Gnderen Konu: Vestel Savunma - KARAYEL  (Okunma says 48851 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd HDS

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 296
 • 0
Vestel'in ÝHA'sý TSK ihalesini kazandý
« Yantla #20 : 04 Ocak 2011, 20:34:50 »
Alnt yaplan: hawkerx
Adam orda karayelin menzili 150 km dedi. Çaldýranýnki 1500 km þakamý bu ?

Saka baska yerde.. Daha yaknda aslinda..

10 saat, 15 saat havada kalabilen bir tayyarenin menzili eger 150 km ise, herhalde saatte 10-15 km/s hizla ucmasi gerek..

150 km menzil, aslinda muhtemelen bir yaricap, o da operasyon yapabildigi alanin yaricapi.. Dumduz ucurmayi basarabilirsen, epey bir menzile gidecektir.. Ama ucurabilirsen..

evrimd Hawkerx

 • Yarbay John Sheppard
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 543
 • 1
 • Baþarýlarýný gizlemek, en büyük baþarýdýr. La Roch
Vestel'in ÝHA'sý TSK ihalesini kazandý
« Yantla #21 : 04 Ocak 2011, 20:40:14 »
Alnt yaplan: hawkerx
Adam orda karayelin menzili 150 km dedi. Çaldýranýnki 1500 km þakamý bu ?

Saka baska yerde.. Daha yaknda aslinda..

10 saat, 15 saat havada kalabilen bir tayyarenin menzili eger 150 km ise, herhalde saatte 10-15 km/s hizla ucmasi gerek..

150 km menzil, aslinda muhtemelen bir yaricap, o da operasyon yapabildigi alanin yaricapi.. Dumduz ucurmayi basarabilirsen, epey bir menzile gidecektir.. Ama ucurabilirsen..

Size sormamýþtým.


ELLER YUKARI HERÞEY AJAN SHEPPARDIN KONTROLU ALTINDA. [SGA 5X19-VEGAS] (STARGATE ATLANTÝS CSI VERSÝON EPÝSODES)

evrimd orhancebi

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 33
 • 0
Vestel'in ÝHA'sý TSK ihalesini kazandý
« Yantla #22 : 04 Ocak 2011, 20:50:11 »
çaldýran için verilen 1.200 km. menzil, eðer yanlýþ deðerlendirmediysem düz uçuþ menzili. Karayel'i üreten ekibin baþý Aziz Sipahi'nin verdiði bilgiye göre ise, Karayel için verilen 150 km., operasyonel görev çapý.(belki de yarý çapý.çünkü bildiðim kadarýyla uçaklarýn genelde menzili ile uçuþ yarýçaplarý farklýdýr, uçuþ çapý deðil yarýçapý verilir.)                                  

Ýrtifa olarak 22.000-22.500 feet, havada kalýþ süresi de 15 saatten fazla hatta 20 saate yakýn olarak ifade edildi Aziz Sipahi tarafýndan.

Hatta bu üstünlüklerinden farklý olarak mancýnýk/katapult sistemi yardýmýyla kalkýþ yapabildiði ve paraþütle de istenilen alana inmesi saðlanabildiði için gemilerde de kullanýlabilirmiþ.Bunlar da Çaldýran'dan farký ve üstünlüðü olarak sýralanabilir sanýrým.  

evrimd lleo

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 524
 • 1
 • Bilgi sahibi olmadan Fikir sahibi Olunmaz..
Taktik Ýnsansýz Hava Aracý (katapult/paraþüt) Geliþtirme Projesi Ýmzalandý

5 Oca, 2011 | Kategori: Türkiye'den | info@savunmasanayi.net

Vestel Savunma ile Savunma Sanayi Müsteþarlýðý arasýnda Taktik Ýnsansýz Hava Aracý Geliþtirme Projesi Sözleþmesi imzalandý. Milli Savunma Bakaný Vecdi Gönül, ”Mini insansýz hava araçlarý, Taktik ÝHA’lar ve ANKA uçaklarýmýz ile birlikte insansýz hava araçlarý alanýndaki dýþa baðýmlýlýðýmýz  tamamen sona erdirilmiþ bulunmaktadýr” dedi.
Bakan Gönül, törende yaptýðý konuþmada, savunma sanayiinde havacýlýk alanýnda yürütülen çalýþmalarýn artýk belirli bir olgunluða eriþmeye baþladýðýný belirtti

T-38 Jet Eðitim Uçaðý Modernizasyon Projesi kapsamýnda Türk mühendisler tarafýndan geliþtirilen görev bilgisayarý ile ilk uçuþun geçtiðimiz günlerde yapýldýðýný, uçuþ testlerinin baþarýyla devam ettiðini anlatan Gönül, yine modernizasyonu tamamen Türk savunma sanayisi tarafýndan gerçekleþtirilen C-130 uçaklarýnýn uçuþ testlerine de yakýnda baþlanacaðýný kaydetti.

Ýnsansýz hava araçlarý alanýnda ise TAI tarafýndan geliþtirilen ANKA uçaðýnýn, geçen hafta perþembe günü ilk uçuþunu gerçekleþtirdiðini ifade eden Gönül, ilk ANKA uçaðýna katýlacak ikinci ve üçüncü prototiplerin de tamamlanmasý ile kapsamlý bir uçuþ test programýný 2011 yýlý içinde yapacaklarýný belirtti.

”168 ADET MÝNÝ ÝHA, OPERASYONEL OLARAK KULLANILIYOR”

Ýnsansýz hava araçlarýnýn dünya ordularýnýn harekat konseptlerini deðiþtirmeye baþladýðýný kaydeden Gönül, bu uçaklarýn Türk silahlý Kuvvetleri envanterinde de 20 yýla yakýn bir süredir kullanýldýðýný söyledi. Bakan Gönül, halihazýrda 168 adet mini ÝHA’nýn operasyonel olarak kullanýldýðýný bildirdi.

Yaklaþýk 20 bin feet irtifada 10 saat kadar havada kalmasý beklenen Taktik ÝHA sistemleri alanýnda ise Kalebaykar ve Vestel Savunma þirketlerinin kendi öz kaynaklarýyla prototip uçaklar geliþtirdiðini ve 2009 yýlýnda bu uçaklarýn uçuþ testlerinin yapýldýðýný anlatan Gönül, Savunma Sanayi Ýcra Komitesi tarafýndan her iki firma ile de seri üretim sözleþmelerinin imzalanmasýnýn kararlaþtýrýldýðýný anýmsattý.

Vestel’in bu alanda yaptýðý yatýrýma büyük önem verdiklerini belirten Gönül, ”Ýnanýyorum ki Vestel bu yatýrýmlarý sonucunda sivil ve askeri alandaki teknolojiler arasýndaki sinerjiyi baþarý ile yakalayabilecektir” diye konuþtu.

Savunma Sanayi alanýndaki çalýþmalara son 10 yýlda hýz verildiðini ifade eden Gönül, þöyle konuþtu:

”Mutlulukla ifade edebilirim ki Mini ÝHA’lar, Taktik ÝHA’lar ve ANKA uçaklarýmýz ile birlikte insansýz hava araçlarý alanýndaki dýþa baðýmlýlýðýmýz tamamen sona erdirilmiþ bulunmaktadýr. Somut bir strateji çerçevesinde gerçekleþtirilen çalýþmalar neticesinde ulaþýlan bu sonuçtan dolayý ülke sanayini kutluyorum.”

MÜSTEÞAR BAYAR

Savunma Sanayi Müsteþarý Murad Bayar da söz konusu sözleþmenin kendileri için diðer proje sözleþmelerinden farklý olduðunu belirtti. Daha önce sözleþmeleri imzalayýp ürün için bir kaç yýl beklemeleri gerektiðini ifade eden Bayar, bu projede ise ürünün hazýr olduðunu dile getirdi. Ýki þirketin yarýþtýðý bir prototip yarýþmasý gerçekleþtiðini anlatan Bayar, ”Vestel, bu projede, daha anlaþma yapýlmadan 25 milyon dolar yatýrým yaptý. Büyük bir kararlýlýkla bu çalýþmayý yürüttüler. Bu ürün bizim ihtiyaçlarýmýzý karþýlayabilen bir ürün, ancak daha da geliþtirilecek” dedi.

Önümüzdeki dönemde bunlarý Türk Silahlý Kuvvetlerine takdim edeceklerini anlatan Bayar, bunun dýþýnda Vestel’in üzerinde çalýþtýðý mini insansýz hava araçlarý projesinin bulunduðunu ve bu araçlarýn TSK’ya verildiðini hatýrlattý. Bayar 24 saat havada kalabilen ANKA projesinde de ilk uçuþun perþembe günü gerçekleþtirdiðini bildirdi.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Zorlu ise Zorlu Holding’in faaliyet gösteren her sektörde fark yaratmayý baþaran bir grup olduðunu söyledi. Bunun Ar-Ge‘ye verdikleri önemden kaynaklandýðýný anlatan Zorlu, savunma sanayinin de son yýllarda üzerinde durmaya baþladýklarý ve iddialý olduklarý bir alan olduðunu kaydetti. Üretilen Taktik Ýnsansýz Hava Aracý Karayel‘in, Vestel’in Ar-Ge üretiminin savunma sanayine bir yansýmasý olduðu dile getiren Zorlu, þöyle konuþtu:

”Vestel Savunma 2005′ten bu yana kendi öz kaynaðýyla sürdürdüðü çalýþmalarda, Mini, Eðitim ve Taktik olmak üzere üç farklý grupta insansýz hava aracý sistemi geliþtirdi. Bu sistemlerin geliþtirilmesinde tamamen yerli insan kaynaðýna yer veren Vestel Savunma, þimdiye kadar 20 milyon dolarý aþkýn yatýrýmý kendi öz kaynaðýndan karþýladý.

Ýnsansýz hava araçlarý alanýnda Türk savunma ve havacýlýk sektöründe özel sektöre öncülük etmekten ve Silahlý Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarýnýn yurt içinden karþýlanmasýna katkýda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Zorlu Grubu olarak, teknolojiye ve yaptýðýmýz yatýrýmlarýmýzý savunma ve havacýlýk alanýnda da ayný kararlýlýkla sürdürerek Türk savunma sanayinin ihraç edeceði ilk insansýz hava araçlarýný da üretmeyi hedefliyoruz.”

VESTEL ÝLK ÝNSANSIZ HAVA ARACI ÇALIÞMALARINA 2005 YILINDA BAÞLADI

Vestel Savunma Sanayi Genel Müdürü Aziz Sipahi de bu projenin Vestel Savunma için kilometre taþý olduðunu belirtti. Vestel Savunma Sanayi’nin 2003′te kurulduðunu, 2005′te ilk insansýz hava aracý çalýþmalarýna baþladýðýný anlatan Sipahi, 2007 yýlýnda da taktik insansýz hava aracý geliþtirme görevinin verildiðini ifade etti.

Proje kapsamýnda 6 hava aracý, 3 yer kontrol istasyonu ve bir katapult (Fýrlatma rampasý) yapýlacaðýný belirten Sipahi, Karayel adýný verdikleri Taktik Ýnsansýz Hava Aracý’nýn kendilerinden istenen özelliklerinden daha iyi bir performans göstereceðini kaydetti.

Sipahi, projeye göre aracýn 18 bin feet yüksekliðe çýkma, 35 kg faydalý yük taþýma, minimum 10 saat uçuþ ve 150 km operasyon yarýçapýna sahip olmasý gibi özellikler istenirken, Karayel‘in havada kalma süresinin yaklaþýk 20 saat, faydalý yük taþýma kapasitesinin 70-80 kg, uçuþ yüksekliðinin ise 22 feet olarak tasarlandýðýný belirtti.

Karayel‘in uçuþa elveriþliliðe iliþkin kriterleri tanýmlayan ve tüm dünyada referans alýnmaya baþlanan NATO standartlarýna da (STANAG 4671)uyumlu olarak geliþtirildiðini ifade eden Sipahi, ”Biz Türkiye‘nin yurt dýþýna da pazarlayabileceði bir uçak ortaya çýkarmak istiyoruz” dedi.

Konuþmalarýn ardýndan Bakan Gönül, Müsteþar Bayar, Zorlu ve Sipahi tarafýndan sözleþme imzalandý.

(AA)
« Son Dzenleme: 10 Ocak 2011, 21:17:15 Gnderen: AVCI »
Özgürlük için Pardus...

evrimd _darkraven_

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 321
 • 0
Bu haber çok önemli karayel artýk gemilerde ve sýnýr karakollarýnda rahatça kullanýlabilecek...

evrimd ZenCom

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 58
 • 0
Vestel'den yeni ÝHA..
« Yantla #25 : 23 Mays 2011, 04:00:39 »
Silah taþýyabilen ÝHA geliyor

EMRE SONCAN   -   23.05.2011  Ýnsansýz hava aracý (ÝHA) üretiminde ilerleme kaydeden Vestel, stratejik bir adým daha atýyor. Vestel Savunma Genel Müdürü Aziz Sipahi, Ortadoðu ülkelerinden gelen istekler doðrultusunda silah taþýyabilen ÝHA'larý üretmek için düðmeye bastýklarýný açýkladý.
Türkiye'nin terörle mücadele sürecinde de bu araçlarýn büyük önem taþýdýðýna dikkat çeken Sipahi, önümüzdeki yýllarda ABD'de olduðu gibi yüzlerce ÝHA'nýn teröristleri adým adým izleyeceðini kaydetti. Öte yandan TSK'nýn ÝHA ihtiyacýný karþýlamak için Savunma Sanayii Müsteþarlýðý ile sözleþme imzalayan Vestel, Karayel ismini verdiði hava aracýnýn bir üst modelini de geliþtirmeye baþladý. Vestel'in Karayel ismini verdiði taktik insansýz hava aracý sistemi 6 uçak, 3 yer kontrol istasyonu ve bir fýrlatma rampasýndan oluþuyor. Karayel 18 bin feet yüksekliðe kadar çýkacak ve 35 kilograma kadar yük taþýyabilecek. Havada ise en az 10 saat kalabilecek. Karayel uçaklarý fýrlatma rampasýndan havalanabilecek ya da otomatik iniþ-kalkýþ yapabilecek. Bunlarýn yaný sýra uçaklar paraþütle de inebilecek. Yeni geliþtirilen Karayel-2 ise 20 saat havada kalacak ve 22 bin feetin üzerine çýkacak. Türkiye þu anda Ýsrail'den aldýðý Heronlar ve yerli bir firmadan alýnan daha küçük ÝHA'larla havadan istihbarat toplayýp sýnýrlarýný gözetliyor. Fakat özellikle terörle mücadele için, ÝHA'lardan daha fazla faydalanýlmasý gerekiyor. Terörün iç bölgelere de yayýlmaya çalýþmasý, ÝHA'larýn önemini daha da artýrýyor. Vestel'in savunma sektöründeki þirketlerinden AYESAÞ ve Vestel Savunma'nýn Genel Müdürü Aziz Sipahi, gelecek yýllarda Türkiye semalarýnda yüzlerce ÝHA uçacaðý öngörüsünde bulunuyor. Bunun da terörle mücadelede ülkenin elini güçlendireceðine dikkat çekiyor.

http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1137526&title=silah-ta%FE%FDyabilen-iha-geliyor
« Son Dzenleme: 23 Mays 2011, 10:53:10 Gnderen: SKYWOLF »

evrimd ZenCom

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 58
 • 0
Vestel'den yeni ÝHA..
« Yantla #26 : 23 Mays 2011, 04:05:47 »
"Türkiye þu anda Ýsrail'den aldýðý Heronlar ve yerli bir firmadan alýnan daha küçük ÝHA'larla havadan istihbarat toplayýp sýnýrlarýný gözetliyor."

Sanýyorum burada Kale-Baykar'a bir göndermede bulunulmuþ. Dikkatimi çeken, üretilecek yeni ÝHA ayný "yerli firma"nýn zaten ürettiði/test ettiði Çaldýran'la benzer özellikte görünüyor..

evrimd AVCI

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3211
 • 36
S&H 153.sayýdan alýntý,

2o13 yýlý içerisinde 6 adet hava aracý envantere girerek görevlerini icra etmeye baþlayacaktýr. Þimdiden yurtdýþýndan Karayel Sistemi’ne yoðun ilgi olduðuna dikkat çeken Vestel Savunma yetkilileri...

evrimd Tuco

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1482
 • 21
Vestel’in geliþtirdiði insansýz hava aracý Karayel uçuþ testindeTaktik Ýnsansýz Hava Aracý (ÝHA) kategorisindeki Vestel’in imal ettiði Karayel, uçuþ testlerinin önemli bölümünü tamamladý. Aracýn Türk Silahlý Kuvvetleri’ne teslimatý ne zaman baþlayacak?

 
 

Gündüz ve gece keþif, gözetleme, hedef ve hasar tespiti ile topçu ateþ tanzimi görevlerinde kullanýlacak Karayel Taktik ÝHA’da teslimat süreci hýzla yaklaþýyor. Yer sistemlerine RF link ile gerçek zamanlý olarak kontrol edilebilen Karayel, önceden programlý görevleri de yerine getirebiliyor.

Vestel’in savunma þirketi tarafýndan geliþtirilen Karayel, ihalenin seçim sürecinde 20 saatlik uçuþ testinden geçirildi. SSM’nin ek istekleri ile üzerinde bazý modifikasyonlar yapýlan Karayel, bu yýl baþýndan itibaren yeniden testlere baþladý. Programýn önümüzdeki ay içinde tamamlanmasý planlanýyor.

Teslim iþlemlerine geçecek Vestel, Temmuz 2013’te ilk Karayel’i TSK’ya verecek. Toplam 5 adet hava aracý ve ilgili ürünlerden oluþacak Karayel Projesi’nin yýl sonunda tamamlanmasý hedefleniyor.

KARAYEL TEKNÝK ÖZELLÝKLER

Kanat Açýklýðý: 10,5 metre

Uzunluk: 7 metre

Kalkýþ Aðýrlýðý: 500 kg

Faydalý Yük: 70 kg

Motor Gücü: 70 beygir

Seyir Hýzý: 60-80 knot

Havada Kalýþ Süresi: 20 saat

Görev Ýrtifasý: 22 bin 500 feet

Kaynak: http://kokpit.aero/karayel-ucus-testlerinde

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Silah taþýyabilen ÝHA geliyor

EMRE SONCAN   -   23.05.2011  Ýnsansýz hava aracý (ÝHA) üretiminde ilerleme kaydeden Vestel, stratejik bir adým daha atýyor. Vestel Savunma Genel Müdürü Aziz Sipahi, Ortadoðu ülkelerinden gelen istekler doðrultusunda silah taþýyabilen ÝHA'larý üretmek için düðmeye bastýklarýný açýkladý.
Türkiye'nin terörle mücadele sürecinde de bu araçlarýn büyük önem taþýdýðýna dikkat çeken Sipahi, önümüzdeki yýllarda ABD'de olduðu gibi yüzlerce ÝHA'nýn teröristleri adým adým izleyeceðini kaydetti. Öte yandan TSK'nýn ÝHA ihtiyacýný karþýlamak için Savunma Sanayii Müsteþarlýðý ile sözleþme imzalayan Vestel, Karayel ismini verdiði hava aracýnýn bir üst modelini de geliþtirmeye baþladý. Vestel'in Karayel ismini verdiði taktik insansýz hava aracý sistemi 6 uçak, 3 yer kontrol istasyonu ve bir fýrlatma rampasýndan oluþuyor. Karayel 18 bin feet yüksekliðe kadar çýkacak ve 35 kilograma kadar yük taþýyabilecek. Havada ise en az 10 saat kalabilecek. Karayel uçaklarý fýrlatma rampasýndan havalanabilecek ya da otomatik iniþ-kalkýþ yapabilecek. Bunlarýn yaný sýra uçaklar paraþütle de inebilecek. Yeni geliþtirilen Karayel-2 ise 20 saat havada kalacak ve 22 bin feetin üzerine çýkacak. Türkiye þu anda Ýsrail'den aldýðý Heronlar ve yerli bir firmadan alýnan daha küçük ÝHA'larla havadan istihbarat toplayýp sýnýrlarýný gözetliyor. Fakat özellikle terörle mücadele için, ÝHA'lardan daha fazla faydalanýlmasý gerekiyor. Terörün iç bölgelere de yayýlmaya çalýþmasý, ÝHA'larýn önemini daha da artýrýyor. Vestel'in savunma sektöründeki þirketlerinden AYESAÞ ve Vestel Savunma'nýn Genel Müdürü Aziz Sipahi, gelecek yýllarda Türkiye semalarýnda yüzlerce ÝHA uçacaðý öngörüsünde bulunuyor. Bunun da terörle mücadelede ülkenin elini güçlendireceðine dikkat çekiyor.

http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1137526&title=silah-ta%FE%FDyabilen-iha-geliyor


Sözleþmeye göre  altý uçak, üç yer istasyonu ve bir fýrlatma rampasý 40 milyon dolar.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com