýrdým.