Gnderen Konu: HÜRJET Jet Eðitim Uçaðý Projesi  (Okunma says 210119 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: HÜRJET
« Yantla #1120 : 05 ubat 2023, 23:29:47 »
Arkadaþlar biz hepimiz ucubeyiz herkes bizim uçaklarla silahlarla olan aþkýmýzla alay ediyor. Anneniz babanýz çocuklarýnýz karýlarýnýz bide hadi cinsiyetçilik olmasýn kocalarýnýz bile sizi anlamayacak. Sadece bu forumdakiler sizi çok iyi anlar bu hayata.  Devrimcide olsa faþist de olsa bizi bir tek biz anlarýz layýðý ile. Ben yýllarca savunma havacýlýðý vapurda hýzlýca okudum vapurda býraktým ucube görünmemek için. Normal insanlar arabalardan filan hoþlanýr uçaklardan deðil. Bu yüzden bir birimize katlanalým baþka bizi anlayacak kominite bulamayýz
« Son Dzenleme: 05 ubat 2023, 23:32:23 Gnderen: re »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: HÜRJET
« Yantla #1121 : 05 ubat 2023, 23:38:09 »
Hani bazý arkadaþlarca sanki gizli bir yerlerde "35000 ibf'lik yerli motor çalýþmasý var" izlenimi yaratýlmaya çalýþýlýyor... TEÝ gizli bir proje yürütüyor deniliyor...

Ama daha TS-1400 , TF-6000 motorun üretilmesi bile bitirilememiþken böyle bir gizli projenin olmasý mümkün mü?

Bence bir proje üzerinde çalýþýlýyor. Ancak ne kadar sürede tamamlanýr bilemem. Önceki motorlarýn geliþimine baðlý olabilir.
Ve kesinlikle bu aþamada gizli olmalý.
"35000 ibf'lik yerli motor mu? Yok caným öyle birþey.  8)
Bence, Sn Akþit’in bugüne kadar söylediklerinden ve vücut lisanýndan anlayabildiðim kadarýyla, TF35000 motoru gizli bir þekilde bilgisayar ortamýnda üretilmiþ ve hazýr durumda. Ancak TF6000 motorunun fiziksel olarak görülmesi ve performans deðerlerinin alýnýp bilgisayardaki TF35000’in boþ kalmýþ satýrlarýnýn doldurulmasý gerekiyor. Ondan sonra TF35000’in prototipi yapýlacak.
Sn Akþit boþuna çýkýp, biz artýk F22’de kullanýlan F119 ayarýnda motoru yapabilecek kapasitedeyiz demez. O lafýn arkasýnda yatan, TEÝ’nin ve ekibinin o kapasiteye ulaþtýðýna olan inançtýr.
F22 ilk yapýldýðýnda 2nci nesil tek kristaller imal ediliyordu. Daha sonra 2004’lere kadar 3üncü nesil kristal býçaklar kullanýldý. 4ncü nesil geliþtirme çalýþmalarý 2004 yýlýndan sonraya dayanýr. Yani f119 motorunda kullanýlan nesil tek kristal býçaklarý artýk üretebilecek kabiliyete geldik mesajýný veriyordu Sn Akþit.

evrimd Kapgan

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 196
 • 21
 • DefenceTurk.com
Ynt: HÜRJET
« Yantla #1122 : 05 ubat 2023, 23:39:12 »
https://www.youtube.com/watch?v=-xqtsYknUJY

15:52

Þu an TEÝ'de MMU motoru ile ilgili nasýl bir çalýþma yapýlýyor bilmiyorum ama bir þeyler yapýyorlar galiba :)

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: HÜRJET
« Yantla #1123 : 06 ubat 2023, 00:01:11 »
https://www.youtube.com/watch?v=-xqtsYknUJY

15:52

Þu an TEÝ'de MMU motoru ile ilgili nasýl bir çalýþma yapýlýyor bilmiyorum ama bir þeyler yapýyorlar galiba :)

F-110 motorunu takip çýkaracak elemanlar bunlar.

evrimd mehmet05

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1572
 • 140
 • DefenceTurk.com
Ynt: HÜRJET
« Yantla #1124 : 06 ubat 2023, 01:13:50 »
Arkadaþlar biz hepimiz ucubeyiz herkes bizim uçaklarla silahlarla olan aþkýmýzla alay ediyor. Anneniz babanýz çocuklarýnýz karýlarýnýz bide hadi cinsiyetçilik olmasýn kocalarýnýz bile sizi anlamayacak. Sadece bu forumdakiler sizi çok iyi anlar bu hayata.  Devrimcide olsa faþist de olsa bizi bir tek biz anlarýz layýðý ile. Ben yýllarca savunma havacýlýðý vapurda hýzlýca okudum vapurda býraktým ucube görünmemek için. Normal insanlar arabalardan filan hoþlanýr uçaklardan deðil. Bu yüzden bir birimize katlanalým baþka bizi anlayacak kominite bulamayýz

Putty doðru söylemiþ, öyle ki Didim'deki yazlýðý görmüþ olsam bir beðeni bile ateþleyebilirdim.

Aslýnda, yaþanan sadece  siyasetteki hatalarýn gerginliklerin topluma, bize kadar yansýmasý.

Maalesef siyaset 20 sene öncesinden bazý kesimlerin tahmin ettiði gibi iki merkezli oldu ve maalesef iki merkez içinde de marjinal kesimler, görüþler fazlasý ile söz sahibi oluyor. Genel çoðunluðun ise maalesef siyasi etkinliði marjinaller kadar deðil. Buna siyaset biliminde baskýcý azýnlýk demokrasisi deniliyor. Ýktidar olabilmek için uzak oy farklarýna önem veren partiler, bu ufak farký yaratabilecek organize azýnlýk görüþlere, genel kamuoyundan daha fazla önem veriyorlar.

Aslolan merkezin, kamuoyu çoðunluðunun siyasete þekil vermesi ve insanlar için cazibe merkezi oluþturmasý. Ancak siyaset o kadar rant merkezli iþliyor ki, legal rant merkezli bir genel kamuoyu ise zaten mümkün olmadýðý gibi halkýn geneli siyasette bu amaçla bir görüþ içinde yer almýyor. Ancak bu baskýcý azýnlýklarýn ise ajandalarýnýn önemli bir kýsmý siyasi etkinliði azýnlýk çýkarýna fiili ayrýcalýk veya maddi çýkara çevirmek. Ýþte bu ise genel kamuoyunu rahatsýz ederken siyasi mekanizmanýn merkezlerinin ise kayýtsýz davranýþlarýna karþýn bir ara kararsýz oyu kamuoyu yoklamalarýnda %35leri bulmuþtu. Ancak bu noktada siyasi merkezlerin adeta bize muhtaçsýnýz anlamýnda kayýtsýzlýklarý görüyorum ki rahatsýzlýðý gittikçe artýrýyor.

Sizlere somut hayatýmdan bir örnek vererek açýklamam gerekirse, oðlumuzun okulu sebebiyle aile dostumuz olan diðer bir aile vardý. Bu aile Kürt kökenli vatandaþlarýmýzýn yoðun olduklarý bir þehir kökenli ve akrabalarý halen orada. Anne A, toplumun geneline yakýn, Türk kültürüne karþý olmayan, uyum içinde yaþayýp, çocuklarýný toplumun geneli ile uyumlu yetiþtirmeye çalýþan özverili bir kadýn. Baba ise belli bir yaþa kadar savrulmuþ, siyaseten de savrulduðu anlaþýlan karýsýný hayatýnýn þansý, hayata ve topluma baðlanma sebebi olarak gören birisi.  Çocuk B ise belli bir yaþa kadar bizim çocuklarla, toplum ile hiçbir problem yaþamadan geliþmekte iken memleketinde amcalarý yanýnda bir yaz tatili sonrasý döndüðünde ise, Ýstiklal marþýnda çocuðun Ýstiklal marþýný söylemediðini fark ettim. Oðluma sorduðumda "o benim marþým deðil ki neden söyleyeyim" diyormuþ. O an içim cýz etti. Küçük bir aileden çýkarým iþte bizim siyasi meselemiz. Sorunda anne A'yý merkez alýp, mutahap yapýp güçlendirsek belki geri kalan ona yaklaþacak. Ama biz amcalarý muhatap alýp aileyi ve geleceði marjinalin yanýna itiyoruz. Bu bize giydirilen sonu hayýr getirmeyecek bir deli gömleði. Sýrf Kürt Meselesi deðil, diðer konularda da genelde  marjinallerin çok aktif olduklarý noktalardayýz maalesef. Hatta bazen umuyorum ki devlet bunlarý takip edebilmek, istihbarat yapabilmek için bu kadar yol veriyor.

Detayýna da girmek istemiyorum, ama bazý arkadaþlarýn o veya bu için söylemleri beyanlarý, doðru, kýsmen doðru veya yanlýþ olabilir. Ama kimin eli kimin cebinde, kim hangi dönem neredeydi, kime yakýndý, o bunu yaparken öteki taraf ne yapýyordu, yada o tam tersini yaparken diðer taraf ne yapýyordu, farklý zamanlarda neler yapýyorlardý gibi sorular da sorulabileceði gibi, diðer tarafa dair bunlarý iddia edenler için (herhangi bir taraf, o veya buna dair) bu sorularýn  umulmadýk cevaplarý da olabilir. Yani kiþi ve kurumlar üzerinden deðil; olmasý gereken, ahlaki, ideal üzerinden tartýþmalarýmýzý, deðerlendirmelerimizi yapmak daha faydalý olabilecektir.

Gördüðüm kadarýyla burada herkesin ortak paydasý, hobisi dýþýnda,  memleket  faydasý. Bir iki kiþi dýþýnda acaba kaygýlarý, olabilirlik eleþtirileri de genel olarak yapýcý. Ama iþin içinde, çok bilgili insanlar olmadýðýmýz gibi, bazý þeylerin de gizli bilgi, devlet sýrrý olduðu açýk. Ama bunca çaba varken, þirketlerimizin, kurumlarýmýzýn, mühendislerimizin yaptýklarý varken umuyorum ki dedikleri gibi A,B ve C planlarý vardýr. 

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: HÜRJET
« Yantla #1125 : 06 ubat 2023, 02:25:46 »
Seçimlerden sonra F110 sorunumuz kalmaz. Daha iyisi motorda zaten allah kerim ne zaman olursa
« Son Dzenleme: 06 ubat 2023, 03:30:37 Gnderen: re »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd Hyperspace

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 532
 • 58
 • DefenceTurk.com
Ynt: HÜRJET
« Yantla #1126 : 06 ubat 2023, 09:08:51 »
Hani bazý arkadaþlarca sanki gizli bir yerlerde "35000 ibf'lik yerli motor çalýþmasý var" izlenimi yaratýlmaya çalýþýlýyor... TEÝ gizli bir proje yürütüyor deniliyor...

Ama daha TS-1400 , TF-6000 motorun üretilmesi bile bitirilememiþken böyle bir gizli projenin olmasý mümkün mü?

Bence bir proje üzerinde çalýþýlýyor. Ancak ne kadar sürede tamamlanýr bilemem. Önceki motorlarýn geliþimine baðlý olabilir.
Ve kesinlikle bu aþamada gizli olmalý.
"35000 ibf'lik yerli motor mu? Yok caným öyle birþey.  8)

ABD’nin en iyi savaþ uçaklarýndan Raptor’a sahip olduðunu söyleyen Akþit, , "ABD bu uçaklarý kimseye satmýyor. Biz Raptorlarýn motorunun itiþ gücünü verebilecek seviyeye geldik. Milli Muharip Uçak için 35 bin pound güçte bir motor yapabileceðimize eminiz. Kendimize güveniyoruz."

Buna inanýp , bunu iddia ettikten sonra hâlâ yapmaya baþlamadýlarsa yuh ki ne yuh.Kim üstüne alýnýrsa alýnsýn umurumda deðil....Siyasiler de mühendisler de...
 Ama baþladýlar da bu açýklama kör göze parmak sokar gibi niye yapýlýr? O da ayrý bir soru iþareti...

   Motora baþladýlar mý baþlamadýlar mý bilemeyiz ama benim gördüðüm hala bu görev kime verildi belli deðil.Bir ihale yapýlmadý.TEÝ mi yapacak Kale-RR mi yapacak ha bir de ne olduðunu pek anlayamadýðým TRMotor isminde garip bir oluþum vardý hisseleri TUSAÞ'a geçen onlar bu iþin neresinde olacak.Sorular sorular! Daha motoru kimin hangi firmanýn yapacaðý belli deðilken bu uçak 2028 de milli motorlarla uçacak demek milletin aklýyla dalga geçmektir.

evrimd Hyperspace

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 532
 • 58
 • DefenceTurk.com
Ynt: HÜRJET
« Yantla #1127 : 06 ubat 2023, 09:10:56 »
Seçimlerden sonra F110 sorunumuz kalmaz. Daha iyisi motorda zaten allah kerim ne zaman olursa

  Yani seçimi millet ittifaký kazanýr tavizleri verir motoru da hatta F-35 leri de alýr mý demek istediniz?

evrimd mehmet05

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1572
 • 140
 • DefenceTurk.com
Ynt: HÜRJET
« Yantla #1128 : 06 ubat 2023, 10:07:31 »
Seçimlerden sonra F110 sorunumuz kalmaz. Daha iyisi motorda zaten allah kerim ne zaman olursa

  Yani seçimi millet ittifaký kazanýr tavizleri verir motoru da hatta F-35 leri de alýr mý demek istediniz?

Zannetmiyorum. Her ne kadar ucube olsak da, silahýn milli çýkarlarý korumak için olduðunu biliyoruz, yoksa silah fetiþizmi için silah elde edeceðiz diye milli çýkarlarýmýzý satacak deðildirler herhalde ???

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: HÜRJET
« Yantla #1129 : 06 ubat 2023, 10:13:28 »
RR ile pazarlýklar sürüyor...Ýhale falan hikaye...

Ýhale þöyle olur... Ýsteklerini,þartnamesi açýklansýn firmalarda Ýhale dosyasýný alýr , ileri sürülen þartlarý deðerlendirip teklifini yapar...

Bizim iþ biraz farklý ... Bu iki becerecek tek istekli firmanýn RR olduðunu bildiðimiz için daha ihaleyi yapmadan RR'yi ikna etmeye , þartlarýný yumuþatmak çalýþýyoruz....

Bu iþ bizim istediðimiz þartlarda olmaz ve olmayacaktýr orasý belli artýk...RR ne veriyor bizimkiler ne istiyor gizli görüþmeler devam ediyor...

Teknoloji transferi , ýp haklarýndan zaten vazgeçtiðimizi düþünüyorum artýk...

Ýstediðimiz kadar motor üretseler diyeceðim " siyasi bir krlzde teslimatlar" kesilebilir...3.ülkeler için motor üretmeye de yanaþmazlar....

Yani bu iþ zor....
« Son Dzenleme: 06 ubat 2023, 10:20:35 Gnderen: serkan1976 »