Gönderen Konu: GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU  (Okunma sayısı 5861 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı RekarnO

 • Bölüm Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 2181
 • 1
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU
« Yanıtla #10 : 09 Şubat 2011, 14:48:54 »
  Mali kolaylıklar:

             Madde 46 – Mali kolaylıklarla ilgili işlem ve usuller:

             a) Gülhane Askeri Tıp Akademisine yapılacak bağış, yardım ve vasiyetler, her türlü vergi, resim, damga resmi ve harçlardan muaftır. Bağış ve vasiyetlerin kullanılmasında, bağış ve vasiyet yapanların koydukları ve kanunlara göre geçerli sayılan kayıtlara ve şartlara uyulur.

             b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Gülhane Askeri Tıp Akademisine makbuz karşılığında yapılacak nakdi bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunları hükümlerine göre yıllık eyaname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilebilir.

             c) Gülhane Askeri Tıp Akademisi için eğitim, öğretim ve araştırma amacıyla ithal edilen makine, alet, cihaz, ecza, malzeme ve yayınlar, yurt içinde bulunmama veya üretimi yapılmama kaydıyla veya bağış yoluyla gelen aynı cins malzemeler, gümrük vergisi ve buna bağlı vergi, resim ve harçlar dahil olmak üzere, her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır.

             Döner sermaye:

             Madde 47 – Genelkurmay Başkanlığınca Gülhane Askeri Tıp Akademisinde ve eğitim hastanelerinde döner sermaye işletmesi kurulabilir.

––––––––––

(1) 19/6/2010 tarihli ve 6000 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan "ilişikleri kesilenlere," ibaresinden sonra gelmek üzere "personel ve amortisman giderleri hariç," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

 

Sayfa 16


6294-1

 

             (Değişik ikinci fıkra: 15/6/2005 - 5365/11 md.) 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 69 uncu maddesinin (d) bendi ile 70 inci maddesi kapsamındaki hak sahiplerinin muayene ve tedavi giderlerinin sosyal güvenlik kurumlarınca veya ilgili kurum ve kuruluşlarca karşılanacağı belirtilen hak sahiplerine ilişkin ödenecek karşılıklar, yapılacak bağış, yardım ve vasiyetler ile muayene ve tedavi edilecek sivil kişilerden yönetmelikte belirtilen esaslara göre alınacak ücretler döner sermayeye gelir kaydedilir.

             Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları, sermaye limitleri, sermaye ile ilgili yönetim işlerinin yürütülmesi esasları ve muhasebe usulleri, Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle Genelkurmay Başkanlığının tespit edeceği esaslara göre Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve eğitim hastanelerinin döner sermaye yönetmeliğinde belirtilir.

             Kurulacak döner sermaye işletmesi, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa tabi değildir. Döner sermayeden elde edilen ve her yıl sonunda kullanılmayan gelir, ertesi yılın döner sermaye gelirine eklenir. Mali yılın bitiminden başlanarak dört ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri denetim için Sayıştaya, birer örneği de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına verilir.

             Döner sermaye işletmelerinden toplanan döner sermaye geliri, Gülhane Askeri Tıp Akademisinin araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına sarfedilir.

             Oylama:

             Madde 48 – Bu Kanunda sözü geçen kurullarda, her üye oyunu kabul veya ret yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılmaz. Kurulların toplantı nisabı kurul üye tamsayısının yarıdan fazlasıdır.

             Bütün kurullarda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Üçüncü turda salt çoğunluğun sağlanamadığı hallerde dördüncü turda oy çokluğu esası uygulanır. Oyların eşit olması halinde, başkanın katıldığı karar, kurul kararı sayılır.

Özlük hakları:

             Madde 49 – Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli askeri öğretim elemanlarının ve bu Akademide yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi gören askeri personelin özlük haklarına ilişkin ödemelerde, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanır.

             (Değişik ikinci fıkra: 6/7/2000-KHK-604/22 md.; Aynen kabül: 10/5/2006-5498/22 md.) Uzmanlar hariç olmak üzere öğretim elemanları ile Yüksek Bilim Konseyinden diğer askerî hastahanelerde, Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığındaki sağlık şube müdürlüğü veya daire başkanlığı  kadrolarında görevlendirilebilen öğretim üyelerine, ayrıca, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 12 nci maddesine göre üniversite ödeneği; idarî görevleri bulunanlara da, aynı Kanunun 13 üncü maddesine göre idarî görev ödeneği ödenir.

             Gülhane Askerî Tıp Akademisinde uzman durumunda olanlarla Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca uzman olarak görevlendirilenlere ve bu Akademide yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi gören kadrolu askeri personele ihtisasları süresince, almakta oldukları aylık tutarının (ek gösterge dahil) % 85`i eğitim ödeneği olarak ödenir. (1)

             (Değişik dördüncü fıkra : 6/7/2000-KHK-604/22 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5498/22 md.) Yukarı fıkralardaki askerî personele, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda öngörülen iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zammı ve malî sorumluluk tazminatı ödenmez. Yan ödemeden faydalanmayan bu statüdeki personelin çeşitli ödemelerle bir ayda aldıkları net tutarlar, bu maddede sayılmayan ve yan ödemelerden yararlanan personele çeşitli ödemelerle bir ayda verilen net tutarlardan az ise, aynı kıt`a ve karargâhtaki aynı rütbe ve kıdemdekiler arasında meydana gelen fark ayrıca tazminat olarak ödenir. Meslek ve sanatlarını serbest olarak icra eden profesör ve doçentlere döner sermayeden pay almamak  kaydıyla üniversite ödeneği ödenir.

             Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevlendirilen sivil öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin ödemeler, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunundaki esaslara uygun olarak yapılır.

             Bu Kanunun 32 nci maddesine göre haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında, meslek ve sanatlarını serbest olarak icra edenler dahil Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli öğretim elemanlarına, görev unvanlarına göre Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek esaslara bağlı olarak, haftada en çok 18 saate kadar verecekleri dersler için 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine uygun olarak, ek ders ücreti ödenir.

——————————

(1)  Bu maddedeki oran % 80 iken, 26/6/1984 tarih ve 241 sayılı KHK'.nin 25  inci maddesi ile % 85 olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 17


6294-2

 

             Gülhane Askeri Tıp Akademisinde tıpta uzmanlık öğrenimi gören sivil tabiplere yapılacak ödemelerde, aynı durumda bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığındaki emsali personele yapılan ödemeler esas alınır.


Çevrimdışı RekarnO

 • Bölüm Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 2181
 • 1
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU
« Yanıtla #11 : 09 Şubat 2011, 14:49:07 »
   Yönetmelik:

             Madde 50 – Aşağıdaki hususlar yönetmelikle düzenlenir ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konur.

             a) Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin ve organlarının görev, işleyiş, yetki ve sorumlulukları,

             b) Öğretim elemanlarının seçimi, atanması ve görevlendirilmesi, yetiştirilmesi, gerektiğinde akademik unvanlarından mahrum bırakılma esasları,

             c) Doçentlik sınavına başvuranlarda, bilimsel yeterlik dışında Genelkurmay Başkanlığınca aranacak nitelikler, başvuru ile ilgili usul ve esaslar,

             d) Çalışma esasları, günlük çalışma saatleri ve haftalık ders yükü, seminer ve doktora çalışmalarının ne ölçüde ders yükünden sayılacağı ve ek derslerle ilgili hususlar,

             e) Ders kitaplarının ve teksirlerin bastırılmasında uygulanacak esaslar ve telif hakları ile ilgili hususlar,

             f) Yapılacak bilimsel ve teknik araştırma, inceleme ve yayımlarla, ilgili usul ve esaslar,

             g) (Değişik : 27/12/1993 - 3955/3 md.) Önlisans.lisans ve lisansüstü düzeydeki eğitim ve öğretim, sınav, sınıf geçme ve değerlendirme esasları, diplomalarla ilgili hususlar, öğrenci kaynakları, azami öğrenim süresi, öğrencilerde aranacak nitelikler ile kayıt ve kabul şartları,

 

Sayfa 18


6295

 

               h) Disiplin esasları ile öğrencilerin disiplin, başarısızlık, sağlık ve diğer nedenlerle okuldan çıkmasında veya çıkarılmasında uygulanacak usul ve esaslar,

                i) Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerindeki görevleri; seferberlik ve savaş hallerinde öğrenime ara verilmesinden dolayı öğrencilerin eksik öğrenimlerini tamamlamaları, gerektiğinde eğitim ve öğrenimlerini diğer yükseköğretim kurumlarında sürdürmeleriyle ilgili usul ve esaslar,

                j) Gülhane Askeri Tıp Akademisinin Genelkurmay Başkanlığınca denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar,

                k) (Değişik : 6/7/2000-KHK-604/23 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5498/23 md.) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yüksek Bilim Konseyinin kuruluşu ve işleyişi ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usûller,

                l) Döner sermaye işletmelerinin kurulması, işleyişi ve muhasebe usulleriyle ilgili esaslar,

                m) Sivil kişilerin muayene ve tedavileri ve bunlardan alınacak ücretlerle ilgili esaslar,

                n) Yabancı öğrencilerin tabi olacağıhususlar,

                o) Öğrencilerin Devletçekarşılanacak ihtiyaçları,

                p) Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer hususlar.

                Yürürlükten kaldırılan kanun:

                Madde 51 – 7/11/1980 tarihli ve 2336 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

                Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı İdarî Yardımcısı:

                Ek Madde 1 – (Ek:6/7/2000-KHK-604/24 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5498/24 md.)

                Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı İdarî Yardımcısı, harp akademisi mezunu bir general veya amiral olup, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının atandığı usûllere göre atanır. Komutan İdarî Yardımcısı, her türlü idarî faaliyette Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanına yardım eder.

                Yüksek Bilim Konseyi:

                Ek Madde 2 – (Ek: 6/7/2000-KHK-604/24 md.; Değiştirilerek kabül: 10/5/2006-5498/24 md.)

                (Değişik birinci fıkra: 5/2/2009-5837/31 md.) Yüksek Bilim Konseyi; Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı Bilimsel Yardımcısı (Dekan), Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki ana bilim dalı ve bilim dalı başkanlığı, servis ve kısım şefliği ile enstitü ve yüksekokul müdürlüğü görev sürelerini tamamlayan öğretim üyeleri ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı tarafından bir yıl için görevlendirilecek üç ana bilim dalı ve iki bilim dalı başkanından oluşur.

                (Değişik ikinci fıkra: 5/2/2009-5837/31 md.) Bu öğretim üyeleri, daha önce görev yaptıkları ana bilim dalı, bilim dalı ile servis ve kısımlarda ve enstitü ile yüksekokulda bilimsel faaliyetlerine devam ederler.

                Yüksek Bilim Konseyinin kadroları her yıl yeniden düzenlenir ve Türk Silâhlı Kuvvetleri teşkilat ve kadrolarında gösterilir.

                Bu Konseyin kadroları içinde, yurt dışı sürekli göreve atanan öğetim üyesi sayısı kadar kadro ayrıca gösterilir.

                Yüksek Bilim Konseyi Dekan`ın başkanlığında toplanır. Gülhane Askerî Tıp Akademisi  Komutanı Türk Silâhlı Kuvvetlerinin genel sağlık politikaları ile ilgili konularda Yüksek Bilim Konseyi toplantılarına katılır ve toplantıyı yönetir.

                Yüksek Bilim Konseyinin ve Konseyi oluşturan öğretim üyelerinin görevleri şunlardır:

                a) Gülhane Askerî Tıp Akademisinin eğitim ve öğretim plân ve programlarının çağdaş, bilimsel ve teknolojik esaslara uygun olması için araştırmalar yapmak.

                b) Gülhane Askerî Tıp Akademisini ilgilendiren kanun ve yönetmeliklerin taslaklarını hazırlamak, önerilerde bulunmak ve görüş bildirmek.

                c) Türk Silâhlı Kuvvetleri personelinin fizik ve moral gücünü en üst düzeyde muhafaza etmek üzere bedensel ve ruhsal gelişimi sağlayacak sportif faaliyetlerin bilimsel verilerini araştırmak, tespit etmek ve uygulamaya yönelik önerilerde bulunmak.

 

Sayfa 19


6296

 

             d) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde ortaya çıkacak salgın hastalıklarla mücadele etmek ve koruyucu önlemler alınmasını sağlamak maksadıyla önerilerde bulunmak.

             e) Sağlık bilimleri alanında, yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak.

             f) Ulusal ve uluslararası kurumlarla bilimsel işbirliği yaparak, Gülhane Askerî Tıp  Akademisinin bilimsel gelişimine ve verilen sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına  katkıda bulunacak araştırmalar yapmak ve önerilerde bulunmak.

             g) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı tarafından görevlendirilecek en fazla on öğretim üyesi ile Akademi Kuruluna iştirak etmek.

             h) Genelkurmay Başkanlığının direktiflerine uygun olarak, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin bilimsel denetimini yapmak.

             ı) Meslekî ve bilimsel yayın yapmak.

             j) Eğitim ile ilgili klinik, poliklinik ve laboratuvar çalışmaları yapmak.

             k) Diğer askerî hastahanelerin bilimsel yönden gelişmesine katkıda bulunmak.

             l) Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı karargâhlarında yürütülen sağlıkla ilgili plânlama ve çalışmalara iştirak etmek.

             m) Adlî tıp olaylarında görevlendirilmeleri halinde, bilirkişi olarak görev yapmak.

             n) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığınca yapılacak ulusal ve uluslararası kongre ve toplantıların tıbbî ve idarî sekreterliğini yürütmek.

             o) Bu Kanunla, Yüksek Bilim Konseyine ve öğretim üyelerine verilen diğer görevleri yapmak.

             Ana bilim dalı ve ana bilim dalı başkanı:

             Ek Madde 3 – (Ek: 6/7/2000-KHK-604/24 md.; Değiştirilerek kabul: 10/5/2006-5498/24 md.)

             Ana bilim dalı, en az bir bilim dalını kapsayan eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik bir birimdir. Ana bilim dalları Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığınca Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş, Akademi Kurulunun kararı ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığının önerisi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca kurulur.

             Ana bilim dalı başkanı; ana bilim dalı içindeki en kıdemli asker profesör olup fakültede dekanın, enstitüde enstitü müdürünün veya yüksekokulda yüksekokul müdürünün görüşü alınarak Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının teklifi üzerine Genelkurmay  Başkanlığınca atanır.

             Fakülte dışındaki diğer birimlerin öğretim üyesi bulunmayan ana bilim dallarının başkanları, Askerî Tıp Fakültesinde görevli öğretim üyeleri arasından Dekanın görüşüde alınarak Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı tarafından görevlendirilir. Bu şekilde yapılan görevlendirilmelerde geçen süre ana bilim dalı başkanlığı görev süresinden sayılmaz.

             Ana bilim dalı başkanlığı görev süresi dört yıldır. General ve amirallar hariç bu süre Yüksek Askerî Şûra kararıyla her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla uzatılabilir. Ana bilim dalı başkanlığı görev süresi toplam sekiz yılı geçemez. Görev süresi bitenler Yüksek Bilim Konseyindeki kadrolara atanırlar. General ve amiral rütbesindeki ana bilim dalı başkanları rütbe bekleme süresini tamamladıktan sonra Genelkurmay Başkanının teklifi, Yüksek Askerî Şûranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler.

             Profesör bulunmayan ana bilim dallarında başkanlık görevini, doçentler vekâleten yürütürler. Ancak bu süreler görev süresinden sayılmaz.

             Ana bilim dalı başkanının görevi başında bulunmadığı hallerde, ana bilim dalı içindeki akademik kıdemi önde olan öğretim üyeleri arasından rütbe ve kıdemce en büyük öğretim üyesi ana bilim dalı başkanlığına vekâlet eder. Vekil tayini, bölüm başkanınında onayı alınarak ana bilim dalı başkanı tarafından yapılır.

             Ana bilim dalı için düzenlenen bu hususlar, eğitim hastahanelerindeki servisleri de kapsar.


Çevrimdışı RekarnO

 • Bölüm Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 2181
 • 1
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU
« Yanıtla #12 : 09 Şubat 2011, 14:49:16 »
Bilim dalı ve bilim dalı başkanı:

             Ek Madde 4 – (Ek: 6/7/2000-KHK-604/24 md.; Değiştirilerek kabül: 10/5/2006-5498/24 md.)

             Bilim dalı, ana bilim dalı içinde eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama yapan akademik bir birimdir.

             Bilim dalı, ana bilim dalına bağlı olarak ilgili ana bilim dalı başkanı ve bölüm başkanının ortak önerileri, Akademi Kurulunun kararı ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının teklifi üzerine, Genelkurmay Başkanlığınca kurulur ve Yükseköğretim Kuruluna bilgi verilir.

             Bilim dalı başkanı; bilim dalı içindeki en kıdemli asker profesör olup fakültede dekanın, enstitüde enstitü müdürünün veya yüksekokulda yüksekokul müdürünün görüşü alınarak Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca atanır.

             Fakülte dışındaki diğer birimlerin öğretim üyesi bulunmayan bilim dallarının başkanları Fakültede görevli öğretim üyeleri arasından Dekanın görüşü de alınarak Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı tarafından görevlendirilir. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde geçen süre bilim dalı başkanlığı görev süresinden sayılmaz.

             Bilim dalı başkanlığı görev süresi dört yıldır. General ve amiraller hariç bu süre Yüksek Askerî Şûra kararıyla her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla uzatılabilir. Bilim dalı başkanlığı görev süresi toplam sekiz yılı geçemez. Görev süresi bitenler Yüksek Bilim Konseyindeki kadrolara atanırlar. General ve amiral rütbesindeki bilim dalı başkanları rütbe bekleme süresini tamamladıktan sonra Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Yüksek Askerî Şûranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler.

             Profesör bulunmayan bilim dallarında başkanlık görevini doçentler, doçent de yoksa yardımcı doçentler vekâleten yürütürler. Ancak bu süreler görev süresinden sayılmaz.

             Bilim dalı başkanının görevinin başında bulunmadığı hallerde, bilim dalı içindeki akademik kıdemi önde olan öğretim üyeleri arasından rütbe ve kıdemce en büyük öğretim üyesi, bilim dalı başkanlığına vekâlet eder. Vekil tayini, ana bilim dalı başkanının da onayı alınarak bilim dalı başkanı tarafından yapılır.

             Bilim dalı başkanı, bilim dalının her düzeydeki eğitim ve öğretim, uygulama, araştırma ve her türlü faaliyetlerinin düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinden ana bilim dalı başkanına karşı sorumludur.

             Bilim dalı için düzenlenen bu hususlar, eğitim hastahanelerindeki kısımları da kapsar.         

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

             Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı ile Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli öğretim üye ve yardımcılarının yeniden seçim ve atanma işlemlerine gerek kalmadan görev ve tüm hakları devam eder.

             Geçici Madde 2 – Bu Kanunun öngördüğü yönetmelikler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde yürürlüğe konur. Bu düzenleme sonuçlanıncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

             Geçici Madde 3 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Üniversiteler ve Akademiler Kanununa göre değişik kurumlarda kazanılmış olan doktora tıpta uzmanlık, doçentlik ve profesörlük unvanları eşdeğer olarak devam eder.

             Geçici Madde 4 – Bu Kanunun yayımından önce Gülhane Askeri Tıp Akademisinde doktora yapmış veya Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman olmuş ve halen uzman kadrosunda çalışanlar bir yıl zarfından yardımcı doçentliğe başvurabilirler. Sınavı ve seçimi kazananların atamaları Genelkurmay Başkanlığınca yapılır.

 

 

Sayfa 21


6296-2

 

            Geçici Madde 5 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, eski mevzuat hükümlerine göre doçentlik ve profesörlük unvanını almak üzere başvurmuş ve başvurusu kabul edilmiş olanlar ile 30/11/1984 tarihine kadar, önceki mevzuata göre doçentlik ve profesörlük için öngorülen çalışma süresini tamamlayacak olanların başvurmaları ve başvurularının kabulü halinde kadroya atama dışındaki işlemleri önceki mevzuata göre yürütülür.

             (Değişik : 31/3/1988 - 3422/1. md.) Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre doçent olanların, profesörlüğe yükselmelerinde de eski mevzuat hükümleri uygulanır.

             Geçici Madde 6 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 7/11/1980 tarihli 2336 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre haklarında işlem yapılan öğrenciler ile ilgili hükümler geçerlidir.

             Geçici Madde 7 – (Ek : 13/5/1986 - 3287/5 md.)

             Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte başasistanlık yapan tabiplerin başasistanlık görevleri, göreve başladıkları tarih esas alınarak bütün hak, yetki ve sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla iki yıl devam eder.

             Geçici Madde 8 – (Ek : 6/7/2000-KHK-604/25 md.; Mülga: 10/5/2006-5498/25 md.)

             Geçici Madde 9 – ( Ek : 6/7/2000-KHK-604/25 md.; Mülga: 10/5/2006-5498/25 md.)

            Geçici Madde 10 – ( Ek : 19/6/2010-6000/25 md.)

Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce askeri öğrencilikten ayrılan veya çıkarılanlardan ödemelerini tamamlamış olanlar ile borçlarını taksitlendirenler, yargılamaları devam edenler veya kesin hükme bağlanmış olanlar, üç ay içerisinde müracaat etmeleri halinde 45 inci madde hükmünden yararlandırılır.

             Yürürlük :

             Madde 52 – Bu Kanunun 49 uncu maddesindeki hükümler 1/1/1984 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme :

             Madde 53 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Sayfa 22


6297

 

 

2955 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

                Kanun                                                                                                                                    Yürürlüğe

                No.                Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                                                giriş tarihi

          __________ __________________________________________________________________

                KHK/241                               —                           1/7/1984 tarihinden geçerli olmak üzere 29/6/1984

                3287                                        —                                                                                               22/5/1986

                3422                                        —                                                                                               16/4/1988

                3564                                        —                                                                                               31/5/1989

                3752                                        —                                                                                                 6/6/1991

                3955                                        —                                                                                             30/12/1993

                4273                                        —                                                                                               14/6/1997

                KHK/604                               —                                                                                               20/7/2000

                4700                                        ––                                                                                                6/7/2001

                4766                                        ––                                                                                             28/6/2002

                4861                                        ––                                                                                               6/6/2003

                5081                                        42, 45                                                                                        31/1/2004

                5365                                        47                                                                                              21/6/2005

                5498       2,3,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,26,34,36,

                               37,38,49,50, Ek Madde 1,2,3,4, Geçici Madde 7 ve 8                                    17/5/2006         

 


Çevrimdışı RekarnO

 • Bölüm Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 2181
 • 1