Gnderen Konu: F-16 Modernizasyonu  (Okunma says 195742 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd buraktunahan

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 299
 • 78
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #740 : 29 Mays 2023, 15:32:46 »
Akýncý'nýn bir F-16'nýn kullandýðý tüm AA (hava-hava) ve AG (hava-yer) mühimmatlarý kullandýðý göz önüne alýndýðýnda, atýþlarýn ayný oranda baþarýlý olmasý ve mühimmatýn ayný randýmanla kullanýlabilmesi için radarlarýn da ayný olmasý gerektiðini düþünüyorum.

Aksi takdirde, ayný mühimmatý farklý platformlarda ayný limitlerle ve randýmanla kullanamazsýnýz. 

Ayrýca, Akýncýnýn radomunun (burun konisinin) boyutu bir F-16'nýn radomunun (burun konisinin) boyutundan daha az deðil. Yani farklý olmalarý için fiziksel bir sebep de yok.
evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #741 : 29 Mays 2023, 15:38:28 »
Merzifonlu yanlýþ anlama beni Akýncý ya lite radar yeter demek istemedim aslýnda. Akýncýnýn radarý lite olacak illa demek tabiki doðru deðil hatta bilakis ilk etapta F16 için düþünülenden daha kýsýtlý olabilir ama arzu edilen belkide F16 dan bile daha güçlü bir radardýr. Ancak iha ile ülkeyi koruyan muharip uçaðýn durumlarý farklý eðer geliþtirme devam ediyor yada etap etap takvimi var ise F16 ya daha kýsýtlý radar koyma hakkýmýz yok ama Akýncý ya var onu demek istedim. Bir þeyleri eksik ise yine de Akýncý ya bu radar ilk evre olarak konur F16 için bu zaaflar kabul edilemez. Yoksa Akýncý da iyi radar beklentisi belki F16 dan bile bazý görevlerde fazla olabilir çünkü Akýncý bir anlamda HEIK gibi de iþ yapacak radarý ile ve havada kalýþ süresi avantajý ile. Global Hawk lar böyle çalýþýyor. Radar için enerji darboðazý olursa bunun için apu da düþünülebilir çünkü Akýncýda yeterli taþýma kapasitesi var. Radar için APU çok abartýmýdýr dersek kesinlikle deðil bu radarý taþýyan Akýncý fakirin HEIK i gibi olacak nerdeyse her türlü ek yüke deðer. Tabi mevcut sistemin bu gücü karþýlayýp karþýlayamayacaðýný ben bilmiyorum ama en kötü bir apu konur olur biter. Sonuçta Akýncýya elden gelen en güçlü radarý koymak hiç aþýrýlýk olmaz mümkünse F16 dan daha güçlü radarý olsun israf deðildir.
« Son Dzenleme: 29 Mays 2023, 15:46:41 Gnderen: re »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #742 : 29 Mays 2023, 18:37:49 »
Akýncý ve F16 çok ayrý platformlar. Akýncý’nýn faydalý yük kabiliyeti ile F16’nýn ki kýyas kabul etmez. Ayný anda göreve-özel, takip ve saldýrý yapabilecekleri hedef miktarý ve kullanabilecekleri silah çeþitleri çok farklý olacaktýr.
Asýl önemli olan, ortaya çýkan yüksek ýsýyý soðutabilme kapasitesine sahip olan bir platform olmasý gerekir Akýncý’nýn. O bakýmdan benim bildiðim kadarýyla ayný radarý kullanmýyorlar F16 ve Akýncý için.
F16-V70’in üzerindeki SABR (Scalable Agile Beam Radar), F16’nýn güç kaynaklarýný fazla kullanmadan radar taramasý yapabilecek þekilde kademeli olarak güç arttýrýp azaltan bir yapýya sahip. Böylece F16’nýn gücünden, bilhassa soðutma için fazla faydalanmayacak þekilde tasarlanmýþ bir radar. Bu þekilde eldeki F16’lara rahatlýkla adapte edilebilecek bir radar.

Murad radarý GaN teknolojisi içeren farklý bir radar. Detaylarýný bilmediðimiz için, burada söyleyeceklerimiz tahmin ötesine geçemez. Ancak þurasý bir gerçek ki, 10’larca KW lýk güç gereksinimi olabilecek radarlar bunlar. Apg-83’ün devamlý 4-5KW’lýk soðutma yapmasý gerekiyor diye okumuþtum. Apg77 radarýnýn üst güç kullanýmý 20KW civarýnda. Bu radarýn operasyonel maximum güç kullanýmý. Bir de soðutma için güç ihtiyacý var.

evrimd Türkay

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 308
 • 26
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #743 : 29 Mays 2023, 19:00:51 »
   Daha az modüle sahip bir versiyon ile asýl hedefin radarýn performansýnýn ve daha da önemlisi kullanýmýnýn test ve argesinin yapýlmasý, olgunlaþtýrýlmasý için Akýncý nýn ucuz test uçaðý olacaðýný düþünüyorum. Burada soðutmayý geçtim, diðer unsurlarda da henüz yeniyiz. Ýlk defa hava radarý yapýyoruz ve aesa olacak diyoruz. Daha öðrenme sürecimiz olacaktýr.

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #744 : 29 Mays 2023, 19:29:18 »
Ben akýncýda radarýn performans beklentisinin sanýlanýn aksine yüksek olduðu kanýsýndayým. Akýncýdaki radarýn görevi düþük performanslý radarla idare edilecek bir mütevazilikte deðil bence. Ama tekrar ediyorum eðer elde bir süre için daha düþük performansta radar var ise bu F16 ya takýlamaz ama Akýncýya takýlabilir. Biraz tezat oldu   ama bir mantýðý var. Haklýlýðým gün gelip kabiliyetimiz olduðunda Akýncý da F16 radarýndan daha güçlü radar takýldýðýnda anlaþýlacak ama þimdi seçenek yok anlaþýlamýyor.
« Son Dzenleme: 29 Mays 2023, 19:32:58 Gnderen: re »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #745 : 03 Haziran 2023, 12:17:40 »
“Yerli AESA radar en az F-16 Viper’daki APG-83 kadar kabiliyetli olacak”

Bu  açýklama 2021'de SSB Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Baþkaný Ahmet Akyol tarafýndan 2 sene önce yapýldý...

APG-83 altýnda bir performans kimseyi memnun etmez...

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #746 : 03 Haziran 2023, 12:36:04 »
Arkadaþlar merak ettiðim için soruyorum

Bizim murad radarý da "lpý" özelliði olacak mý?

Nedir bu lpý özelliði diye sorarsanýz...düþük frekanslý sinyallerle çalýþýp düþman radar ve esm'leri tarafýndan saptanamama zor farkedilme ...F35 ve F22 kesin olmak üzere rafale'de bu özellik vardý

Þeklinde olan özellik...

Alper lpý seyir radarý gibi....

Acaba murad radarýnýn böyle bir özelliði var mý?
« Son Dzenleme: 03 Haziran 2023, 16:52:45 Gnderen: Denizci16 »

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #747 : 03 Haziran 2023, 18:13:36 »
Daha Murad radarýný göremedik ki Ipý özelliðini bilelim?

evrimd mehmet05

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1572
 • 140
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #748 : 03 Haziran 2023, 18:28:29 »
LPI radar dalga boyu ile ilgili, geniþ bant kullanýrsanýz LPI yayýn yapmýþ olursunuz.

Ama bunun dýþýnda EASA nýn kendi özelliklerinden kaynaklanan LPI özellikleri de var.
- Dalga gönderdiði yön dýþýna daha az veya bazý sektörlerde hiç enerji yaymama.
- Çok dar sektörlerde çalýþabilme,
-Cok sýk frekans atlayabilme ve kendi atladýðý frekanslarý takip,
- Daha düþük enerji yayarak daha fazla kapasite ile kullanma imkaný.

EASA radarlar geniþ banda ek olarak bunlar benzeri LPI avantajlarýný da sunabiliyor. Bu bakýmdan enerji kapasite meselesine bakarak kabaca bir GaN radarýn GaS radardan daha LPI olabileceðini söyleyebiliriz
« Son Dzenleme: 03 Haziran 2023, 18:52:54 Gnderen: mehmet05 »

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #749 : 03 Haziran 2023, 19:25:21 »
Teþekkürler sayýn Serkan 1976 ve Mehmet 05